5
Nan mapili is kangatowan ay padi isnan Judio ay mangitaktakdeg isnan iib-ana ay Judio ken Apo Dios et ipogaw tay ipogaw gedan nan itakdegana. Et siya nan mang-ik-ikkan isnan masapol ay maikkan ay mang-ited isnan masapol tapno mapakawan nan basbasolda. Gapo tay ipogaw siya gedan ay nalaka ay bomasbasol et mabalin ay anosana nan iib-ana ay ipogaw ay bomasbasol gapo tay adida maawatan nan osto ay ik-ikkanda. Et no iboyagna nan naibon-ong ken Apo Dios tapno pakawanena nan basbasolda et masapol ay menbon-ong siya omon-ona tay managbasol met laeng siya.
Ngem isnan mapiliyan nan ipogaw ay mangitakdeg isnan iib-ana ay ipogaw ken Apo Dios et baken siya is mangpili isnan awakna. Nodi si Apo Dios nan mangpili ken siya ta ik-ikkana nan naay ay napateg ay obla. Kaneg todi nan inommat isdin si Aaron id kasikasin tay si Apo Dios nan nangpili ken siya. Isonga siyang na abes ken Kristo. Egayna inpangato nan awakna ay aped nang-ala isnan napateg ay obla ay mangitakdeg isnan kaipoipogaw ken Apo Dios nodi pinilin Apo Dios siya ay mang-ikkan. Kinwanin Apo Dios ken siya en,
“Sik-a nan Anakko et id wani ipagtekko ay sak-en nan Amam.”
Kinwanina abes isnan esa pay ay inpasolatna en,
“Ipaikkak ken sik-a nan oblan di padi ay enggana. Maitapika isnan kangatowan ay kalasin di padi ay kaneg si Melkisedec id kasikasin.”
Inpailan Jesus ay maibagay siya ay mang-ik-ikkan isnan oblan nan kangatowan ay padi tay isdin nganngani ay mateyana isdin kad-ana isnan naay ay batawa et dadama nan ninlowalowana ken Apo Dios ay makabael ay mangisalakan ken siya ta no mabalin koma et adi matey. Palalo ay nin-ag-aga ngem egayna inpapati nan kayatna nodi inpalobosna ay nan am-in ay layden Apo Dios nan masapol ay matongpal. Isonga dinngen Apo Dios nan lowalona. Ngem olay no siya nan Anak Apo Dios et masapol ay napalpaligatan tapno makasolo siya isnan tet-ewa ay kayat ay kanan nan mangtongpal ken Apo Dios. Isonga gapo tay maid polos ngawi is inik-ikkana et siya nan naibagay ay natey ay nangbayad isnan basbasol di ipogaw tapno maisalakan ay eng-enggana nan am-in ay mangpati ken siya. 10 Isonga pinilin Apo Dios siya ta siya nan mangitatakdeg ken datako ay maitatapi isnan kangatowan ay kalasin di padi ay kaneg din si Melkisedec.
Makailan Tako Ta Adi Tako Dokdokogan Nan Pammati Tako
11 Adoado pay nan kayatko ay ipagtek ken dakayo ay maipanggep isnan maiyisowan Melkisedec ken Kristo ngem naligat ay mangiyispikal is dadi ken dakayo tay naligat kayo ay makaawat. 12 Dapay gag-awis no dakayo koma nan men-it-itdo isnan iib-ayo tay nabayabayag ay nait-itdowan kayo. Ngem masapolyo pay laeng di waday men-it-itdo ken dakayo isnan kalalakaan ay mait-itdo ay maipanggep isnan ipagpagtek Apo Dios ken datako. Kanegyo od nan onga ay adi pay laeng mangan nodi mensososo kayet. 13 Nan keg todi ay ipogaw et adina getken pay laeng ay mangilasin isnan ostoosto ya nan baken. 14 Ngem nan ipogaw ay naeteng nan nemnemna et mabalin ay maitdowan isnan naligat tay getkena ay mangilasin isnan gawis ya nan baken tay siya nan kanayon ay ik-ikkana.