4
Kute arkum amijo ba mexmã 'ã karõ.
Ep 4.3; Pir 2.2; Kor 3.15; Xij 3.17
Be, akmere ar, àpnhĩre ar, kam dja gar ã Bẽnjadjwỳrkôt amijo aban 'ã angrà tỳxo ane. Djãm imã ar akĩnh ngri. Axwe imã ar akĩnh, ije ar ajo ijamak tỳxkam ne ba ar amã ikabẽn jarẽn ar amã pi'ôk no'ôk ne. Ar ajo dja ba amikĩnh ar o iba. Ar ga dja ba ar ajo idjàmra mõ, imã ar akĩnh raxkam, akmere ar, àpnhĩre ar. Ar Jeju 'ã angrà tỳx ne kôt aje amijo abamã ne ba ã ar amã pi'ôk no'ôko ane.
Ẽ, àpnhĩre ar, Ebodjijmẽ Xĩxiki, ba ar amã ikabẽn jarẽ. Kwãrĩk wãnh akabẽno aben japanh kêt. Ar abê Bẽnjadjwỳr djwỳnh krakam on ar aje aben pyràk ne aro'ã axikôt akabẽn. Gadjwỳ, akmere, ikôt adjàpênh djwỳnhkumrẽx, dja ga arkum akabẽn jarẽ gê on ar kute aben pyràk ne kabẽno aben japanh kêt. Nãm ar ikôt àpênh ar ban memã Jeju'ã ujarẽnh ny jarẽnh ar o ba. Ne kam Kremẽxidjwỳkôt àpênh ar ba. Kremẽximẽ me ikôt àpênh kunĩmẽ, me tãm ne me arỳm Metĩndjwỳnh me tĩn rã'ã rã'ãmã arỳm pi'ôk no'ôkkam amim me idji janhô. Nhym bep ar nire kute ar ikôt àpênhja ne ajmãn ar arỳm ajbir kabẽno aben japa. Mỳkam? Arkumã dja ga akabẽn jarẽ.
Be, on tu ar akĩnh ry typydji, ar abê Bẽnjadjwỳr djwỳnh krakam on tu ar akĩnh ry typydji. Ba ajte ar amã arẽ,
—Ar akĩnhkumrẽx. Gora me kunĩmã ar adjukaprĩ. Bẽnjadjwỳr arỳm akubyn bôx 'ỳrkam dja gar me kunĩmã adjukaprĩ gê me kunĩ ar adjukaprĩkôt ar ama.
Kwãrĩk wãnh gar mỳjjakam adjumar punu kêt. Tu Metĩndjwỳnhmã akabẽn ne prĩne kum amijarẽn mỳjjao a'wỳ. Ne mỳjjao adjà'wỳr katã kum amikĩnh jarẽ. Kute ar amã mỳjja kunĩ nhõrkam kum amikĩnh jarẽn kum õdjành jarẽ. Ã kum amijarẽnho ane. Dja gar ane nhym kam Metĩndjwỳnh ar amã umar mex djà jarẽ gar kam adjumar mexkumrẽx ne ar aba. Djãm tãwã nhõ me umar mex djà punu got. Tãmwã ne õ me umar mex djà ra:xi. Nãm me te kute mar ne kute kraxkôt omũnhmã. Kritu Jejukôt dja gar adjumar mexkumrẽx. Õ me umar mex djàjao dja prĩne ar anêje aptà. Nhym me umar punu 'õ ar amã àr prãm kêtkumrẽx, amadjàmã àr kêtkumrẽx ne ar anhõkre kadjwỳnhbê àr kêtkumrẽx.
Be, akmere ar, àpnhĩre ar, ba ajte ar amã mỳjja jarẽ. Godja mỳjja mextire, nàr mỳjja ajmã kute kêt ne kĩnhkumrẽx jabej gora ar ajbit ma. Kwãrĩk wãnh gar mỳjja punu 'õ mar kêt.
Bep mỳjja me kute arẽnh ne 'êxnhĩ kêt 'õ,
me kute katàt kabẽn jadjwỳr 'õ,
mỳjja mex me kute kôt amijo ba 'õ,
me kabẽn mex me kute o aben nhikjê kêt 'õ,
mỳjja mex me kute omũnh ne kĩnhkumrẽx 'õ,
mỳjja mextire me kute kikre kunĩkôt mar ne kute o ỹrja 'õ,
mỳjja ja dja gar mar o aba.
Ije ar amã ikabẽn jarẽnh gar aje ikabẽn mar ne ikabẽnkôt aje amijo aba ne ije amijo iba gar aje ije amijo ibakôt ipumũnh gora ar ã ikudjwa amijo ane nhym kam Metĩndjwỳnh ar amã umar mex jarẽn prĩne ar ar ajo ba. Tãm ne ja.
10 Be, nã bãm ikĩnh ra:x ne. Ne Bẽnjadjwỳrmã amikĩnh jarẽ. Nã gãm ar ajte ijo djuw mex ba kam ikĩnhkumrẽx ne. Ar aje ijo djuw mex kêt ne kam ajbir ajte ijo djuw mex. Ar atãri ar iba ga ren ar ijo djuw mex rã'ã. Nhym bep amybỳm ne ba ar iba gar ijo djuw mex kêt. Djã nã gãm ar ijo aknon ijo djuw mex kêt. Arkati, nã gãm ar aje imar rã'ã ne te jãnh gar aje ijo djuw mex prãme.
