୧୭
ସବେନ୍‌କ ସାରିକାଇ ବେଶ୍ୟା କୁଡ଼ି
୧ ଏନ୍ତେ ଏୟା ଡୁଭା ସାବାକାଦ୍‌ ଏୟା ଦୁଁତ୍‌କଏତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ତାଃତେ ହିଜୁଃୟାନ୍‌ଲଃ କାଜିକେଦିୟାଁଏ, “ହିଜୁଃମେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ହେତେ ଆଦ୍‌କା ଗାଡ଼ା ଜାପାଃରେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ବେଶ୍ୟା ଲେକାନ୍‌ ଏନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ ଚିଲ୍‌କା ସାଜାଇ ନାମେୟାଁଏ, ଏନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବାମେୟାଁ । ୨ ଅତେରେନ୍‌ ରାଜାକ ଏନ୍‌ ବେଶ୍ୟାଲଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମିକ କାମିକାଦା, ଆଡଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିୟାଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି ଲେକାନ୍‌ ଇଲିଆର୍‌ଖି ନୁଁ'କେଦ୍‌ତେ ବୁଲାକାନାକ ।”
୩  ଏନ୍ତେ ଦୁଁତ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆତ୍ମା ହରାତେ ବିର୍‌ତେ ଇଦିକିୟାଁ । ଏନ୍ତାଃରେ ମିଆଁଦ୍‌ କୁଡ଼ିକେ ବାଇଗିନିଆ ରାଙ୍ଗ୍‌ରେନ୍‌ ଜାଁତୁ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‌ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନ୍‌ ଜାଁତୁରାଃ ସବେନ୍‌ସାଃରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ନିନ୍ଦା ନୁତୁମ୍‌କ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଏନ୍‌ ଜାଁତୁରାଃ ଏୟା ବହଃ ଆଡଃ ଗେଲ୍‌ ଦିରିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ୪ ଏନ୍‌ କୁଡ଼ି ବାଇଗିନିଆ ଆଡଃ ଆରାଆଃ ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ସୋନା, ପୁରାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ମଣି, ଆଡଃ ମତିତେ ସିଙ୍ଗାରାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଆୟାଃ ତିଃଇରେ ମିଆଁଦ୍‌ ସୋନାରେୟାଃ କାଟୋରା ତାଇକେନା । ଏନାରେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ବିଷାଏ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି ଲେକାନ୍‌ ସତ୍‌ରା କାମିକ ପେରେଜାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୫ ଇନିୟାଃ ମଲଙ୍ଗ୍‌ରେ ମିଆଁଦ୍‌ ଉକୁଆକାନ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଏନାରାଃ ମୁଣ୍ଡି, “ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବାବିଲୋନ୍‌, ବେଶ୍ୟାକଆଃ ଆଡଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ବିଷାଏରେନ୍‌ ଏଙ୍ଗା ।” ୬ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦା, ଏନ୍ କୁଡ଼ି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଆଃ ଆଡଃ ୟୀଶୁଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଗାୱା ଏମାକାଦ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ମାୟୋମ୍‌ ନୁଁ'କେଦ୍‌ତେ ବୁଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନିଃକେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆକ୍‌ଚାକାଅୟାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୭ ଦୁଁତ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ଚିନାଃ ମେନ୍ତେମ୍‌ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅଃତାନା ? ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଏନ୍‌ କୁଡ଼ି, ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌କେ ଗଅଃ ଇଦିତାନ୍‌ ଜାଁତୁ, ଅକଏୟାଃଚି ଏୟା ବହଃ, ଗେଲ୍‌ ଦିରିଙ୍ଗ୍‌ ମେନାଃ, ଇନିୟାଃ ବିଷାଏରେ ଉକୁଆକାନ୍‌ କାଜିଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବାମେୟାଁ । ୮  ଆମ୍‌ ଅକ ଜାଁତୁକେ ନେଲ୍‌କାଇ ତାଇକେନାମ୍‌, ଇନିଃ ଜୀନିଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ନାହାଁଃ ବାଙ୍ଗାଇୟା । ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ାଏତେ ହିଜୁଃଆ ଆଡଃ ଜିୟନଃଆଏ । ଏନାରେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରାଃ ମୁନୁଏତେ ଅକ ହଡ଼କଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ପୁଥିରେ କା ଅଲାକାନା, ଏନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିଃକେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅଃଆକ । ଚିଆଃଚି ଇନିଃ ଜୀନିଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ନାହାଁଃ ବାଙ୍ଗାଇୟା ଆଡଃ ତାୟମ୍‌ତେ ହିଜୁଃଆ ।
