ଏଫିସୁସ୍‍ କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ କାନାଜି
୧ “ଏଫିସୁସ୍‌ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ତାଃତେ ଅଲେମେ, ଜେତାଏ ଆୟାଃ ଜମ୍‌ ତିଃଇରେ ଏୟା ଇପିଲ୍‌ ଆଡଃ ଏୟା ସୋନାରେୟାଃ ଦିଆ ଥାଲାରେ ହିଜୁଃସେନଃ ରିକାଃଏ, ଇନିଃ ନେଆଁ କାଜିତାନାଏ, ୨ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ କାଜିକାମିକ, କେଟେଦ୍‌ କାମିକ, ଆଡଃ ଧିରାଜ୍‌କେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା । ଆମ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିତାନ୍‌କକେ କାମ୍‌ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା, ଏନାହ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଅକ ହଡ଼କ, ଆପାନ୍‌କେ ପ୍ରେରିତ୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିନ୍‌ତାନା, ମେନ୍‌ଦ ସାର୍‌ତିରେ ଇନ୍‌କୁ ପ୍ରେରିତ୍‌ ନାହାଁଲାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ବିଡ଼ାଅକେଦ୍‍ତେ ହସଡ଼ତାନ୍‌କ ମେନ୍ତେମ୍‌ ଆଟ୍‌କାର୍‌କାଦ୍‌କଆ । ୩ ଆମ୍‌ ଧିରାଜ୍‌ ସାବାକାଦ୍‌ ହଡ଼ ତାନ୍‌ମେ । ଆଇଁୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆମ୍‌ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ରେୟ କାମ୍‌ ଲାଗାୟାନା । ୪ ଏନ୍‌ରେୟ ଆମାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଆଇଁୟାଃ କାଜି ମେନାଃ, ଆମ୍‌ ସିଦାରେ ଚିଲ୍‌କା ଦୁଲାଡ଼୍‌ ତାଇକେନାମ୍‌, ଏନ୍‌ଲେକା ଆମ୍‌ ନାହାଁଃ କାମ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ତାନା । ୫ ଆମ୍‌ ଅକ୍‌ତାଃଏତେମ୍‌ ଉୟୁଗାକାନା, ଏନା ପାହାମେମେ, ଆମାଃ ପାପ୍‌ହେତେ ମନ୍‌ରୁହାଡ଼େମେ ଆଡଃ ସିଦା ଲେକା ବୁଗିନ୍‌ କାମିକ କାମିମେ । ପାପ୍‌ହେତେ ମନ୍‌ କାମ୍‌ ରୁହାଡ଼େରେଦ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃତାଃତେ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆମାଃ ଦିଆ ଦହତେୟାଃକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆତମେୟାଁ । ୬ ମେନ୍‌ଦ ମିଆଁଦ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ କାଜି ଆମାଃତାଃରେ ମେନାଃ, ଏନା ହବାଅଃତାନା, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନିକଲାତୀୟକଆଃ ସବେନ୍‌ କାଜିକାମିକଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁତାନ୍‌ ଲେକା ଆମ୍‌ ହଗିମ୍‌ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁତାନା ।
୭  “ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା କାଲିସିୟାକକେ ଚିନାଃଏ କାଜିତାନା, ଏନା ଆୟୁମେ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏୟାଃ ଲୁତୁର୍ ମେନାଃନିଃ ଆୟୁମେକାଏ । ଅକ ହଡ଼କ ଜିତାଅୱାଃକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପାରାଦେସ୍‌ରେୟାଃ ବାଗାଇଚାରେ ଜ'ଅଃତାନ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ଦାରୁରାଃ ଜ ଜମେନାଙ୍ଗ୍‌ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମାଇୟାଇଙ୍ଗ୍‌ ।
ସ୍ମର୍ଣ୍ଣା କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ କାନାଜି
