୨୧
ନାୱା ସିର୍ମା ଆଡଃ ନାୱା ଅତେ
୧  ଏନ୍ତେ ଟୁଣ୍ଡୁରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାୱା ସିର୍ମା ଆଡଃ ନାୱା ଅତେ ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ପାହିଲାରେୟାଃ ଅତେ, ସିର୍ମା ଆଡଃ ଦରେୟା କା ନେଲଃୟାନା । ୨  ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ପାବିତାର୍‌ ନାଗାର୍‌ ଲାତାର୍‌ତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁଃତାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ନେ ପାବିତାର୍‌ ନାଗାର୍‌ଗି ନାୱା ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ ତାନାଃ । କଡ଼ା ନାଗେନ୍ତେ କୁଡ଼ି ଜେ'ଲେକା ସିଙ୍ଗ୍‌ରାଅକାନ୍‌ଗି ତାଇନାଃ, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ନେଆଁ ସାପ୍‌ଡ଼ାଅକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୩ ଆଡଃ ସିର୍ମାରେୟାଃ ରାଜ୍‌ଗାଦିଏତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, “ନାହାଃଁଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ତାଇନଃ ଠାୟାଦ୍‌ ହଡ଼କ ଥାଲାରେ ମେନାଃ, ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଥାଲାରେ ତାଇନା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଆୟାଃ ହଡ଼କ ହବାଅଆଃକ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନ୍‌କୁଲଃ ତାଇନାଏ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ହବାଅଆଃଏ । ୪ ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମେଦ୍‌ ଦାଆଃ ଜଦେୟାଏ । ଗନଏଃ, ଏୟମ୍‌, ରାନାଃ, ଆଡଃ ହାସୁ ଜେତ୍‌ନାଃ କା ହବାଅଃଆ । ସବେନ୍‌ ମାରିତେୟାଃକ କା ନେଲଃତାନା ।”
୫ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଦୁବାକାନ୍‌ ହଡ଼ କାଜିକେଦାଏ, “ହେଗି, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସବେନାଃକେଇଙ୍ଗ୍‌ ନାୱାକାଦା ।” ଆଡଃ ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ନେ ସବେନ୍‌ କାଜି ଅଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦହେମେ, ଚିଆଃଚି ନେଆଁ ସାର୍‌ତି ଆଡଃ ପାତିୟାର୍‌ରଃତେୟାଃ ତାନାଃ ।” ୬ ଆଡଃଗି ଇନିଃ କାଜିକେଦିୟାଁଏ, “କାମି ଚାବାକାନା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସୁରୁଇନିଃ ଆଡଃ ଚାବାଏନିଃ, ମୁନୁ ଆଡଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ତେତାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ନିଃକେ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ସେତେଙ୍ଗ୍‌ ଦାଆଃ ବେଗାର୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ତେ ନୁଁଏ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏମାଇୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୭ ଅକନ୍‌କ ଜିତାଅଃଆକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ନେ ନାଲା ଏମାକଆଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ହବାଅଃଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଆଇଁୟାଃ ହନ୍‌କ ହବାଅଃଆକ । ୮ ମେନ୍‌ଦ ବରଏତାନ୍‌କ, କା ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନ୍‌କ, ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌କ, ହଡ଼ ଗଗଏଃକ, ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମିତାନ୍‌କ, ଦେଅଁଣାତାନ୍‌କ, ମୁରୁତ୍‌ ସୁନୁସାର୍‌କ, ଆଡଃ ହସଡ଼ କାଜିତାନ୍‌କ, ନେ'ଲେକାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଠାୟାଦ୍‌ ହବାଅଃତାନା ଜୁଲଃତାନ୍‌ ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ା । ନେଆଁଗି ଇନ୍‌କୁଆଃ ବାର୍‌ସା ଗନଏଃ ତାନାଃ ।”
