3
Paur kute amikukràdjà tũm kunĩ kanga.
Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, gora ar ajte ikabẽn ma. Gora ar akĩnh. Gora ar gwaj banhõ Bẽnjadjwỳrwã kôt akĩnh.
Ẽ, ba ajte ar amã mỳjja 'õdjwỳ jarẽ, õbê ije ar amã 'ã pi'ôk no'ôkja dja ba ajte ar amã arẽ. Djã nã bãm ije ajte akubyn ar amã arẽnhbê imã idjukanga? Kati, me kute ar anoo biknorbê dja ba ajte akubyn ar amã arẽ. Ẽ, gora ar aminêje me omũ. Me axwe, me arĩk ar bawã ar aminêje me omũ. Me wã ne me mỳjja punubit nhipêx ne memã me kute me mykà jakàrmãbit arẽnh ar o ba. Nãm me 'êx ne we ar memã,
—Djãm me aje amim Jeju mar ne kam tu aje mar kajgomã. Bep kati, dja ga me amim ama nhym me me amy nhinhu kàdjwỳ rê. Metĩndjwỳnh ne kum me my nhinhu kà rênhbit kĩnh ne meo kra, bep me mykà tã ne kute meo kra kêt, anhỹr ar o ba. Nãm me 'êx. Me 'êxnhĩ ne me ar 'êx ba. Bir, nhỹnh me jabê ne Metĩndjwỳnh krakumrẽx? Gwaj ba.
Gwaj ba ne gwaj mrãmri babê Metĩndjwỳnh krakumrẽx. Gwaj baje Metĩndjwỳnh mar ne kum rax jarẽnh nhym Metĩndjwỳnh Karõ kute gwaj bajo ba nhym Kritu Jeju kute gwaj bapytàr gwaj baje kam kamnhĩxbê ar baba. Kam ne gwaj babê Metĩndjwỳnh krakumrẽx. Djãm gwaj ba ne gwaj ajmã amijon amiptàn ar amijo badjàmra baba? Kati, Kritu Jeju ne gwaj bapytà gwaj kam Kritukam bakĩnhkumrẽx ne o ar badjàmra baba.
Djori me'õwã amikukãmãreo amran we,
—Ba inhingêt kôpdji'ã Metĩndjwỳnhmã imex, anhỹr ar o ba? Nàr kon ajmã amijon amijo àmra ba? Bir be, ba ren amijo idjàmra prãm ne ren badjwỳ ren amikukãmãreo amran ren amimexo idjàmra iba. Djãm ikàtàm, djãm iprỳ kàtã got ba? Arkati, inhingêt kute imã mỳjja rero kute me ja kunĩ rer. Gora ima.
Ẽ, ijã pi'ôk kamrêk pydji nhym me imykà krãta. Ibê idjaerkumrẽx nhym inhingêtbê Bẽnjamĩn. Djãm ibajtem got? Kati, inãmẽ ibãm amẽ Ar kubê idjaer djwỳnhĩ. Ibê mekbê pardjêu 'õ ne ba prĩne Môjdjê kukràdjàkôt amijo iba mextire. Nã bãm imã Môjdjê kukràdjà kĩnhkumrẽx ne o ingryk ne meo ajkẽ, me kute amim Jeju marjao ibikẽnh mex ne. Nã bãm prĩne Môjdjê kukràdjàkôt amijo iba. Nhỹnh ne me'õ ijã,
—Kati, nãm Môjdjê kukràdjà 'õo akno, ane? Kati, nã bãm prĩne kôt amijo iba. Bir be, amrẽbê mỳjja ja kunĩ imã mex ba kanàrràm amijo iba.
