12
Itoltoloy Tako Ay Mamati Ay Gawis
Isonga gapo isnan adoado ay inbagbagak ay maipanggep isnan alal-apo tako id kasin ay mangpanpaneknek isnan kinagawis nan pammatin di ipogaw et toladen tako daida koma. Isonga lisiyan tako nan am-in ay mangseseyat ken datako ay mangsolot ay ostoosto ken Apo Dios. Dokogan tako koma nan ngawi ay maikkan ay mangbab-aa ken datako. Itoltoltoloy tako ay adi polos maisis-iyan isnan kayat Apo Dios ay ikkan tako. Nemnemnemen tako ay kanayon si Jesus tay siya nan ostoosto ay mangipaila isnan tet-ewa ay pammati. Initpena nan nangilansaanda ken siya isnan kros ay maid polos lilina. Egayna polos nemnemnemen nan naipababainana tay ninemnemna nan pilmi ay gasingna no makwas nan oblana ay mangisalakan ken datako. Et id wani wada siya ay tomotokdo isnan kad-an di kapatgan ay wada isnan makanawan nan tomotokdowan Apo Dios ay mentoltolay. Nemnemnemen tako koma nan inommat ay nangliligtan nan ngawi ay ipogaw ken siya ngem inan-anosana. Isonga adi tako maom-oma tapno adi tako taytaynan nan mamatiyan tako. Tay isnan mangpadpadasanyo ay mang-abak isnan ngawi ay maikkan et maid kayet napatey ken dakayo gapo isnan pammatiyo.
Ay kinalingkinganyo ngen nan naisolat isnan kalin Apo Dios ay mangipapigsa ken dakayo ay an-akna? Kanana en,
“Anakko, idngem no esten Apo Dios nan ik-ikkam. Adika menseseg-ang no sagiitena sik-a. Tay estena nan ikkan nan am-in ay laylaydena danapay dosaen nan am-in ay ibilangna ay an-akna no lombeng ay madosa.”
Isonga an-anosanyo nan naligat tay it-itdowan Apo Dios dakayo ay kaneg nan ikkan nan ama isnan an-akna. Tay maid an-ak is baybay-an nan amana ay mang-ikkan is ngawi nodi dosaena tapno mas-et nan ogalina. No adi dosdosaen Apo Dios dakayo isnan ngawi ay ik-ikkanyo ay kaneg nan ik-ikkana isnan an-akna et baken kayo is tet-ewa ay an-akna.
Nan am-a tako et dinosdosada datako et lispitowen tako daida gapo isnan nang-ik-ikkananda isdi. Isonga am-amed koma nan manglispitowan tako ya mangpatiyan tako ken Apo Dios ay Ama tako id daya tay nan menbanagan nan mangdosdosaana ken datako et matatatago tako ay enggana. 10 Dinosdosan nan am-a tako datako id kasin ngem sin-awyan tay isdin kaongong-a tako et kedeng. Inik-ikkanda nan kananda en gawis ken datako. Ngem dosaen Apo Dios datako tay tet-ewa ay getkena ay siya nan gomawisan tako tapno menbalinena datako ay maiyiso ken siya isnan kinadalosna. 11 No madosa tako et masaktan tako isonga adi tako men-gasing isnan ommatana. Ngem gawis nan menbanagana tay no maitdowan tako et gomawgawis nan ogali tako isonga natalna nan nemnem tako gedan.
12 Isonga adi tako somadsadot ay olay naligat nan om-ommat. Papipigsaen tako nan nemnem tako. 13 Itoltoloy tako ay mang-ikkan isnan osto tapno isnan mang-il-ilaan nan nakapsot nan pammatida et adida maisis-iyan isnan osto ay mangsolotanda ken Kristo. Palakaenyo nan daanenda ay omey ken Apo Dios tapno adida maseseyatan.
