Paur kute Pirpukam me jamã pi'ôk no'ôk ne ja.
Krĩraxbê Pirpukam ne Paur memã Jeju jarẽ nhym kam me kwỳ arỳm tu amim markumrẽx. Paur kum ar kĩnhkumrẽx nhym ar jadjwỳ amipãnh kum Paur kĩnhkumrẽx nhym kam Paur ar kurũm tẽn atemã krĩrax 'õkam bôx. Bôx nhym me ja kum Metĩndjwỳnh kabẽn mar prãm kêt ne kam Paur pa 'amỳn o tẽn mekbê ijê djàkam kumẽ. Nhym arĩk kaprĩre ne mekbê ijê djàkam dja, prãmkam dja. Nhym kam krĩraxbê Pirpukam Paur nhõbikwaja kum kĩnh djà jano, kôt kum õ kwỳ krẽn djà jano, nàr kon kum pi'ôk kaprĩ jano nhym kubyn kĩnhkumrẽx. Paur kute amikajmãtã arkum Jeju jarẽnhja ta ne kôt kum mỳjja jano, Epaprodjikôt ne kum kĩnh djà jano. Nhym 'ỳr o bôx. 'Ỳr o bôx nhym kubyn kam kĩnhkumrẽx ne akubyn arkum,
—Ota ba arỳm kubyn arỳm ikĩnhkumrẽx ne, ane. Nhym kute kôt kum kĩnh djào bôxja, Epaprodjija ate kanê ne kam arỳm mexkumrẽx ne kam õ pykamã tẽmmã, nhym Paur kute kôt arkum pi'ôk no'ôk janormã. Kute arkum pi'ôk no'ôk ne kôt anor ne ja.
Ẽ, Paur kute arkum pi'ôk no'ôk ne ja.
1
Paur kute Metĩndjwỳnhmã ar arẽnh.
Ep 1.15
Ba ibê Paurmẽ Ximoximẽ ne bar ar amã pi'ôk no'ôk ne. Ar ibê Jeju Kritu nhõ àpênh ne bar ar amã pi'ôk no'ôk ne. Ẽ, krĩraxbê Pirpukam Kritu Jeju nhõ me ja, õ me mextire jamã ne bar pi'ôk no'ôk ne. Ar aje Jeju nhõ me jao aba djwỳnhwãmẽ atãri àpênhwãmẽ, ar akunĩmã ne bar pi'ôk no'ôk ne.
Gê Metĩndjwỳnh ar ajo djuw mex, Metĩndjwỳnhbê gwaj Babãmmẽ krabê Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ar ukaprĩkôt ar ajo djuw mex ne ar ar ajo ba ne ar amã umar mex jarẽ gar adjumar mex ne ar aba.
Ota ba inhõ Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Nã bãm mã ar aman ar amar rã'ã. Nã bãm ar akam ikĩnh ne ije ar amar kunĩkôt kum amikĩnh jarẽ. Djã nã bãm ar akam ikaprĩ? Kati, nã bãm ikĩnhkumrẽx ne ije kum ar akunĩo idjà'wỳr katã kum amikĩnh jarẽ. Mỳkam ne ba ikĩnhkumrẽx ne ar ajo a'uw? Bir, ar ikôt adjàpênhkam. Kra:x kurũm ne gar ikôt apê ne memã Jeju kukràdjà ny'ã adjujarẽnh atẽm rã'ã ne kam kôt ijo djuw mex ba kam itỳxkumrẽx ne memã Jeju'ã idjujarẽnh tẽ.
Kam ne ba ar akam ikĩnh ne. Arỳm ba kuma. Metĩndjwỳnh ta ne arỳm ar ajo mexmo krax ne. Dja ar ajo mexo tẽn o tẽn o tẽm rã'ãn arỳm inomã kumẽ gar akunĩ amextire. Ã kute ar ajo anhỹrmã ne ba amikajmã'ã kuma. Mỳj akatikam dja inomã kumẽ? Bir, akubyn Jeju Kritu bôx nhõ akatikam.
Be, kôt ne ba ije ar akunĩo ijamakja. Bir, mrãmri. Mỳkam? Bir, imã ar akĩnhkumrẽxkam. Ar akunĩ ne gar ikôt ar adjàpênh aba. Metĩndjwỳnh kute imã idjàpênh jarẽnhja ne gar ikôt kum adjàpênh ar aba. Djãm mekbê ijê djàkam idjãmkambit ne gar adjàpênh ar aba? Kati, irãri ar ibaridjwỳ ne gar ikôt adjàpênh ar aba. Irãri ar ibari ije Jeju kukràdjà ny'ã idjujarẽnh nhym me kute aprỳo ba, ba prĩne kôt memã 'ã idjujarẽnh ne ije memã kum,
—Mrãmri ne ba ije me amã kôt Jeju'ã idjujarẽnh ar o ibaja, anhỹrja, be, nã gãm ar ã ikôt Jeju'ã adjujarẽnh ane. Kam ne ba imã ar akĩnhkumrẽx ne. Imã ar akĩnhkôt ne ijamak inhõ djàkam tokry ne. Mrãmri ne ba kôt ar amã arẽ. Metĩndjwỳnh kute prĩne me kadjwỳnhbê me omũnhkôt arỳm ikadjwỳnhbê ipumũ, ije ar ajo ijamakkôt ipumũ. Imã ar akĩnh raxi. Kute Jeju Kritu kute kum ar akĩnh pyràk. Aben kôt ne bar ã ar amaro ane.
