Nan Solat Santiago
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan solat ay nagapo ken Santiago ay pangolon di mamati id Jerusalem id kasikasin et pamagbaga ay naisolat ay pala isnan am-in ay mamati ken Apo Dios ay naiwawakat isnan batawa. Inpagpagtekna ken daida nan osto ay ikkan di ipogaw no kananda en mamatida. Inos-osal Santiago nan adoado ay pangngalig ay mangipaawat isnan ninsolatana isnan tet-ewa ay kayatna ay ibaga tay laydena ay ostoosto nan ogalin di mamati.
Ibagbagana nan nemnem Apo Dios maipanggep isnan kinabaknang, nan kinakodo, nan mangdoldolog isnan ipogaw, nan baken gawis ay kankananda, nan tet-ewa ay silib ya nan tapina pay.
Nan napateg isna et masapol ay mail-ila nan pammatin di ipogaw isnan ik-ikkanda ay baken kedeng nan topekda is mangmangwani.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1
Maipanggep isnan tet-ewa ay pammati ya silib 1:2-8
Maipanggep isnan kinakodo ya kinabaknang 1:9-11
Maipanggep isnan padas ya dolog 1:12-18
Masapol ay adi aped dengdengngen nan ipogaw nan kalin Apo Dios nodi masapol ay tongpalenda 1:19-27
Nan kangawin di maipaam-amdan nan esay ipogaw mo nan esa 2:1-13
Masapol ay mail-ila nan pammatin nan ipogaw isnan ik-ikkanda 2:14-26
Masapol ay makailan tako nan kankanan tako 3:1-18
Masapol ay adi solsoloten nan mamati nan ik-ikkan di adi mamati 4:1-5:6
Tap-in di bilbilin 5:7-20
1
Nan Login Nan Solat
Sak-en si Santiago ay baan Apo Dios ya si Jesu Kristo ay Apo tako et naay di solatko ken dakayo ay Judio ay mamati ken Kristo ay inmey isnan natkenatken ay il-ili. Komosta kayo.
Nan Tet-ewa Ay Pammati Ya Silib
Bebsatko, gawis no ibilangyo ay nagasat kayo olay adoado nan ligat ay likliknaenyo tay nan mang-an-anosanyo isnan ligat et siya nan mangpaneknek isnan pammatiyo engganay menbalin kayo ay makatpe. Isonga itolok tako ay ommat nan ligat ken datako tay siya nan mataptaptapiyan nan anos engganay maid menkolangan nan gawis ay ogali tako. Ngem no wada ken dakayo nan kolang nan mangtekana isnan osto ay ikkana dat mendawat ken Apo Dios ta itdona nan ikkana tay men-gasing siya ay mang-ited ay maid polos imotana. Ngem no mendawat kayo et masapol ay mamati kayo ay maid dowadowana ay idyana nan dawatenyo tay nan mendodowa et kanegna nan dalloyon isnan baybay ay itaytayaw di dagem. 7-8 Nan ipogaw ay kaneg todi et menbalibaliw nan nemnemna isnan am-in ay ik-ikkana isonga adina koma kanan en ited Apo Dios nan dawatena tay tet-ewa ay adi agtan Apo Dios siya.
Kodokdo Ya Babaknang
Men-gasing kayo koma ay kodokdo ay mamati ken Kristo tay patpatgen Apo Dios dakayo ay olay no adi paayen nan iib-ayo dakayo. 10 Ngem dakayo ay babaknang ay mamati ken Kristo et men-gasing kayo koma no ipapagowab nan adi mamati dakayo tay olay no baknang ngem nan biyag et kaneg sabsabong ay sin-awyan dat may-osan et maango. 11 Tay no men-alalatong et may-osan nan mola dat matekdag nan bengada isonga omasiasi nan ilada. Siya di nan kaneg nan ommat isnan baknang isnan mang-as-asikasowana isnan kinabaknangna tay adi kapnek dat matey.
12 Nan mamati et men-gasing no anosanda ay mangitpe isnan ligat ay adi kasoksokatan nan pammatida. Tay nan makatpe et ligalowan Apo Dios is biyag ay maid patenggana ay inkalina ay maited isnan manglaylayad ken siya. 13 Ngem no wada ken dakayo nan maligligatan dat madologan et adina koma kankanan en si Apo Dios nan nangdolog ken siya. Tay si Apo Dios et adi kadolog ya adi abes mendoldolog. 14 Tay nan madologan nan ipogaw ay bomasol et maid teken nodi nan manglayadan nan awakna ay mang-ikkan isnan ngawi ay wada isnan nemnemna. 15 Tay no nemnemnemen nan ipogaw nan ngawi et adi mabayag dat bomasol. Et nan bomasbasolana nan gapo ay maisisiyan ken Apo Dios ay eng-enggana. 16 Isonga dakayo ay bebsatko, adi kayo kaal-allilaw ay mangwani en si Apo Dios nan mangdoldolog ken datako 17 tay kedeng nan gawis ya osto nan magapgapo ken siya. Owen, magapo dadi ken Apo Dios ay nangboliw isnan am-in ay silaw id ngato ay nan talaw, bowan ya agew. Ngem olay no menbalbaliw nan ilan nan deeyday binoliwna et adi menbalbaliw si Apo Dios.
18 Gapo tay laydena ay ikkan et pinilina datako ay menbalin ay an-akna gapo isnan mamatiyan tako isnan tet-ewa ay mait-itdo ay inpabagana tapno datako ay mamati nan kapatgan isnan am-in ay binoliwna.
Masapol Ay Tongpalen Tako Nan Pamagbaga
19 Nemnemnemenyo na ay bebsatko, gawgawis no mendenge tako ay adi tako aped makanali ya am-amed ay adi tako koma nalaka ay lomiget 20 tay nan liget di ipogaw et maidena nan gawis ay nemnem ya maikkan ay layden Apo Dios. 21 Isonga masapol ay kaanen tako nan ngawi ay nemnemnemen ya ik-ikkan tako. Ipababa tako nan nemnem tako ta nan pamagbaga ay inpagtek Apo Dios ken datako nan tongpalen tako tay siya nan maisalakanan tako.
22 No kananyo en mamati kayo et adiyo koma aped dengdengngen et kedeng nan kalin Apo Dios nodi tongpalenyo ta adiyo al-allilawen nan awakyo. 23 Tay nan mangdengdenge isnan kalin Apo Dios danat adi tongpalen et kanegna nan mensalming ay mang-ila ay nabingabingaw. 24 Dat aped komaan ay mangkalingking ay nabingaw siya ay adi omey mendaop. 25 Siya di nan kaneg nan mangdengdenge isnan kalin Apo Dios danat adi tongpalen. Ngem nan mangnemnemnem ya mangtongtongpal isnan bilbilin Apo Dios et pagasingen Apo Dios isnan am-in ay ik-ikkana. Tay nan bilbilin Apo Dios et maid kolangda ya bolbolosanda isnan mabab-aaan nan ipogaw isnan ngawi.
26 Nan mangwani en mamati ken Kristo dat no menkali dat ngawi et al-allilawena nan awakna. Isonga nan mangmangwaniyana en mamati et maid silbina. 27 Ngem nan kanan Apo Dios ay Ama tako en nan tet-ewa ay pammati et nan mangtek ay mangbadang isnan ngoso ya nan balo isnan maligligatanda ya adina solsoloten nan ngawi ay ogalin nan adi mamati ken Kristo.