୧୮
ବାବିଲ୍‍ରାଃ ଜିୟନଃ
୧ ଏନ୍ ତାୟମ୍‍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏଟାଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କେ ସିର୍ମାଏତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁଃତାନ୍ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଇନିଃ ପୁରାଃଗି ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ନିଃ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଗଟା ଅତେଦିଶୁମ୍‌କେ ମାର୍ସାଲ୍‌କାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ୨  ଇନିଃ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦା, “ଇନିୟାଃ ଜିୟନ୍‌ ହବାକାନା । ଏନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବାବିଲୋନ୍‌ ହାଦୁଡ଼ାକାନା । ଏନା ନାହାଃଁଦ ବଙ୍ଗା ଆଡଃ ସତ୍‌ରା ଆତ୍ମାକଆଃ ତାଇନଃ ଠାୟାଦ୍‌ ହବାକାନା । ସବେନ୍‌ ରାକାମ୍‌ରେନ୍‌ ସତ୍‌ରା ଜାଁତୁ ଆଡଃ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ ଚେଣେଁକଆଃ ତାଇନଃ ଠାୟାଦ୍‌ ବାଇୟାକାନା । ୩ ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ସବେନ୍‌ କିଲିରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆୟାଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି ଲେକାନ୍‌ ଇଲିଆର୍‌ଖି ଆନୁକାଦ୍‌କଆ । ଅତେରେନ୍‌ ରାଜାକକେ ଆୟାଃଲଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମିରେ ମେସାକାଦ୍‌କଆ । ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ କିରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌କ ଆୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ କିସାଁଣ୍‌କାନାକ ।”
୪ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମାଏତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, “ଆଇଁୟାଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃପେ ! ଇନିଃତାଃଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃପେ ! ଆପେ ଇନିୟାଃ ପାପ୍‌ରେ ଆଡଃ ଆଲପେ ତାଇନଃଆ । ଇନିଃ ଅକ ସାସାତି ନାମେୟାଁଏ, ଏନାରେୟାଃ ହିସା ଆଲପେ ହବାଅଃଆ । ୫ ଇନିୟାଃ ପାପ୍‌କଦ ସିର୍ମା ଜାକେଦ୍ ସେଟେରାକାନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକଏ ପାହାମାକାଦା । ୬ ଇନିଃ ଜେ'ଲେକା ଆପେଲଃ ବେଭାର୍‌କାଦା, ଆପେ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଆୟାଃଲଃ ବେଭାରେପେ, ଇନିଃ ଅକ୍‌ନାଃ ରିକାକାଦାଏ, ଏନାଏତେ ବାର୍‌ଗୁନା ଏମ୍‍ ରୁହାଡ଼ାଇପେ । ଆପେକେ ନୁଁ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଅକ ନୁଁଏତେୟାଃ ବାଇୟାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ଏନାଏତେ ବାର୍‌ଗୁନା ବାଇରୁହାଡ଼ାଇପେ । ୭ ଇନିଃ ଆପାନାଃ ଚିମିନ୍‌ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକାଏ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଡୁବିଃଗ୍‌କାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଏନ୍‌ ଇମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ରେଗି ଇନିଃକେ ଦୁକୁହାସୁ ଏମାଇପେ । ଚିଆଃଚି ଇନିଃ ଆୟାଃ ମନ୍‌ରେ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ କାଜିତାନାଏ, ‘ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେତାଃରେ ରାନୀ ଲେକା ଦୁବାକାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଟଣିଟ୍‌ ନାହାଁଲିଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଁୟାଃ ଚିଉଲାଅଗି ଏୟମ୍‌ କା ହବାଅଃଆ ।’ ୮ ଇନିୟାଃ ନେ ସବେନ୍‌ ପାପ୍‌କ ନାଗେନ୍ତେ ବେମାର୍‌, ଦୁକୁରେୟାଃ ରାନାଃ, ଆଡଃ ରିଙ୍ଗା ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃକେ ମିସାତେ ସାବିଆ । ଆଡଃ ଇନିଃ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ରେ ପୁରା ଜିୟନଃଆଏ । ଚିୟାଃଚି ଇନିୟାଃ ଅକଏ ବିଚାର୍‌ ତାନାଏ, ଏନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ନିଃ ତାନିଃ ।”
