3
Masapol Ay Tongtongpalen Tako Si Apo Dios Tapno Mabalin Ay Ganaben Tako Nan Itedna Ken Datako
Bebsatko ay pinilin Apo Dios ay mensilsilbi ken siya ay inayagana gedan ay maitapi ken siya et nemnemnemenyo koma si Jesus. Siya nan inbaan Apo Dios ay mangipagpagtek isnan pammati tako ya mangitaktakdeg ken datako ken Apo Dios ay kaneg nan ik-ikkan nan kangatowan ay padi ken datako ay Judio. Isnan nang-ik-ikkanana isnan inpaoblan Apo Dios ken siya et tinongtongpalna ay ostoosto nan am-in ay kaneg nan nangtongtongpalan din si Moses isnan inpaoblan Apo Dios ken siya ay nang-ay-ayowan isnan kanegna baey ay ipogawna. Ngem napatpateg si Jesus mo si Moses ay kaneg nan kinapateg nan mensaad mo nan baey ay saadena. Et nan am-in ay baey et adi aped mawada no maid mangsaad ngem si Apo Dios nan nangboliw isnan am-in.
Tet-ewa ay ostoosto nan nang-ik-ikkanan Moses isnan inpaoblan Apo Dios ken siya isnan ipogaw ay maiyalig ay baeyna. Siya nan baan Apo Dios ay nangibagbaga isnan awnit ipagtek Apo Dios. Ngem si Jesus et siya nan Anak Apo Dios ay kakwa isnan baey et ostoosto gedan nan nang-ik-ikkanana isnan intalek nan Amana ken siya. Owen, datako nan kanegna baey no itoltoloy tako ay mamati olay ngan nan ommat ya no itoltoloy tako ay men-gasing isnan namnamaen tako. Isonga ikkan tako nan kaneg nan kankanan nan Ispirito Santo ay mangwani en,
“Id wani, no dengngenyo nan kalin Apo Dios et idngeyo ay adiyo sosokilen ay kaneg nan inik-ikkan din alal-apoyo id kasin ay egay nang-id-idnge. Tay isdin ninteteanda isnan pondag et pinadpadasda si Apo Dios ta ilaenda no dosaena daida isnan bomasbasolanda.”
Inbagan Apo Dios nan maipanggep ken daida isnan nangwaniyana en,
“Pinadpadpadasda sak-en olay inil-il-ilada nan panakabalinko isnan epatpoo ay tew-en. 10 Siya di nan gapo ay linmigetak ken daida ay nangwani en ad-adyanda ay mangtongpal isnan bilbilinko ya kankanayon ay mamatida isnan baken osto. 11 Gapo isnan ligetko et insapatak ay adiyak ipalobos daida ay songgep isnan itedko koma ken daida ay omillenganda isnan ligat.”
Siya dadi nan kinwanin Apo Dios.
12 Isonga bebsatko ay mamati, kanak en makailanyo ta maid olay esa ken dakayo is mangsolsolot isnan ngawi ay nemnem ay adi mangpati ken Apo Dios ta adiyo dokogan nan tet-ewa ay Dios. 13 Nodi masapol ay menbinbinadang kayo isnan pammatiyo id wani sapay makwas nan timpo ay wayayo ay mamati. Ikkanyo dana koma tapno adi komenteg nan oloyo ay adi mangtongpal ken Apo Dios gapo isnan maal-allilawanyo isnan bomasbasolanyo. 14 Masapol ay adi masoksokatan nan pammati tako ken Kristo ay pinatpati tako isnan damo tapno maitoltoloy gedan nan maitatapiyan tako ken siya isnan am-in ay inted Amana ken siya. 15 Siya di nan kankanan nan inpasolat Apo Dios id kasin ay mangwani en,
“Id wani no dengngenyo nan kalin Apo Dios et idngeyo ay adiyo sosokilen ay kaneg nan inik-ikkan din alal-apoyo id kasin ay egay nang-id-idnge.”
16 Sinoda nan ipogaw ay nangdengdenge isnan kinkinwanin Apo Dios dadat adi tongpalen? Daida nan inboweg Moses ay nangtaynan id Egipto. 17 Et sinoda nan linmigetan Apo Dios isnan epatpoo ay tew-en? Daida nan binmasbasol ay natey isnan pondag. 18 Sino abes nan nangwaniyan Apo Dios isnan nangisapataana en adina polos ipalobos daida ay songgep isnan ili ay omillenganda ay itedna koma ken daida? Nan deeyda ay ipogaw ay nang-adi ay mangpati ken siya. 19 Isonga getken tako ay egayda nakasgep isnan insaganan Apo Dios ken daida tay egayda pinatpati siya.