2
Me ta kute amijo 'êx ne kute Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh.
Djuda 3
Nhym be, me bakukãmãre kwỳ ne me arỳm amijo 'êx ne memã kum,
—Metĩndjwỳnh kukwakam ne ba ar amã arẽ, anhỹro ba ne arỳm Metĩndjwỳnh kupa'ã memã mỳjja kwỳ'ã ujarẽnh ar ba. Ar akamdjwỳ dja me kwỳ ta amijo Metĩndjwỳnh mar mex ne ate kupa'ã ar amã mỳjja kwỳ'ã ujarẽnh ar ba. Dja me 'êx ne kraxkam ujarẽnh mexkumrẽx. Ne ujarẽnho tẽ:n kam arỳm 'ênhôtkam kupa'ã ajarẽ:n kam arỳm me akwỳ noo akno. Ne arỳm Metĩndjwỳnh bê ar ajo akẽx. Dja me ajte Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ã memã kum,
—Djãm mrãmri ne Jeju me axweo pãnhkumrẽx? Kati. Nãm me 'êx, anhỹro ba. Anhỹro ba:n arỳm me aêrbê tyn arỳm me biknor tokry djàkam akuno.
Me 'êxnhĩ ja ne me prõ prãm, mjên prãm ar ba. Dja me krãptĩ me 'êxnhĩ man me kôt prõ prãm, mjên prãm ar ba. Nhym me kàtàm me omũn arỳm abenmã kum,
—Be, djãm me kute amim Jeju mar wãkam me mex got? Me axwe, anhỹro ba.
Me kute Metĩndjwỳnh'ã 'êxja dja me amim mỳjja rũnho atom prã:m ne Metĩndjwỳnh kupa'ã ar amã mỳjja kwỳ jarẽn arỳm ar anoo akno. Ga, me kute memã nêkrêx nhõr ne pãnh pi'ôk kaprĩ jamỳnhja pumũ. Ar gadjwỳ dja me ar ajo õ nêkrêx pyràk ne ar anoo aknon arỳm ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳ. Djãm Metĩndjwỳnh ate krãn ar ban kute me mar kêt? Djã nãm õtdjwan me omũnh kêt? Kati. Dja me aêrbê mrãmri memã axwe pãnh jarẽnhkumrẽx nhym me arỳm me biknor tokry djàkam akuno.
Djãm me axwe kajgo? Djãm pãnh kêt? Kati. Metĩndjwỳnh kute memã axweo pãnhkumrẽx. Nhym kadjy mrãnh djwỳnhdjwỳ, djãm kute memã axweo pãnh kêt? Kati. Pãnh ne arỳm apa:rmã me biknor tokry djàkam me kumẽ. Ne kam akamàt kô tykkam mebê ijê, mrãmri me kute kàxiràxo me 'ãprekam me kute mebê ijê tỳx pyràk. Dja 'ãtũm nhym memã axwe pãnh jarẽnh nhõ akati arỳm bôx. Kute kam memã axwe pãnh jarẽnh kadjy Metĩndjwỳnh arỳm mebê ijê. Dja memã axwe pãnh jarẽ.
Me bakukãmãre Nôwe bu'ã me jadjwỳ, djãm me axwe kajgo? Kati. Me axwe kajgo kêt. Pãnh. Nôwe te kàj bê me kute katàt amijo ba'ã memã karõo ba nhym me axwe rã'ã ne. Memã 'ã karõo ba: nhym arỳm me'ã ngô tàm ne me kunĩ nhimex ne. Nhym be, Nôwemẽ Ar kubê 7bit ne Metĩndjwỳnh ngô tàmbê ar utà.
Krĩraxbê Xôtômamẽ Gomorakamdjwỳ djãm me axwe kajgo? Kati. Kajgo kêt. Pãnhkumrẽx. Arỳm ne Metĩndjwỳnh memã axweo pãnh nhym me kunĩ arỳm xêr nhym arỳm mỳjja pràbit nõ. Mỳj kadjy? Bir, jakam me amakkre kêt kunĩ kute mar ne kum Metĩndjwỳnh pymamã. Ja kadjy ne ã memã axweo pãnho ane.
Ne kam me'õbê Rodjwỳ. Ro axwe kêt nhym Metĩndjwỳnh arỳm utà. Xôtômakam ne me ari prõ, mjên kupa'ã kurẽ ban axweti ba. Nhym Ro axwe kêt ne arỳm mekam pijàm ne kaprĩre ne. Ne me axwe kôt me omũn ne me maro ba. Ne kam me ô'ã akati kunĩkôt kadjwỳnhbê tokry. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm Ro pytàn arỳm me axwe kunĩ ga.
