2
Paliso Nan Ikkan Tako Isnan Kodo Ya Baknang
Bebsatko, no si Apo Jesu Kristo ay kangatowan nan mamatiyanyo et masapol ay maid paam-amdenyo isnan am-in ay ipogaw. Kaspangaligan no omey isnan simbaanyo nan baknang ay ninsisingsing is balitok ya ninbabado is gawigawis dat domateng abes nan kodo ay ninbabado is logak dakat kanan isnan baknang en, “Aka ta itokdom isnan gawis ay tokdowan ay naay,” ngem damet kanan isnan kodo abes en, “Basta itatakdegmo isnan soli isdi wenno itokdom isnan dao.” Ngawika no nan kinabaknang nan ipogaw di gapo is mangipapangatowam ken daida.
Bebsatko, dengngenyo pod nan kanak. Ay adiyo getken ay adoado nan kodokdo ay pinilin Apo Dios tapno bomaknangda isnan pammatida ya isnan maitapiyanda isnan mentolayana? Siya di nan inkalina ay itedna isnan manglaylayad ken siya. Ngem dakayo et ngawi nan ik-ikkanyo isnan kodokdo dayopay ipapangato nan babaknang. Dapay daida nan mangsos-owitik ken dakayo ya mangidaldalom ken dakayo isnan menlelebbeng. Ya daida gedan nan mangmangwani is ngawi ay mang-ap-apos ken Jesu Kristo ay Apo tako.
Gawis nan ikkanyo no tongtongpalenyo nan kapatgan ay linteg Apo Dios ay naisolat id sang-adom ay mangwani en, “Masapol ay laylaydem nan ib-am ay kaneg nan manglaydam isnan awakmo.” Ngem no kedeng nan baknang is paam-amdem et kanan nan linteg Apo Dios en nakabasolka. 10 Tay olay es-esang nan adim soloten isnan linteg et binmasolka met laeng isnan am-in. 11 Tay nan nangwani en, “Adi kayo menkamolala” et siya gedan nan nangwani en, “Adi kayo menpatpatey.” Isonga olay no adika menkamolala ngem no menpateyka et linakdangam nan am-in ay lintegna tay egaymo tongpalen si Apo Dios ay nangsapo isnan am-in ay linteg. 12 Isonga masapol ay nan gawis nan kankanan ya nan ik-ikkan tako tay awnit tako met laeng mabanag gapo isnan ik-ikkan tako ay mangtongtongpal isnan bilin Kristo tay daida nan mangbolbolos ken datako ta adi tako ikkan nan ngawi. 13 Tay nan adi maseg-ang isnan iib-ana et adi abes seg-angan Apo Dios siya isnan awnitna mangbanagan isnan ipogaw. Ngem nan managseg-ang isnan iib-ana et maid iyeegyatna no banagen Apo Dios siya.
Masapol Ay Maila Nan Pammatin Nan Ipogaw Isnan Ik-ikkanda
14 Bebsatko, no waday mangwani en mamati ken Jesu Kristo dat maid ikkana is kail-ana en mamati tet-ewa et maid gedan silbin nan pammatina tay nan nangwaniyana en mamati et adi omanay is mangisalakan ken siya. 15 Kadya, no waday besat tako is makasapol is badona ya kanena 16 ngem dakat adi agtan siya et maid silbin nan apedmo mangmangwaniyan en, “Sapay koma ta gawis nan biyagmo. Menbadoka dakapay mangan ay gawis.” 17 Isonga paliso nan aped mangwaniyan nan ipogaw en mamati ken Apo Dios tay no adi maila nan pammatina isnan ik-ikkana et maid silbin nan pammatina.
18 Ngem wada nan awnit makisongbat ay mangwani en, “Nateketeken nan ikkan tako ay mamati tay nan tap-ina et wada nan pammatina isnan nemnemda et kedeng ngem nan tap-ina et ik-ikkanda nan pammatida.” Ngem nan kanak et ngan nan mabalin ay ikkam ay mangipaila isnan tet-ewa ay pammatim no baken nan gawis is ipailam isnan iib-am? Isonga nan mangipailaak ay tet-ewa ay mamatiyak et isnan gawis ay ikkak. 19 Ay kanam en tet-ewa ay wada nan pammatim tay patiyem ay es-esang nan Dios ay si Apo Dios? Gawis no siya nan patiyem ngem kolang kayet di is ik-ikkam tay olay nan didimonyo et getkenda abes ay wada si Apo Dios isonga menpaypayegpegda gapo isnan egyatda ken siya. 20 Kega maid nemnem nan ipogaw ay siya di nan nemnemnemena. Ay masapol ay paneknekak ay maid silbin nan pammati no maid ikkam ay mangipaila? 21 Nemnemenyo din si Abraham ay alapo tako id sang-adom. Ngan nan gapo ay gawis nan pangiilaan Apo Dios ken siya? Nan gapona et tay tinongtongpalna si Apo Dios olay isnan nangpadasan Apo Dios ken siya ay mangwani en itedna ken siya nan anakna ay si Isaac ay mapatey. 22 Isonga nan inikkan Abraham nan mangipaila ay tet-ewa nan pammatina ken Apo Dios tay nan nangtongtongpalana isnan layden Apo Dios nan kailaana ay maid kolang nan pammatina. 23 Isonga natongpal din naisolat ay kalin Apo Dios id sang-adom ay kanana en, “Si Abraham et egay polos nindowadowa isnan inbagan Apo Dios. Tinongtongpalna. Isonga gawis nan pangiilaan Apo Dios ken siya.” Isonga siya nan makwaniyana en gayyem Apo Dios si Abraham. 24 Isonga getken tako ay nan mangtongpalan tako isnan kanan Apo Dios nan gapo ay gawis nan pangiilaana ken datako. Tay olay no kanan tako en mamati tako ken siya et adi omanay di.
25 Kaneg abes din si Rahab ay iJerico ay nangipabaybayad isnan kinababaina id kasin. Olay no ngawi nan inikkana sapay mamati et ninbalin ay gawis nan pangiilaan Apo Dios ken siya tay inpailana nan pammatina isnan nangbadangana isdin Judio ay inbaan Apo Dios ay omey mangsiim ay mang-ila isnan ikakkan nan ilina.
26 Isonga nan kayatko ay ipagtek isnan inbagak et no kanam en mamatika ngem maid ikkam is mailaana et maid silbin nan pammatim. Kaneg awak is natey ay tinaynan di ab-abiikna.