3
Bẽnjadjwỳr djwỳnh bôx djà nhõ akati'ã ujarẽnh.
1-2 Akmere, àpnhĩre ar, imã ar ajabê. Amrẽbê ne ba ar amã Bẽnjadjwỳr djwỳnh akubyn bôxmã arẽ. Pi'ôkkam ba ar amã arẽ. Ne kam pi'ôk jakam ba ajte ar amã arẽ. Ar aje mar tỳx rã'ã kadjy. Ije ar amã arẽnhkam ba akubyn ar ajo tẽn me bakukãmãre kabẽn'ỳr ar ajo bôx. Me bakukãmãre kwỳ ne mebê Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnhkumrẽx ne kukwakam memã kabẽn jarẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh akubyn bôxmã arẽ ba ajte jakam ar amã arẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh, gwaj bapytàr djwỳnh ne ar ijano bar memã 'ã idjujarẽnh ar iba. Dja gar ajte ar badjwỳ ar ima. Ar ije amrẽbê Bẽnjadjwỳr djwỳnh kukwakam ar amã katàt aje amijo aba'ã karõja dja gar ajte ama. Ar aje Bẽnjadjwỳr djwỳnh akubyn bôxmã mar tỳx rã'ã kadjy ba 'ỳr ar ajo bôx ne ajte ar amã arẽ. Ba ar amex man ã ar amã arẽnho ane.
Dja Bẽnjadjwỳr djwỳnh akubyn bôx 'ỳr nhym me arỳm gwaj bajaprỳ:. Ja kumrẽx ba ar amã arẽ. Dja me mỳjja punubit'ã amim karõn kum axwe prã:m ar ban arỳm gwaj bajaprỳo ban gwaj bamã,
—Je tô nhỹnh? Djãm kute aminhõ akati jarẽnhja on bôxmã got? Adjàkamã mỳjja kunĩ kute aminhipêx kraxkôt kute amijo mõr tãmtã rã'ã. Me bakukãmãre kêt mỳrbê mỳjja tãm rã'ã. Djãm on õ akati bôxmã got? ane. Dja me ã gwaj bajaprỳo ane.
Djãm mrãmri ne we mỳjja kunĩ rã'ã nhym we Jeju akubyn bôx kêtmã? Kati. Ga, adjàkamã Metĩndjwỳnh kabẽn kôt kàjkwa katorja pumũ. Nhym kam ajte kabẽn kôt pyka ngô kurũm katon ngô kôt aminhipêx.
Nhym kam kabẽnkôt ajte ngô pykao ajkamuwn o aknon prĩne o ajkẽ. Ja ne me kute mar prãm kêtkumrẽx. Ne kam we mỳjja kunĩ rã'ã jarẽ. We Jeju akubyn bôx kêt jarẽ. Kati. Metĩndjwỳnh kabẽnkôt dja Jeju akubyn bôxkumrẽx.
Nhym be, jakam Metĩndjwỳnh ta amikabẽnkôt amim kàjkwamẽ pyka'ã ma. Dja kabẽnkôt xêr. Metĩndjwỳnh dja ĩ memã axweo pãnh. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtjamã axweo pãnh. Nhym kam me arỳm me biknor tokry djàkam akuno. Kamã, dja kàjkwamẽ pyka xêr.
8-9 Me kwỳ ne me amim,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh akubyn bôxmã amijarẽn kam ate ari amikrào ba. Nãm me ã amim ane. Djãm mrãmri ne Bẽnjadjwỳr djwỳnh amikrào ba? Kati. Akmere, àpnhĩre ar, ba ar amã mỳjja jarẽ. Dja gar amim markumrẽx. Dja kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ã akati pydjibit apêx. 'Ã akati pydji apêx ja ne kute gwaj bajã amex krãptĩ: arỳm apêx pyràk. Ba ajte ar amã arẽ. Dja gwaj bajã amex krãptĩ:o kute 1.000 pyràk apêx. Gwaj bajã amex krãptĩ ja ne kute Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ã akati pydjibit apêx pyràk. Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne kute amikrào ba kêt. Kabẽn pydji ne arẽ. Amikabẽn kôt dja bôxkumrẽx. Mỳkam ne amrẽbê bôx kêt? Bir, nãm ngryk tôn amiwỳr me amãr 'iryn amim,
—Djãm me'õ biknor ba kam ikĩnhmã? Kati. Me kunĩ amikam kaprĩren wãnh amijaxwemã irern kute iwỳr amijo akẽxkambit dja ba ikĩnhkumrẽx. Nãm ã amim anen amiwỳr me amãr 'iry. Kam ne amrẽbê bôx kêt. Nhym be, dja mrãmri akubyn bôxkumrẽx.
