ସାର୍ଦିସ୍ କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ କାନାଜି
୧ “ସାର୍ଦିସ୍ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ତାଃତେ ଅଲେମେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଏୟା ଆତ୍ମା ଆଡଃ ଏୟା ଇପିଲ୍‌ ସାବାକାଦ୍‌ନିଃତାଃଏତେ ନେ କାନାଜି । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ କାମିକଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା, ଆମ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଜୀନିଦ୍‌ ମେନାମେୟାଁ, ମେନ୍‌ଦ ସାର୍‌ତି କାଜିଲେରେ ଗଜାକାନାମ୍‌ । ୨ ଏନାମେନ୍ତେ ଏୟନଃମେ ଆଡଃ ଆମାଃତାଃରେ ଅକଆଃ ମେନାଃ, ଏନା ପୁରାଃଗି ଜିୟନଃ ସିଦାରେ ଏନାକେ ପକ୍‌ତାଏମେ । ଚିୟାଃଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆମାଃ କାମିକ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ନାହାଁଃ ଜାକେଦ୍‌ କା ପକ୍‌ତାକାନା । ୩  ଆମ୍‌କେ ଅକଆଃ ଇତୁଆକାନ୍‌ ତାଇକେନା ଆଡଃ ଆମ୍‌ ଅକଆଃ ଆୟୁମାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାମ୍‌, ଏନାକେ ପାହାମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ମାନାତିୟେଁମେ ଆଡଃ ଆମାଃ ପାପ୍‌ହେତେ ମନ୍‌ରୁହାଡ଼୍‌ମେ । ଆମ୍‌ କାମ୍‌ ଏୟନଃରେଦ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃତାଃତେ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁକ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ । ଅକ ଦିପିଲିରେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ, ଏନା ଆମ୍‌ କାମ୍‌ ସାରିଦାଡ଼ିୟା । ୪ ମେନ୍‌ଦ ସାର୍ଦିସ୍‌ରେ ଆପେକଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆକଆଃ ଲିଜାଃ ନିରାଲ୍‌ଗି ଦହକାଦାକ । ଇନ୍‌କୁ ପୁଣ୍ଡି ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଇଁୟାଃଲଃ ହିଜୁଃସେନଃ ରିକାଏୟାକ, ଚିଆଃଚି ଇନ୍‌କୁ ନେଆଁ ରିକା ଦାଡ଼ିକାଦାକ । ୫  ଅକ ହଡ଼କ ଜିତାଅୱାଃକ, ଇନ୍‌କୁ ନେ'ଲେକା ପୁଣ୍ଡି ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ଅଁଃଆକ । ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ପୁଥିକଏତେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ଚିଉଲାହ କା ଜିୟନଃଆ । ଆଇଁୟାଃ ଆପୁ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଦୁଁତ୍‌କଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଇନ୍‌କୁକେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କତାନ୍‌କ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିୟା ।
୬ “ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା କାଲିସିୟାକକେ ଚିନାଃଏ କାଜିତାନା, ଏନା ଆୟୁମେ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏୟାଃ ଲୁତୁର୍ ମେନାଃନିଃ ଆୟୁମେକାଏ ।
ଫିଲାଦେଲ୍‍ଫିୟା କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ କାନାଜି
୭ “ଫିଲାଦେଲ୍‍ଫିୟା କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ତାଃତେ ଅଲେମେ, ଜେତାଏ ପାବିତାର୍‌ ଆଡଃ ସାର୍‌ତିନିଃ ତାନିଃ, ଇନିଃତାଃଏତେ ନେ କାନାଜି ଆୟୁମେପେ, ଇନିଃତାଃରେ ଦାଉଦ୍‌ଆଃ ଚାଭି ମେନାଃ, ଇନିଃ ଅକ ଦୁଆର୍‌ ନିଜାଃଏ, ଏନାକେ ଜେତାଏ କାକ ହାଣ୍ଡେଦ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା ଆଡଃ ଇନିଃ ଅକ୍‌ନାଃ ହାଣ୍ଡେଦାଃଏ, ଏନାକେ ଜେତାଏ କାକ ନିଜ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା । ୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ କାଜି କାମିକଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା, ନାହାଁଃ ଜାକେଦ୍‌ ଆମାଃ କାଟିଃଲେକା ପେଡ଼େଃ ମେନାଃ, ନେଆଁହଗି ସାରିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଇନିତୁକମ୍‌ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କାଦା ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ କାମ୍‌ ବାଗିୟାକାଦା । ଏନାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଆର୍‌ ନିଜାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନାକେ ଜେତାଏ କାକ ହାଣ୍ଡେଦ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା । ୯ ଆୟୁମେମେ, ଅକ ହଡ଼କ ଯିହୁଦୀ ନାହାଁଲାଃକ, ମେନ୍‌ଦ ବେଦାତେ ଆପାନ୍‌କେ ଯିହୁଦୀ ମେନ୍ତେକ କାଜିନ୍‌ତାନା, ନେ'ଲେକାନ୍‌ ସାଏତାନ୍‌ରାଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ କାଟା ଲାତାର୍‌ରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଜହାର୍‌ଇଚିକଆ । ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ସାରିୟାକ । ୧୦ ଚିୟାଃଚି ଆମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ କାନାଜି ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେମ୍‌ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କାଦା । ଏନାତେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ବିଡ଼ାଅକ ନାଗେନ୍ତେ ଗଟା ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ସାସାତିରାଃ ବିନିଡ଼ାଅ ହିଜୁଃଆ ଇମ୍‌ତା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଏନାଏତେ ବାଞ୍ଚାଅମେୟାଁଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦିଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ, ଆମାଃତାଃରେ ଅକଆଃ ମେନାଃ, ଏନାକେ ବାଞ୍ଚାଅକେଦ୍‌ତେ ଦହକାମେ, ଜେ'ଲେକାଚି ଆମାଃତାଃଏତେ ଆମାଃ ଜିନିତାଅ ମୁକୁଟ୍‌କେ ଜେତାଏ ଆଲକାକ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁଇକା । ୧୨  ଜିତାଅକାନ୍‌ନିଃକେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ରେ ଖୁଣ୍ଟୁ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ବାଇୟା ଆଡଃ ଇନିଃ ଚିଉଲାଅ ଏନ୍ତାଃଏତେ କାଏ ସେନଃଆ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ଅଲେୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ହିଜୁଃତାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ହଗି ଆୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ଅଲେୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ନାୱା ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ନାୱା ନୁତୁମ୍‌ ହଗି ଆୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ଅଲେୟାଇଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୩ “ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା କାଲିସିୟାକକେ ଚିନାଃଏ କାଜିତାନା, ଏନା ଆୟୁମେ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏୟାଃ ଲୁତୁର୍ ମେନାଃନିଃ ଆୟୁମେକାଏ ।
ଲାଉଦିକିଆ କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ କାନାଜି
୧୪ “ଲାଉଦିକିଆ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ତାଃତେ ଅଲେମେ, ଅକଏ ନେ ସବେନ୍‌ ଆମ୍‌କେ କାଜିତାନାଏ, ଇନିଃ ଆମେନ୍‌, ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ନିଃ ଆଡଃ ସାର୍‌ତି ଗାୱା ତାନିଃ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ବାଇୟାକାଦ୍‌ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେୟାଃ ଏନେଟେଦ୍‌ନିଃ, ନେଆଁଏ କାଜିତାନା, ୧୫ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ କାଜି କାମିକଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା, ଆମ୍‌ ରେହାଡ଼୍‌ ବାଙ୍ଗ୍‌ମେୟାଁ ଚାଏ ଲଲ ବାଙ୍ଗ୍‌ମେୟାଁ, ନେଆଁ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆମ୍‌ ରେହାଡ଼୍‌ ଚାଏ ଲଲ ତାଇନ୍‌କାରେଦ, ବୁଗିନାଃ ହବାଅଃତେୟାଃ । ୧୬ ମେନ୍‌ଦ ଆମ୍‌ ରେହାଡ଼୍‌ ଚାଏ ଲଲ କା ହବାକେଦ୍‌ତେ ଉର୍‌ଗୁମ୍‌ଗି ମେନାମେ ହରାତେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଆଇଁୟାଃ ମଚାଏତେଇଙ୍ଗ୍‌ ବେଏକ୍‌ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ମେୟାଁ । ୧୭ ଆମ୍‌ କାଜିତାନାମ୍‌, ‘ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କିସାଁଣ୍‌ଗିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ପୁରାଃଗି ଖୁର୍ଜିକ ମେନାଃ, ଆଇଁୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକ ସବେନାଃ ମେନାଃ ।’ ଏନ୍‌ରେୟ ଆମ୍‌ ସାର୍‌ତିଗି ଚିମିନ୍‌ ନାରାଦୁରା ଆଡଃ ଲିନିବୁଇ ନାମେ ଲେକାନିଃ ତାନ୍‌ମେ, ନେଆଁ କାମ୍‌ସାରିତାନା । ଆମ୍‌ ଗାରିବ୍‌, ସାମାହଡ଼୍‌ମ, ମେଦ୍‌ କା ନେଲ୍‌ ଦାଡ଼ିନିଃ ତାନ୍‌ମେ । ୧୮ ଏନାମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଚୁମେତାନା, କିସାଁଣଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ତାଃଏତେ ଫାର୍‌ଚି ସୋନା କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁମେ, ଆଡଃ ପୁଣ୍ଡି ଲିଜାଃ ହଗି କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁମେ, ଏନାରେ ଆମ୍‌ ଆମାଃ ଗିହୁଗାନ୍‌ ସାମାହଡ଼୍‌ମକେ ଦାନାଙ୍ଗ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାମେ । ନେଲ୍‌ ଦାଡ଼ି ନାଗେନ୍ତେ ମେଦ୍‌ରେ ଗସଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ତାଃଏତେ କାଜାଲ୍‌ କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁମେ । ୧୯  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଅକ ହଡ଼କକେ ଦୁଲାଡ଼ାଃଇଙ୍ଗ୍‌, ଇନ୍‌କୁକେ ସୁଧ୍‌ରାଅ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାଜାଇ ଏମାଃଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନାମେନ୍ତେ ଆମାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ଲଃ ପାପ୍‌ ହରାଏତେ ମନ୍‌ରୁହାଡ଼େମେ । ୨୦ ନେଲେମେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଦୁଆର୍‍ତାଃରେ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‌ତେ ଦୁଆର୍‌ ଠକ୍‌ ଠକାଅ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଜେତାଏ ଆଇଁୟାଃ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦୁଆର୍‌ ନିଜେୟାଏ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃ ଭିତାର୍‌ତେ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃଲଃ ଜମେୟାଁଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଇନିଃ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଜମେୟାଁଏ । ୨୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେ'ଲେକା ଜିତାଅକେଦ୍‌ତେ, ଆଇଁୟାଃ ଆପୁଲଃ ଆୟାଃ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଦୁବାକାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନ୍‌ ଲେକାଗି ଅକ ହଡ଼କ ଜିତାଅୱାଃକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଆଇଁୟାଃ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଏମାକଆ ।
୨୨ “ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା କାଲିସିୟାକକେ ଚିନାଃଏ କାଜିତାନା, ଏନା ଆୟୁମେ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏୟାଃ ଲୁତୁର୍ ମେନାଃନିଃ ଆୟୁମେକାଏ ।”
୩:୩ ୩:୩ ମାଥିଉ ୨୪:୪୩,୪୪; ଲୁକ ୧୨:୩୯,୪୦; ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୬:୧୫. ୩:୫ ୩:୫ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୨୦:୧୨; ମାଥିଉ ୧୦:୩୨; ଲୁକ ୧୨:୮. ୩:୧୨ ୩:୧୨ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୨୧:୨. ୩:୧୯ ୩:୧୯ ଏବ୍ରୀ ୧୨:୬.