2
Masapol Ay Idngen Nan Ipogaw Nan Inbagbagan Jesus
Gapo tay nan Anak Apo Dios nan nangipagtek isnan inpagtek Apo Dios ken datako et masapol ay am-amed nan mangsolsolotan tako isnan dinnge tako tapno adi tako maiyaddawi isnan tet-ewa. Tay id kasin et nadosa isnan maibagay isnan basolna nan ipogaw ay egay nangpati isnan inpabagan Apo Dios isnan aanghelna isdin alal-apo tako tay tet-ewa nan inbagbagada. Isonga am-am-amed nan dosa tako no adi tako patiyen nan napatepateg ay naibaga ay maipanggep isnan maisalakanan di ipogaw. Tay si Apo Jesus nan damodamo ay nangipagtek isnan maisalakanan tako. Et nan nangdenge isnan inbagbagana et pinaneknekanda nan katet-ewana ken datako. Inpagtek gedan Apo Dios nan mangoowenana isnan inbagbagada gapo isnan adoado ay kaskasdaaw ay inpaik-ikkana ken daida ay nangibagbaga isnan gawis ay damag. Ya nan esa ay kailaana ay oowenana et intedna nan Ispirito Santona isnan mamati gapo tay kayatna.
Nan Mangisalakan Ken Datako
Baken nan aanghel Apo Dios is awnit mentolayena isnan balo ay batawa ay ibagbagami. Nodi nan ipogawna nan awnitna patolayen ay kaneg nan naisolat isnan kalin Apo Dios ay wada nan ipogaw ay nangwani ken siya en,
“Ayke napateg nan ipogaw is gapo ay nemnemnemem daida? Kaskasdaaw nan mangsegseg-angam ken daida ay aped ipogaw. Id wani ipabababam daida mo nan aanghel ngem sin-awyan et kedeng. Tay awnitmo ipangato ya patgepatgen daida ya patolayen daida isnan am-in.”
Isnan nakwaniyana en patolayen Apo Dios nan ipogaw isnan am-in et mamagtek ay maid polos adida itolayan. Ngem id wani et baken kaneg todi nan il-ilaen tako tay egay pay laeng inommat. Ngem nan getken tako ay epdas inmat et si Jesus nan naipangato ya madaydayaw gapo isnan inikkana ay natey ay pala isnan kaipoipogaw. Sin-awyan nan naipababaana mo nan aanghel isdin ninbalinana is ipogaw. Inommat di tapno matey siya ay pala isnan am-in ay ipogaw gapo isnan layad Apo Dios ay mangbadang ken datako.
10 Tapno mabalin ay makitee nan adoado ay anakna ken siya et inbaan Apo Dios si Jesus isnan batawa ta mapaligatan tapno menbalinena siya is ostoosto ay pangolo tako ta siya nan mangipango ken datako ay makitee ken Amana. Et ostoosto di is inikkan Apo Dios ay nangboliw ya gapo ay naboliw nan am-in. 11 Si Jesus nan mangipagawis ken datako. Isonga nan Aman nan nangipagawis ya nan Aman nan pagawisena et es-esa. Siya di nan gapo ay maid bain Jesus ay mangwani en datako nan bebsatna. 12 Getken tako ay tet-ewa ay bebsatna datako gapo isnan nangwaniyana ken Apo Dios en, “Ibagbagak nan maipanggep ken sik-a isnan bebsatko. Daydayawek sik-a isnan madagdagopanda.” 13 Ya nan nangwaniyana en, “Talkek si Apo Dios,” ya nan nangwaniyana gedan en, “Naayak ay maitatapi isnan an-ak Apo Dios ay intalekna ken sak-en,” et siya dadi nan kagtekana ay ibilangna ay bebsatna datako.
14 Nan makwani en an-ak Apo Dios et datako ay ipogaw isonga ninbalin abes si Jesus is ipogaw ay kaneg tako. Inikkana di tapno abakena si Satanas ay makwani gedan en Diablo. Inabakna siya gapo isnan nateyana ay pala ken datako tay isnan nateyana kinaana nan kabaelan Satanas ay mang-eyey isnan ipogaw isnan tetey ay maid patenggana. 15 Isonga gapo isnan inikkana et winayaana nan ipogaw ta adida itoltoloy ay omegyat isnan tetey no mamatida tay engganay ginomtekda et kanegda baan nan egyatda isnan tetey. 16 Et nalaka ay magtek ay baken aanghel nan badbadangana nodi datako ay ipogaw. Kaneg todi nan kanan nan inpasolat Apo Dios en nan aap-on Abraham nan badbadangana. 17 Isonga masapol ay ninbalin siya is ostoosto ay kaneg tako ay bebsatna tapno menbalin siya is kangatowan ay padi ay mangitaktakdeg ken datako ken Apo Dios ay mangsegseg-ang ken datako ya mang-ik-ikkan ay ostoosto isnan oblana isnan mensilsilbiyana ken Apo Dios tapno mapakawan nan basbasol tako. 18 Isonga id wani makabadang siya ken datako ay ostoosto isnan madologan tako tay napalpaligatan siya isnan napadpadasana abes ay madolog ngem egayna tinongpal.