11
Nan Osto Ay Pammati
1-3 Nan kanan tako en pammati et siya nan mamatiyan tako ay awnit matongpal tet-ewa nan namnamaen tako ay olay adi tako iilaen id wani. Olay maid tako isdi ay nangiila et mamati tako ay aped nawada nan am-in ay wada tay patpatiyen tako ay binoliw Apo Dios dadi gapo isnan kalina et kedeng. Et nan pammati ay kaneg todi nan gapo ay men-gasing si Apo Dios isnan tapin di ipogaw id kasikasin. Kaneg din si Abel tay gapo isnan pammatina et gag-awis ken Apo Dios nan inted Abel ken siya mo nan inted Cain. Isonga gapo isnan pammatina et gawis nan pangiilaan Apo Dios ken siya. Isonga dinawatna nan intedna et olay id kasikasin nan nateyan Abel et wada kayet nan ipagpagtekna gapo isnan pammatina. Din si Enoc gedan nan esa ay pagbasalan. Tay gapo isnan dadama ay pammatina et egay natey. Nodi inalan Apo Dios si Enoc ta makitee ken siya. Isonga egay dinatngan nan ipogaw ay mang-an-anap ken siya. Kega aped naamas. Ngem sapay alaen Apo Dios siya et napaneknekan ay men-gasing si Apo Dios ken siya. Ngem adi kabalin ay men-gasing si Apo Dios isnan ipogaw ay maid pammatina ken siya. Tay nan kompolmi ay mangkayat ay somag-en ken Apo Dios et masapol ay mamatida ay wada siya ya patpatiyenda ay nan ik-ikkana isnan manglayad ay mangtek ken siya et gawis.
Kaneg abes din si Noah tay nan pammatina gedan nan gapo ay pinatina nan inbagan Apo Dios ken siya. Tay inbagan Apo Dios nan kaeegyat ay awnit ommat dat patiyen Noah ay olay maid inil-ilana is kaneg todi. Isonga ninsapo is bapor ay kaneg nan inbagan Apo Dios et siya nan naisalakanan Noah ya nan pamilyana isdin napsongan nan batawa. Gapo isnan pammatina et gawis nan pangiilaan Apo Dios ken siya dapay nan tapin di ipogaw ay egay namati et nadosada ay natey.
Nan pammatin Abraham abes nan gapo ay inidngena nan inbagan Apo Dios ken siya. Kinwanin Apo Dios en, “Taynam nan naay ay ilim ta omeyka isnan teken ay awnitak ited ken sik-a.” Dat tet-ewa patiyen Abraham ay olay egayna gintek nan ili ay omayana. Nakitee da Abraham ay kaneg sangaili isnan ili ay pinatina ay awnitna kowa tay siya nan inkalin Apo Dios ken siya. Ninbabaeyda isnan aped nasapo is kodil tay baken di is osto ay menteteanda. Gapo tay paliso nan inkalin Apo Dios ken daida et keg todi gedan nan inikkan Isaac ay anakna. Siyang na gedan nan apona ay si Jacob tay apedda nakitet-ee ay kanegda sangaili. 10 Inan-anosan Abraham ay nakitetee isnan bakenda ili tay ninamnamana nan ili ay maid patenggana ay sinaad Apo Dios id daya. 11 Olay si Sara gedan ay asawan Abraham et no pay nain-ina siya ay adi makaanak ngem inmanak gapo isnan pammatina. Inmanak tay pinatina ay tongpalen Apo Dios nan inkalina ken siya. 12 Isonga adoado nan ap-on Abraham ay olay dadama ay naam-ama esapay wada nan anakna. Adi kabilang nan kaad-adoda tay kanegda nan kaad-adon nan taltalaw wenno nan lagan isnan benget di baybay.
