୨୨
୧ ଏନ୍ତେ ଏନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌, ନାୱା ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ଜୀଦାନ୍‌ ଦାଆଃରାଃ ଗାଡ଼ାଏ ଉଦୁବାଦିୟାଁ, ଏନା ଫାର୍‌ଚି ଆଡଃ ନିରାଲ୍‌ଗି ତାଇକେନା । ନେ ଗାଡ଼ା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆଡଃ ମିଣ୍ଡି ହନ୍ଆଃ ରାଜ୍‌ଗାଦିହେତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ୨ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ଥାଲା ମାଲା ହରାରେ ଲିଙ୍ଗିୟଃତାନା । ଗାଡ଼ାରେୟାଃ ବାରାନ୍‌ ସାଃରେ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ଦାରୁକ ତାଇକେନା, ଏନା ବାରାଷ୍‌ରେୟାଃ ମିପିଆଦ୍‌ ମାହିଁନାରେ ଚାଏ ମିଦ୍‌ ବାରାଷ୍‌ରେ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ସାଃ ଜ'ଜଅଃଆ, ଆଡଃ ଏନାରେୟାଃ ସାକାମ୍‌ତେ ହାସୁ ଦୁକୁଃତାନ୍‌ ହଡ଼କ ବୁଗିୟଃଆ । ୩ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହରାତେ ସାର୍‌ପାଅକାନ୍‌ ଜେତାନ୍‌ ବିଷାଏ ଏନ୍ ନାଗାର୍‌ରେ କା ନେଲଃଆ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ମିଣ୍ଡି ହନ୍‌ଆଃ ରାଜ୍‌ଗାଦି, ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେ ତାଇନାଃ ଆଡଃ ଏନ୍ତାଃରେ ଆୟାଃ ଦାସିକ ଇନିୟାଃ ସୁନୁସାର୍‌କ ରିକାୟା । ୪ ଇନ୍‌କୁ ଇନିୟାଃ ମେଦ୍‌ମୁହାଁଡ଼୍‌କ ନେଲେୟା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମଲଙ୍ଗ୍‌ରେ ଇନିୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ଅଲଃଆ । ୫ ଏନ୍ତାଃରେ କା ନୁବାଗଃଆ ଆଡଃ ଦିମି ଚାଏ ସିଙ୍ଗିରାଃ ମାର୍ସାଲ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ କା ହବାଅଃଆ, ଚିୟାଃଚି ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମାର୍ସାଲ୍‌ ହବାଅଃଆଏ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ରାଜା ଲେକାକ ରାଇଜେୟା ।
ୟୀଶୁଆଃ ହିନିଜୁଃ ରୁହାଡ଼୍‌
୬ ଦୁଁତ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ନେ ସବେନ୍‌ କାଜିକ ସାର୍‌ତି ଆଡଃ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନାଃ ତାନାଃ । ଅକ୍‌ନାଃକ ଜାଲ୍‌ଦିଗି ହବାଅଃଆ, ଏନା ଆୟାଃ ଦାସିକକେ ଉଦୁବ୍‌କ ନାଗେନ୍ତେ ନାବୀକକେ ଆତ୍ମିକ୍‌ ସେଣାଁ ଏମାକତାନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ଦୁଁତ୍‌କେ କୁଲାକାଇଜା ।”
୭ ୟୀଶୁ କାଜିତାନାଏ ଆୟୁମେପେ, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦିଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃତାନା, ଅକନ୍‌କ ନେ ପୁଥିରେ ଉନୁଦୁବ୍‌କାନ୍‌ ଆୟାର୍‌କାଜିକେ ମାନାତିୟାଁଃକ, ଇନ୍‌କୁ ସୁକୁତାନ୍‌ଗିୟାକ ।”
୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଯୋହାନ୍‌, ନେ ସବେନାଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ଗି ଆୟୁମାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ନେଲାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ନେଲ୍‍କେଦ୍‍ ତାୟମ୍‌ତେ, ଅକ ଦୁଁତ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ତାଃରେ ଏନାଏ ଉଦୁବ୍‌କେଦା, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନିୟାଃ କାଟାସୁବାରେ ଅମ୍ବାଃକେଦ୍‌ତେ ସୁନୁସାର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସେନ୍‌ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୯ ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ କାଜିକିୟାଁଏ, “ଏନ୍‌ଲେକା ଆଲମ୍‌ ରିକାଏୟା ଚିଆଃଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ହଁ ଆମାଃ ଲେକା ମିହୁଡ଼୍‌ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ଆମାଃ ଅକ ହାଗାକ, ନାବୀତାନ୍‌କ ଆଡଃ ଅକ ସବେନ୍‌କ, ନେ ପୁଥିରେୟାଃ କାଜି ଲେକା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍‌କଆଃ ଗାତିଦାସି ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସୁନୁସାର୍‌ ରିକାଇପେ ।” ୧୦ ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆଡଃଗି କାଜିକେଦିୟାଁ, “ନେ ପୁଥିରେୟାଃ ଆୟାର୍‌କାଜିକକେ ଆଲମ୍‌ ଉକୁଇୟା, ଚିୟାଃଚି ନେ ସବେନାଃ ହବାଅଃରେୟାଃ ନେଡା ନାଡ଼େଃ'ୟାନ୍‌ଗିୟା । ୧୧ ଏନାମେନ୍ତେ ନେ କାଜି ସାରିକେଦ୍‌ତେ, ଅକଏକେ ଚିଲ୍‌କା ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ରିକାଏକା । ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିତାନ୍‌ ହଡ଼ ଆଡଃଗି ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକାଏ, ସତ୍‌ରାକାନ୍‌ ହଡ଼ ସତ୍‌ରାକାନ୍‌ଗି ତାଇନ୍‌କା, ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼ ଆଡଃଗି ଧାରାମ୍‌ କାମି କାମିକାଏ, ପାବିତାର୍‌ ହଡ଼ ଆଡଃଗି ପାବିତାର୍‌ରଃକା ।”
