2
Ar kute Kritu kudjwa amijo kàtàmmã.
Ep 4.1; A Kô 8.9
Akmere ar, àpnhĩre ar, gora axikôt akabẽn ne akabẽno ikĩnh. Be, ga arỳm Kritu kute ar amã tỳx jangjênhwã pumũ. Ne ajte kum ar ajabên kam ar akaprĩkam kute ar amã kĩnh jadjàrwã pumũ. Metĩndjwỳnh Karõdjwỳ kute ar ajo õbikwan kute ar ar ajo bawã pumũ. Gar kôt aje abeno anhõbikwan kam amã aben kaprĩ. Be, ã kute ar ajo anhỹrwãkam dja gar kôt axikôt akabẽn ne akabẽno ikĩnh. Kam dja ba arỳm kàjmã amũ ikĩnh ajkamẽ. Dja gar akabẽn'ã kabẽn ne ar amã aben jabêo aben pyràk ne axikôt akabẽn ne abenmã kum,
—Gwaj atemã bakabẽn kêt ne kam gwaj badjàpênho aben pyràk ne gwaj bakabẽno aben pyràk, ane. O dja gar amũ kàjmã ikĩnh kamẽnho mõ.
Kwãrĩk wãnh gar amikadjwỳnhbê amijo abẽnjadjwỳr ne ar meo aba kêt. Kwãrĩk wãnh gar amijo arax prãm kêt. Dja gar tu amikam apijàm ne amijo angrire ne amijo akàtàm. Kwãrĩk wãnh gar amikadjwỳnhbê amijo abẽnjadjwỳr kêt. Nhym bep amũ me ja'ãbit dja gar aminêje me'ã bẽnjadjwỳr rẽn kàjmã me kamẽnho tẽ. Kwãrĩk wãnh gar gajbit amimar ne ar amijo aba kêt. Kwãrĩk wãnh gar amijo adjàptàr ne ar mebê mỳjja jao anhỹro aba kêt. Dja gar amũ me jadjwỳ ma.
Be, Kritu Jeju kute amijo ngrija pumũ. Kute mrãmri amijo ngri mex ne kute amijo kàtàmja pumũ. Kudjwa dja gar ã amijo ane.
Nà, Kritu raxmẽ Metĩndjwỳnh raxo aben pyràk. Kute aben pyràk. Dji Kritu kubê Metĩndjwỳnhkêt. Nãm ren Kritu ren amirax pumũnh japkrem ren arek ar ba.
Nhym bep kati, nãm te rax ne, te kàjkwakam õ mỳjja mex ne tu me bakadjy amikangan ruw. Tu amikunĩ kangan amijo ngrin me bawỳr ruw. Ne kam ar memã àpênh ba. Nãm tu amijo kubêngôkre.*
Ne kam ĩ kute me babêngôkre nhĩja pyràk. Axikôtô. Nãm amijo ngrire ne amak mex ne akrànmã Bãm kabẽnkôt mrã. Akrànmã Bãm kabẽnkôt mrãnh rã'ã nhym me kubĩ. Djã nãm me bĩn kajgo? E kum kati, pĩte'y tokry tỳxkam ne me kubĩ.
Kam ne Metĩndjwỳnh raxo kàjmã kamẽn kam kum idji mex jarẽ, idjibê kumkati ne kum arẽ, idji rax ne kum arẽ. Kàjmã kute raxo amũ mỳjja kunĩ jakrenh, o kute mỳjja jakrenh mexi.
10 Dja me Jeju nhidji man kam arỳm umaje ibô, pijàm djàje ibô. Mỳjja kunĩ dja idji raxkôt kuman kam arỳm umaje ibôn anhikrên 'õ kabẽn kêtkumrẽx. Kàjkwakam kadjy mrãnh djwỳnhmẽ pykakam me kunĩmẽ, pyka kadjwỳnhbê me karõmẽ mỳjja kunĩ.
11 Be, me kunĩ dja me abenmã,
—Nà, Jeju Kritu, ajbit ne Bẽnjadjwỳr djwỳnh, ane. Dja me ane nhym kam Metĩndjwỳnhbê Bãmdjwỳ dja ô'ã memã rax nhym me Bãmmãdjwỳ kàjmã rax jarẽnho tẽ.