Nã bãm Metĩndjwỳnhmã ar ajo a'uw. Ar amã aben jabêo amõr rã'ã o amõr rã'ãn arỳm ar amã aben jabê rax kadjy. Kadjy ne ba Metĩndjwỳnhmã ar ajo a'uw. Be, dja gar amã aben jabêo atẽm rã'ãn kam arỳm kôt prĩne mỳjja pumũnh mex ne kôt akrã kre mex. 10 Gar kam amim mỳjja kabin mỳjja mexbito amiptà. Nhym mũm mỳjja punu nõ gar katàt mỳjja mexbito amiptàn kam amextire ne ajmã akute kêt ne ar aba rã'ã nhym arỳm akubyn Kritu bôx. 11 Nà, gar kam amextire. Jeju Kritu kute katàt me krã pymjỳr djwỳnh tãm gêdja katàt ar amã ar akrã pumjuw gar katàt mrã. Nhym me kam ar apumũn kam kôt Metĩndjwỳnhmã rax jarẽn kum mex jarẽ. Tãm ne ja.
Paur tyko nàr tĩno kute Jeju raxo amirĩtmã.
Kor 1.24; A Xim 2.9
12 Akmere ar, àpnhĩre ar, ẽ, ba ar amã arẽ. Djã nãm me ibê ijên kam Jeju'ã me ujarẽnh nyja mekbê krãta? Kati, nãm me mã Jeju jarẽ, arẽnh ry typydji nhym me kunĩ kuma, me kute arẽnh bàptàr kêt. 13 Nhym kam bẽnjadjwỳrbê Xedja nhõ krãkamngônhre kunĩ kuma, mete mekbê ijê djàkam imẽnhkôt kuma. Nã bãm Kritu'ã idjujarẽnh tẽ nhym me mekbê ijê djàkam imẽ nhym me kunĩ kôt kuma. 14 Nhym gwaj baje abeno bakamy kwỳ rax ne mekbê ijê djàkam idjãmkôt ipumũn kam Bẽnjadjwỳr kanàrràm kum me uma kêtkumrẽx ne irãri ar tu memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh ar o ba.
15-17 Nhym bep apỹnh ne me kwỳ kute amijo rũnh prãmkam Jeju'ã pydjin 'ã ujarẽnh mõr prãme memã Jeju jarẽnho ba. Kum ikĩnh kêt ne 'ã pydji prãme ne arĩk ajkwakambit we memã Kritu jarẽnh ar o ba. Ikaprĩ rax kadjy, mekbê ijê djàkam idjãmkam ikaprĩ rax kadjy ne me arĩk Jeju'ã ujarẽnh ny jarẽnh kajgo ar ba.
Nhym bep ate ne me kute mrãmri ukaprĩkôt ar memã Jeju jarẽnho ba. Me ja ne me kum ijabên arỳm prĩne ipumũ. Metĩndjwỳnh kute imã idjàpênh jarẽnh ba ije tu katàt arẽnhkumrẽx nhym kôt me kute ibê ijê kôt ipumũn kum ijabên kam ikudjwa memã Jeju jarẽnho ba. Nhym bep ate ne me kwỳ arĩk Kritu'ã ujarẽnh kajgoo ba.
18 Kwãrĩk rã'ã gê me tu ar amẽ arek 'ã ujarẽnh ba. Dja me kum Jeju jabên 'ã ujarẽnh mexja mrãmri rã'ã. Nhym me kute 'ã pydji prãme Jeju jarẽnh kajgojadjwỳ mrãmri rã'ã. Mrãmri gêdja me amẽ ar 'ã ujarẽnh ba. Gê kam me kunĩ Kritu'ã ujarẽnhja ma. Ba kam arỳm ikĩnhkumrẽx. Gêdja ba mã ikĩnh rã'ã ne. 19 Jeju Kritu Karõ gêdja ijo ba rã'ãn ikadjy me ngrẽk nhym me kam ikaba. Nhym adjwỳnhdjwỳ mrãmri ar aje Metĩndjwỳnhmã ijo adjà'wỳro gêdja me arỳm bõm imẽ. Ja ne ba arỳm prĩne kuma. Kam dja ba ikĩnh rã'ã ne.
20 Gora ba imã me uma kêt ne idjãm tỳx ne Kritu'ã ajarẽ. Gora ba ã anhỹr jabej kam memã Kritu raxo amirĩt ne amikam ipijàm kêt. Ije Kritu raxo amirĩt prã:mã. Itĩn rã'ã nàr kon mete ibĩn jabej o ne ba ije Krituo rax prãm, o ne ba ije memã o amirĩt nhym me arỳm kôt kute kum katormã. Amrẽbê ne ba memã Kritu raxo amirĩt rã'ã. Gora ba jakam djwỳ ã o ane. Tãm ne ba amim kamnhĩx ne aminhõkre kadjwỳnhbê maro nõ.
