୧ ଏନ୍ତେ ମଣେୟାଁ ଦୁଁତ୍‌ ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ସାଡ଼ିକେଦ୍‌ଚି, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମାଏତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଇପିଲ୍‌ ଅତେରେ ଉୟୁଗଃତାନ୍‌ ନେଲ୍‍କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌, ଇନିଃକେ ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ାରେୟାଃ ଚାଭି ଏମାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୨ ଇନିଃ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ାରେୟାଃ ଦୁଆର୍‌ ନିଜ୍‌କେଦ୍‌ଚି, ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଭାଟିଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃତାନ୍‌ ସୁକୁଲ୍‌ ଲେକା ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ାଏତେ ସୁକୁଲ୍‌ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନା, ଆଡଃ ଏନ୍‌ ସୁକୁଲ୍‌ ହରାତେ ସିଙ୍ଗି ଆଡଃ ସିର୍ମା ଲାତାର୍‌ ନୁବାଃୟାନା । ୩ ଆଡଃ ଏନ୍ ସୁକୁଲ୍‍ଏତେ ସନ୍‌ସରେଦ୍‌କ ଅଡଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଅତେରେକ ପାସ୍‌ରାଅୟାନା । ଇନ୍‌କୁକେ ମାର୍‌ମାର୍‌ ଲେକା ତୁଡ଼୍‌ ଦାଡ଼ିରେୟାଃ ପେଡ଼େଃ ଏମ୍‌ୟାନା । ୪ ଅତେରେୟାଃ ତାସାଦ୍‌, ଆଡ଼ାଃ ଚାଏ ଜେତାନ୍‌ ଦାରୁକେ ଆଲପେ ନକ୍‌ସାନେୟା, ମେନ୍‌ଦ ଅକନ୍‌କଆଃ ମଲଙ୍ଗ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଚିହ୍ନାଁଁ କା ତାଇକେନା, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଏସ୍‌କାର୍‌ ନକ୍‌ସାନ୍‌ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଏନ୍‌ ସନ୍‌ସରେଦ୍‌କକେ କାଜିକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୫ ଆଡଃ ଏନ୍ ହଡ଼କକେ ଆଲପେ ଗଏଃକଆ, ମେନ୍‌ଦ ମଣେୟାଁ ମାହିଁନା ଜାକେଦ୍‌ ଦୁକୁ ଏମାକପେ ମେନ୍ତେ ଏନ୍‌ ସନ୍‌ସରେଦ୍‌କକେ ଆଚୁକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଏନ୍‌ ଦୁକୁହାସୁ, ମାର୍‌ମାର୍‌କଆଃ ତୁଡ଼୍‌ ଲେକା ହାସୁ ତାଇକେନା । ୬ ଏନ୍ ମଣେୟାଁ ମାହିଁନା ଭିତାର୍‌ରେ ଦୁକୁହାସୁତାନ୍‌ ହଡ଼କ ଗନଏଃ ଦାଣାଁୟାକ, ମେନ୍‌ଦ ଗନଏଃ କାକ ନାମେୟା । ଇନ୍‌କୁ ଗଜଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ଆଃକ, ମେନ୍‌ଦ ଗନଏଃ ଇନ୍‌କୁତାଃଏତେ ନିରାଃ ।
୭ ଏନ୍ ସନ୍‌ସରେଦ୍‌କ ଲାଡ଼ାଇ ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ ସାଦମ୍‌ ଲେକାକ ନେଲଃ ତାଇକେନା । ଇନ୍‌କୁଆଃ ବହଃରେ ସୋନାରେୟାଃ ମୁକୁଟ୍‌ ଲେକା, ମେଦ୍‌ମୁହାଁଡ଼୍‌ ହଡ଼କଆଃ ମେଦ୍‍ମୁହାଁଡ଼୍‌ ଲେକା, ୮ ଉବ୍‌ କୁଡ଼ିକଆଃ ଉବ୍‌ ଲେକା ଆଡଃ ଡାଟା କୁଲାକଆଃ ଡାଟା ଲେକା ତାଇକେନା । ୯ ଇନ୍‌କୁଆଃ କୁଡ଼ାମ୍‌କେ ମେଡ଼େଦ୍‌ତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ତୁସିୟେଁନ୍‌ତେୟାଃ ଲେକ୍‌ନାଃଲଃ ପଟମାକାନ୍‌ ତାଇକେନା ଆଡଃ ସାଦମ୍‌ ଗାଡ଼ିତେ ଲାଡ଼ାଇପିଡ଼ି ନିରେତାନ୍‌ ପୁରାଃଗି ସାଦମ୍‌କଆଃ ଲାବ୍‌ଜା ଲେକା, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଆପ୍‌ରବ୍‌ରାଃ ଲାବ୍‌ଜା ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ତାଇକେନା । ୧୦ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଚାଆଃଲମ୍‌ ଆଡଃ ତୁଡ଼୍‌ତେୟାଃ, ମାର୍‌ମାର୍‌କଆଃ ଚାଆଃଲମ୍‌ ଆଡଃ ତୁଡ଼୍‌ତେୟାଃ ଲେକା ତାଇକେନା । ଏନ୍‌ ଚାଆଃଲମ୍‌ତେ ମଣେୟାଁ ମାହିଁନା ଜାକେଦ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ନକ୍‌ସାନ୍‌ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୧ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ମିଆଁଦ୍‌ ରାଜା ରାଇଜେ ତାଇନାଏ । ଇନିଃ ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ାରେନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ ତାନିଃ । ଏବ୍ରୀ ଜାଗାର୍‌ତେ ଆୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ଆବ୍‌ଦୋନ୍‌ ଆଡଃ ଗ୍ରୀକ୍‌ ଜାଗାର୍‌ରେ ଏନ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ହବାଅଃତାନା ଆପୋଲିୟୋନ୍‌, ଏନାରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡି ଜିୟନେନିଃ ।