Be, dja gar ã Jeju Kritu'ã amijakreo ane.
12 Jeju ne amak mex ne Bãm kabẽnkôt ar amijo ba. Kam dja gar gadjwỳ, akmere ar, àpnhĩre ar, ajamak mex ne kabẽnkôt ar amijo aba. Be, gora ar ikamã ajamak mexwã kwãrĩk wãnh rã'ã. Gar itekre kamã mỳjja punu wã 'õ nhipêx kêt. Nã gãm ar ikam ajamak mex ne prĩne Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ar amijo aba. Gora ar aje Metĩndjwỳnh kabẽnkôt amijo abawã rã'ã. Gora Metĩndjwỳnh kute ar apytàr ne kute ar ar ajo bakam gora ar mã ajamak mex ne kôt amijo aba rã'ã. Ne kum adjàpênh rã'ã ne. Dja gar amã Metĩndjwỳnh pyman kam apijàm ne kam kum adjàpênh rã'ãn kôt ar amijo aba rã'ã ne.
13 Nhym mỳj me'õ ne ar angrẽk gar kabẽnkôt ar amijo aban kum adjàpênh prãm ne kum adjàpênh ar aba? Bir, Metĩndjwỳnh. Metĩndjwỳnh ta ne ar amã arẽ gar kabẽnkôt ar amijo aban kum adjàpênh prãm ne kum adjàpênh ar aba.
14 Kwãrĩk wãnh gar aben prĩkam mỳjja japrỳ kêt ne akabẽno aben japanh kêt. Dja gar tu abenkam akabẽn mex. 15 Mỳkam? Bir, ar ajaxwe kêt ne ajmã akute kêt ne arek ar abamã. Ar abê Metĩndjwỳnh krakumrẽxkam memã katàt amrãnhmã. Gora memã katàt mrã gê me axweja, me arĩk ar baja ar apumũ. Katàt ar amrãnhkam ne gar aje ngônhpôkti nhirã pyràk, aje akamàt kô tykkam ngônhpôkti kute memã irãja pyràk. Nhym bep me axweja, me arĩk ar baja ne me kute akamàt kô tyk pyràk.
16 Dja gar aje ngônhpôkti pyràk ne aje mã memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh nhym me kute amim mar ne tĩn rã'ã rã'ã rã'ãmã. Dja gar ã amijo anhỹr ar o aba ba kam ar akam ikĩnh. Kritu akubyn bôx ne kute me bakabin kam kute ar amexmã apôxkam dja ba ar akam ikĩnh ne ar ajo idjàmra iba ne kam aminhõkre kadjwỳnhbê,
—Be, djã nã bãm te arkam idjàpênh rax? Djã nã bãm te arkum Jeju jarẽnho iba? Djã nã bãm arkum arẽnh kajgo? Kati, nãm ar amikajmãtã Jeju markumrẽx. Ba kam idjàpênh kajgo kêt, ane.
17 Birãm djãm me ibĩ. Kon ne. Dja me te ibĩ ba mã ikĩnh. Nhym Metĩndjwỳnhdjwỳ mã ikam kĩnh. Mỳkam? Bir, dja mete ibĩn jabej ibĩ nhym Metĩndjwỳnh mrãmri ikam kĩnhkumrẽx. Kute mrãmri ne me kute amrẽbê Metĩndjwỳnhmã mry par ne kute kum bôr nhym kam mekam kĩnhja pyràk. Dja ã ikam kĩnho ane. Ar gadjwỳ, dja gar amim Metĩndjwỳnh kamnhĩx. Kam gêdja Metĩndjwỳnh ar akamdjwỳ kĩnhkumrẽx. Kute mrãmri ne me kute Metĩndjwỳnhmã mry nhiby uba kangô runh nhym kam mekam kĩnhja pyràk. Kute tãm pyràk. Dja ã itykkam gwaj bakam kĩnho ane. Bir, mrãmri, kwãrĩk wãnh ibĩn rã'ã ba tu ikĩnh ne. Gwaj bakunĩ baro'ã bakĩnh ne. 18 Gar gadjwỳ ã ikôt akĩnh ane gwaj baro'ã bakĩnh.
