୧୯
ସିର୍ମାରେ ରାସ୍‌କାରେୟାଃ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌
୧ ଏନ୍ ତାୟମ୍‍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମାରେ ପୁରାଃ ଗାଦେଲ୍ ହଡ଼କକେ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ ଜାଗାର୍‌ତେୟାଃ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌କଆଇଙ୍ଗ୍‌ । ଇନ୍‌କୁ କାଜିତାଇକେନାକ, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାହାରାଅ ରିକାଏପେ । ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ, ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ପେଡ଼େଃ ଆବୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ତାନାଃ । ୨ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିଚାର୍‌ ସାର୍‌ତି ଆଡଃ ନ୍ୟାୟ ତାନାଃ । ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି ହରାତେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌କେ ସତ୍‌ରାକାଦ୍‌ ବେଶ୍ୟା କୁଡ଼ି ନାଗେନ୍ତେ ଠାଉକାଗି ସାଜାଇ ଏମାକାନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦାସିକଆଃ ମାୟୋମ୍‌ ଲିଙ୍ଗିକାଦ୍‌ ହରାତେ, ଇନିଃକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସାଜାଇ ଏମାକାଇଜାଏ ।” ୩ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ଆଡଃମିସା କାଉରିକେଦ୍‌ତେ କାଜିତାନ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌କଆଇଙ୍ଗ୍‌, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାହାରାଅ ରିକାଏପେ । ଏନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌କେ ଜିୟନେତାନ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ରେୟାଃ ସୁକୁଲ୍‌ ଜାନାଅ ଜାନାଅଗି ଚେତାନ୍‌ତେ ସୁକୁଲଃଆ ।” ୪ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଦୁବାକାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ବାର୍‌ହିସି ଉପୁନିୟା ପ୍ରାଚିନ୍‌କ ଆଡଃ ଉପୁନିୟା ଜାଁତୁକ ଅମ୍ବାଃୟାନ୍‌ଲଃ ଜହାର୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦାକ, “ଆମେନ୍‌ ! ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାହାରାଅ ହବାଅଃକା ।”
ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ଆଣ୍‌ଦି ଭୋଜି
୫ ଏନ୍ତେ ରାଜ୍‌ଗାଦିଏତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌ୟାନା, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦାସିକ ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌କେ ବରଭାକ୍ତିତାନ୍‌ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌, ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିୟାଃ ସାହାରାଅ ରିକାଏପେ ।” ୬ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃଗି ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଲାବ୍‌ଜା ଲେକା, ଦରେୟାରେୟାଃ ଆଲ୍‌ପୁଙ୍ଗ୍‌ ସାଡ଼ିତାନ୍‌ ଲେକା, ରିମିଲ୍‌ ସାଡ଼ିତାନ୍‌ ଲେକା ଆଡଃ ଠେର୍‌ତାନ୍‌ରେୟାଃ ସାଡ଼ି ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ସାଡ଼ିଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦା, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାହାରାଅ ହବାଅଃକା, ଚିଆଃଚି ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ତାନିଃ, ଇନିଃ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆବୁଆଃ ରାଜା ତାନିଃ ! ୭ ଲାନ୍ଦା ରାସ୍‌କାତାନ୍‌ଲଃ ଏଲା ହିଜୁଃପେ, ଇନିୟାଃ ମାଇନାନ୍‌ବୁ ରିକାଏୟା, ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ଆଣ୍‌ଦିରେୟାଃ ଦିପିଲି ସେଟେରାକାନା, ଏନାମେନ୍ତେ ଆୟାଃ ନାୱା କୁଡ଼ି ଆପାନ୍‌କେ ସେକାଡ଼େନ୍‌ତାନା । ୮ ଆୟାଃ ତୁସିୟେଁନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଫାର୍‌ଚି ଆଡଃ ପୁରାଃ ପୁଣ୍ଡି ଝାକ୍‌ମାକ୍‌ ଉନ୍‌ରାଃ ଲିଜାଃ ନାମାକାଦାଏ ।” ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଆଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ କାମି ହବାଅଃତାନା ଏନ୍‌ ନାରାମ୍ ଲିଜାଃ ।
୯  ଏନ୍ତେ ଦୁଁତ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ଅଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦହେମେ, ଅକନ୍‌କ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ଆଣ୍‌ଦି ଭୋଜିରେ କେଡ଼ାକାନାକ ଇନ୍‌କୁ ଧାଇନ୍‌ଗିୟାକ ।” ଇନିଃ ଆଡଃଗି କାଜିକେଦାଏ, “ନେଆଁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାର୍‌ତି ବାଚାନ୍‌ ତାନାଃ ।”
୧୦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କେ ସୁନୁସାର୍‌ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଆୟାଃ କାଟା ସୁବାରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉୟୁଃୟାନା । ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ଏନ୍‌ ଲେକା ଆଲମ୍‌ ରିକାଏୟା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ ଗାତିଦାସି ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଆମାଃ ହାଗା ମିଶିକ ଲେକାଗି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ଗାୱା ଏମ୍‌ନିଃ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ଆପେ ଲେକା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ହଗି ୟୀଶୁ ଉଦୁବାକାଦ୍‌ ସାନାର୍‌ତିକେଇଙ୍ଗ୍‌ ତେଲାକାଦା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ସୁସାରିମେ ।” ଚିଆଃଚି ୟୀଶୁ ନାଗେନ୍ତେ ଗାୱା ହବାଅଃତାନା, ଆୟାର୍‌କାଜିରାଃ ଏନେଟେଦ୍‌ ଆତ୍ମା ଲେକ୍‌ନାଃ ।
ପୁଣ୍ଡି ସାଦମ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‍ନିଃ
