ଏୟା ମୋହର୍‌
୧ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ ଏୟା ମୋହର୍‌ ରାଡ଼ାକେଦ୍‌ଚି, ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ରେ ଆଧା ଘାଣ୍ଟା ଜାକେଦ୍‌ ସିଃସଏଃୟାନା । ୨ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନ୍‌ ଏୟା ଦୁଁତ୍‌କକେଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌କଆ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁକେ ଏୟା ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ଏମ୍‍ୟାନା ।
୩ ଏଟାଃ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ସୋନାରେୟାଃ ଧୁଆନ୍‌ ଉରୁବ୍‌ତେୟାଃ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବେଦି ଜାପାଃରେ ତିଙ୍ଗୁୟାନା । ରାଜ୍‌ଗାଦି ହେପାଦ୍‌ରେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ସୋନାରେୟାଃ ବେଦି ଚେତାନ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଆଃ ବିନ୍ତିଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଦାନ୍‌ ରାକାବେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃକେ ପୁରାଃଗି ଧୁଆନ୍‌ ଏମ୍‌ୟାନା । ୪ ଏନ୍ ଦୁଁତ୍‌ଆଃ ତିଃଇରେ ଜୁଲଃତାନ୍‌ ଧୁଆନ୍‌ରାଃ ସୁକୁଲ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଆଃ ବିନ୍ତି ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଚେତାନ୍‌ତେ ରାକାବ୍‌ୟାନା । ୫  ଏନ୍ତେ ଦୁଁତ୍‌ ଧୁଆନ୍‌ ଉରୁବ୍‌ତେୟାଃରେ ବେଦିରେୟାଃ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ପେରେଃକେଦାଏ ଆଡଃ ଏନାକେ ଅତେରେ ହୁରାଙ୍ଗ୍‌କେଦା । ନେଆଁ ହରାତେ ରିମିଲ୍‌ ସାଡ଼ିୟାନା, ହିଚିର୍‍କେଦାଏ ଆଡଃ ଅତେ ଏକ୍‌ଲାଅୟାନା ।
ଏୟା ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା
୬ ଏନ୍ତେ ଏୟା ଦୁଁତ୍‌କ ଏୟା ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ସାଡ଼ି ନାଙ୍ଗ୍‌ ସେକାଡ଼୍‌ୟାନାକ ।
୭ ପାହିଲା ଦୁଁତ୍‌ ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ସାଡ଼ିକେଦ୍‌ଚି ଆରିଲ୍‌, ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଆଡଃ ମାୟୋମ୍‌ ଅତେ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁଲ୍‌ୟାନା । ଏନାତେ ସବେନ୍‌ ଦାରୁ, ହାରିୟାର୍‌ ତାସାଦ୍‌ ଆଡଃ ଅତେରେୟାଃ ଆପିହିସା ଜୁଲ୍‌ୟାନା ।
୮ ଏନ୍ତେ ଏଟାଃ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ ଆୟାଃ ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ସାଡ଼ିକେଦ୍‌ଚି ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଜୁଲ୍‌ତାନ୍‌ ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଦରେୟାରେ ହୁରାଙ୍ଗ୍‌ୟାନା । ଏନାତେ ଦରେୟାରେୟାଃ ଆପିହିସା ଦାଆଃ, ମାୟୋମ୍‌ ବାଇୟାନା । ୯ ଦରେୟାରେନ୍‌ ଜୀନିଦ୍‌ ଜାଁତୁକଏତେ ଆପିହିସା ଗଏଃୟାନାକ, ଆଡଃ ଦରେୟାରେୟାଃ ଦାଆଃ ଜାହାଜ୍‌କ ଆପିହିସା ନକ୍‌ସାନ୍‌ୟାନା ।
୧୦ ଏନ୍ତେ ଆପିୟା ଦୁଁତ୍‌ ଆୟାଃ ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ସାଡ଼ିକେଦ୍‌ଚି ସିର୍ମାଏତେ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଲୁଠି ଲେକା ଜୁଲଃତାନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଇପିଲ୍‌ ସବେନ୍‌ ଗାଡ଼ାରେୟାଃ ଆପିହିସା ଆଡଃ ସେତେଙ୍ଗ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଉୟୁଃୟାନା । ୧୧ ଏନ୍ ଇପିଲ୍‌ରାଃ ନୁତୁମ୍‌ “ମେହେର୍‌ ।” ଏନାରେ ଦାଆଃରେୟାଃ ଆପିହିସା ମେହେର୍‌ୟାନା, ଆଡଃ ଏନ୍‌ ଦାଆଃ ନୁଁକେଦ୍‌ତେ ପୁରାଃ ହଡ଼କଆଃ ଗନଏଃ ହବାୟାନା ।
୧୨ ଏନ୍ତେ ଉପୁନିୟା ଦୁଁତ୍‌ ଆୟାଃ ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ସାଡ଼ିକେଦ୍‌ଚି ସିଙ୍ଗିରାଃ ଆପିହିସା, ଚାଣ୍ଡୁଃରାଃ ଆପିହିସା, ଆଡଃ ଇପିଲ୍‌କଆଃ ଆପିହିସା ଜିୟନ୍‌ୟାନା । ଏନାତେ ମାସ୍କାଲ୍‌ରେୟାଃ ଆପିହିସା ନୁବାଃୟାନା । ସିଙ୍ଗିରେୟାଃ ଆପିହିସା ଆଡଃ ନୁବାଃରେୟାଃ ଆପିହିସା କା ମାସ୍କାଲ୍‌ୟାନା ।
୧୩ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆରିଦ୍‌ ରାକାବ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଥାଲା ସିର୍ମାରେ ମିଆଁଦ୍‌ ବାଜ୍‌ ଅଡ଼େ ଆଫିର୍‌ତାନ୍‌ଲଃ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ କାଜିତାନା, “ହାଏ, ଚିମିନ୍‌ ବରୱାନ୍‌ଗିୟା ! ଏଟାଃ ଆପିୟା ଦୁଁତ୍‌କ ଆକଆଃ ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ସାଡ଼ି ଇମ୍‌ତା, ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଦୁର୍‌ଦାସା ଚିମିନ୍‌ ବରୱାନ୍‌ଗି ହବାଅଃଆ ।”
୮:୫ ୮:୫ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୧:୧୯; ୧୬:୧୮.