ସିର୍ମାରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସୁନୁସାର୍‌
୧ ନେ ନେଡାରେଗି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ରେ ଦୁଆର୍‌ ନିଜାକାନ୍‌ ତାଇକେନା ଆଡଃ ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ ବାଜା ସାଡ଼ି ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିତାନ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, “ନେତାଃତେ ହିଜୁଃମେ, ଆଡଃ ତାୟମ୍‌ତେ ଅକ୍‌ନାଃ ହବାଅଃଆ ଏନା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବାମେୟାଁ ।” ୨ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‍ତାଗି ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାତେଇଙ୍ଗ୍‌ ପେରେଃୟାନା ଆଡଃ ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ମିଆଁଦ୍‌ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଜେତାଏ ମିହୁଡ଼୍‌ ଦୁବାକାନାଏ । ୩ ଆୟାଃ ମେଦ୍‌ମୁହାଁଡ଼୍‌ ହିରା ଆଡଃ ମତି ଲେକା ଝାଲ୍‌ସାଃଅ ତାଇକେନା, ଆଡଃ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେୟାଃ ଚାରିୟସାଃରେ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଦିରି ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ଲୁର୍‌ବିଙ୍ଗ୍‌* ତାଇକେନା । ୪ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ରାଜ୍‌ଗାଦିରାଃ ଚାରିୟସାଃରେ ବାର୍‌ହିସି ଉପୁନିୟା ଏଟାଃ ରାଜ୍‌ଗାଦି ତାଇକେନା । ଏନ୍‌ ବାର୍‌ହିସି ଉପୁନିୟା ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ବାର୍‌ହିସି ଉପୁନିୟା ପ୍ରାଚିନ୍‌କ ଦୁବାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନ୍‌କୁ ପୁଣ୍ଡି ଲିଜାଃ ଆଡଃ ଆକଆଃ ବହଃରେ ସୋନାରେୟାଃ ମୁକୁଟ୍‌ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କାନ୍‌ ତାଇକେନାକ । ୫  ଏନ୍‌ ରାଜ୍‌ଗାଦିଏତେ ହିଚିର୍‌ରାଃ ମାର୍ସାଲ୍‌ ଆଡଃ ରିମିଲ୍‌ରାଃ ସାଡ଼ି ଆୟୁମଃ ତାଇକେନା । ରାଜ୍‌ଗାଦି ହେପାଦ୍‌ରେ ଏୟା ଜୁଲ୍‌ତାନ୍‌ ଦିଆ ତାଇକେନା । ନେ ଦିଆ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଏୟା ଆତ୍ମା ତାନାଃ । ୬ ଆଡଃ ରାଜ୍‌ଗାଦି ଆୟାର୍‌ରେ କାଁଚ୍‌ ଲେକା ନିରାଲ୍‌ ଦରେୟା ନେଲଃ ତାଇକେନା । ଏନ୍‌ ରାଜ୍‌ଗାଦିରାଃ ଚାରିୟସାଃରେ ଉପୁନିୟା ଜୀନିଦ୍‌ ଜାଁତୁ ତାଇକେନାକ । ଏନ୍‌ ଜୀନିଦ୍‌ ଜାଁତୁକଆଃ ଆୟୁର୍‌ ତାୟମ୍‌ ବାରାନ୍‌ସାଃରେ ମେଦ୍‌ତେ ପେରେଜାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୭ ପାହିଲା ଜାଁତୁ କୁଲା ଲେକାଏ ନେଲଃ ତାଇକେନା, ଏଟାଃନିଃ ବାଛା ଲେକାଏ ନେଲଃ ତାଇକେନା । ଆପିୟାନିୟାଃ ମେଦ୍‌ମୁହାଁଡ଼୍‌ ହଡ଼ରାଃ ମେଦ୍‌ମୁହାଁଡ଼୍‌ ଲେକା ତାଇକେନା ଆଡଃ ଉପୁନିୟାନିଃ ଆଫିର୍‌ତାନ୍‌ ବାଜ୍‌ ଲେକାଏ ନେଲଃ ତାଇକେନା । ୮ ନେ ଉପୁନିୟା ଜାଁତୁକଆଃ ତୁରିୟା ଆପ୍‌ରବ୍‌ ତାଇକେନା । ନେ ଜାଁତୁକଆଃ ଭିତାର୍‌ ଆଡଃ ବାହାରି ଚାରିୟସାଃରେ ମେଦ୍‌ତେ ପେରେଜାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନ୍‌କୁ ନିଦାସିଙ୍ଗି ବେଗାର୍‌ ରୁଡ଼ୁତେ କାଜିତାଇକେନାକ,
“ସବେନ୍‌ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ପାବିତାର୍‌, ପାବିତାର୍‌, ପାବିତାର୍‌ ।
ଇନିଃ ସିଦା ତାଇକେନ୍‌ନିଃ, ନାହାଁଃ ମେନାଇନିଃ ଆଡଃ ହିଜୁଃ ଦିପିଲିରେ ତାଇନଃନିଃ ।”
୯ ଏନ୍ ଉପୁନ୍‌ ଜୀନିଦ୍‌ ଜାଁତୁକ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଦୁବାକାନ୍‌ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଜାକେଦ୍‌ ତାଇନଃନିଃକେ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌, ମାଇନାନ୍‌ ଆଡଃ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ୧୦ ସିଦାରେନ୍‌ ଏନ୍‌ ବାର୍‌ହିସି ଉପୁନ୍‌ ପ୍ରାଚିନ୍‌କ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଜୀନିଦ୍‌ ତାଇନଃନିଃତାଃରେ ଅମ୍ବାଃକେଦ୍‌ତେ ଜହାର୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଆୟାଃ ସୁନୁସାର୍‌ ରିକାକେଦାକ । ଆଡଃ ରାଜ୍‌ଗାଦି ଲାତାର୍‌ରେ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ମୁକୁଟ୍‌ ଦହକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦାକ,
୧୧ “ହେ ପ୍ରାଭୁ ଆଲେୟାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌,
ଆମ୍‌ଗି ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌, ମାଇନାନ୍‌ ଆଡଃ ପେଡ଼େଃ ନାମେ ଲେକାନ୍‌ନିଃ ତାନ୍‌ମେ,
ଚିଆଃଚି ଆମ୍‌ଗି ନେ ସବେନାଃମ୍‌ ବାଇୟାକାଦା,
ଆଡଃ ଆମାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାତେ ଏନାକ ତାଇନ୍‌ୟାନା ଆଡଃ ଜୀନିଦ୍‌ ହବାୟାନା ।”
* ୪:୩ 4:3 ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ୪:୫ ୪:୫ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୮:୫; ୧୧:୧୯; ୧୬:୧୮; ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧:୪.