ନାୱା ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌
୯ ଏୟା ଟୁଣ୍ଡୁ ଦୁକୁହାସୁତେ ପେରେଜାକାନ୍‌ ଏୟା ଡୁଭା ସାବାକାଦ୍‌ ଏୟା ଦୁଁତ୍‌କଏତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ତାଃତେ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ହିଜୁଃମେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାୱା ଆଣ୍‌ଦିକାନ୍‌ କୁଡ଼ିକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବାମେୟାଁ, ଇନିଃ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ କୁଡ଼ି ତାନିଃ ।” ୧୦ ଏନ୍ତେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌କିଦିୟାଁ ଆଡଃ ଦୁଁତ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ସାଲାଙ୍ଗି ବୁରୁ ଚୁଟିତେ ଇଦିକିଦିୟାଁ, ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ପାବିତାର୍‌ ନାଗାର୍‌ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌କେ ଉଦୁବାଦିୟାଁ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌କେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ସିର୍ମାଏତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁଃତାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୧ ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଚାମ୍‌କାଅଃ ତାଇକେନା, ଏନାରେୟାଃ ମାର୍ସାଲ୍‌ ପୁରାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ମତି ଆଡଃ ସିଙ୍ଗିରାଃ ନିରାଲ୍‌ ଆଏନା ଲେକା ଝାଲ୍‌ସାଃଅ ତାଇକେନା । ୧୨ ଏନାରେ ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ସାଲାଙ୍ଗି ପାଚ୍‌ରି ତାଇକେନା । ଏନାରେ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ ଦୁଆର୍‌ ତାଇକେନା, ଏନାକେ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ ଦୁଁତ୍‌କ ହରତାଇକେନାକ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ଦୁଆର୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ କିଲିକଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୩ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ପାଚ୍‌ରିରେୟାଃ ଉପୁନ୍‌ସାଃରେ ଆପିୟା ଦୁଆର୍‌ ତାଇକେନା, ପୁରାବ୍‌ସାଃରେ ଆପିୟା ଦୁଆର୍‌, ଉତ୍ତାର୍‌ସାଃରେ ଆପିୟା ଦୁଆର୍‌, ଦାକ୍ଷିଣ୍‌ସାଃରେ ଆପିୟା ଦୁଆର୍‌, ପାଶ୍ଚିମ୍‌ସାଃରେ ଆପିୟା ଦୁଆର୍‌ ତାଇକେନା । ୧୪ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ନେ ପାଚ୍‌ରି ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ ଦିରିତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ନିହିଁଗାଡ଼ା ତାଇକେନା ଆଡଃ ଏନ୍‌ ନିହିଁଗାଡ଼ା ଚେତାନ୍‌ରେ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୫ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଜାଗାର୍‌ତାନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ଆଃ ତିଃଇରେ ନାଗାର୍‌, ପାଚ୍‌ରି ଆଡଃ ଦୁଆର୍‌କକେ ସଙ୍ଗ୍‌ଏ ନାଗେନ୍ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ସୋନାରାଃ ସଙ୍ଗ୍‌ଏ ସଟା ତାଇକେନା । ୧୬ ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ଚାରିୟସାଃ ମିଦ୍‌ଗି ତାଇକେନା, ଏନାରାଃ ଚାକାର୍‌ ଆଡଃ ଜିଲିଙ୍ଗ୍‌ ମିଦ୍‌ଗି ତାଇକେନା । ଦୁଁତ୍‌ ଆୟାଃ ସଙ୍ଗ୍‌ଏ ସଟାତେ ନାଗାର୍‌କେ ସଙ୍ଗ୍‌କେଦା । ଏନାରେୟାଃ ଚାକାର୍‌ ୨,୪୦୦ କିଲୋମିଟର୍‌ ତାଇକେନା । ଏନାରେୟାଃ ଜିଲିଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ସାଲାଙ୍ଗି ଚାକାର୍‌ଲଃ ମିଦ୍‌ଗି ତାଇକେନା । ୧୭ ଦୁଁତ୍‌ ଏନ୍‌ ପାଚ୍‌ରିରେୟାଃ ସାଲାଙ୍ଗି ହଗି ସଙ୍ଗ୍‌କେଦାଏ, ଏନା ୬୦ ମିଟର୍‌ ତାଇକେନା । ୧୮ ଏନ୍‌ ପାଚ୍‌ରି ପୁରାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଝାକ୍‌ମାକ୍‌ ଦିରିତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଏନ୍ତେ ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌ ଫାର୍‌ଚି ସୋନା ଆଡଃ କାଁଚ୍‌ତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୯ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ଚାରିୟସାଃରେ ତାଇକାନ୍‌ ପାଚ୍‌ରିରେୟାଃ ନିହିଁଗାଡାରେ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଦିରିତେ ସିଙ୍ଗ୍‌ରାଅକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ପାହିଲା ନିହିଁଗାଡ଼ା ହିରାତେ, ଏଟାଃ ନିହିଁଗାଡ଼ା ମଣିତେ, ଆପିୟାତେୟାଃ ରାଙ୍ଗ୍‌ବିରାଙ୍ଗ୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଦିରିତେ, ଉପୁନିୟାତେୟାଃ ଝାଲ୍‌କାଅଃତାନ୍‌ ହାରିୟାର୍‌ ଦିରିତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୨୦ ମଣେୟାଁତେୟାଃ ପୁଲକ୍‌ ମଣିତେ, ତୁରିୟାତେୟାଃ ମାଣିକ୍ୟ ମଣିତେ, ଏୟାତେୟାଃ ପୁଷ୍ପରାଗ୍‌ ମଣିତେ, ଇରାଲିୟାତେୟାଃ ଫିରୋଜ୍‌ ମଣିତେ, ଅରେୟାତେୟାଃ ଗୋମେଦକ୍‌ ମଣିତେ, ଗେଲେୟାତେୟାଃ ଲଶୁନୀୟ ମଣିତେ, ଗେଲ୍‌ମିଆଁଦ୍‌ ଇନ୍ଦ୍ରନିଲ୍‌ ମଣିତେ ଆଡଃ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ତେୟାଃ ବୁଗିନ୍‌ସହାନ୍‌ ମଣିତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୨୧ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ ଦୁଆର୍‌ ତାଇକେନା ଆଡଃ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ ମୋତି ତାଇକେନା । ମିମିଆଦ୍‌ ଦୁଆର୍‌, ମିମିଆଦ୍‌ ମୋତିତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ହରା ଫାର୍‌ଚି ସୋନା ଆଡଃ କାଁଚ୍‌ ଲେକା ସୁଗାଡ଼ାନ୍‌ଗି ବାଇୟାକାନ୍‌ ତାଇକେନା ।
୨୨ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେ ଜେତାନ୍‌ ମାନ୍ଦିର୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‍କେଦା, ଚିୟାଃଚି ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଏନାରେନ୍‌ ମାନ୍ଦିର୍‌ ତାନ୍‌କିନ୍‌ । ୨୩ ଏନ୍ ନାଗାର୍‌କେ ମାର୍ସାଲେ ନାଗେନ୍ତେ ଏନ୍ତାଃରେ ସିଙ୍ଗି ଚାଏ ଚାଣ୍ଡୁଃ କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଏନା ମାର୍ସାଲଃତାନା ଆଡଃ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଏନାରେୟାଃ ଦିମି ତାନିଃ । ୨୪ ଅତେରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିୟାଃ ମାର୍ସାଲ୍‌ରେ ହିଜୁଃସେନଃ ରିକାଏୟାକ । ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ରାଜାକ ଆକଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌କେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃକ ଆଉଇୟା । ୨୫ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଦୁଆର୍‌କ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ନିଜାକାନ୍‌ଗି ତାଇନା । ଏନା ଚିଉଲାଅ କା ହାଣ୍ଡେଦଃଆ, ଚିଆଃଚି ଏନ୍ତାଃରେ ଚିଉଲାଅ କା ନୁବାଗଃଆ । ୨୬ ସବେନ୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ମାଇନାନ୍‌ ନେ ନାଗାର୍‌ରେ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ମିଦ୍‌ତାଃରେ ହୁଣ୍ଡିୟଃଆ । ୨୭ ଜେତାନ୍‌ ସତ୍‌ରାକାନ୍‌ତେୟାଃକ ନେ ନାଗାର୍‌ତେ କା ଆଉଅଃଆ । ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ଲେକା କାଜିକାମିତାନ୍‌କ ଆଡଃ ହସଡ଼ କାଜିତାନ୍‌କ, ଜେତାଏ ନେ ନାଗାର୍‌ କାକ ବଲ ଦାଡ଼ିୟା । ଅକନ୍‌କଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, ଇନ୍‌କୁ ଏସ୍‌କାର୍‌ ନେ ନାଗାର୍‌ରେ ବଲ ଦାଡ଼ିୟାକ ।
୨୧:୧ ୨୧:୧ ୨ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୩:୧୩. ୨୧:୨ ୨୧:୨ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୩:୧୨.