14 Ipakatyo ay adi makisapsape tapno gawis nan nemnemyo isnan am-in ay ipogaw. Padasenyo abes ay mang-ikkan isnan gawigawis ay mangipaila ay maitatapi kayo ken Kristo. Tay no adi tako ikkan et adi tako makaila ken Apo Dios isnan kaodiyan ay agew. 15 Makailanyo tapno ostoosto nan mangsolsolotanyo ken Kristo tapno tet-ewa ay ganabenyo nan gawigawis ay badang Apo Dios ya makailanyo gedan tapno adi kayo baybay-an nan mang-ik-ikkan is ngawi tay no baybay-anyo daida et siya di nan menlogiyan di golo. Kanegna nan menpait ay no mailaok isnan gawis et papaitena nan am-in. 16 Adiyo ikkan nan ngawi ay mangiseyseyep isnan bakenyo asawa. Adiyo abes ik-ikkan nan kaneg nan inikkan Esau ay egay nangipaay ken Apo Dios. Tay insokat Esau isnan innodina nan tawidna isnan kinainoy-ana is makan ay sinkomakana et kedeng dapay nan bilin Apo Dios et nan inoy-a nan osto ay mangtawid. 17 Getken tako ay olay sinokatana nan nemnemna issan nakwasana ta ganabena nan ipatawid amana ken siya koma et adi mabalin tay epdas naikkan. Isonga adi mabalin ay ited amana ken siya nan tawidna tay adi kabalin ay masokat nan epdasna inikkan olay pilmi ay ninbabawi. Isonga adi tako ikkan nan kaneg todi ay adi mangpaay isnan kankanan Apo Dios.
18 Itoltoloy tako ay mamati ay ostoosto tay gag-awis nan balo ay tolag Apo Dios mo nan damdamo ay intedna isnan Judio id kasin. Tay baken et kaeegyat nan ipagpagtek Apo Dios ken datako ay kaneg nan inpap-ailana ken daida. Tay adi tako iiilaen nan bilig ay makwani en Sinai ay menbidbidang. Adi menpail-ila ken datako nan napigsa ay dagem ya nan menbolilinget ay olay isnan kag-aw. 19 Adi tako dengdengngen nan napigsa ay tanggoyob ya nan napigsapigsa ay kali. Isdin nangdengnganda isnan ninkaliyan Apo Dios et ninpakpakaasida ta adi maitoloy 20 tay pilmi ay inmegyatda ken Apo Dios isnan nangwaniyana en, “No waday manggatin isnan bilig ay olay animal et masapol ay magayang is bato ay mapatey.” 21 Gapo isnan pilmi ay kaeegyat ay ninpaila et kinwanin Moses en, “Menpaypayegpegak gapo isnan egyatko.”
22 Ngem datako id wani et teken tay somagsag-en tako isnan tet-ewa ay mentetean nan tet-ewa ay Dios ay makwani en Jerusalem id daya ya nan esay ngadana et Sion. Wada isdi nan kalibolibo ay aanghel ay men-galalasing isnan mangdayawanda ken Apo Dios. 23 Maitatapi tako isnan iib-a tako ay mamati ay naisolat gedan nan ngadanda id daya tay datako am-in nan an-ak Apo Dios. Somagsag-en tako gedan isnan mamati ay epdas natey ay makitetee ken Apo Dios id wani. Daida nan gawis nan pangiilaan Apo Dios isdin natatagowanda. Et id wani et adida polos bomasbasol. Somagsag-en tako abes ken Apo Dios ay mangbanag isnan am-in ay ipogaw 24 ya ken Jesus ay nangipatongpal isnan balo ay tolag. Nan nang-itedana isnan basana isnan nateyana et gag-awis nan inpagtekna mo nan basan Abel tay kabaelan nan basan Jesus ay mangdalos isnan basbasol di ipogaw. Ngem nan basan Abel et baes nan ibagana.
25 Makailan tako ta idnge tako nan kankanan Apo Dios. Tay id kasin et nadosa nan ipogaw ay egay nangpati isnan inpabagana ken Moses. Isonga am-amed nan dosa tako no adi tako patpatiyen nan inpabagana isnan Anakna ay nagapo id daya. 26 Gapo isnan kabaelan Apo Dios et ninyegyeg nan batawa isdin nakikaliyana ken Moses id kasin ngem kinwanina en id wani et baken kedeng nan batawa is ipayegyegna nodi itapina nan daya gedan. 27 Isnan nangwaniyana ay kasina ipayegyeg nan batawa et ipagtekna ay awnitna maiden nan naay ay batawa ay binoliwna id kasikasin ta sokatana is balo ay adi kabalin ay mamaid.
28 Isonga dayawen tako si Apo Dios tay nan awnit maited ken datako et nan maitapiyan tako ken siya ay makitolay isnan deey ay balo ay batawa ay adi kamam-aid. Men-iyaman tako ken siya ya patgen tako siya ay ostoosto ay mang-ik-ikkan isnan mangipagasing ken siya. Lispitowen tako siya ay osto ya adi tako kalkalingkingan nan kinangatona 29 tay si Apo Dios et dadama nan kabaelana ay mendosa ay kaneg nan apoy ay mangpoo isnan am-in.