୧୬
ପାର୍‍ମେଶ୍ୱାର୍‍ଆଃ ଖିସ୍‍ତେ ପେରେଜାକାନ୍‌ ଏୟା ଡୁଭା
୧ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃଏତେ ଜେତାଏ ମିହୁଡ଼୍‌ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ, ଏନ୍‌ ଏୟା ଦୁଁତ୍‌କକେ କାଜିୟାକତାନା, “ଜୁ ସେନଃପେ, ଏୟା ଡୁଭାରେ ତାଇକାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଖିସ୍‌କେ ଅତେ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁଲ୍‌ତାପେ ।”
୨ ନେଆଁ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ପାହିଲା ଦୁଁତ୍‌ ସେନଃୟାନାଏ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଡୁଭାରେ ତାଇକେନ୍‌ ସବେନାଃ ଅତେ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁଲ୍‌କେଦା । ଇମ୍‌ତାଗି ଅକନ୍‌କ ଜାଁତୁରାଃ ଚିହ୍ନାଁ ଖଦାକାନ୍‌ ତାଇକେନାକ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଲେକାନ୍‌ ମୁରୁତ୍‌କେ ସେୱା ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ହଡ଼୍‌ମରେ ପୁରାଃଗି ହାସୁ ଲେକାନ୍‌ ଘାଅ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନା ।
୩ ଏନ୍ତେ ଏଟାଃ ଦୁଁତ୍‌ ଆୟାଃ ଡୁଭାରାଃ ଖିସ୍‌କେ ଦରେୟାରେ ଦୁଲ୍‌କେଦା । ଦରେୟାରାଃ ଦାଆଃ ଗଜାକାନ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ମାୟୋମ୍‌ ଲେକା ହବାୟାନା ଆଡଃ ଦରେୟାରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଜୀଉଜାଁତୁକ ଗଏଃୟାନା ।
୪ ଏନ୍ତେ ଆପିୟା ଦୁଁତ୍‌, ଆୟାଃ ଡୁଭାରେ ତାଇକେନ୍‌ ସବେନାଃ ନାହିଁ ଆଡଃ ସେତେଙ୍ଗ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁଲ୍‌କେଦା । ଏନାରେ ସବେନ୍‌ ଦାଆଃ ମାୟୋମ୍‌ୟାନା । ୫ ଇମ୍‌ତା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଦାଆଃରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ କାଜିତାନାଏ, “ଆମ୍‌ ପାବିତାର୍‌, ଆମ୍‌ ନାହାଁଃ ମେନାମେନିଃ ଆଡଃ ସିଦାରେ ତାଇକେନ୍‌ନିଃ ତାନ୍‌ମେ, ଆମ୍‌ ଠାଉକାଗିମ୍‌ ବିଚାର୍‌କାଦା । ୬ ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପାବିତାର୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଆଡଃ ନାବୀକଆଃ, ଅକ ମାୟୋମ୍‌ ଲିଙ୍ଗିକାଦାକ, ଏନା ଆମ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେମ୍‌ ଆନୁକାଦ୍‌କଆ । ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ନାଲା ନାମାକାଦାକ ।” ୭ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ବେଦିହେତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, “ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସବେନ୍‌ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ନିଃ ତାନିଃ ! ଆମାଃ ବିଚାର୍‌କ ସାର୍‌ତିଗିୟା ଆଡଃ ଠାଉକାଗିୟା ।”
୮ ଏନ୍ତେ ଉପୁନିୟା ଦୁଁତ୍‌, ଆୟାଃ ଡୁଭାରେ ତାଇକେନ୍‌ ସବେନାଃ ସିଙ୍ଗି ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁଲ୍‌କେଦା । ଏନାରେ ସିଙ୍ଗିକେ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ତେ ହଡ଼କକେ ଅଣ୍ଡର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମ୍‌ୟାନା । ୯ ଇମ୍‌ତା ହଡ଼କ ସିଙ୍ଗି ରାଁପ୍‌ରାଃ ଏଲାଙ୍ଗ୍‌ତେ ଅଣ୍ଡର୍‌ୟାନାକ ଆଡଃ ଅକ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନେ ସବେନ୍‌ ହାସୁରାଃ ସାସାତି ଚେତାନ୍‌ରେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ମେନାଃ, ଏନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌କେ ସାର୍‌ପାଅକେଦାକ । ଆଡଃ ଆୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ କାକ ହେୟାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦା ।
୧୦ ଏନ୍ତେ ମଣେୟାଁ ଦୁଁତ୍‌ ଆୟାଃ ଡୁଭାକେ ଜାଁତୁରାଃ ରାଜ୍‌ଗାଦି ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁଲ୍‌କେଦା । ଜାଁତୁରାଃ ରାଇଜ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ କୁଲ୍‌କୁଲ୍‌ ନୁବାଃୟାନା ଆଡଃ ହଡ଼କ ପୁରାଃ ହାସୁତେ ଆକଆଃ ଆଲାଙ୍ଗ୍‌କେ ହାବ୍‌କେଦାକ । ୧୧ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ହାନାସୁ ଆଡଃ ହଡ଼୍‌ମରାଃ ଘାଅ ନାଗେନ୍ତେ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ସାର୍‌ପାଅକିୟାକ । ମେନ୍‌ଦ ଆକଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକଏତେ କାକ ହେୟାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦା ।