Nhym bep kati, jakam arỳm imã punun imã kajgo. Ba arỳm kanga. Kritubit ne ikadjy mex, ba kam kanàrràm ar amijo iba. Djãm Môjdjê kukràdjàmẽ me ikukãmãre jabit imã kajgo? Kati, mỳjja kunĩ ne imã kajgo mexi. Nhym ije inhõ Bẽnjadjwỳrbê Kritu Jeju marmã, ajbit pydji ne imã mex, imã kĩnh, ba kôtbit ijamak bẽn. Bir be, Kritu kadjy ne ba mỳjja kunĩ kanga. Nã bãm ikukràdjà tũm kunĩo mĩn ne tu bõm kumẽ, ije ajbito aminhõ kadjy.
Ije Krituo aminhõn kam kôt idjãm ne kôt ibamã ne ba mỳjja kunĩ kanga. Ta ne imã ijaxwe kêt jarẽ ba kam kum imexkumrẽx. Djãm Môjdjê kukràdjàkôt ije ar amijo ibakam imexkumrẽx? Kati, Kritukôt ne ba imex. Nã bãm amikajmã'ã Kritu ma nhym Metĩndjwỳnh imã ijaxwe kêt jarẽ ba kam kum imex ne. Nãm me ã amikajmãtã Kritu maro ane nhym arỳm Metĩndjwỳnh memã axwe kêt jarẽnho ane.
10-11 Bir be, ije Kritu mar ne kôt ar amijo ibamã ne ba mỳjja kunĩ kanga. Mỳkam ne ba mỳjja kunĩ kanga? Bir, ije prĩne Kritu mar nhym kute ta tỳxo ijo tỳx, tỳxja tãm kute akubyn amitĩn jao itỳxmã ba kudjwa tokryo itokryn 'ã ingrà tỳx rã'ã nhym me kute Jeju kudjwa ibĩn jabej ba kanga kêt ne kam ije ityk nhijukri akubyn itĩn ne ikator kadjy amim kamnhĩxbê ar amijo iba.
12 Djãm arỳm imexo imexkumrẽx? Djãm arỳm imex ne ijaxwe 'õ kêtkumrẽx? Kati, ãm ije amijo itẽm rã'ã. Tũmràm gêdja Metĩndjwỳnh ijã mex mẽ ba kam mrãmri imexkumrẽx. Kadjy ne Kritu Jeju ipytàn ijã amim karõ.
13-14 Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, kraxje ijaxwe apêx kêt rã'ã. Ãm ije amijo itẽm rã'ãã. Ne kam mỳjja pydji'ã ino tỳx. Mỳjja tũm, ije amijo iba tũmja ne ba tu wãnh kum inhire. Tu wãnh kum inhiren mar kêt ne amikukãmbit maro tẽ.
Kute me kute aben rerkam prõt tỳx ne kam amim kĩnh djà jamỳnhja pyràk. Nãm me amikukãm 'ỳr prõt ne prõt tỳx ne tyk djà kêt ne arỳm 'ỳ:r tẽ. Me kute me tỳxmẽ me tyk djà kêt nhõ nêkrêx jamỳnhmã. Me kute amim amỳnhmã ne me katàt 'ỳr prõt ne. Me prõtkôt ari ar rĩt kêt ne ate krãn mũm rĩt ne mũm rĩt kêt. Ajbit ne me kuman tu 'ỳr prõt ne.
Bir be, nã bãm ã ane. Nã bãm ã amijo anen 'ỳr amijo itẽm rã'ãn 'ã inopdji ne. Metĩndjwỳnh kute ijã amim karõkôt ne ba amijo tẽ. Metĩndjwỳnh ikam kĩnh ne kute imã ikĩnh djà nhõr ba ije amim amỳnhmã ne ba kôt amijo tẽ. Bir be, nã bãm ajbit ma. Ije kôt amijo iba nhym ikam kĩnh ne kute imã ikĩnh djà nhõrmã ne ba kadjy amijo itẽm rã'ãn 'ã inopdji ne.