21 Ikĩnh djàbê ne Kritu. Ajbit dja ba kuman o amikĩnh. Djãm ityk nhijukri ikaprĩ? Kati, ityk nhijukri dja ba ikĩnho itĩnja jakrenh mex ne. Ityk nhijukri dja ba arỳm Kritubê ikĩnh djà pumũn kam ikĩnhkumrẽx ne.
22 Nhym bep dja ba arek itĩn jabej kam Kritumã apê ne memã 'ã ajarẽ nhym me krãptĩ arỳm amikajmã'ã Jeju ma. Jadjwỳ ne mexkumrẽx. Ije, nã bãm te ari mỳjja ma. 23-24 Nãm te mỳjja 'õ imã pydji prãme. Nã bãm ityk ne Kritumẽ ro'ã iban inhỹtã ije aben pumũnhmã kuman jãm itĩnkam ije Kritumã idjàpênhja ma. Ije, nã bãm te ari mỳjja ma. Dja ba tyn arỳm mrãmri imexo, ikĩnho itĩnja jakrenh mex ne. Tãm ne ba imã kĩnhkumrẽx ne. Nhym bep dja ba itĩn ne kam ar amãdjwỳ kĩnh jadjàn ar amã arẽnh nhinom kumẽ.
25 Nà, dja ba itĩn ne kam ar amã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho tẽn inom kumẽ. Tãm ne ba arỳm prĩne kuma. Itĩn ne arek ar ar akam iba rã'ã, ar aje amim Jeju mar rax ne o atẽm ne kôt akĩnh kadjy. Ja ne ba arỳm kuma. 26 Bir be, dja ba arỳm ar awỳr ibôxjakam gar arỳm ipumũn kam arỳm ikôt Kritu Jejumã mex jarẽ. Kute ipytàrkôt ipumũn kam akĩnh rax ne kam arỳm akunĩ kikrepdjitã Kritu Jejumã rax jarẽ.
Ar te tokry Jeju'ã ukanga kêtmã.
Ruk 6.22; Xij 1.12
27 Ẽ, ar ikabẽn ma. Gar arỳm Kritu'ã ujarẽnh nyja ma. Gora kôt ar amijo aba. Dja ba ar awỳr itẽm ne ibôx ne ije inhỹtã ar apumũnh jabej arỳm ikĩnhkumrẽx. Ar aje kôt amijo abakam ikĩnhkumrẽx. Nàr kon, mekbê ijê djàkam idjãm rã'ã jabej nhym arỳm iwỳr ar ajã ujarẽnh bôx jabej dja ba kuman ikĩnhkumrẽx. Gar atypydjin adjãm tỳx ne axikôt akabẽn ne ar memã Jeju kukràdjà ny'ã adjujarẽnh aban aro'ã aje o angryk ne aje akabẽno me unênhkam. Me kute Metĩndjwỳnh Kabẽn japrỳja dja gar akabẽno me unê. Ja dja ba kôt kuman arỳm ikĩnhkumrẽx ne.
28 Kwãrĩk wãnh me kute ar ajaprỳwã ne mũm kute Metĩndjwỳnho akẽx ne kute aprỳwã kwãrĩk wãnh gar amã me uma kêt. Ate gêdja me wãnh ar axwe ba. Gwaj mrãmri tu katàt Metĩndjwỳnhmã badjàpênh mex ne. Nhym kam kôt me ar amã katon kam amijã,
—Bep djãm mrãmri ne Metĩndjwỳnh ar wã pytà. Nhym bep ba ne ba ije mar kêtkam kute ipytàr kêtkumrẽx. Dja ba tu ibiknorkumrẽx. Bep djãm mrãmri ne ar ja arỳm mrãmri Metĩndjwỳnho aminhõ. Kam ne kute ar utàrja, ane. Dja me ar apumũn kam ã ane.
29 Arỳm ne Metĩndjwỳnh Kritu kadjy amim ar ajã karõ. Ga kam ar arỳm amikajmãtã Kritu ma. Djãm ja'ãbit ne amim karõ? Kati, mỳjja 'õdjwỳ. Ẽ, aje Kritukôt amijo abakam ar atokrymãdjwỳ. 30 Dja gar ikudjwa Kritukôt djan o angryk nhym me arỳm jãm ar ajo akẽx ne ar amã tokry jadjà ga kam ar ikudjwa aje Kritukôt amijo abakam te atokryn te akaprĩn mã kôt ajkamẽ. Wãkam idjãmkam ne ba ã ane gar kôt ipumũ. Jakam idjãmkamdjwỳ ne ba Krituo ingryk ne memã ikabẽn gar ijã ujarẽnh ma. Tãm ne gar gadjwỳ arỳm kôt adjãm ne aje o angryk ne atokryo aben pyràk kadjy ne Metĩndjwỳnh ar ajã amim karõ. Tãm ne ja.