ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ
ଯୋହାନ୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି
ପାରିଚାଏ
ଯୋହାନ୍‌ଆଃ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ନାୱା ନିୟାମ୍‌ରେୟାଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ପୁଥି ତାନାଃ । ନେ ପୁଥି ୟୀଶୁଆଃ ଜାନାମ୍‌ରେୟାଃ ୯୫ ଦିପିଲିକରେ ଯୋହାନ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ୧:୧ । ଇନିଃ ଯୋହାନ୍‌ ସୁକୁକାଜିଲଃ ଆଡଃ ଆପିୟା ଚିଟାଉ ହଗି ଅଲାକାଦାଏ, ଏନା ହବାଅଃତାନା, ୧ ଯୋହାନ୍‌, ୨ ଯୋହାନ୍‌ ଆଡଃ ୩ ଯୋହାନ୍‌ । ନେ ଯୋହାନ୍‌କେ ୟୀଶୁ ପୁରାଃଗି ଦୁଲାଡ଼୍‌ ତାଇକେନା ମେନ୍ତେ ସାରିୟଃ ତାଇକେନା, ଯୋହାନ୍‌ ୧୩:୨୩ । ଯୋହାନ୍‌ ଆଇସ୍‌ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ରେୟାଃ ପାତ୍‌ମସ୍‌ ଟାପୁରେ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ନେ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜିକେ ଅଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ଚିୟାଃଚି ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଏନ୍ତାଃତେ ଇନିଃକେ କୁଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ୧:୯ ।
ୟୀଶୁଆଃ ହିନିଜୁଃ ଦିପିଲି ସେଟେର୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ହରାତେ, ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃରେ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକା ତାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ ନେ ପୁଥିକେ ପାଢ଼ାଅ ହଡ଼କକେ ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌ ଆଡଃ ଆସ୍ରା ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଯୋହାନ୍‌ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦାଏ, ୧:୩;୨୨:୭ । ଇନିଃ ସବେନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକକେ ଆଡଃ ବିଶେଷ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଏୟା କାଲିସିୟାକକେ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦାଏ, ୨–୩ । ଯୋହାନ୍‌ ଆୟାଃ ଅନଲ୍‌ରେ ଆୟାର୍‌କାଜି ୧:୩ ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌ ନେଲାକାଦ୍‌ ରାକାମ୍‌ ରାକାମ୍‌ ମୁରୁତ୍‌ ବିଷାଏରେ ଅଲାକାଦା । ନେ ପୁଥିରେୟାଃ ଚିମିନ୍‌ ଅନଲ୍‌ତେୟାଃ ମାରି ନିୟାମ୍‌ରେୟାଃ ଅନଲ୍‌ଲଃ ମିଦ୍‌ଗିୟା, ବିଶେଷ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜାଖ୍‌ରିୟା ୬:୧-୮ ରେ ନାମେ ତାନାବୁ ।
ଏନା ହବାଅଃତାନା ଏୟା ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ଆଡଃ ଏୟା ଡୁଭାରେୟାଃ ବିଷାଏରେ ଅକଆଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ମିସାର୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ସାସାତି ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଦୁକୁହାସୁ କୁଲ୍‌କେଦା ହରାସେନ୍‌ପୁଥି ୭–୯। ଉନୁଦୁବ୍‌ରେୟାଃ ପୁଥି ଟୁଣ୍ଡୁ ଦିପିଲିକେ ଉଦୁବେ ତାନା । ୟୀଶୁ ଟୁଣ୍ଡୁରେ ଜିତାଅଃୱା ଆଡଃ ଅକ ହଡ଼କ ଆୟାଃତାଃରେ ଆସ୍ରା ଦହେୟାକ, ଇନ୍‌କୁ ଜାନାଅ ଜାନାଅଗି ଆୟାଃଲଃ ତାଇନାଃକ । ନେ ପୁଥି ଆପାନ୍‌କେ ଚେତାଅ ଆଡଃ ଆସ୍ରା ଏମ୍‌ ତାନାଏ ଯେ, ୟୀଶୁ ଜାଲ୍‌ଦିଗି ହିଜୁଃତାନା ।