Mỳj nêkrêx nã, mỳj ikĩnh djà ne ba ije amim byrmã? Bir, Metĩndjwỳnh kute kàjkwamã me bajwỳr gu me 'ỳr bamõr ne õ kàjkwakam mỳjja mextikam ar babamã, tãm. Kritu Jejukôt dja gu me kàjkwamã wadjà. Mỳj me'õkôt? Bir, Kritu Jeju pydjikôt dja ba kàjkwamã wadjà. Kadjy ne ba amijo itẽm rã'ãn 'ã inopdji ne. Metĩndjwỳnh ikam kĩnh ne kute imã ikĩnh djà nhõr kadjy.
15 Gwaj baje amim Jeju mar tũm ne kôt arỳm bamexja, dja gwaj arek kôt amijo bamõr rã'ã. Metĩndjwỳnhmã bajaxwe kêt kadjy arek amijo batẽm rã'ã. Nà, gwaj o ane, ã axikôt maro ane. Dja gar akwỳ ate anhõ kre kadjwỳnhbê,
—Kê, waj. Ije Metĩndjwỳnhkôt ar ije amijo iba prãm kêtkumrẽx. Mỳj kadjy gêdja bar mỳjja wãkôt ar amikangõnho iba? anhỹr jabej, nhym Metĩndjwỳnh arỳm ar amã kabẽn 'õ jarẽ gar arỳm aman kam kôt amim akato.
16 Ẽ, ja dja gar ama. Arỳm ne gwaj kôt amijo batẽmo ane. Gwaj arek bamõr rã'ã. Metĩndjwỳnh kute gwaj bajo mõr gwaj arek kôt bamõr ne atemã mũm bajõ bamàt kêt ne tu arek katàt kôt amijo batẽm nhym tũmràm Metĩndjwỳnh kute gwaj bajã mex mẽnh gwaj bamextire ne bajaxwe kêtkumrẽxmã.
17 Akmere ar, àpnhĩre ar, ar aro'ã ijã amijakren ikôt amijo tẽ. Ẽ, ar ipumũ. Ar akajmãtã katàt imrãnhja pumũ. Dja gar ipumũn kam katàt ã ikudjwa ar amijo anhỹr ar o aba. Arỳm ar kwỳ kute ikôpdji'ã ikôt ar amijo ba. Dja gar ar kudjwa ama.
18 Nhym bep ate ne me kwỳ kum Kritu kurê. Nãm me arĩk ar ba ne kute Kritu me bakunĩ kadjy pĩte'ykam tykja mar prãm kêtkumrẽx ne kum kurê. Arỳm ne ba ar amã me ja jarẽnh krãptĩ ne kam ajbir ajte akubyn ar amã arẽ, imỳrkam ne ba ar amã arẽ. 19 Me ja dja me tu biknorkumrẽx. Djã nãm me kum Metĩndjwỳnh kĩnh got? Kati, nãm me arĩk ar ban kam kum axwebit kĩnh ne. Djã nãm me pijàm ne? Nãm me ren axwekam pijàm ne ar ba. Bep kati, nãm me pijàm kêt ne ar ban ajte ta amijo àmra ba. Djã nãm me kàjkwakam mỳjja ma? Kati, nãm me pyka jakam mỳjjabit mar ar o ba.
20 Bep ate ne gwaj ba. Gwaj banhõ pykakumrẽxbê ne kàjkwa, Metĩndjwỳnh nhõ kàjkwa. Kurũm dja Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu kubê me bapytàr djwỳnhja bôx. Tãm ne gwaj kôtbit bajamak bẽn ne amãr ar o baba. 21 Dja bôx ne kam me bajo ny, me banhĩ punuja, tyk prãmja dja o ny gu me kam banhĩ kute ta ĩ mextire, ĩ kadjwỳnh ajmã kute kêt, ĩ mextire pyràk. Mỳjo dja me banhĩo ny? Djãm Jeju Kritu rerek got. Tỳxi. Ta tỳxo. Dja amitỳxo amijo aptàn kam amikôt mỳjja kunĩ mẽn kam mỳjja kunĩ nhõ bẽnjadjwỳr. Ta tỳx tãmo dja me banhĩo ny.