୧୨ ପାହିଲା ଦୁକୁହାସୁ ଚାବାୟାନା, ଏଟାଃ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ଦୁକୁହାସୁ ହିଜୁଃତାନା ।
୧୩ ଏନ୍ତେ ତୁରିୟା ଦୁଁତ୍‌ ଆୟାଃ ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ସାଡ଼ିକେଦ୍‌ଚି, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଦହାକାନ୍‌ ସୋନା ବେଦିରେୟାଃ ଉପୁନିୟା ଦିରିଙ୍ଗ୍‌ହେତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୪ ଏନ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ବିଙ୍ଗୁଲ୍‌ବାଜା ସାବାକାଦ୍‌ ତୁରିୟା ଦୁଁତ୍‌କେ କାଜିକିୟା, “ଇଉଫ୍ରାଟିସ୍ ନୁତୁମଃତାନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଡ଼ା ହେପାଦ୍‌ରେ ତଲାକାନ୍‌ ଉପୁନିୟା ଦୁଁତ୍‌କକେ ରାଡ଼ାତାକମେ ।” ୧୫ ଏନାମେନ୍ତେ ନେ ସାଲାକାନ୍‌ ବାରାଷ୍‌, ମାହିଁନା, ଦିନ୍‌ ଆଡଃ ଘାଡ଼ିରେ, ସବେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଆପିହିସା ହଡ଼କକେ ଗଗଏଃ ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ ଏନ୍‌ ଉପୁନିୟା ଦୁଁତ୍‌କକେ ରାଡ଼ାୟାନା । ୧୬ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାଦମ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଲାଡ଼ାଇତାନ୍‌ ସିପାଇକ ୨୦୦,୦୦୦,୦୦୦ ତାଇକେନାକ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦା । ୧୭ ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ରେ ନେ'ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦା, ଇନ୍‌କୁଆଃ କୁଡ଼ାମ୍‌ରେ ମେଡ଼େଦ୍‌ତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ତୁସିୟେଁନ୍‌ତେୟାଃ, ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଲେକା ଆରାଃ, ନିଲିୟା ରାଙ୍ଗ୍‌, ଆଡଃ ସାସାଙ୍ଗ୍‌ ରାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ସାଦମ୍‌କଆଃ କୁଲା ଲେକା ବହଃ ତାଇକେନା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମଚାଏତେ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌, ସୁକୁଲ୍‌ ଆଡଃ ଗାନ୍ଧାକ୍‌ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ତାଇକେନା । ୧୮ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମଚାଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃତାନ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌, ସୁକୁଲ୍‌ ଆଡଃ ଗାନ୍ଧାକ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ନେ ଆପିୟା ଦୁକୁହାସୁତେ ହଡ଼କଆଃ ଆପିହିସା ଗନଏଃ ହବାୟାନା । ୧୯ ସାଦମ୍‌କଆଃ ପେଡ଼େଃ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ମେଦ୍‌ମୁହାଁଡ଼୍‌ ଆଡଃ ଚାଆଃଲମ୍‍ରେ ତାଇକେନା । ଇନ୍‌କୁଆଃ ଚାଆଃଲମ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌କଆଃ ବହଃ ଲେକା ତାଇକେନା ଆଡଃ ଏନାତେ ଇନ୍‌କୁ ହଡ଼କକେ ନକ୍‌ସାନ୍‌କ ତାଇକେନାକ ।
୨୦ ଦୁକୁହାସୁକରେ କା ଜିୟନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସାରେଜାକାନ୍‌ ହଡ଼କ ଆକଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜି କାମିକଏତେ କାକ ହେୟାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦା । ଇନ୍‌କୁ ବଙ୍ଗା ସେୱା, ତିଃଇତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ସୋନା, ରୁପା, ପିତାଲ୍‌, ଦିରି ଆଡଃ ଦାରୁରେୟାଃ ମୁରୁତ୍‌କକେ, ଅକନ୍‌କଚି କାକ ନେଲ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା, କାକ ଆୟୁମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା ଆଡଃ କାକ ସେସେନ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା ଇନ୍‌କୁକେ ସେୱା ନାଙ୍ଗ୍‌ କାକ ବାଗିକେଦା । ୨୧ ଇନ୍‌କୁ କା ହେୟାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ହଡ଼ ଗଗଏଃ, ଦେଅଁଣା କାମି, ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି, ଆଡଃ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁ କାମି କାକ ବାଗିକେଦା ।