Solat Isnan Hebreo
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan solat ay naay et naisolat ay pala isnan Judio ay mamati ay makwani gedan en Hebreo. Naisolat tapno maipapigpigsa nan pammatida tay gapo isnan adoado ay ligat ay linikliknada et nganngani ay taynanda nan pammatida ken Jesu Kristo. Nan inikkan nan nangisolat ay mangipapigsa ken daida et inpagtekna ay si Kristo nan tet-ewa ay mangipaila isnan kayat Apo Dios ay ipaila isnan ipogaw. Maid teken nodi siya et kedeng.
Isnan nangibagbagaan nan nangisolat isnan maipanggep ken Jesus et tolo nan napateg ay inpagtekna. Nan damo et Anak Apo Dios si Jesus ay maid logina wenno patenggana. Ngem isdin ninbalinana is ipogaw et sinolsolona nan masapol ay ikkana ay mangtongpal ken Amana ay olay napalpaligatan siya. Gapo tay siya nan Anak Apo Dios isonga nangatngato mo din mamadton Apo Dios ya din si Moses ya olay nan aanghel Apo Dios.
Nan maikadwa ay inpagtekna et gag-awis nan inikkan Jesus mo nan inik-ikkan nan papadin di Judio. Isonga siya nan nangsokat ken daida ay mangitatakdeg isnan ipogaw ken Apo Dios ay eng-enggana. Nan maikatlo et gapo ken Jesus et tet-ewa ay maisalakan nan ipogaw. Siya nan tet-ewa ay kaiyaligan nan napalpalti ay in-inted nan Judio ken Apo Dios tay napatey siya ay nang-ited isnan biyagna ay mangsobot isnan basbasol nan kaipoipogaw.
Isnan kapitolo 11 et inbagbagana nan kaneg nan gawis ay pammatin nan tap-in di mamati id kasin tasiyay papigsaena nan pammatida. Nan wada isnan kombos nan solat et pamagbaga ya nan masapol ay makail-ilanda.
Nan wada isna:
Si Kristo nan mangipaila isnan ostoosto ay kaneg Apo Dios 1:1-3
Nan kinangaton Jesus mo nan aanghel 1:4-2:18
Nan kinangaton Jesus mo da Moses ken Josue 3:1-4:13
Nan kinangaton nan kinapadin Kristo 4:14-7:28
Nan kinangaton nan nakitolagan Kristo 8:1-9:28
Nan kinangaton nan inikkan Kristo ay mangisalakan isnan ipogaw 10:1-31
Nan pateg nan pammati 11:1-12:25
Kombos nan solat 13:1-25
1
Inpabagan Apo Dios Isnan Anakna Nan Kayatna Ay Ipagtek Isnan Ipogaw
Id kasin namin ado ay wada nan inpagtek Apo Dios isnan alal-apo tako. Natkenatken nan inikkana ay nangipagpagtek isnan kayatna ay ipagtek ngem isnan adoado ay mamadtona nan nangipagpagtekana ta ibagada isnan kaipoipogaw. Ngem id wani et baken kaneg todi tay nan Anakna nan inosalna ay mangipagpagtek isnan kayatna ken datako. Siya nan nangipaboliwan Apo Dios isnan am-in ay wada. Et siya gedan nan pinilina ay mangtawid isnan am-in. Maiiiila ken siya nan kinangaton Apo Dios. Nan kaneg Apo Dios et siya gedan nan kaneg nan Anakna. Maid polos nateknanda. Gapo isnan kabaelan nan olay kalina et maooolnos nan am-in ay binoliwna. Et siya gedan nan nangwaya isnan ipogaw tapno mapakawan nan basbasolda. Idi nakwas dat somaa id daya. Danat itokdo isnan makanawan Apo Dios ay kad-an di kapatgan.
Nan Kinangaton Nan Anak Apo Dios
Isonga nan Anak Apo Dios et dadama nan kinangatona mo nan aanghel. Olay nan inpangadan Apo Dios ken siya et napatpateg mo nan inpangadana isnan aanghelna. Tay maid nangwaniyan Apo Dios isnan olay esa ay anghelna en,
“Sik-a nan Anakko et id wani ipagtekko ay sak-en nan Amam.”
Ya maid nangwaniyana isnan aanghel en,
“Sak-en nan Amam ya sik-a nan Anakko.” Nodi kinwanin Apo Dios isdin nangibaaana isnan nangatongato ay Anakna isnan batawa en, “Dakayo ay aanghelko et dayawenyo siya.”
Nan kinwanina abes maipanggep isnan aanghelna et, “Daida nan ibab-aak ay kaneg nan dagem wenno apoy ay om-omey ay mangtongpal isnan kayatko.”
Ngem nan kinwanina isnan Anakna et, “Maid patenggan nan mentolayam, Apo Dios. Nan ik-ikkam ay mentolay et ostoosto tay laylaydem nan gawis dakapay adyan nan ngawi. Siya di nan gapo ay dadama nan mangipagasingan Apo Dios ay Diosmo ken sik-a mo nan iib-am.”
10 Kinwanina abes en, “Isnan damodamo et sik-a Apo, nan nangboliw isnan batawa ya sik-a gedan nan nangboliw isnan daya. 11 Awnitda mamaid ngem wawawawadaka ay enggana. Daida et kanegda bado ay lomogak. 12 Tay nan awnit ommat isnan batawa ya nan daya et kanegda nan bado ay makopin dat maidolin. Owen, tay awnitda masokatan ay kaneg nan kasokatan nan nabayag ay bado ay adi et maosal. Ngem sik-a et adika polos menbalbaliw ya nan biyagmo et maid kombosna gedan.”
13 Nan esa pay ay mangipaila isnan kinangatngaton nan Anak Apo Dios mo nan aanghelna et nan nangwaniyana en, “Itokdom isna isnan makanawanko engganay ipagatinko ken sik-a nan bosbosom.”
Tay egayna kinwani di isnan aanghelna nodi isnan Anakna nan nangwaniyana et kedeng. 14 Isonga ngan ngen nan kapaayan nan aanghelna? Daida nan adi kaila ay mensilsilbi ken siya et ibab-aana daida ay en mangbadbadang isnan awnit maisalakan ta makiteeda ken siya.