ପୁଥି ଭିତାର୍‌ରେ ତାଇକାନ୍‌ କାଜି
୧. ଯୋହାନ୍‌ଆଃ ପାରିଚାଏ ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌ ନେଲାକାଦ୍‌ ଆୟାର୍‌କାଜିରେୟାଃ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ । ୧:୧-୨୦
୨. ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ସାଃଏତେ ଏୟା କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ ଯୋହାନ୍‌ଆଃ କାନାଜି । ୧:୧–୩:୨୨
୩. ଏୟା ମୋହର୍‌ । ୪:୧–୮:୫
୪. ଏୟା ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା । ୮:୬–୧୧:୧୯
୫. ସାଏତାନ୍‌ଲଃ ହନ୍‌କଆଃ ଲାଡ଼ାଇ । ୧୨:୧–୧୪:୨୦
୬. ଖିସ୍‌ରେୟାଃ ଏୟା ଡୁଭା । ୧୫:୧–୧୬:୧-୧୮
୭. ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ରେ ଆୟାଃ ବାଇରି ସାଏତାନ୍‌କେ ହାରାଅଇୟା । ୧୭:୧–୨୦:୧୫
୮. ନାୱା ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ ଆଡଃ ନାୱା ଅତେଦିଶୁମ୍‌ । ୨୧:୧–୨୨:୨୧
୧ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃରେ ଉଦୁବାକାଦ୍‌ କାଜିକ ନେ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, ଅକଆଃଚି ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ ଦିପିଲିରେଗି ହବାଅଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ଏନ୍‌ ସବେନାଃ ଆୟାଃ ଦାସିକକେ ଉଦ୍‌ବାକ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆୟାଃ ଦାସି ଯୋହାନ୍‌କେ ନେ ସବେନାଃ ସାରିକାଏ ମେନ୍ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କେ ଇନିଃତାଃତେ କୁଲ୍‌କିୟା । ୨ ଆଡଃ ଯୋହାନ୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି ନେଲାକାଦ୍‌ତେୟାଃ ସବେନାଃଏ ଉଦୁବ୍‌କେଦା । ନେ ଅନଲ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାନାଜି ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ସାର୍‌ତି କାଜିକ ଉଦୁବାକାନା । ୩ ଜେତାଏ ନେ ଚିଟାଉରେ ଅଲାକାନ୍‌ କାଜିକ ପାଢ଼ାଅୟାଏ ଆଡଃ ଅକନ୍‌କ ଏନାରେ ଅଲାକାନ୍‌ ଆୟାର୍‌କାଜିକେ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେକ ମାନାତିୟେଁଆ, ଇନ୍‌କୁ ସୁକୁତାନ୍‌ଗିୟା, ଚିଆଃଚି ଏନ୍‌ ସବେନାଃ ହବାଅଃରେୟାଃ ନେଡା ନାଡ଼େଃଗିୟା ।
ଏୟା କାଲିସିୟାକକେ ଜହାର୍‌
୪  ଯୋହାନ୍‌ ଏସିଆ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ଏୟା କାଲିସିୟାକକେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ଆପେୟାଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁ ହବାଅଃକା, ଅକ୍‌ନିଃଚି ମେନାଇନିଃ, ତାଇକେନ୍‍ନିଃ, ହିଜୁଃନିଃ, ଆଡଃ ଆୟାଃ ରାଜ୍‌ଗାଦି ସାମ୍‍ନାଙ୍ଗ୍‌ରେ ତାଇକାନ୍‌ ଏୟା ଆତ୍ମାତାଃଏତେ, ୫ ଆଡଃ ଗନଏଃକଏତେ ପାହିଲା ଜୀଉ ବିରିଦାକାନ୍‌ନିଃ, ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ ଗାୱା ଆଡଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ରାଜାକଆଃ ରାଜା ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁ ଆପେୟାଃ ହବାଅଃକା । ଇନିଃ ଆବୁକେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ରିକାଃଏ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଦାଣେଁ ରାକାବ୍‌ ଗନଏଃ ହରାତେ ଆବୁକେ ପାପ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକାଦ୍‌ବୁଆ । ୬  ଆଡଃ ଆୟାଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସେୱା ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଆବୁକେ ରାଇଜ୍‌ ରିକାଏ ଲେକା ରାଜାଉଡ଼ି କିଲି ଆଡଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ଲେକାଏ ବାଇୟାକାଦ୍‍ବୁଆ । ସବେନ୍‌ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ପେଡ଼େଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଜାକେଦ୍‌ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହବାଅଃକା ! ଆମେନ୍‌ ।
୭  ନେଲେପେ, ଇନିଃ ରିମିଲ୍‍ରେ ହିଜୁଃତାନା, ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିଃକେ ନେଲିୟାକ, ଆଡଃ ଅକନ୍‌କ ଆଇଃକ୍‌କେ କିଲାକାଇ ତାଇକେନାକ ଇନ୍‌କୁ ହଗି ଇନିଃକେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବରୱାଇତାନ୍‌ଲଃ ଏୟମେୟାଁକ । ନେ ସବେନାଃ ସାର୍‌ତିଗି ହବାଅଆଃ ! ଆମେନ୍‌ ।
୮  ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ କାଜିତାନାଏ, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ଗି ଏନେଟେଦ୍‌ ଆଡଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ତାନିଙ୍ଗ୍‌,” ସିଦାରେ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌, ନାହାଁଃ ମେନାଇୟାଁ ଆଡଃ ହିଜୁଃ ଦିପିଲିରେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ ।
ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଉଦୁବେନ୍‍
୯ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଯୋହାନ୍‌, ଆପେୟାଃ ହାଗା, ଆଡଃ ୟୀଶୁଆଃ ଅତଙ୍ଗ୍‌ନିଃ ହବାୟାନ୍ତେ ଆୟାଃ ରାଇଜ୍‌ରେୟାଃ ହଡ଼କ ଚେତାନ୍‌ରେ ହବାଅଃତାନ୍‌ ଦୁକୁହାସୁକେ ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେୟାଃ ମିଆଁଦ୍‌ ହିସାଦାର୍‌ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ୟୀଶୁ ଉନୁଦୁବ୍‌କାଦ୍‌ ସାନାର୍‌ତି ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାଚାନ୍‌ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାତ୍‌ମସ୍‌ ଟାପୁତେଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆବ୍‌ରାଅକେଦିୟାଁ, ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ତାୟମ୍‌ସାଃରେ ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ ବାଜା ସାଡ଼ିଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ପୁରାଃଗି ସାଡ଼ିଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦା । ୧୧ ଜେତାଏ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ଆମ୍ ନେଲ୍‌ତାନ୍‌ତେୟାଃ ମିଆଁଦ୍‌ ପୁଥିରେ ଅଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦହେମେ ଆଡଃ ଏଫିସୁସ୍‌, ସ୍ମର୍ଣ୍ଣା, ପାର୍ଗାମ୍‌, ଥୁୟତିରା, ସାର୍ଦିସ୍, ଫିଲାଦେଲ୍‍ଫିୟା, ଆଡଃ ଲାଉଦିକିଆ, ନେ ଏୟା କାଲିସିୟାତାଃତେ ନେ ପୁଥିକେ କୁଲ୍‌ତାମେ ।”
