13
Bilbilin Isnan Mamati
Siya dana pay nan ibilinko ken dakayo ay mamati. Itoltoloyyo ay men-asilayad ay kaneg sinbebsat. Sangailiyenyo ay gawis nan sangaili tay id kasin et wadada nan nang-ikkan dat anghel obpay nan sinangailida. Makiseg-ang kayo isnan naibabalod ya nan mapalpaligatan ay kanegyo likliknaen nan likliknaenda. Paayenyo ay osto nan omasawaanyo ta adiyo iseyseyep nan bakenyo asawa. Tay banagen Apo Dios ay mangdosa isnan mang-ik-ikkan is dadi olay no waday asawana wenno maid. Adiyo gamgamgaman ay bomaknang nodi mapnek kayo isnan wada ken dakayo tay kinwanin Apo Dios en, “Adiyak polos taytaynan dakayo wenno mamaiden nan badangko ken dakayo.” Isonga adi tako mabain ay mangwani en, “Si Apo Dios nan mangbadbadang ken datako isonga maid egyat tako tay maid ipogaw is mabalin ay mangpasakit ken datako.”
Adiyo kalkalingkingan din nangipangpango ken dakayo id kasin ay nang-it-itdo isnan kalin Apo Dios ken dakayo. Nemnemnemenyo nan gawis ay pammatida ay egay ninbalbaliw enggana ay nateyda ta siya nan toltoladenyo. Tay si Jesu Kristo et adi menbalbaliw nodi paliso ay eng-enggana. Isonga makailanyo tapno adi masoksokat nan nemnemyo ay mangpati isnan natkenatken ay baken tet-ewa ay mait-itdo. Kaneg nan aped ibilbilin di ipogaw ay adi kano kankanen nan tapin di makan. Baken nan mangsolsolotan di ipogaw isnan kaneg da todi is mabadanganda. Nodi nan mangbadang isnan kaipoipogaw et nan mapapigsaan nan nemnemda gapo isnan badang Apo Dios ken daida. 10 Tay nan nang-itedan Jesus isnan awakna ay matey et siya nan mabadangan tako. Ngem no adyan nan ipogaw ay mangtaynan isnan damo ay linteg ay linteg Moses et maid ngalod lebbengda ay maitapi isnan mangbadbadang ken datako tay adyanda ay mangpati isnan tet-ewa. 11 Tay nan esay ibonbon-ongda ken Apo Dios et maiyalig et kedeng isnan epdas inikkan Kristo. Tay isgep nan kangatowan ay padi nan basan nan kapalpalti isnan Kadiosan ay Kowalto tapno mapakawan nan basbasol di ipogaw. Ngem nan awak nan naibon-ong et iyeyda isnan ilit di ilida tapno mapoowan. 12-13 Et siya di nan kaiyaligan nan epdas inikkan Jesus tay nin-ikalo siya ay natey isnan ilit nan ili ta nan awakna nan mangtongpal isnan inpaikkan Apo Dios isnan Judio id kasin. Isonga taynan tako nan damo ay linteg tay nan nang-itedan Jesus isnan basana nan osto ay mapakawanan nan basbasol di kaipoipogaw tapno madalosanda. Maitapi tako koma ken Jesus ay olay no mapalpaligatan tako isnan mang-ikkanan tako isnan naay. 14 Tay baken nan naay ay batawa is mentetean tako ay enggana. Nodi namnamaen tako nan ili ay awnit tako datngan. 15 Isonga gapo isnan mamatiyan tako ken Jesus et baken et nan ibonbon-ong tako is ited tako ken Apo Dios. Nodi nan dayaw tako ken siya nan kanayon ay it-ited tako. Tay nan mangibagbagaan tako ay si Jesus nan Apo tako et siya nan esa ay mangdayawan tako ken Apo Dios. 16 Et nan mang-ik-ikkanan tako isnan gawis ya nan men-asibadangan tako nan ited tako ken Apo Dios ay mangipagasing ken siya.
17 Tongtongpalenyo nan kankanan nan mangipangpango ken dakayo. Ay-ayowananda dakayo ay gawis isnan pammatiyo tay masapol ay awnitda ibaga ken Apo Dios nan inik-ikkanda ay men-it-itdo. No tongpalenyo daida et men-gasingda ay mang-ikkan isnan oblada ngem no adi, menseseg-angda ay mang-ikkan. Et no menseseg-angda gapo ken dakayo et adiyo likliknaen nan gawis nodi awnityo liknaen nan dosa.
18 Itoltoloyyo koma ay mangilol-owalo ken dakami tay maid getkenmi is inikkanmi is ngawi ya kaykayatmi ay itoltoloy ay mang-ik-ikkan isnan gawis. 19 Et kayakayatko ay ilowaloyo ta adi mabayag daket somagong issa ken dakayo.
Kombos Nan Naay Solat
20-21 Sapay koma ta gapo ken Jesu Kristo et ited Apo Dios ken datako nan masapol tako tapno mabalin ay ik-ikkan tako nan kayatna ya menbalinena datako is gawis ay ipogaw ay mangipagasing ken siya. Tay siya nan Dios tako ay mang-it-ited isnan natalna ay nemnem ya nangtago ken Jesus ay Apo tako ay mang-ay-ayowan ay gawis ken datako ay kanegna kakalnilo. Gapo isnan nateyana et nasapo nan balo ay tolag Apo Dios ay maid patenggana. Isonga daydayawen tako siya ay eng-enggana. Sapay koma ta matongpal.
22 Bebsatko, baken andoando nan naay ay solatko ken dakayo isonga pangpangaasiyo ta anosanyo ay mangdenge isnan inbagbagak ay mangipapigsa ken dakayo. 23 Kayatko ay getkenyo ay naipabala nan besat tako ay si Timoteo isnan pagbalodan. No omali isna ay dagos et makkey ken sak-en isnan omeyak mangpasyalan ken dakayo.
24 Menpakomosta kami isnan mangipangpango ken dakayo issa ya isnan am-in ay ipogaw Apo Dios. Nan iib-a tako ay mamati ay nagapo id Italia et menpakomostada gedan. 25 Sapay koma ta wawawawada ken dakayo nan layad ya anos Apo Dios.