୧୧ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମା ନିଜାକାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନ୍ତାଃରେ ପୁଣ୍ଡି ସାଦମ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‌ନିଃକେ ନେଲ୍‌କିଜାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନ୍‌ ସାଦମ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‌ନିୟାଃଁ ନୁତୁମ୍‌ ପାତିୟାର୍‌ରଃନିଃ ଆଡଃ ସାର୍‌ତି । ଇନିଃ ନ୍ୟାୟ ଲେକାତେ ବିଚାର୍‌ ରିକାଃଏ ଲାଡ଼ାଇ ରିକାଃଏ । ୧୨ ଇନିୟାଃ ମେଦ୍‌ ଜୁଲଃତାନ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍‍ ଲେକା ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ବହଃରେ ପୁରାଃଗି ମୁକୁଟ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନିୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ମିଆଁଦ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ମେନ୍‌ଦ ଏନା ଚିନାଃ ତାନାଃ, ଏନା ଆଇଃକ୍‌କେ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ଜେତାଏ କାକ ସାରିୟା । ୧୩ ଇନିଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କାନ୍‌ ଲିଜାଃ ମାୟୋମ୍‌କାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନିୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାଚାନ୍‌ ମେନ୍ତେ ସାରିୟଃ ତାଇକେନା ।” ୧୪ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ଫାଉଦ୍‌କ, ନିରାଲ୍‌, ପୁରାଃ ପୁଣ୍ଡି ଫାର୍‌ଚି ଆଡଃ ଝାକ୍‌ମାକ୍‌ ଉନ୍‌ରାଃ ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ୟାନ୍‌ଲଃ, ପୁଣ୍ଡି ସାଦମ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନିଃକେକ ଅତଙ୍ଗ୍‌ଇଁ ତାଇକେନା । ୧୫  ଇନିୟାଃ ମଚାଏତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଲେସେରାକାନ୍‌ ତାରାଉଡ଼ି ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃଆ । ଏନାଲଃ ଅତେରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ହାରାଅକଆ । ଆଡଃ ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁକେ ମେଡ଼େଦ୍‌ରାଃ ସଟାତେ ହୁମାଃକଆ ଆଡଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପୁରାଃ ଖିସ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଦାଖ୍‌ନାଡ଼ିକେ ଘାନାରେ ଆଇଃକ୍‌ଗି ପେରାଅକେଦ୍‌ତେ ଏନାଏତେ ଦାଖ୍‌ରାସି ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟେଁଆ । ୧୬ ଇନିୟାଃ ଲିଜାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆଡଃ ବୁଲୁରେ ନେ ନୁତୁମ୍‌ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, “ରାଜାକଆଃ ରାଜା ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁକଆଃ ପ୍ରାଭୁ ।”
୧୭ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କେ ସିଙ୍ଗି ଚେତାନ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନ୍‌ ନେଲ୍‍କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଥାଲା ସିର୍ମାରେ ଆଫିର୍‌ତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଚେଣେଁକକେ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦ୍‌କଆ, “ଏଲା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଭୋଜିରେ ମେସାନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ହୁଣ୍ଡିନ୍‌ପେ ! ୧୮ ରାଜା, ପାଲ୍‌ଟାନ୍‌, ସିପାଇ, ସାଦମ୍‌, ସାଦମ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‌, କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି, ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ହଡ଼, କା ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ହଡ଼, ନେ ସବେନ୍‌କଆଃ ଜିଲୁକେ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଜମେପେ ।”
୧୯ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନ୍ ସାଦମ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‌ନିଃ ଆଡଃ ଆୟାଃ ପାଲ୍‌ଟାନ୍‌କଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଲାଡ଼ାଇ ନାଗେନ୍ତେ ଏନ୍‌ ଜାଁତୁ ଆଡଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ରାଜା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ସବେନ୍‌ ପାଲ୍‌ଟାନ୍‌କ ମିଦ୍‌ତାଃରେ ହୁଣ୍ଡିୟାନାକ । ୨୦  ଏନ୍ ମାପାଃତୁପୁଇଙ୍ଗ୍‌ରେ ଜାଁତୁ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିକ ରିକାତାନ୍‌, ଏନ୍ ହସଡ଼ ନାବୀ ସାନାବ୍‌ୟାନ୍‌ଲଃ ତନଲ୍‌ରେ ଦହୟାନା । ଅକନ୍‌କଆଃରେ ଜାଁତୁରାଃ ଚିହ୍ନାଁ ତାଇକେନା ଆଡଃ ଅକନ୍‌କ ଆୟାଃ ମୁରୁତ୍‌କେକ ସେୱା ତାଇକେନା, ଇନ୍‌କୁକେ ଏନ୍‌ ଜାଁତୁ ଆୟାଃ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିତେ ବେଦାକ ତାଇକେନା । ଜାଁତୁ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ହସଡ଼ ନାବୀ ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ାରେ ଜୀନିଦ୍‌ଗି ହୁରାଙ୍ଗ୍‌ୟାନାକିନ୍‌ । ୨୧ ଆଡଃ ଇନ୍‌କିନାଃ ପାଲ୍‌ଟାନ୍‌କ ଆଡଃ ସାଦମ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‌କ, ମଚାଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃତାନ୍‌ ତାରାଉଡ଼ିଲଃ ମାଆଃୟାନାକ, ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ଚେଣେଁକ ଆକଆଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ଇନ୍‌କୁଆଃ ଜିଲୁ ଜମ୍‌କେଦାକ ।
୧୯:୯ ୧୯:୯ ମାଥିଉ ୨୨:୨,୩. ୧୯:୧୫ ୧୯:୧୫ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୪:୨୦. ୧୯:୨୦ ୧୯:୨୦ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୩:୧-୧୮.