୮  “ସ୍ମର୍ଣ୍ଣା କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ତାଃତେ ଅଲେମେ, ଅକଏ ପାହିଲା ଆଡଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ତାନିଃ, ଗଏଃକେଦ୍‌ତେ ଆଡଃମିସା ଜୀଉବିରିଦ୍‌ୟାନାଏ, ଇନିଃ ନେଆଁ କାଜିତାନାଏ, ୯ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ ସବେନ୍‌ ନାରାଦୁରା ଆଡଃ ଗାରିବ୍‌ତେୟାଃକଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା, ମେନ୍‌ଦ ସାର୍‌ତି କାଜିଲେରେ ଆମ୍‌ କିସାଁଣ୍‌ ତାନ୍‌ମେ । ଅକ ହଡ଼କ ଆପାନ୍‌କେ ଯିହୁଦୀ ମେନ୍ତେକ କାଜିନ୍‌ତାନା, ଇନ୍‌କୁ ଯିହୁଦୀ ନାହାଁଲାକ ମେନ୍‌ଦ ସାଏତାନ୍‌ରାଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେନ୍‌ ତାନ୍‌କ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ନିନ୍ଦା କାଜିିକଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା । ୧୦ ଆମ୍‌ ଅକ ଦୁକୁହାସୁ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେମ୍‌ ସେନ୍‌ତାନା, ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆଲମ୍‌ ବରଏୟା । ଆୟୁମେମେ, ସାଏତାନ୍‌ ଆମାଃଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଜେହେଲ୍‌ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ବିଡ଼ାଅକଆ । ମେନ୍‌ଦ ଆମାଃ ନେ ନାରାଦୁରା ଗେଲେୟା ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ହବାଅଃଆ । ନେଆଁରେ ଗନଏଃରାଃ ବର ତାଇନ୍‌ରେୟ ଆମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାମ୍‌ ତାଇନଃ ରେଦ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ମୁକୁଟ୍‌ ଏମାମେୟାଁଇଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୧  “ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା କାଲିସିୟାକକେ ଚିନାଃଏ କାଜିତାନା, ଏନା ଆୟୁମେ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏୟାଃ ଲୁତୁର୍ ମେନାଃନିଃ ଆୟୁମେକାଏ । ଅକନ୍‌କ ଜିତାଅୱାଃକ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ବାର୍‌ସା ଗନଏଃ ହବାଅଃରେୟ ଜେତ୍‌ନାଃ କା ହାନିୟଃଆ ।
ପାର୍ଗାମ୍ କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ କାନାଜି
୧୨ “ପାର୍ଗାମ୍‌ କାଲିସିୟାରେନ୍ ଦୁଁତ୍‌ତାଃତେ ଅଲେମେ, ଅକଏତାଃରେ ବାରାନ୍‌ସାଃ ଲେସେରାକାନ୍‌ ତାରାଉଡ଼ି ମେନାଃ, ଇନିଃ ନେଆଁ କାଜିତାନାଏ, ୧୩ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆମ୍‌ ସାଏତାନ୍‌ରାଃ ରାଜ୍‌ଗାଦି ଆୟାର୍‌ରେମ୍‌ ତାଇନଃତାନା । ଏନ୍‌ରେୟ ଆମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ନୁତୁମ୍‌କେ କେଟେୟାନ୍‌ଗି ସାବାକାଦାମ୍‌, ଆଡଃ ଆମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ନିଃ ତାନ୍‌ମେ । ଆଡଃ ଚିମ୍‌ତା ସାଏତାନ୍‌ରାଃ ତାଇନଃ ଠାୟାଦ୍‌ତାଃରେ ଆଇଁୟାଃ ମିଆଁଦ୍‌ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ ଗାୱା ଏମ୍‌ନିଃ ଆନ୍ତିପାକେ ଗଏଃକିୟାକ, ଇମ୍‌ତାହଗି ଆମ୍‌ ଆମାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ କାମ୍‌ ବାଗିକେଦା । ୧୪ ମେନ୍‌ଦ ଆଇଁୟାଃ, ଆମାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଚିମିନ୍‌ କାଜିକ ମେନାଃ । ଏନ୍ତାଃରେ ଆମାଃଲଃ ତାଇନ୍‌ତାନ୍ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ବାଲାମ୍‌ଆଃ ଇନିତୁକେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନାକ । ମୁରୁତ୍‌ତାଃରେ ଦାନ୍‌ ରାକାବାକାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃକେ ଜମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମିକ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆଚୁକ ନାଙ୍ଗ୍‌, ବାଲାମ୍‌, ବାଲାକ୍‌କେ ଇତୁକାଇ ତାଇକେନା । ୧୫ ଏନ୍‍ଲେକାଗି