8
Nan Kinangaton Nan Nakitolagan Kristo
Nan kayatko ay ipagtek isnan am-in ay inbagbagak et wada nan ostoosto ay mangitatakdeg ken datako ken Apo Dios. Itotokdona isnan kad-an di kapatgan ay makanawan Apo Dios id daya. Ik-ikkana nan oblan dikangatowan ay padi isnan tet-ewa ay mentetean Apo Dios ay kaiyaligan nan Kadiosan ay Kowalto isnan baey ay sinapoda ay mangpatpatganda ken Apo Dios. Et baken ipogaw nan nangsapo isnan naay ay kad-an Apo Dios nodi si Apo Dios ay Apo tako.
Nan ipogaw ay mangitakdeg isnan ipogaw ken Apo Dios et siya nan napili ay men-ited is itedda ken Apo Dios ay kaneg nan maibon-ong ya nan tapina. Isonga paliso nan mangitatakdeg ken datako id wani tay masapol ay wada nan itedna abes. No wada si Jesus isna et baken siya is esay padin di Judio tay baken apon Levi tay daida nan epdas naibaga ay kabiyang ay men-it-ited isnan masapol ay ibilbilin nan linteg Moses. Ngem nan oblada et maiyalig et kedeng isnan tet-ewa ay wada id daya. Ipagtek nan ik-ikkanda ay wada nan tet-ewa ay kaneg todi id daya ay kaneg nan mangipagtekan nan alin-ew di awak ay wada nan tet-ewa ay awak. Siya di nan gapo ay inbagan Apo Dios ken Moses ay masapol ay makailana tasiyay ostoosto nan mangsapowanda isnan baey ay nangipagtekana ay wawawawada siya ken daida. Tay kinwanin Apo Dios ken siya en, “Toladenyo ay ostoosto nan am-in ay kaneg san inpailak ken sik-a issan ninteteam issan bilig.” Ngem nan ipaik-ikkan Apo Dios ken Jesus et nangatngato mo nan oblan da Moses ay kaneg nan kinangatngaton nan balo ay tolag ay nan itatakdegan Jesus ay pala ken datako mo nan damdamo tay gag-awis nan ibagbagan Apo Dios isnan balo ay tolag. No maid kolang nan damo et adi masapol ay sinapon Apo Dios nan balo ay tolag. Ngem mamagtek ay wada nan kolangna tay binmasbasol kayet nan nangsolsolot. Isonga deldelawen Apo Dios daida isnan nangwaniyana en,
“Kanak en awnit omdan nan timpo ay mangsapowak isnan balo ay tolag isnan ipogawko ay magapo isdin si Israel yas Juda. Baken paliso isnan nakitolagak isnan alal-apoda id kasin isdin nangbadangak ken daida ay komaan id Egipto tay egayda tinongtongpal nan nakitolagak ken daida. Siya di nan gapo ay binaybay-ak daida. 10 Ngem siya na nan balo ay makitolagak isnan magapo ken Israel. Kanak en awnitak ipagtek nan lintegko isnan nemnemda. Ipanemnemko ken daida ta adida polos kalkalingkingan. Awnit sak-en nan Diosda ya daida nan ipogawko. 11 Adi masapol ay itdowanda nan iib-ada ay Judio ay mangwani en, ‘Getkenyo koma si Apo Dios,’ tay awnitda am-in getken sak-en ay menlogi isnan kababaan ay ipogaw enggana isnan kangatowan. 12 Awnitak pakawanen nan basbasolda. Adiyak nemnemnemen kasin nan ngawi ay inik-ikkanda.”
13 Issan nangibagaan Apo Dios isnan balo ay tolag et inpagtekna ay adi et maosal nan damo. Ya nan adi maos-osal et mamaid.