ମୋହର୍‌ ଏମାକାନ୍‌ କାଜିରାଃ ମୁଣ୍ଡି
୧ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନ୍‌ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଏୟା ମୋହର୍‌ଏତେ ପାହିଲା ମୋହର୍‌କେ ରାଡ଼ାକେଦା, ଆଡଃ ଉପୁନିୟା ଜାଁତୁକଏତେ ମିଆଁଦ୍‌ନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ହିଚିର୍‌ ସାଡ଼ି ଲେକାଏ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ହିଜୁଃମେ !” ୨ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆରିଦ୍‌ ରାକାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ପୁଣ୍ଡି ରାଙ୍ଗ୍‌ରେନ୍‌ ସାଦମ୍‌ ଆଡଃ ସାଦମ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‌ନିଃକେ ଧାନୁ ସାବାକାଦ୍‌ତେୟାଃ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଇନିଃକେ ମିଆଁଦ୍‌ ମୁକୁଟ୍‌ ଏମ୍‌ୟାନା ଆଡଃ ଜିତାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନା ।
୩ ଏନ୍ତେ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଏଟାଃ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ମୋହର୍‌ ରାଡ଼ାକେଦାଏ ଆଡଃ ଏଟାଃ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ଜାଁତୁ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ହିଜୁଃମେ !” ୪ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆରାଃ ରାଙ୍ଗ୍‌ରେନ୍‌ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ସାଦମ୍‌କେ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନ୍‌ ସାଦମ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁବାକାନିଃକେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ଏତେ ଜୀଉସୁକୁ ସାଙ୍ଗିନେ ନାଗେନ୍ତେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମ୍‌ୟାନା । ହଡ଼କ ଲାପ୍‌ଡ଼ାଇକେଦ୍‌ତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଗଏଃ ନାଙ୍ଗ୍‌, ଆୟାଃ ତିଃଇରେ ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ତାରାଉଡ଼ି ଏମ୍‌ୟାନା ।
୫ ଏନ୍ତେ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଆପିୟା ମୋହର୍‌ ରାଡ଼ାକେଦାଏ ଆଡଃ ଆପିୟା ଜାଁତୁ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ନେଲେମେ !” ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହେନ୍‌ଦେ ରାଙ୍ଗ୍‌ରେନ୍‌ ସାଦମ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‌ନିଃକେ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆୟାଃ ତିଃଇରେ ମିଆଁଦ୍‌ ତାରାଜୁ ତାଇକେନା । ୬ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଉପୁନିୟା ଜାଁତୁକ ମିଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜାତେ କାଜିତାନ୍‌ ଲେକା ଆୟୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, “ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ରାଃ ନାଲା ସିକାତେ ମିଦ୍‌ ତାମ୍ବି ଗହମ୍‌ ଚାଏ ଆପି ତାମ୍ବି କଦେ ନାମଃଆ । ମେନ୍‌ଦ ଜାଲ୍‌ପାଇ ସୁନୁମ୍‌ ଆଡଃ ଦାଖ୍‌ରାସିକେ ଆଲପେ ନକ୍‌ସାନେୟା ।”
୭ ଏନ୍ତେ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଉପୁନିୟା ମୋହର୍‌ ରାଡ଼ାକେଦାଏ, ଆଡଃ ଉପୁନିୟା ଜାଁତୁ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁଏ, “ହିଜୁଃମେ !” ୮ ଏନାରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ମାଟିୟା ରାଙ୍ଗ୍‌ରେନ୍‌ ସାଦମ୍‌ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଏନ୍‌ ସାଦମ୍‌ରେ ଦୁବାକାନ୍‌ନିୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ଗନଏଃ, ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ା ଆଇଃକ୍‌କେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ଇଁ ତାଇକେନା । ମାପାଃତୁପୁଇଙ୍ଗ୍‌ ରିଙ୍ଗା, ବେମାର୍‌, ଆଡଃ ବିର୍‌ ଜାଁତୁକଆଃ ହରାତେ ଜିୟନ୍‌ ରିକା ନାଙ୍ଗ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ଉପୁନ୍‌ହିସା ଚେତାନ୍‌ରେ ଇନ୍‌କୁକେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମ୍‌ୟାନା ।
୯ ଏନ୍ତେ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ମଣେୟାଁ ମୋହର୍‌ ରାଡ଼ାକେଦାଏ ଇମ୍‍ତା, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ବେଦି ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାଚାନ୍‌ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଗାୱା ଏମ୍‌ରେ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକା ତାଇକାନ୍‌ ହରାତେ ଗନଏଃ ନାମାକାଦ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଆତ୍ମାକ, ଏନ୍‌ ବେଦି ଲାତାର୍‌ରେ ଜାତ୍‌ନାଅକେଦ୍‌ତେ ତାଇକେନା । ୧୦ ଇନ୍‌କୁ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ କାଜିତାଇକେନାକ, “ହେ ପାବିତାର୍‌, ସାର୍‌ତି ଆଡଃ ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ! ଅତେରେ ଅକନ୍‌କ ଆଲେକେ ଗଏଃକାଲେ ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ବିଚାର୍‌କେଦ୍‌ତେ ସାଜାଇ ଏମାକ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃଚିମିନ୍‌ ମାହାଁଁ ବିଲାମଃଆ ?” ୧୧ ଏନ୍‌ ଆତ୍ମାକଏତେ ମିପିୟାଦ୍‌କକେ ପୁଣ୍ଡି ଲିଜାଃ ଏମ୍‌ୟାନା । ଇନ୍‌କୁଆଃ ଗାତିଦାସିକେ ଆଡଃ ହାଗା ମିଶିକକେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଲେକାଗି ଗନଏଃ ସାଜାଇ ନାମଃଆ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଗନଏଃ ଆଉରି ପୁରାଃଅ ଜାକେଦ୍‌ ଆଡଃକାଟିଃ ଘାଡ଼ିକାଦ୍‌ ରୁଡ଼ୁନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ କାଜିୟାନା ।
୧୨  ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌କେ ତୁରିୟା ମୋହର୍‌ ରାଡ଼ାତାନ୍‌ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ ଇମ୍‌ତା, ପୁରାଃଗି ଅତେ ଏକ୍‌ଲାଅୟାନା । ସିଙ୍ଗି, ଉନ୍‌ତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ କାମ୍ବାଲ୍‌ ଲେକା ହେନ୍‌ଦେ ରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଚାଣ୍ଡୁଃ ମାୟୋମ୍‌ ଲେକା ପୁରା ଆରାଃ ରାଙ୍ଗ୍‌ୟାନା । ୧୩ ପୁରାଃଗି ହୟକେଦ୍‌ ହରାତେ ଲଆଦାରୁରାଃ ବେରେଲ୍ ଲଆ ଉୟୁଗଃ ଲେକା, ସିର୍ମାଏତେ ଇପିଲ୍‌କ ଅତେରେକ ଉୟୁଃୟାନା । ୧୪  ଉହୁର୍‌ରାଃ ପୁଥି କୁଡ଼ାଏ ଲେକା ସିର୍ମା କୁଡ଼ାୟାନା ଆଡଃ କା ନେଲଃୟାନା । ବୁରୁ ଆଡଃ ଟାପୁକ ମିଦ୍‌ତାଃଏତେ ଆଡଃମିଦ୍‌ତାଃ ଆତମ୍‌ୟାନା । ୧୫ ଏନ୍‌ ଦିପିଲିରେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ରାଜା, ରାଇଜ୍‌ ଚାଲାଅକ, ପାଲ୍‌ଟାନ୍‌କଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ନିଃ, କିସାଁଣ୍‌, ପେଡ଼େୟାନ୍‌କ, ଏଟାଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ, ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌ ଦାସିକ, ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକାନ୍‌କ, ବୁରୁରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଖଡ଼୍‌ପଃ ଆଡଃ ସେରେଙ୍ଗ୍‌ ଲାତାର୍‌ ଲାପାଙ୍ଗାତେ ସେନଃୟାନାକ ଆଡଃ ଉକୁୟାନାକ । ୧୬  ଇନ୍‌କୁ ବୁରୁ ଆଡଃ ସେରେଙ୍ଗ୍‌କକେ ହାକାଅକେଦ୍‌ତେ କାଜିତାଇକେନାକ, “ଆଲେୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ଉୟୁଗଃପେ, ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଦୁବାକାନ୍‌ ହଡ଼ତାଃଏତେ ଆଡଃ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ଖିସ୍‌ଏତେ ଆଲେକେ ଉକୁଲେପେ । ୧୭ ଇନ୍‌କିନାଃ ଖିସ୍‍ରାଃ ବରୱାନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ସେଟେରାକାନା ଆଡଃ ଅକଏ ଏନାରେୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁ ଦାଡ଼ିୟା ?”
୬:୧୨ ୬:୧୨ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୧:୧୩; ୧୬:୧୮; ମାଥିଉ ୨୪:୨୯; ମାର୍କ ୧୩:୨୪,୨୫; ଲୁକ ୨୧:୨୫. ୬:୧୪ ୬:୧୪ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୬:୨୦. ୬:୧୬ ୬:୧୬ ଲୁକ ୨୩:୩୦.