Ga, Metĩndjwỳnh kute Ro pytàr mar mexkumrẽxja pumũ. Me kute Metĩndjwỳnh mar ne kôt kute amijo badjwỳ ne Metĩndjwỳnh kute me utàr mar mexkumrẽx. Kute kaprĩbê me utàr mar mexkumrẽx. Me axwedjwỳ Metĩndjwỳnh kute mebê ijê mar. Mỳj kadjy dja mebê ijê? Bir, dja ĩ memã axwe pãnh jarẽ. Kute memã axwe pãnh jarẽnh kadjy dja mebê ijê.
10 Me kute Metĩndjwỳnh'ã 'êxja ne me kum amidjwỳnhbito kĩnh prãm. Ne kam kum mỳjja punu kĩnh. Me ja ne ba ar amã arẽnh 'ãno dja. Metĩndjwỳnh dja mebê ijê. Me kum me rũnh kunĩ kurên kum me uma kêt. Me amakkre kêt ne amijo àmra prãm ne tĩn prãm kêt ne tu me rũnh'ã kabẽn punu. Me kwỳ ne me te uma nhym me 'êxnhĩja tu me'ã kabẽn punu. 11 Nhym be, Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh umaro 'itỳxo kute me 'êxnhĩja jakrenh mex. Nãm me te 'itỳx djãm me kute Metĩndjwỳnhmã kum, “Me axwekumrẽx”, anhỹr mã? Kati.
12 Nhym be, me 'êxnhĩja ne me kute mry pyràk. Mỳj kadjy ne mry ar ba? Bir, me kute par ne kute kur kadjy. Me kute Metĩndjwỳnh'ã 'êxjadjwỳ. Mỳj kadjy ne me ar ba? Bir, dja Metĩndjwỳnh ĩ meo akno nhym me arỳm me biknor tokry djàkam akuno. Me kute mry pyràk ne kute me mar kêtkam tu me'ã kabẽn punu.
13 Me 'êxnhĩja ne me Metĩndjwỳnh kabẽn kupa'ã memã arẽnho ba. Kam, dja Metĩndjwỳnh memã axweo pãnh nhym me tokry:. Nãm me pijàm kêt ne a'uri axwe ban õ kwỳ krẽn kôt o ikõn kam ajbãn kurẽ ban kam we kĩnhkumrẽx. Be, me ja ne me ar amã amibẽn amijo amran arỳm ar aro'ã krĩn aku. Ar aro'ã akun ar amã 'êx ne ar anoo biknoro ba. Ga, me kà mexkam mỳjja 'ôk, me ngrã 'ã arijkam punuja pumũ. Ar gadjwỳ ne me punuo ar apunu.
14 Nãm me mebê prõ nàr mjêno àkĩnh kadjy ari no prõt ne kum axwe prãm. Nhym me kwỳ kute amim Jeju mar rerekre nhym me arĩk memã 'êx ne me noo aknon arỳm amiwỳr meo akẽx nhym me mekôt axwe. Nãm me kute amim mỳjja rũnho atom kadjy no mextire ne Xatanaj man kôt ar amijo ba. Me kute mrãmri ne me tàmdjwỳ kute ingêt kôt amijo ba pyràk. Metĩndjwỳnh ne amrẽbê: me'ã amim,
—Me wã dja ba me kanga nhym me arỳm me biknor tokry djàkam akuno, ane.
15 Nãm me tu Metĩndjwỳnh nhõ pry kangakumrẽx ne arỳm me bakukãmãre Barãoja kôt ar amijo ba. Bedjo kute Barão djirja kôt ar amijo ba. Me'õ ne Barãomã kum,
—Dja ga Metĩndjwỳnhbê mebê idjaer kurên kum, “Dja ga mebê idjaero ajkẽ”, ane. Ota, pãnh nêkrêx kumex. Nãm me ã Barãomã ane nhym arỳm kum nêkrêx kĩnh ne me kabẽn kôt me'ỳr tẽ. 16 Me'ỳr tẽ: nhym Metĩndjwỳnh arỳm õ mrymã me kabẽn jadjà nhym mry arỳm Barãomã kabẽn ne. Bibãnh ne axwe ja nêje kum kabẽn nhym arỳm Metĩndjwỳnhbê me kurê kêt ne.
