4
Ngem linak-am Apo Dios datako met laeng isnan inkalina ay insaganana ay awnit omillengan nan ipogawna. Isonga makailan tako ta maid adi makaganab ken datako. Tay dinnge tako gedan nan gawis ay damag ay kaneg din alal-apo tako. Ngem olay dindinngeda et maid inbadang nan dinngeda tay egayda pinatpati ay awnit matongpal. Ngem datako ay mamati et awnit tako songgep isnan omillengan tako ay inbagan Apo Dios isnan nangwaniyana en,
“Gapo isnan ligetko et insapatak ay adiyak polos ipalobos daida ay songgep isnan itedko koma ken daida ay omillenganda.”
Owen, tet-ewa ay egayda nakasgep ay olay insaganan Apo Dios nan omillenganda enggana isdin nakwasan nan nangboliwana isnan batawa. Getken tako ay naisagana tay wada nan naisolat isnan kalin Apo Dios ay mangwani en, “Inmilleng si Apo Dios isnan maikapito ay agew isnan nakwasan nan oblana.”
Isnan nangwaniyan Apo Dios en, “Adiyak ipalobos daida ay songgep isnan itedko koma ken daida ay omillenganda,” et ipagtekna ay wada tet-ewa nan illeng ay kayatna ay ited isnan ipogaw. Ngem nan damdamo ay nangdengdenge isnan gawis ay damag et egayda pinatpati isonga egayda ginanab. Ngem wada nan awnit makaganab. Isonga wada nan esa ay timpo ay inted Apo Dios isnan kaipoipogaw tapno mawayaanda ay mangganab isnan illeng ay itedna. Et id wani nan timpo ay kankanana ay deey. Getken tako di tay idi nallos nan adoado ay tew-en issan nangwaniyan Apo Dios isdi et wada nan inpasolatna ken David ay mangwani en,
“Id wani no dengngenyo nan ibagbagan Apo Dios ken dakayo et idngeyo ay adiyo sosokilen.”
Isnan nangwaniyan David isdi et getken tako ay baken nan sinonggepan nan Judio id Canaan is illeng ay inkalin Apo Dios. Tay no mabalin ay ginanabda isdin nangipangowan Josue ken daida ay songgep id Canaan et egay kasin inbagan Apo Dios isnan naodi ay agew ay wada pay laeng nan omillenganda. Isonga getken tako ay wada pay laeng nan illeng ay awnit ganaben nan ipogaw Apo Dios. Et nan naay ay omillengan tako et gawigawis ay kaneg nan inmillengan Apo Dios isnan maikapito ay agew. 10 Tay nan am-in ay mangganab isnan illeng ay inkalin Apo Dios et omillengda ay ostoosto isnan am-in ay oblada ay kaneg nan inikkan Apo Dios isnan maikapito ay agew. 11 Isonga ipakat tako ta adi tako ikkan nan kaneg nan inikkan din alal-apo tako ay adi mamati tapno ganaben tako nan deey ay illeng id daya ay kad-an Apo Dios.
12 Masapol ay patpatiyen tako si Apo Dios tay nan am-in ay kankanana et kega matatago tay pilmi nan kabaelana. Maidilig nan kalina isnan mentalaladem ay ispada ay dowa nan tademna tay makatebek is adaadaem. Siya di nan kaiyaligana tay makailasin isnan am-in ay wada isnan nemnem di ipogaw ay olay nan adi polos magtek. 13 Owen, isnan am-in ay binoliw Apo Dios et maid mabalin is maigago ken siya tay getkena nan am-iam-in ay maipanggep ken daida. Isonga makail-ilan tako tay siya nan masapol ay awnit tako mangibagbagaan isnan am-in ay ik-ikkan tako isnan natatagowan tako isnan batawa no banagena datako.
Si Jesus Nan Mangbadbadang Ken Datako Tay Siya Nan Mangitatakdeg Ken Datako Ken Apo Dios
14 Kaneg nan kinwanik id kawni en wada nan inmey isnan kad-an Apo Dios ay mangitatakdeg ken datako ken siya. Et siya si Jesus ay Anakna. Isonga ipasnek tako isnan nemnem tako nan mangpatpatiyan tako ken siya 15 tay nan mangitatakdeg ken datako et mabalin dadlo ay seg-angana datako isnan kinakapsot tako. Tay isdin ninbalinana is ipogaw et wada nan nangsogsogsog ken siya ay kaneg nan om-ommat ken datako ngem egayna polos tinongtongpal. 16 Isonga adi tako omegyat ay somag-en ken Apo Dios tay kayakayatna ay mangipaila isnan anos ya layadna ken datako. No menpabadang tako ken siya et seg-angana ya badangana datako isnan kinakapsot tako.