୧୨ ୟୀଶୁ କାଜିତାନାଏ, “ଆୟୁମେପେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମିପିଆଦ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆକୱା କାମିରେୟାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ ଏମାକ ନାଗେନ୍ତେ ନାଲା ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜାଲ୍‌ଦିଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃତାନା । ୧୩  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସୁରୁଇନିଃ ଆଡଃ ଚାବାଏନିଃ, ମୁନୁ ଆଡଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ।”
୧୪ ଅକନ୍‌କ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଲିଜାଃ ସାଫାକାଦାକ, ଇନ୍‌କୁ ସୁକୁତାନ୍‌ଗିୟାକ । ଜୀଦାନ୍‌ ଦାରୁରେୟାଃ ଜ ଜମେ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ଦୁଆର୍‌ ହରାତେ ବଲ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ମେନାଃ । ୧୫ ମେନ୍‌ଦ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌କ, ଦେଅଁଣାତାନ୍‌କ, ହଡ଼ ଗଗଏଃକ, ମୁରୁତ୍‌ ସେୱାତାନ୍‌କ, ହସଡ଼ ହଡ଼କ, ବେଦାତାନ୍‌କ, ଆଡଃ ନେ ସବେନାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ବାହାରିରେ ତାଇନାକ ।
୧୬ “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ୟୀଶୁ, କାଲିସିୟାକରେ ଆପେୟାଃ ବୁଗିନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ନେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏକ ଉଦୁବେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଦୁଁତ୍‌କେ କୁଲାକାଇଜାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଦାଉଦ୍‌ଆଃ କିଲିରେନ୍‌, ଆଡଃ ଏନ୍‌ ଜୁଲଃତାନ୍‌ ଜନଃଇପିଲ୍‌ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ।”
୧୭ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆଡଃ ଏନ୍‌ ନାୱା ଆଣ୍‌ଦିକାନ୍‌ କୁଡ଼ି କାଜିତାନାକିନ୍, “ହିଜୁଃମେ,” ନେ କାଜି ଆୟୁମ୍‍ତାନ୍‌ ସବେନ୍‌କ କାଜିୟାକ, “ହିଜୁଃମେ,” ଜେତାଏ ତେତାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ନିଃ ହିଜୁଃକାଏ । ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ଦାଆଃ ନୁଁଏ ନାଗେନ୍ତେ ଅକଏ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ନିଃ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ବେଗାର୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ତେ ନୁଁଏକା ।
ଟୁଣ୍ଡୁ କାଜି
୧୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଯୋହାନ୍‌, ନେ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଆୟାର୍‌କାଜି କାଜିକାନ୍‌ତେୟାଃକେ ଅକନ୍‌କ ଆୟୁମେୟାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚେତାଅକ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଜେତାଏ ନେ ପୁଥିରେୟାଃ ଅନଲ୍‌ରେ ଜେତ୍‌ନାଃ ମେସାଏ ରେଦ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ନେ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନ୍‌ ଦୁକୁହାସୁକଏ ଏମାକଆ, ମେନ୍ତେ ସାବୁଦ୍‌ ଏମେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୯ ଆଡଃ ନେ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନ୍‌ ଆୟାର୍‍କାଜିକଏତେ ଜେତାଏ ଜେତ୍‌ନାଃ ଆତ୍‌ମେରେଦ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ନେ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ଦାରୁରେୟାଃ ଜ'ହେତେ ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ ନାଗାର୍‌ହେତେ ହିଗାଡ଼ିୟା ।
୨୦ ନେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେୟାଃ ଗାୱା ଏମ୍‌ତାନ୍‌ନିଃ କାଜିତାନାଏ, “ନେଆଁ ସାର୍‌ତିଗି ହବାଅଃଗିୟା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍‌ତିଗି ଜାଲ୍‌ଦିଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ ।” ଏନାଗି ହବାଅଃକା । ହେ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ, ହିଜୁଃମେ । ୨୧ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ମିମିଆଦ୍‌ ସବେନ୍‌କ ଆଟ୍‌କାରେପେ । ଆମେନ୍‌ ।
୨୨:୧୩ ୨୨:୧୩ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧:୮; ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧:୧୭; ୨:୮.