13 Da todi ay ipogaw et nateyda sapay matongpal nan sines-eedda. Ngem olay egay natongpal isnan natatagowanda et egayda dokdokogan nan pammatida. Isonga gapo isnan gawis ay pammatida et kanegda iiilaen tet-ewa nan awnit maited ken daida dadapay men-gasing ay mangdawat ay olay no mabayag nan matongpalana. Gintekda ay baken nan batawa is ostoosto ay ilida nodi kanegda aped sangaili isna. 14 Et nan ipogaw ay keg todi nan nemnemda et ipagtekda ay wada nan teken pay ay an-anapenda. Et siya nan ili id daya ay tet-ewa ay kowada. 15 Egay ninemnemnem da Abraham nan ili ay tinaynanda. Tay no siya nan inikkanda et wayawayada ay somagong. 16 Ngem egayda nodi kakakakayatda nan kagawisan ay ili et siya nan kad-an Apo Dios. Isonga gapo isnan gawis ay pammatida et maid polos kabainan Apo Dios isnan nangwaniyanda en si Apo Dios nan Diosda. Mamagtek ay tet-ewa di tay wada nan ili ay insaganana ay pala ken daida.
17-18 Nan esa ay mangipagtek isnan gawis ay pammatin Abraham et nan inikkana ken Isaac ay anakna. Inbagan Apo Dios ken Abraham ay nan magapo ken Isaac nan matongpalan nan inkalina ay awnit omadoado nan ap-ona. Dat isnan namingsan pinadas Apo Dios si Abraham ta maila no tet-ewa ay talkena siya. Kinwanina en masapol ay ited Abraham si Isaac ken siya. Isonga olay no kedkedeng si Isaac is anakna et ninsagana si Abraham ay mangpatey koma ken siya ay mang-ited ken Apo Dios. 19 Tay isnan nemnem Abraham et kabaelan Apo Dios ay kasin mangtago ken Isaac. Isonga olay egay inpalobos Apo Dios siya ay mangpatey isnan anakna ngem kega tet-ewa ay tinagona siya tay dandaney ay mapatey dat adi obpay.
20 Et isnan naam-amaan Isaac, inkalina isnan dowa ay an-akna ay da Jacob ken Esau nan awnit badang Apo Dios ken daida. Inkalina tay patpatiyena ay awnit tongpalen Apo Dios nan kinwanina ay olay egay pay laeng ommat. 21 Et si Jacob gedan et inbagana nan awnit badang Apo Dios isnan doway apona ay an-ak Jose isdin nganngani ay mateyana. Inbagana gapo tay pinatpatina ay awnit tongpalen Apo Dios nan epdasna inkali. Isnan nang-ikkanana isdi et ninyodong ay nangdayaw ken Apo Dios ay menkakawe isnan sokodna. 22 Kaneg abes si Jose et gapo isnan pammatina ken Apo Dios et inbagana nan awnit komaanan nan ap-on Jacob ay kangadan gedan is Israel id Egipto tay siya di nan inpagtek Apo Dios ay awnit ommat. Isonga isnan nganngani ay mateyana et inbilina gedan ken daida nan masapol ay awnitda ikkan isnan ingitna.
23 Nan napowan Moses nan esa ay gawis nan pammatida ken Apo Dios tay isdin naiyanakan Moses et egayda inmegyat ay adi mangtongpal isnan ngawi ay bilin nan alida. Isonga in-gagoda siya isnan tolo ay bowan tay menbelelegew ay onga. 24 Gapo isnan pammatin Moses isnan naetengana et inadyana ay maibilang ay anak nan nangtalaken ken siya ay nan babai ay anak nan ali id Egipto. 25 Nan gapo na et tay gag-awis isnan nemnemna no maitapi siya isnan ipogaw Apo Dios ay mapalpaligatan mo nan mangdokogana ken Apo Dios ta kigad siya ay mang-ikkan isnan laylaydena tay getkena ay nan biyag di ipogaw isnan batawa et sin-awyan et kedeng. 26 Tay ninemnemna en gag-awis no mapaligatan siya gapo isnan mangpatpatiyana isnan pinilin Apo Dios ay awnit mentolay mo nan mangganabana isnan am-in ay kinabaknang nan iyEgipto tay ninemnemnemna nan ligalo id daya ay maited ken siya. 27 Gapo isnan pammatina et tinaynana id Egipto ya maid egyatna isnan liget nan ali ken siya isnan nang-ikkanana isdi. Maid polos sokat nan pammatina tay kegna inila si Apo Dios ay adi kaila. 28 Nan pammatina gedan nan gapo ay tinongpalna nan esay inbilin Apo Dios ken siya. Inpaikkana isnan alal-apo tako nan kanan tako en, ‘Nan Limaosan nan Anghel.’ Winaksiyanda nan segpan nan bab-aeyda is basan di napalti ay kalnilo tapno laosan nan anghel daida ay adi mangpatey isnan iyon-a ay an-akda.