୧୨ ଅକଏ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଜାଗାର୍‌ତାନାଏ, ନେଆଁ ନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହେତାରୁହାଡ଼୍‌କେଦା ଆଡଃ ଏୟା ସୋନାରାଃ ଦିଆ ମାଣ୍ଡାଅତେୟାଃ, ୧୩ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ଦିଆ ମାଣ୍ଡାଅତେୟାଃରାଃ ଥାଲାରେ ମାନୱାହନ୍‌ଲେକା ମିହୁଡ଼୍‌କେଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କିୟା । ଆୟାଃ କାଟା ଜାକେଦ୍‌ ଜିଲିଙ୍ଗ୍‌ ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାଃ କୁଡ଼ାମ୍‌ରେ ସୋନାରାଃ କାସ୍‌ନାତେ ତଲ୍‌ବିହୁରାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୪ ଇନିୟାଃ ବହଃରାଃ ଉବ୍‌, କପା ଚାଏ ବାରାଫ୍‌ ଲେକା ପୁଣ୍ଡିଗି ତାଇକେନା ଆଡଃ ଆୟାଃ ମେଦ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍ ଲେକା ଜୁଲଃତାଇକେନା । ୧୫ ଇନିୟାଃ କାଟା ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଭାଟିରେ ଫାର୍‌ଚିକେଦ୍‌ତେ ଚାମ୍‌କାଅଃତାନ୍‌ ପିତାଲ୍‌ ଲେକା ଝାଲ୍‌ସାଃଅ ତାଇକେନା ଆଡଃ ଆୟାଃ ସାଡ଼ି ଲିଙ୍ଗିୟଃତାନ୍‌ ଦାଆଃରାଃ ସାଡ଼ି ଲେକା ଆୟୁମଃ ତାଇକେନା । ୧୬ ଇନିଃ ଆୟାଃ ଜମ୍‌ତିସାଃରେ ଏୟା ଇପିଲ୍‌କକେ ସାବାକାଦ୍‌କ ତାଇକେନାଏ, ଆଡଃ ଆୟାଃ ମଚାଏତେ ବାରାନ୍‌ସାଃ ଲେସେରାକାନ୍‌ ତାରାଉଡ଼ି ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ତାଇକେନା, ଆଡଃ ଆୟାଃ ମେଦ୍‌ମୁହାଁଡ଼୍‌ ତିକିନ୍‌ ସିଙ୍ଗି ଲେକା ଜୁଲଃ ତାଇକେନା । ୧୭  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃକେ ନେଲ୍‍ଲଃଗି ଇନିୟାଃ କାଟା ସୁବାରେ ଗଜାକାନ୍‌ନିଃ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ଉୟୁଃୟାନା । ଇନିଃ ଆଇଁୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆୟାଃ ଜମ୍‌ତିଃଇ ଦହକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦା, “ଆଲମ୍‌ ବରଏୟା ! ଆଇଙ୍ଗ୍‌ଦ ଏନେଟେଦ୍‌ ଆଡଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ୧୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ଗି ଜୀନିଦ୍‌ନିଃ ତାନିଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଗଜାକାନ୍‍ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌, ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଜୀନିଦ୍‌ଗି ତାଇନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଗନଏଃ ଆଡଃ ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ା ଚେତାନ୍‌ରେ ଆଇଁୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ମେନାଃ । ୧୯ ଏନାମେନ୍ତେ, ଆମ୍‌ ନେଲାକାଦ୍‌ତେୟାଃ, ନାହାଁଃ ହବାଅଃତାନ୍‌ତେୟାଃ, ଆଡଃ ତାୟମ୍‌ତେ ହବାଅଃତେୟାଃ ଅଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦହେମେ । ୨୦ ଆଇଁୟାଃ ଜମ୍‌ତିଃଇରେ ମେନାକ ଏୟା ଇପିଲ୍‍କ ଆଡଃ ଏୟା ସୋନାରାଃ ଦିଆ ମାଣ୍ଡାଅତେୟାଃରାଃ ମୁଣ୍ଡି ହବାଅଃ ତାନା, ଏନ୍ ଏୟା ଇପିଲ୍‍କ ମେନ୍‌ଲେରେ ଏୟା କାଲିସିୟାରେନ୍‍ ଦୁଁତ୍‌କ ତାନ୍‌କ ଆଡଃ ଏୟା ଦିଆ ମେନ୍‌ଲେରେ ଏୟା କାଲିସିୟା ତାନାଃ ।
୧:୪ ୧:୪ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୪:୫. ୧:୬ ୧:୬ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୫:୧୦. ୧:୭ ୧:୭ ମାଥିଉ ୨୪:୩୦; ମାର୍କ ୧୩:୨୬; ଲୁକ ୨୧:୨୭; ୧ ଥେସ୍‌ଲନିକା ୪:୧୭; ଯୋହାନ୍‌ ୧୯:୩୪,୩୭; ମାଥିଉ ୨୪:୩୦. ୧:୮ ୧:୮ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୨୨:୧୩. ୧:୧୭ ୧:୧୭ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୨:୮; ୨୨:୧୩.