୧୫
ଟୁଣ୍ଡୁ ଦୁକୁହାସୁ
୧ ଏନ୍ତେ ସିର୍ମାରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ହାଏକାଟ୍‌ ଆଡଃ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ ଚିହ୍ନାଁଁ ନେଲ୍‍କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନ୍ତାଃରେ ଏୟା ଝାନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କ ମିପିଆଦ୍‌ ଟୁଣ୍ଡୁ ଦୁକୁହାସୁ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁୟାନାକ । ନେଆଁ ହବାଅଃ ତାୟମ୍‌ତେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଖିସ୍‌ରାଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ହବାଅଃଆ ।
୨ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍‍ଲଃ ମେସାକାନ୍‌ କାଁଚ୍‌ ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ଦରେୟା ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଅକ ହଡ଼କ ଏନ୍‌ ଜାଁତୁ, ଆୟାଃ ମୁରୁତ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ରାଃ ନାମ୍ବାର୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଜିତାଅକାନ୍‌ ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ଏନ୍‌ ଦରେୟା ଗେନାରେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌କଆଇଙ୍ଗ୍‌ । ଇନ୍‌କୁଆଃ ତିଃଇରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ବାନାମ୍‌ ତାଇକେନା । ୩ ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦାସି ମୁଶାରାଃ ଆଡଃ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌କ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ତାଇକେନା । “ହେ ସବେନ୍‍ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ନିଃ ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‍ମେଶ୍ୱାର୍‌, ଆମାଃ କାମିକ ପୁରାଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅଗିୟା ! ସବେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ରାଜା, ଆମାଃ ହରାକ ଠାଉକାଗିୟା ଆଡଃ ସାର୍‌ତି ତାନାଃ ! ୪ ହେ ପ୍ରାଭୁ, ଅକଏ ଆମ୍‌କେ କାଏ ବରମେୟାଁ ? ଆମାଃ ନୁତୁମ୍‌ରାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌କେ ଅକଏ କାଏ ଉଦୁବେୟା ? ଆମ୍‌ ଏସ୍‍କାର୍‍ ପାବିତାର୍‌ ତାନ୍‌ମେ, ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆମାଃ ସୁନୁସାର୍‌କ ରିକାଏୟା । ଚିଆଃଚି ଆମାଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ କାମିକ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ନେଲାକାଦାକ ।”
୫ ଏନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ରେ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃରାଃ ଦୁଆର୍‌ ନିଜାକାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନାରେ ସାବୁଦ୍‌ ଲେକା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ତାଇନଃ ପାବିତାର୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ କୁମ୍ବା ତାଇକେନା । ୬ ଏୟା ଦୁକୁହାସୁ ସାବାକାଦ୍‌ ଏୟା ଦୁଁତ୍‌, ସିର୍ମାରେୟାଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଭିତାର୍‌ଏତେକ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନା, ଇନ୍‌କୁ କା ଦାଗିୟାକାନ୍‌ ନିରାଲ୍‍ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ତାଇକେନାକ ଆଡଃ କୁଡ଼ାମ୍‌ରେ ସୋନାରେୟାଃ କାସ୍‌ନା ତଲ୍‌ବିହୁର୍‌କାନ୍‌ ତାଇକେନାକ । ୭ ଏନ୍ତେ ଉପୁନିୟା ଜାଁତୁକଏତେ ମିଆଁଦ୍‌ନିଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଜୀନିଦ୍‌ଗି ତାଇନଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଖିସ୍‌ତେ ପେରେଜାକାନ୍‌, ଏୟା ସୋନାରେୟାଃ ଡୁଭା, ଏନ୍‌ ଏୟା ଦୁଁତ୍‌କକେ ଏମାଦ୍‌କଆ । ୮ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ପେଡ଼େଃରେୟାଃ ସୁକୁଲ୍‌ତେ ମାନ୍ଦିର୍‍ ଅଡ଼ାଃ ପେରେଃୟାନା, ଏୟା ଦୁଁତ୍‌ ଆଉୱାକାଦ୍‌ ଏୟା ଦୁକୁହାସୁରେୟାଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ଆଉରି ହବାଅଃ ଜାକେଦ୍‌, ନେ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃରେ ଆଡଃଜେତାଏ କାକ ବଲଦାଡ଼ିୟାନା ।