୯ “ନେ ସବେନାଃ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସେଣାଁ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ନେ ଜାଁତୁରାଃ ଏୟା ବହଃ ହବାଅଃତାନା ଏୟା ବୁରୁ । ଅକ ଚେତାନ୍‌ରେଚି ଏନ୍‌ କୁଡ଼ି ଦୁବାକାନା । ଏନା ଏୟା ରାଜାକକେ ହଗି କାଜିୟଃତାନା । ୧୦ ଇନ୍‌କୁଏତେ ମଣେୟାଁ ରାଜା ଗଏଃୟାନାକ । ମିଆଁଦ୍‍ନିଃ ରାଇଜେତାନାଏ, ଆଡଃ ଏଟାଃନିଃ ନାହାଁଃ ଜାକେଦ୍‌ ଆଉରି ହିଜୁଃଆଏ । ଇନିଃ ହିଜୁଃରେ, ଘାଡ଼ିକାଦ୍‌ଗି ରାଇଜେୟା । ୧୧ ଅକ ଜାଁତୁ ଜୀନିଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ନାହାଁଃଦ ଇନିଃ ବାଙ୍ଗାଇୟା, ଇନିଃ ହବାଅଃତାନାଏ ଇରାଲିୟା ରାଜା । ଇନିଃ ଏନ୍‌ ଏୟା ରାଜାକଏତେ ମିଆଁଦ୍‌ନିଃ ତାନିଃ ଆଡଃ ଇନିଃ ହଗି ଜିୟନଃଆ ।
୧୨ “ଆମ୍‌ ନେଲାକାଦ୍‌ ଗେଲ୍‌ ଦିରିଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍‌ଲେରେ ଗେଲ୍‌ ରାଜାକ ତାନ୍‍କ । ଇନ୍‌କୁ ନାହାଁଃ ଜାକେଦ୍‌ ଆଉରି ରାଇଜେୟାକ । ମେନ୍‍ଦ ଇନ୍‌କୁକେ ଏନ୍ ଜାଁତୁଲଃ ମିଦ୍‌ ଘାଡ଼ିଗି ରାଇଜେ ନାଗେନ୍ତେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମଃଆ । ୧୩ ନେ ଗେଲ୍‌ ରାଜାକଆଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ ମିଦ୍‌ଗିୟା । ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ସବେନ୍‌ ପେଡ଼େଃ ଆଡଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଜାଁତୁକେ ଜିମାଇୟାକ । ୧୪ ଇନ୍‌କୁ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଲାପାଡ଼ାଇୟାଃକ, ଆଡଃ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ହାରାଅକଆ, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ପ୍ରାଭୁକଆଃ ପ୍ରାଭୁ ଆଡଃ ରାଜାକଆଃ ରାଜା ତାନିଃ । ଆଡଃ ଅକନ୍‌କ ଆୟାଃଲଃ ମେନାକଆ, ଏନ୍‌ କେଡ଼ାକାନ୍‌କ, ସାଲାକାନ୍‌କ, ଆଇଃକ୍‌କେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌କ ଆଡଃ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ ହଡ଼କ ହଗି ଜିତାଅଃଆକ ।”
୧୫ ଦୁଁତ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆଡଃଗି କାଜିକେଦିୟାଁ, “ଆମ୍‌ ଅକ ଦାଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ବେଶ୍ୟାକେ ଦୁବାକାନାମ୍‌ ନେଲ୍‌କିୟା, ଏନ୍‌ ଦାଆଃ, ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଆଡଃ ଏଟାଃ ଏଟାଃ ଜାଗାର୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ କାଜିୟଃତାନା । ୧୬ ଆମ୍‌ ନେଲାକାଦ୍ ଗେଲ୍‌ ଦିରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ଜାଁତୁ, ବେଶ୍ୟାକେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଆଁଃକ, ଇନ୍‌କୁ ଇନିଃତାଃଏତେ, ଆୟାଃ ସବେନାଃ ରେଃ'ଇଦିୟାକ ଆଡଃ ଇନିଃକେ ସାମା ହଡ଼୍‌ମକେଦ୍‌ତେ ବାଗିତାଇୟାକ । ଇନ୍‌କୁ ଆୟାଃ ଜିଲୁ ଜମ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ଇନିଃକେ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ରେ ହୁରାଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜିୟନ୍‌ତାଇୟାକ । ୧୭ ଚିୟାଃଚି ପାର୍‍ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ଇଛା ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେ ପୁରାଏ ନାଗେନ୍ତେ ନେ'ଲେକା ଇନ୍‌କୁକେ କାଜିକାଦ୍‌କଆ । ଇନ୍‌କୁ ମିଦ୍‌ ମନ୍‌ତେକ କାମିୟା ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାଜି ସାର୍‌ତିଗି ଆଉରି ହବାଅଃ ଜାକେଦ୍‌, ରାଇଜ୍‌କେ ଚାଲାଅରେୟାଃ ବାହାରମ୍‌, ଏନ୍‌ ଜାଁତୁଆଃ ତିଃଇରେ ବାଗିତାଃକ ।
୧୮ “ଆମ୍‌ ଅକ କୁଡ଼ିକେମ୍‌ ନେଲ୍‌କିୟା, ଇନିଃ ହବାଅଃତାନାଏ, ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ରାଜାକଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ରାଇଜେତାନ୍‌, ଏନ୍ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ ।”
୧୭:୩ ୧୭:୩ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୩:୧. ୧୭:୮ ୧୭:୮ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୧:୭.