Kute arkum arkam amikĩnh jarẽnh.
11-12 Djãm imã prãm nàr inhõ mỳjja kêtkam ne ba ije ar amã amijarẽnhja? Kati, ikĩnhkumrẽx. Ba arỳm amikam ajkam aman arỳm tu ate ikrã. Ẽ, godja inhõ mỳjja kêtkam nàr kon inhõ mỳjja krãptĩkam ba tu kam ikĩnhkumrẽx ne ar iba. Godja mỳjja punu arỳm iwỳr bôx ba tu ikĩnhkumrẽx. Nhym mỳjja mexdjwỳ arỳm iwỳr bôx ba arỳm ikĩnhkumrẽx. Mỳjja punu nàr mỳjja mex iwỳr ban bôx katã ba tu ikĩnhkumrẽx ne ar iba. Imã prãm nàr ijajne jabej, inhõ nêkrêx krãptĩ nàr inhõ nêkrêx kêt jabej ba tu ikĩnhkumrẽx ne ar iba. Ja ne ba arỳm ije mar tỳx. 13 Kritu ta ne ijo tỳx nhym mỳjja kunĩ iwỳr ban bôx katã ba tu ate ikrãn ikĩnhkumrẽx ne ar iba.
14 Bep mrãmri ne gar adjukaprĩkumrẽx. Nã gãm ar itokry pumũn kam anhõdjànhkôt imã mỳjja jano. Mrãmri ne gar amexkumrẽx.
15 Amrẽbê ije pykabê Matenikam memã Jeju'ã idjujarẽnh ny jarẽnhmo krax ne kam kurũm itẽmkam ne gar gajbit ikôt apê ne imã mỳjja kwỳ jano. Atemã me kute Jejukôt aben pydji 'õ kute imã mỳjja janor kêt. Ar gajbit ne gar imã mỳjja jano. Be, gar aje imar rã'ãja pumũ. Krĩbê Pirpukam ar aje amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio baja, ar gajbit ne gar imã pi'ôk kaprĩre jano ba amim kuby. 16 Ne ajte krĩbê Texarônikakam idjãm rã'ãkam inhõ pi'ôk kaprĩre kêt. Gar imã kwỳ jano, ne ajte ano.
17 Djãm ar aje ajte imã pi'ôk kaprĩre nhõrmã ne ba ajte ar amã ane? Kati, Metĩndjwỳnh ar akam kĩnh ne kute ar adjukaprĩo pãnh gar akĩnh raxmã.
18 Nà, mrãmri ar aje imã anorja kunĩ arỳm iwỳr bôx ne imãnhkutãn kwỳ ijakre. Gar aje Epaprodjikôt imã anor nhym kute imã o bôxja imã kungã nhym arỳm inhõ mỳjja krãptĩ ne. Ar aje imã õrja kute Metĩndjwỳnh nhõ mry pyràk, kute õ mry kudjỳre pyràk. Me kute Metĩndjwỳnhmã mry par ne kute kum bôr nhym kum kĩnh ne mekam kĩnhja. Kute tãm pyràk. Nã gãm ar imã mỳjja ngã nhym kam Metĩndjwỳnh ar akam kĩnhkumrẽx. 19 Kam dja ar amã mỳjja ngã nhym ar amãnhkutã ne.
Djãm inhõ Metĩndjwỳnh õ nêkrêx kêt got. Arkati, kàjkwakam õ mỳjja krãptĩti: kute kanhêtire pyràk. Dja ar amã kwỳ ngã, Kritu Jeju djô'ã ar amã kwỳ ngã nhym kam ar anhõ mỳjja ar amãnhkutã. Nhỹnh ne Metĩndjwỳnh ar amã mỳjja 'õ nhõr kêt? Kati, dja ar amãnhkutã kungã nhym rã'ãn kumex.
20 Gê me kunĩ me banhõ Metĩndjwỳnhmã rax jarẽ, Metĩndjwỳnhbê me Babãmmã rax jarẽ. Kum rax jarẽnh rã'ã rã'ã. Gê me ã ane. Tãm ne ja.
21 Nã bãm ar ajo ama, wãnh, Kritu Jejukôt ar abê Metĩndjwỳnh nhõ ar amexja ne ba ar akunĩo ama ne. Wãnh ar abenmã ijarẽ. Nhym jakamdjwỳ ar kute Jejukôt abeno kamy ar ajo amak rã'ãn ar amã amijarẽ. 22 Jakam, Metĩndjwỳnh nhõ me mex kunĩ ne ar ar ajo amak rã'ãn ar amã amijarẽ. Nhym bẽnjadjwỳr Xedja nhũrkwãkam me jadjwỳ ar ajo amak tỳ:x ne.
23 Gê gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ukaprĩkôt prĩne ar akunĩo djuw mex. Tãm ne ja.