୧୪୪,୦୦୦ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ହଡ଼କ
୧ ନେଆଁ ତାୟମ୍‍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଅତେରେୟାଃ ଉପୁନ୍‌ କଚାରେ ଉପୁନିୟା ଦୁଁତ୍‌କକେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନ୍‌ ନେଲ୍‍କେଦ୍‍କଆଇଙ୍ଗ୍‌ । ଇନ୍‌କୁ ଅତେରେୟାଃ ଉପୁନ୍‌ସାଃରେ ହୟକେ କେସେଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ତାଇକେନାକ । ଏନାତେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌, ଦରେୟା ଚାଏ ଜେତା ଦାରୁରେ କାଟିଃଲେକାହଁ ହୟ କା ହିଜୁଃତାଇକେନା । ୨ ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏଟାଃ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କେ ଜୀନିଦ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମୋହର୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସିଙ୍ଗିତୁର୍‌ସାଃଏତେ ହିଜୁଃତାନ୍‌ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ନେ ଦୁଁତ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ଆଡଃ ଦରେୟାକେ ଜିୟନେ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକ ଉପୁନିୟା ଦୁଁତ୍‌କକେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମାକାଦ୍‌କ ତାଇକେନାଏ, ଇନ୍‌କୁକେ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦ୍‌କଆ, ୩ “ଆଲେ ଆବୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦାସିକଆଃ ମଲଙ୍ଗ୍‌ରେ ମୋହର୍‌ରାଃ ଚିହ୍ନାଁଁ ଆଉରି ଏମାକ ଜାକେଦ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌, ଦରେୟା ଚାଏ ଦାରୁକରାଃ ଜେତ୍‌ନାଃ ଆଲପେ ନକ୍‌ସାନେୟା ।” ୪ ଅକ ହଡ଼କଆଃ ମଲଙ୍ଗ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମୋହର୍‌ରାଃ ଚିହ୍ନାଁଁ ଏମ୍‌ୟାନା, ଇନ୍‌କୁ ୧୪୪,୦୦୦ ହଡ଼କ ମେନାକଆ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦା । ଇନ୍‌କୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ କିଲିକଆଃ ହଡ଼କତାନ୍‌କ । ୫ ଯିହୁଦା କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ରୁବେନ୍‌ କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ଗାଦ୍‌ କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ୬ ଆସେର୍‌ କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ନପ୍ତାଲି କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ମନାସି କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ୭ ଶିମିୟନ୍‌ କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ଲେବୀ କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ଇସାଖର୍‌ କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ୮ ସବ୍‌ଲୁନ୍‌ କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ଯୋଷେଫ୍‌ କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦, ଆଡଃ ବେଞ୍ଜାମିନ୍‌ କିଲିକଏତେ ୧୨,୦୦୦ ।
ପୁରାଃ ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼
୯ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃ ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କକେଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌କଆ, ଇନ୍‌କୁକେ ଲେକାଲେକରେ କାକ ଲେକା ଦାଡ଼ିୟଃଆ । ଇନ୍‌କୁ ମିପିୟାଦ୍‌ ଜାତିରେନ୍‌, କିଲିରେନ୍‌, ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌, ଆଡଃ ଏଟାଃ ଏଟାଃ ଜାଗାର୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କଏତେ ହିଜାକାନ୍‌ ତାଇକେନାକ । ଇନ୍‌କୁ ପୁଣ୍ଡି ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଡଃ ତିଃଇରେ କିତା ଢାଉଡ଼ା ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ରାଜ୍‌ଗାଦି ଆଡଃ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନ୍‌ ତାଇକେନାକ । ୧୦ ଇନ୍‌କୁ ପୁରାଃ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ କାଜିତାଇକେନାକ, “ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଦୁବାକାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆବୁଆଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅନିଃ ତାନିଃ ।” ୧୧ ସବେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କ ରାଜ୍‌ଗାଦି, ପ୍ରାଚିନ୍‌କଆଃ, ଆଡଃ ଉପୁନିୟା ଜାଁତୁକଆଃ ଚାରିୟସାଃରେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନ୍‌ ତାଇକେନାକ । ଇନ୍‌କୁ ରାଜ୍‌ଗାଦି ଆୟାର୍‌ରେ ଅମ୍ବାଃକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଜହାର୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଆଡଃ ସୁନୁସାର୍‌ ରିକାତାନ୍‌ଲଃ ୧୨ କାଜିକେଦାକ, “ଆମେନ୍‌ ! ସାହାରାଅ, ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌, ସେଣାଁ, ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌, ମାଇନାନ୍‌, ପେଡ଼େଃ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଆବୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହବାଅଃକା ଆମେନ୍‌ !”
୧୩ ଏନ୍ ପ୍ରାଚିନ୍‌କଏତେ ମିହୁଡ଼୍‌ନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କୁଲିକେଦିୟାଁ, “ପୁଣ୍ଡି ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଏନ୍‌ ହଡ଼କ ଅକଏତାନ୍‌କ ? ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ କତାଃଏତେ ହିଜୁଃକାନାକ ?”
୧୪  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, “ହେ ମାଇନାନ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରି, ଆବେନ୍‌ ସାରିକାଃବେନ୍‌ ।” ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକେଦିୟାଁ, “ନେ ହଡ଼କ ବରୱାନ୍‌ଗି ସାସାତି ନାମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃକାନାକ । ଇନ୍‌କୁ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ମାୟୋମ୍‌ତେ ଆକଆଃ ଲିଜାଃ ଚାପିକେଦ୍‌ତେ ପୁଣ୍ଡିକାଦାକ । ୧୫ ଏନାମେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଜ୍‌ଗାଦି ଆୟାର୍‌ରେ ଡେରାକେଦ୍‌ତେ ନିଦାସିଙ୍ଗି ଆୟାଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃରେ ଆୟାଃ ସୁନୁସାର୍‌ ରିକାତାନାକ । ଆଡଃ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଦୁବାକାନ୍‌ ହଡ଼ ଇନ୍‌କୁକେ ବାଞ୍ଚାଅକଆ । ୧୬ ଇନ୍‌କୁ ଚିଉଲାହ କାକ ରେଙ୍ଗେଜଆଃ ଚାଏ କାକ ତେତାଙ୍ଗ୍‌ଅଃଆ, ସିଙ୍ଗିରାଃ ରାଁପ୍‌ ଚାଏ ଏଟାଃ ଜେତାନ୍‌ ରାଁପ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ କାଏ ଜୁଲ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା । ୧୭ ଚିୟାଃଚି ରାଜ୍‌ଗାଦି ଥାଲାମାଲାରେ ଦୁବାକାନ୍‌ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଗୁପିନିଃ ହବାଅଃଆଏ । ଇନିଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ସେତେଙ୍ଗ୍‌ ଦାଆଃ ହେପାଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ସୁତୁଃଇଦିକଆ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମେଦ୍‌ଦାଆଃ ସବେନାଃଏ ଜଦ୍‌କଆ ।”
୭:୧୪ ୭:୧୪ ମାଥିଉ ୨୪:୨୧; ମାର୍କ ୧୩:୧୯.