10 Dja te amiwỳr me amãr 'iryn arỳm gwaj bajaêrbê bôxkumrẽx. Bẽnjadjwỳr djwỳnh bôx djà nhõ akati dja me'ỳr bôx kute mrãmri ne akamàtkam me àkĩnhĩ me aêrbê bôx pyràk. Dja me'ỳr bôx nhym kàjkwakam mỳjja arỳm kêt ne, kàjkwakam mỳjja kunĩ: kêt ne. Dja mỳjja rãrãk tỳ:x ne arỳm kàjkwa nhĩ'ãm tẽn akuno. Pykadjwỳ dja arỳm xêr. Pykakam me kute mỳjja nhipêxdjwỳ dja xêr. Mỳjjao pyka kute aminhipêx djàdjwỳ dja kunĩ xêr. Dja kuwy kangro tỳ:x nhym arỳm mỳjja kunĩ: xêr nhym arỳm kêt ne.
11 Ga, mỳjja kunĩ kêtmãja ma. Ar aje ja markam mỳj dja gar on jakam amijon? Bir, dja gar on Metĩndjwỳnh kabẽn man kôt ar amijo aban amextiren ajaxwe kêt. Kwãrĩk wãnh me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kukràdjà kôt amijo aba kêt. 12 Dja gar amiwỳr kam aman mã amim,
—Gê Metĩndjwỳnh nhõ akati on bôx, ane. Metĩndjwỳnh nhõ akatikam dja kàjkwa pôk tỳx ne arỳm xêr. Nhym mỳjjao kàjkwa nhipêxjadjwỳ dja arỳm kunĩ ôr, kangro tỳ:x ne arỳm ôr.
13 Nhym be, gwaj ba mỳj ne gwaj amiwỳr kam ama? Bir, gwaj amiwỳr kàjkwa nykam ama. Gwaj amiwỳr pyka nykam ama. Metĩndjwỳnh kute gwaj bamã kabẽn pydjin arẽnhja gwaj kam ama. Pyka arỳm nykam djãm kam me axwe'õ ar ba? Arkati. Me axwe kêtbit dja me kam ar ba.
14 Mỳkam ne ba ar amã ja jarẽ? Bir, dja bôx gar ajaxwe kêt nhym arỳm ar apumũ. Ar ajaxwe kêtkôt ar apumũ gar arỳm adjumar mex. Nàr, dja bôx gar ajaxwe nhym arỳm ar apumũ. Ar ajaxwe kôt ar apumũ gar arỳm adjumar punu. Kam dja gar ajaxwe kêt kadjy amijãno dja. Nhym bôx gar prĩne kum amex kute mrãmri ne kubẽkà'ã ngrã kêtkumrẽx prĩne memã mex pyràk.
15 Kam, kwãrĩk wãnh mekôt amim,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh akubyn bôxmã amijarẽn ate amikrào ba, anhỹr kêt. Dja gar amim,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute me utàr prã:m. Kam ne ngryk tôn amiwỳr me amãr 'iry. Kam ne bôx kêt rã'ã, ane. Dja gar ã amim ane.
Nãm ã gwaj bakamy Paurdjwỳ ar amã ane. Metĩndjwỳnh kute kum amak bônhkôt ar amã ane. Kute pi'ôk no'ôkkôt ã ar amã ane. 16 Õ pi'ôk kunĩkôt ne mỳjja ja'ã memã pi'ôk no'ôk ne. Kam kabẽn kwỳ ne me kute marbê mebê tỳxi. Nhym kam me kwỳ amak mex kêtja kute amim Metĩndjwỳnh mar kêtkam memã kupa'ã arẽn prĩne o ajkẽ. Ne kam Paur kabẽn kupa'ã ta memã amikabẽn jarẽ. Nãm me ã Metĩndjwỳnh kabẽn'ã pi'ôk no'ôkja kunĩ jarẽnho ane. Nãm me kupa'ã arẽn arỳm prĩne o ajkẽn Metĩndjwỳnh kabẽn kupa'ã ta memã amikabẽn jarẽ. Dja me kupa'ã arẽnho ba:n arỳm me biknor tokry djàkam akuno.
17 Kam, akmere, àpnhĩre ar, ar aje arỳm ikabẽn ja markam amijã ano tỳx. Nok ga ren ar me axwe kôt ar amijo aban ren mekôt ajaxwe. Metĩndjwỳnh kupa'ã ne me amijo ba. Ar ga ne gar tu amim Metĩndjwỳnh kabẽn markumrẽx. Nok ga ren ar me kabẽn man ren kupa'ã amijo aba. 18 Dja gar Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu mexo amex tẽ. Kubê ne gwaj bapytàr djwỳnh. Dja gar mexo amex tẽn amũ o amikamẽn arỳm amexkumrẽx. Ne mar mexo tẽ:n amũ o amikamẽn arỳm mar rax ne. Gê me jakam kum rax jarẽn kum rax jarẽnh rã'ã: rã'ã ne. Tãm ne ja.