୯ ଅତେରେନ୍‌ ଅକ ରାଜାକ ଇନିଃଲଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ ଆଡଃ ପାପ୍‌ କାମିକ ରିକାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା, ଇନ୍‌କୁ ଇନିୟାଃ ହଡ଼୍‌ମ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଜୁନୁଲ୍‌ତେ ଜିୟନଃତାନ୍‌ ସୁକୁଲ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ରାଆଃଏୟାକ । ୧୦ ଇନିୟାଃ ଦୁକୁହାସୁରେ ହିସା ହବାଃଅ ନାଙ୍ଗ୍‌ ବରକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁ ଇନିଃତାଃଏତେ ପୁରାଃ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‌ତେକ ତାଇନା, ଆଡଃ କାଜିୟାକ, “ହାଏରେ ଚିମିନ୍‌ ବରୱାନ୍‌ ଆଡଃ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ ବିଷାଏ ତାନାଃ ! ଆମ୍‌ ଚିନାଃ ଏନ୍‌ ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ବାବିଲୋନ୍‌ ନାଗାର୍‌ ତାନ୍‌ମେ ! ମେନ୍‌ଦ ମିଦ୍‌ ଘାଡ଼ିରେଗି ନେ'ଲେକା ସାଜାଇ ନାମ୍‌କେଦାମ୍‌ ।”
୧୧ ଅତେରେନ୍‌ କିରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‍କ ଇନିଃ ନାଗେନ୍ତେକ ଏୟମେଁୟା, ଚିୟାଃଚି ଜେତାଏ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଜିନିଷ୍‌କକେ କାକ କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁଆ । ୧୨ ଇନ୍‌କୁଆଃ ସୋନା, ରୁପା, ମଣି, ମତି, ଉନ୍‌ରାଃ ଲିଜାଃ, ବାଇଗିନିଆ ଲିଜାଃ, ସିନ୍ଦୁର୍‌ ରାଙ୍ଗ୍‌ରାଃ ଲିଜାଃ, ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଚନ୍ଦନ୍‌ ସାହାନ୍‌, ହାଁତି ଡାଟାତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଜିନିଷ୍‌କ, ପୁରାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଦାରୁ, ପିତାଲ୍‌, ମେଡ଼େଦ୍‌, ମାର୍ବଲ୍‌ରେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଜିନିଷ୍‌, ୧୩ ଆଡଃ ଦାଲ୍‍ଚିନି, ଏଟାଃ ଏଟାଃ ମାସ୍‍ଲାକ, ଧୁଆନ୍‌, ବୁଗିନ୍‌ ସହାନ୍‌ ସୁନୁମ୍‌, ବୁଗିନ୍‌ ସହାନ୍‌ ମାଲାମ୍‌, ଦାଖ୍‌ରାସି, ଅଲିଭ୍‌ ସୁନୁମ୍, ମାଏଦା, ଗହମ୍‌, ଉରିଃକ୍‌, ମିଣ୍ଡି, ସାଦମ୍‌, ସାଦମ୍‌ ଗାଡ଼ି, କିରିଙ୍ଗ୍‌ଦାସି ଆଡଃ ଜୀଉ ତାଇନଃ ମାନୱାକକେ ହଗି କିରିଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏ ହଡ଼ କାକ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃଆ । ୧୪ କିରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‍ ହଡ଼କ ଇନିଃକେକ କାଜିକିୟା, “ଆମାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ ସବେନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ ବିଷାଏକ ଆମାଃତାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ୟାନା । ଆଡଃ ଆମାଃ ଖୁର୍ଜିରେୟାଃ ସୁଗାଡ଼ାନ୍‌ତେୟାଃକ ଆମାଃତାଃଏତେ ଆତମ୍‌ୟାନା, ଆମ୍‌ ଏନ୍‌ ସବେନାଃକେ ଆଡଃ ଚିଉଲାଅ କାମ୍ ନାମ୍‌ରୁହାଡ଼େୟା ।” ୧୫ ଅକନ୍‌ କିରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ କିସାଁଣ୍‌କାନ୍‌ ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁ ଇନିୟାଃ ଦୁକୁହାସୁରେ ହିସା ହବାଃଅ ନାଗେନ୍ତେ ବରକେଦ୍‌ତେ ପୁରାଃ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେକ ତିଙ୍ଗୁନା । ୧୬ ଇନ୍‌କୁ ରାଆଃ ଆଡଃ ଏୟମ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ କାଜିୟାକ, “ହାଏରେ, ଏନ୍ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ଦୁକୁ, ଚିମିନ୍‌ ବରୱାନ୍‌ଗିୟା ! ଚିମିୟାଙ୍ଗ୍‌ କା ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ୟଃଁ ଲେକା ମେନାଃ ! ଅକ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ ଉନ୍‌ରାଃ ଲିଜାଃ, ବାଇଗିନିଆ ଲିଜାଃ ଆଡଃ ସିନ୍ଦୁର୍‌ ରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ଆଡଃ ସୋନା, ମଣି, ମତିତେ ସିଙ୍ଗ୍‌ରାଅକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୭ ମେନ୍‌ଦ ମିଦ୍‌ ଘାଡ଼ିରେଗି ନେ ସବେନ୍‌ ଖୁର୍ଜିକଏ ଆଦ୍‌କେଦା !” ଦାଆଃ ଜାହାଜ୍‌ ଚାଲାଅତାନ୍‌କଆଃ ଆଗୁଆଇ ଆଡଃ ଏନାରେ ଦୁବାକାନ୍‌କ, ଦାଆଃ ଜାହାଜ୍‌ ଚାଲାଅତାନ୍‌କ, ଆଡଃ ଦରେୟାରେ କିରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁୟାନାକ । ୧୮ ଆଡଃ ଜିୟନଃତାନ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ସୁକୁଲ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ, କାଉରିତାନ୍‌ଲଃ କାଜିକେଦାକ, “ନେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ ଲେକା ଆଡଃ ଜେତା ନାଗାର୍‌ କା ତାଇକେନା ।” ୧୯ ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ବହଃରେ ଧୁଡ଼ିକ ହେର୍‌କେଦ୍‌ତେ ଏୟମ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ କାଜିକେଦାକ, “ଚିମିନ୍‌ ବରୱାନ୍‌ଗିୟା, ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ଦୁର୍‌ଦାସା କା ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ୟଁଃ ଲେକା ହବାକାନା ! ଦରେୟାରେ ସେନ୍‌ତାନ୍‌ ଦାଆଃ ଜାହାଜ୍‌କ ଆୟାଃ ଖୁର୍ଜିତେଗି କିସାଁଣ୍‌କାନ୍‌ ତାଇକେନା ! ମେନ୍‌ଦ ମିଦ୍‌ ଘାଡ଼ିରେଗି ସବେନାଃ ଜିୟନ୍‌ୟାନା !”
୨୦ ହେ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ହଡ଼କ, ଇନିଃ ଜିୟନ୍‌କାନ୍‌ ହରାତେ ରାସ୍‌କାଅଃପେ । ହେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କ, ପ୍ରେରିତ୍‌କ ଆଡଃ ନାବୀକ ରାସ୍‌କାଅଃପେ ! ଚିଆଃଚି ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ଅକ୍‌ନାଃ ରିକାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ଏନାମେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ସାଜାଇ ଏମାକାଇଜାଏ ।
୨୧ ଏନ୍ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌, ଜାନ୍ତାଦିରି ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ଦିରି ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ଦରେୟାରେ ହୁରାଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦା, “ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ ବାବିଲୋନ୍‌, ନେ'ଲେକା ହୁରାଙ୍ଗ୍‌ଅଃଆଏ ଯେ, ଇନିଃକେ ଆଡଃମିସା ଜେତାଏ କାକ ନେଲ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା । ୨୨ ବାନାମ୍‌ ସାଡ଼ିତାନ୍‌କଆଃ ସାଡ଼ି, ମାନୱାକଆଃ ଲାବ୍‌ଜା ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌, ମୁର୍‌ଲି ସାଡ଼ି, ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ ସାଡ଼ି ଚିଉଲାଅ ଆମାଃତାଃରେ ଆଡଃ କା ଆୟୁମଃଆ । ଜେତ୍‌ନାଃଗି ବାବାଇ ହଡ଼କ ଆମାଃତାଃରେ ଆଡଃ ଚିଉଲାଅ କାକ ନେଲଃଆ, ଚାଏ ଜାନ୍ତାଦିରିରେ ରିଦେତାନ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା କା ଆୟୁମଃଆ । ୨୩ ଆମାଃତାଃରେ ଆଡଃ ଚିଉଲାଅ ଦିମି କା ଜୁଲଃଆ, ଚାଏ ନାୱା କଡ଼ାକୁଡ଼ିକିନାଃ ଲାବ୍‌ଜା କା ଆୟୁମଃଆ । ଚିଆଃଚି ଆମାଃତାଃରେ କିରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ପୁରାଃଗି ପେଡ଼େୟାନ୍‌ଗିକ ତାଇକେନା, ଆମାଃ ଯାଦୁଟଣାତେ ଆମ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ବେଦାକେଦ୍‌ତେ ଦହକାଦ୍‌କ ତାଇକେନାମ୍‌ ।”
୨୪ ଆଡଃ ନେ ବାବିଲୋନ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ପୁରାଃ ନାବୀକ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଆଃ ମାୟୋମ୍‌ ଲିଙ୍ଗିକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ନେ ସବେନ୍‌ ପାପ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ସାଜାଇ ନାମାକାଦାଏ ।
୧୮:୨ ୧୮:୨ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୪:୮.