୧୨ ଏନ୍ତେ ତୁରିୟା ଦୁଁତ୍‌ ଇଉଫ୍ରାଟିସ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଡ଼ାରେ ଆୟାଃ ଡୁଭାକେ ଦୁଲ୍‌କେଦା । ଇମ୍‌ତାଗି ଏନ୍‌ ଗାଡ଼ାରାଃ ଦାଆଃ ଆଞ୍ଜେଦ୍‌ୟାନା ଆଡଃ ସିଙ୍ଗି ତୁରଃସାଃଏତେ ବାଇରି ରାଜାକଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ହରା ନିଜ୍‌ୟାନା । ୧୩ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପିୟା ସତ୍‌ରାକାନ୍‌ ଆତ୍ମାକକେଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌କଆ । ଇନ୍‌କୁ ଚକେ ଲେକା ନେଲଃ ତାଇକେନାକ । ଇନ୍‌କୁ ଏନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ମଚାଏତେ, ଜାଁତୁ ମଚାଏତେ ଆଡଃ ହସଡ଼ ନାବୀଆଃ ମଚାଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନାକ । ୧୪ ଏନ୍‌ ବଙ୍ଗାକଆଃ ଆତ୍ମାକ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିକ ରିକାଦାଡ଼ିୟା । ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଲାଡ଼ାଇ ନାଗେନ୍ତେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ରାଜାକକେ ମିଦ୍‌ତାଃରେ ହୁଣ୍ଡି ନାଗେନ୍ତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନାକ ।
୧୫  “ଆୟୁମେପେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ । ଅକ ହଡ଼ ଏୟନାକାନ୍‌ ତାଇକେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃ ଲିଜାଃ ସେକାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦହକାଃ, ଏନ୍‌ ହଡ଼ ସୁକୁତାନ୍‌ଗିୟାଏ । ଇନିଃକେ ସାମା ହଡ଼୍‌ମଗି ସେନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ଆଡଃ ହଡ଼କ ଆୟାଃ ଗିହୁଃ କାକ ନେଲେୟା ।”
୧୬ ସତ୍‌ରାକାନ୍‌ ଆତ୍ମାକ ରାଜାକକେ ଏବ୍ରୀ ଜାଗାର୍‌ତେ କାଜିୟଃତାନ୍‌ ଆର୍ମାଗେଦ୍ଦୋନ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ରେ ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‌କଆକ ।
୧୭ ଏନ୍ତେ ଏୟା ଦୁଁତ୍‌ ଆୟାଃ ଡୁଭାକେ ହୟରେ ଦୁଲ୍‌କେଦା ଆଡଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ରେ ତାଇକେନ୍‌ ରାଜ୍‌ଗାଦିଏତେ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌ୟାନା, “କାମି ପୁରାୟାନା ।” ୧୮  ଇମ୍‌ତାଗି ହିଚିର୍‌କେଦାଏ, ରିମିଲ୍‌ ସାଡ଼ିୟାନା ଆଡଃ ଅତେ ପୁରାଃଗି ଏକ୍‌ଲାଅୟାନା । ନେ'ଲେକା ବରୱାନ୍‌ ଅତେ ଏକ୍‌ଲାଅଃତେୟାଃ ମାନୱାରାଃ ମୁନୁହେତେ ଚିଉଲାଅ କା ହବାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୯ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ ଆପି ହିସାରେ ହାଟିଙ୍ଗ୍‌ୟାନା, ଆଡଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ନାଗାର୍‌କ ଜିୟନ୍‌ୟାନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ ବାବିଲୋନ୍‌କେ କାଏ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌କାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନିଃ ଆୟାଃ ନୁଁଏ କାଟୋରାଏତେ ଆୟାଃ ପୁରାଃ ଖିସ୍‌ରାଃ ଇଲିଆର୍‌ଖି ଆନୁକିୟା । ୨୦  ସବେନ୍ ଟାପୁକ କା ନେଲଃୟାନା ଆଡଃ ବୁରୁ ବେଡ଼ାକ କା ତାଇନ୍‌ୟାନା । ୨୧  ସିର୍ମାଏତେ ହଡ଼କଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ପୁରାଃ ମାପ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ ଆରିଲ୍‌କ ଉୟୁଃୟାନା । ମିପିଆଦ୍‌ ଆରିଲ୍‌ରାଃ ହାମ୍ବାଲ୍‌ ୫୦ କେ.ଜି ଲେକା ତାଇକେନା । ହଡ଼କ ନେ ବରୱାନ୍‌ ଆରିଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ସାର୍‌ପାଅକିୟାକ ।
୧୬:୧୫ ୧୬:୧୫ ମାଥିଉ ୨୪:୪୩,୪୪; ଲୁକ ୧୨:୩୯,୪୦; ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୩:୩. ୧୬:୧୮ ୧୬:୧୮ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୮:୫; ୧୧:୧୩,୧୯. ୧୬:୨୦ ୧୬:୨୦ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୬:୧୪. ୧୬:୨୧ ୧୬:୨୧ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୧:୧୯.