ନିକଲାତୀୟ ହଡ଼କଆଃ ଇନିତୁକେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ଆମାଃ ଥାଲାରେ ମେନାକଆ । ୧୬ ଏନାତେ ଆମ୍‌ ପାପ୍‌ହେତେ ମନ୍‌ରୁହାଡ଼େମେ, କା'ରେଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦିଗି ଆମାଃତାଃତେ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆଇଁୟାଃ ମଚାଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃତାନ୍‌ ତାରାଉଡ଼ିଲଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଲାଡ଼ାଇୟା ।
୧୭  “ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା କାଲିସିୟାକକେ ଚିନାଃଏ କାଜିତାନା, ଏନା ଆୟୁମେ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏୟାଃ ଲୁତୁର୍ ମେନାଃନିଃ ଆୟୁମେକାଏ । ଅକ ହଡ଼କ ଜିତାଅୱାଃକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ଉକୁଆକାନ୍‌ ମାନ୍ନା ଏମାକଆଇଙ୍ଗ୍‌, ଇନ୍‌କୁଏତେ ମିପିଆଦ୍‌ ହଡ଼କକେ ନାୱା ନୁତୁମ୍‌ ଅଲାକାନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ପୁଣ୍ଡି ଦିରି ଏମାକଆଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନ୍‌ ନାୱା ନୁତୁମ୍‌ ଚିନାଃ ତାନାଃ, ଏନା ଏନ୍‌ ଦିରିକେ ନାମେ ହଡ଼ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ଏଟାଃ ଜେତା ହଡ଼ କାକ ସାରି ଦାଡ଼ିୟା ।
ଥୁୟତିରା କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ କାନାଜି
୧୮ “ଥୁୟତିରା କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ତାଃତେ ଅଲେମେ, ଅକଏୟାଃ ମେଦ୍‌ ଜୁଲଃତାନ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଲେକା ଆଡଃ ଆୟାଃ ବାରାନ୍‌ କାଟା ଚାମ୍‌କାଅଃତାନ୍‌ ପିତାଲ୍‌ ଲେକା ନେଲଃତାନା, ଏନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌, ନେଆଁଏ କାଜିତାନା, ୧୯ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ କାଜିକାମିକଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା । ଆମାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌, ବିଶ୍ୱାସ୍‌, ସୁସାର୍‌, ଆଡଃ ଧିରାଜ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌ ସାରିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ନାହାଁଃ ଆମ୍‌ କାମିତାନ୍‌ତେୟାଃ, ସିଦାମ୍‌ କାମି ତାଇକେନ୍‌ତାଃଏତେ ଆଦ୍‌କାମ୍‌ କାମିତାନା । ୨୦ ମେନ୍‌ଦ ଆମାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଆଇଁୟାଃ ମିଆଁଦ୍‌ କାଜି ମେନାଃ, ଏନା ହବାଅଃତାନା, କୁଡ଼ିନାବୀ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆପାନ୍‌କେ କାଜିନ୍‌ତାନ୍‌ ଯିଜେବଲ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ କୁଡ଼ିକେ ଆମ୍‌ ଆସ୍ରା ଏମାକାଇଜାମ୍‌ । ଇନିଃ ଆଇଁୟାଃ ଦାସିକକେ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମିକ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ମୁରୁତ୍‌କତାଃରେ ଦାନ୍‌ ରାକାବାକାନ୍‌ ଜଜମାଃକ ଜମେ ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ଇତୁତାନ୍‌ଲଃ ଏଟାଃ ହରାତେ ସୁତୁଃଇଦିକତାନା । ୨୧ ଏନାମେନ୍ତେ ଇନିଃକେ ପାପ୍‌ହେତେ ମନ୍‌ରୁହାଡ଼୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ନେଡା ଏମାକାନା, ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ଆୟାଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମିକେ ବାଗି ନାଗେନ୍ତେ କାଏ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୨୨ ଏନାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃକେ ଆଡଃ ଇନିଃଲଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମିତାନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ଆକଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିଏତେ କାକ ମନ୍‌ରୁହାଡ଼େରେ, ପୁରାଃଗି ବରୱାନ୍‌ ଦୁକୁରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉୟୁଃକଆ । ୨୩ ଆୟାଃ ହନ୍‌କକେ ହଗି ଗଏଃକଆଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନାରେ ସବେନ୍‌ କାଲିସିୟାକ ସାରିୟାକ ଯେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ ସାରିନିଃ, ମାନୱାରାଃ ସବେନ୍‌ ଉଡ଼ୁଃ ଆଡଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ସାରିନିଃ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ଆପେ ମିପିହୁଡ଼୍‌ ରିକାକାଦ୍‌ କାମି ଲେକାଗି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏମ୍‌ ରୁହାଡ଼୍‌ପେୟାଇଙ୍ଗ୍‌ ।
୨୪ “ମେନ୍‍ଦ ଥୁୟତିରାରେ ଆପେକଏତେ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ନେ ହସଡ଼ ଇନିତୁ କାପେ ଅତଙ୍ଗ୍‌କାଦା ଆଡଃ ଅକ୍‌ନାଃକେ ସାଏତାନ୍‌ରାଃ ଇକିର୍‌ ଇନିତୁ ମେନ୍ତେ କାଜିୟାଃକ, ଏନାକେ କାପେ ଇତୁକାନା, ଇନ୍‌କୁକେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିକତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆଡଃ ଜେତାନ୍‌ ବାହାରମ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ଲାଦିପେୟା । ୨୫ ଆପେତାଃରେ ଅକ୍‌ନାଃ ମେନାଃ, ଏନା ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆଇଁୟାଃ ହିଜୁଃ ଜାକେଦ୍‌ ପୁରାଃ କେଟେଦ୍‌ୟାନ୍‌ଗି ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦହକାପେ । ୨୬ ଅକ ହଡ଼କ ଜିତାଅୱାଃକ, ଆଡଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ଜାକେଦ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାତେ କାମିୟାଁକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପୁତାଃଏତେ ଅକ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନା ଇନ୍‌କୁକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଏମାକଆ । ୨୭ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ଏଟାଃ ଏଟାଃ କିଲିରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ମେଡ଼େଦ୍‌ ସଟାତେ ସାଜାଇ ଏମାକ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ହାସାରାଃ ଚାଟୁ ଲେକା ମିଦ୍‌ ବାର୍‌ ହିସା ରାପୁଦଃ ନାଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମାକଆଇଙ୍ଗ୍‌ । ୨୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ଆଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ଇପିଲ୍‌ ହଗି ଏମାକଆଇଙ୍ଗ୍‌ ।
୨୯ “ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା କାଲିସିୟାକକେ ଚିନାଃଏ କାଜିତାନା, ଏନା ଆୟୁମେ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏୟାଃ ଲୁତୁର୍ ମେନାଃନିଃ ଆୟୁମେକାଏ ।
୨:୭ ୨:୭ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୨୨:୨. ୨:୮ ୨:୮ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧:୧୭; ୨୨:୧୩. ୨:୧୧ ୨:୧୧ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୨୦:୧୪; ୨୧:୮. ୨:୧୭ ୨:୧୭ ଯୋହାନ୍‌ ୬:୪୮-୫୦.