Ximoxi'ã ujarẽnh.
19 Adjỹm, dja ba ĩ wãm ar awỳr Ximoxi jano. Ije ar awỳr anormã tu amijã Bẽnjadjwỳr Jeju kamnhĩxkumrẽx. Dja ar akam bôx ne akubyn iwỳr tẽn bôx ne kam imã ar ajarẽ. Kute imã ar ajarẽnh mexo dja imã ikĩnh jadjà, ba kam ajte ikĩnh ne. 20 Ximoxi ne mexkumrẽx. Nhỹnh ne atemã me'õ ne ba ije wãm ar awỳr anormã? Kati, Ximoxi pydjii. Ajbit ne ikôt mrãmri ar ajo djuw mex ne. 21 Me kunĩ ne me amidjwỳnhbit ma, ne kam Jeju Kritu mar kêt ne.
22 Nhym bep ate ne Ximoxi. Gar arỳm mexmã akato. Nãm ikôt àpênh mexkumrẽx. Kute me kra bãmkôt àpênh mexja pyràk. Nãm ã ikôt memã Jeju'ã ujarẽnh ny jarẽnho tẽmo ane. 23 Be, tãm ne ba ije ar awỳr anormã tu kamnhĩxkumrẽx. Dja ba amima, itĩn jabej nàr kon ityk jabej, dja ba amiman kam on ar awỳr ano nhym wãm tẽ.
24 Adjỹm, dja ba badjwỳ ĩ wãm ar awỳr tẽn bôx. Nã bãm itẽmmã tu amijã Bẽnjadjwỳr djwỳnh kamnhĩxkumrẽx.
25 Mrãmri dja ba akubyn ar awỳr ikamy Epaprodji jano. Nã gãm ar iwỳr ano nhym iwỳr bôx ne ikôt àpênh ar ba. Bar kam iro'ã ar ije Jejuo ingryk ne memã ikabẽn iba. Tãm ne gar iwỳr ano nhym iwỳr bôx ne kam ar akàxã ijo djuw mex ar o ba, ba kam ije arỳm akubyn ar awỳr anormã.
26-27 Nãm ar ajo ama: ne. Ba kam ije akubyn ar awỳr anormã. Mrãmri ne arỳm kanê tỳx ne tyk 'ỳr. Tyk 'ỳr nhym Metĩndjwỳnh kum kaprĩn arỳm o mex ne. Kum tãmja kaprĩn kum badjwỳ ikaprĩ. Ikaprĩ nhiby ajte ikaprĩ karõ ne kanêbê utà, Epaprodji pytà, nhym arỳm mexkumrẽx ne ar ajo aman kam,
—Ỹ, arỳm ne ar ikanêkôt iman arỳm ikam umar punu, anen kam ar akôt umar punu.
28 Kam ne ba ije akubyn ar awỳr anor prãmkumrẽx, gê ar awỳr tẽn bôx gar omũn kam ajte akĩnhkumrẽx. Ar akĩnhkumrẽx ba badjwỳ arỳm ikaprĩ apêx. 29 Bir be, kam dja ar awỳr bôx gar amiwỳr o wadjà, ne akĩnhkumrẽx ne Bẽnjadjwỳr kôpdji'ã kum akabẽn mex jarẽ. Dja gar ã o ane, me'õ kute Epaprodji pyràk dja gar ã o ane, kàjmã kamẽnho tẽ. 30 Be, tu amiwỳr o wadjàn kum akabẽn mex jarẽ. Djã nã gãm ar omũ, Kritumã àpênh ar bakam ren tykja pumũ? Nãm ikôt ar àpênh ba. Gar te ikôt adjàpênh prãm nhym kam ta ar akàxã ikôt àpênh ar ba. Kute amikam tyk mar kêt ne tu ikôt ar àpênh ba.
* 2:7 Kritu ne amijo kubêngôkre kute mrãmri ne apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt me kunĩ: bêngôkreja pyràk. Kubẽ kà jakamẽ me kakrãtykmẽ me babêngôkremẽ ne me kunĩ: bêngôkre. Me kamrômẽ me kukràdjà kunĩ kubêngôkreo aben pyràk. Jakam dja ga Karõ 17.26 jarẽn ama.