29 Gapo isnan pammatin din alal-apo tako gedan et nakagedangda isnan baybay ay kangadan is Gadangdang ay kaneg maid danom. Ngem isnan nangpadasan nan iyEgipto ay manggedang ay mang-onod ken daida et nalimonda am-in. 30 Nan pammatida abes nan gapo ay dinadael Apo Dios nan baked ay ataatakdag ay toping ay nangliliwes isnan ili id Jerico isnan nangtongpalanda isnan kinwanin Apo Dios en liwliwesenda nan ili is pito ay agew. 31 Gapo isnan pammatin Rahab ay olay siya nan esay malaklakowan nan kinababaina id Jerico sapay mamati et egay naitapi isnan napateyan nan kailiyana. Napateyda tay inad-adyanda ay mangtongpal ken Apo Dios. Ngem gapo isnan nangpatiyan Rahab ay si Apo Dios nan tet-ewa ay Dios et binadangana nan Judio ay inmey id Jerico ay mangsiim ay mang-ila isnan awnitda ikkan ay manggobat ken daida isonga egayda pinatey siya.
32 Ay itoloyko ay mangibaga isnan kapateg nan pammatin di ipogaw? Adi omanay isnan naay ay solat no ibagak nan maipanggep ken Gideon, Barac, Samson, Jefte, David, Samuel ya nan mamadton Apo Dios id kasikasin. 33 Gapo isnan pammatida et adoado nan inik-ikkanda. Wada ken daida nan nangabak isnan nanggobgobatanda isnan natkenatken ay ili. Nintoltolay ay ostoosto nan tapina ya inil-ilada nan nangtongtongpalan Apo Dios isnan inkalkalina. Nan tapina ken daida et inagtan Apo Dios daida is kabaelanda ay mangipasaldeng isnan kaeegyat ay animal ay layon ta adida makapatey. 34 Nan tapin di inik-ikkanda et nakapatpateyda is napigsapigsa ay apoy ya nakalasatda isnan ipogaw ay mangpatey koma ken daida. Olay nakapsotda ngem inpapigpigsan Apo Dios daida. Isonga pilmi nan pigsada ay nang-abak isnan bosbosoda ay omey manggobgobat ken daida. 35 Gapo isnan pammatin nan tapin di bababai et natago kasin nan natey ay an-akda. Nan tap-ina ay napigsa nan pammatida et nan kaeegyat ay inikkan nan ib-ada ken daida nan inkateyda. Tay gag-awis ken daida no mateyda mo nan mangdokoganda ken Apo Dios tay getkenda ay kasinda matago isnan gag-awis ay biyag. 36 Nan tapina ken daida et naiyawda ay pilmi ya nasapsaplitda. Nan tapina abes et nakawkawalanda ya naibalbalodda. 37 Wada ken daida nan nagaygayang is bato ay napatey ya naam-amas nan awakda is lagadi ya napatpateyda is ispada. Kodokdo nan tapida et apedda ninbadbado is kodil di kakalnilo wenno kakalding. Inaamis ya pinalpaligat nan ipogaw daida. 38 Maid osto is ilida. Apedda nintet-ee isnan pondag wenno isnan bilig ay maid bab-aey wenno isnan lil-iyang. Gapo tay kaneg todi nan pammatida et kega adi maibagay no makiteeda isnan batawa tay gag-awisda mo nan am-in ay wada isna.
39 Madaydayawda gapo isnan gawigawis ay pammatida. Ngem egayda kayet dinatngan nan esa ay inkalin Apo Dios ken daida. 40 Tay wada nan gag-awis pay ay ninemnem Apo Dios ay ikkana tay kayatna ay baken daida et kedeng is makaganab nodi kayatna ay maitapi tako gedan isnan mangtongpalana isnan esay inkalina et siya nan mangpagawisana ken datako am-in tapno maid polos ngawi is il-ilaena isnan kompolmi ay ipogaw ay mamati ken siya.