17 Be, me kute Metĩndjwỳnh'ã 'êxja ne me kabẽn kajgo jarẽnh kumex. Ga, ngômkwatikam arỳm ngô ngràja pumũ. Me kum kôr ne 'ỳr bôx nhym kam ngô kêt ne kre kajgo. Nhym me arỳm kam kaprĩ:re. Ar gadjwỳ dja me 'êxnhĩ Metĩndjwỳnh kupa'ã ar amã mỳjja kwỳ jarẽ: gar aman arỳm akaprĩ:re. Ga, kakũm kôk djàbêr tỳxkam arĩk baja pumũ. Djãm Metĩndjwỳnh ne me 'êxnhĩo ba? Kati. Mỳj kukràdjà punu kôt ne me ta arĩk ba. Kute kakũm arĩk ba pyràk. Kam ne me mekam kaprĩre. Metĩndjwỳnh dja tu akamàt kô tykkam me rẽnhkumrẽx nhym me arek kam ar ba rã'ã: rã'ã ne. Arỳm ne me kadjy akamàt kô tyk dji.
18 Nãm me amijo 'êx ne amijo amran mã memã kum,
—Ba ne ba ikabẽn katàtkumrẽx, anhỹro ba. Nhym me kute amidjwỳnho kĩnh prãm arỳm mekôt axwe prãm. Nhym me 'êxnhĩja me kute amidjwỳnho kĩnh'ã memã àpnênho ba. Ne memã kum,
—Ajrã. Amidjwỳnho kĩnho aba. Dja ga ikõn kam ajbãn akurẽ aban abixaêr tỳ:x ne arỳm akĩ:nhkumrẽx, ane. Me ã memã anhỹro ba. Metĩndjwỳnh ajbir amiwỳr meo akẽxo mõ nhym me 'êxnhĩja arỳm memã 'êx nhym me arỳm me maro ba. Ne kam arỳm Metĩndjwỳnh bê amijo akẽx ne me 'êxnhĩ kôt amijo mõ.
19 Xatanaj kute me 'êxnhĩja pa 'amỳnh tỳx ne amipunu kôt ar meo ba. Nhym kam me 'êx ne memã kum,
—Ikabẽnkôt dja ga amidjwỳnho kĩnho aba. Djãm aje amidjwỳnho kĩnh nhym Metĩndjwỳnh akam ngrykmã? Arkati. Dja ga amidjwỳnho kĩnh ne arỳm akĩnhbit, ane. Me kute Metĩndjwỳnh'ã 'êxja ne me ã memã anhỹro ba. Ba ar amã arẽ gar ama. Ga, me kute me pa 'amỳnh nhym me arỳm kum àpênh kajgo ne kaprĩ baja pumũ. Me kaprĩ ba:n te kute kubê amijo pôxmã. Me axwedjwỳ ne me axwe rã'ãn te ta axwe kêtmã. Me kute mrãmri ne me pa 'amỳnh tỳx nhym me te kute amijo pôx prãmjeja pyràk.
20 Bir, godja me'õ jaxweja arỳm kute amim Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu marn 'ỳr akẽx, gwaj bapytàr djwỳnhja'ỳr akẽx ne me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt djàpênh punujabê amiptà. Ne kam akubyn me axwe'ỳr akẽx ne ajte mekôt axwe jabej, mrãmri akubyn mekôt axwekam arỳm axwe ra:x.
21 Be, katàt Metĩndjwỳnh kabẽn kôt kute amijo baja ne me'õja arỳm kute mar mex. Ne ren mar kêt ne ren kàjbê axwe. Nhym be, kati. Arỳm ne mar mex. Nãm te mar mex ne arỳm kubê amijo akẽx. Kam ne arỳm axwe ra:x ne. Metĩndjwỳnh me kute katàt amijo ba'ã kute memã karõkôt kabẽnja ne arỳm mar mex ne arỳm kubê amijo akẽx ne arỳm axwe ra:x ne.
22 Amrẽbê: me bakukãmãre kabẽn kôt ne me'õja arỳm ã amijo akẽxo ane. Me bakukãmãre memã kum,
“Ropre ne arỳm õ jaĩn. Ne kam akubyn kukrẽ. Nhym me te angrô jamydjwỳ ku'õ nhym akubyn ngykam amirẽ.”
Nãm me bakukãmãre ã me kute Metĩndjwỳnh markam kute kubê amijo akẽx'ã ã memã ane.