9
Naiyalig Nan Damo Ay Tolag Isnan Balo Ay Tolag Ay Mangipagtek Isnan Tet-ewa
Isnan damo ay nakitolagan Apo Dios isdin alal-apo tako et wada nan inbilbilina ay maipanggep isnan osto ay ikkanda ay mangdayaw ken siya. Wada abes nan baey ay inpasaad Apo Dios ken daida ta siya nan osalenda isnan mangdaydayawanda ken siya. Wada nan doway kowalton san baey. Nan inpangadanda isnan damo ay masgep et Nadiosan ay Kowalto. Nan mentetee et nan os-osalenda ay silaw ya nan lamisaan ay maipaypay-an di tinapay ay iboyboyagda ken Apo Dios. Wada nan menselelede ay balengbeng ay manggegedwa ay mangsasalin isnan maikadwa ay kowalto. Nan ngadan nan maikadwa et Kadiosan ay Kowalto. Nan wada isdi et nan makwani en altar ay kapop-oowan di bangbanglo ay makwani en insinso ay os-osalenda ay mangdayaw ken Apo Dios. Wada abes isdi nan kaneg baol ay mentetean nan doway nadadapig ay bato ay naisolatan nan simpoo ay linteg Apo Dios ay nangipagpagtek isnan nakitolagana ken daida. Nan dowa pay ay wada isnan leem nan kaneg baol et nan balitok ay banga ay kad-an di manna ay makan ay inted Apo Dios id kasikasin ya nan natotobowan ay sokod din si Aaron. Nan baol ya nan kapop-oowan di insinso et napakpakanda is balitok. Isnan oson nan baol et wada nan doway sinang aanghel ay nindedepa nan payakda. Daida nan sinyal ay wada si Apo Dios isdi. Bibilagenda nan payakda ay manglololong isnan baol ay maiwakwaksiyan nan basan di maibon-ong tapno mapakawan nan basbasol di ipogaw. Ngem baken id wani is osto ay mangibagaak isnan maipanggep is dadi am-in.
Siya na nan inik-ikkan nan papadi ay ninsilsilbi isnan sinapoda ay baey. Inagew ay songgepda isnan damo ay kowalto ay mangtongtongpal isnan inbilin Apo Dios ken daida ay ikkanda. Ngem isnan maikadwa ay kowalto et kedkedeng nan kangatowan ay padi ay mangitaktakdeg isnan ipogaw is mabalin ay songgep ngem mamingsan et kedeng isnan makatew-en. Et masapol abes ay omyey siya is basan nan kapalpalti tasiyay iboyagna ken Apo Dios ay pala isnan basbasolna ya isnan basbasol di ipogaw no waday inik-ikkanda is adida getken ay basol. Gapo isnan inik-ikkanda ay egay songsonggep isnan Kadiosan ay Kowalto et ipagpagtek nan Ispirito Santo ay issan deey ay timpo ay daan pay nan ik-ikkanda isnan damo ay kowalto et egay pay laeng inomdan nan timpo ay mawayaan di ipogaw ay songgep isnan kad-an Apo Dios. Tay nan inik-ikkanda ay deeyda et naiyalig isnan epdas inommat id wani. Ipagpagtekda ay adi kabalin ay makaan nan basbasol di ipogaw ay mangkayat ay somag-en ken Apo Dios gapo isnan it-itedna ken siya ay kaneg nan napalti ya nan tapina pay. 10 Tay nan kaosalan am-in da todi et maipanggep isnan makan ya mainom ya isnan inik-ikkanda ay nangdaldalos isnan awakda sadapay somag-en ken Apo Dios. Ngem nan deeyda ay bilbilin et maid kabaelanda ay mangdalos isnan nemnem nodi nan awakda et kedeng nan kaosalanda. Et kayat Apo Dios ay adi et maosal san deeyda ay bilin no wada nan balo ay linteg. 11 Et wada id wani nan gawis ay balo ay linteg tay epdas inmali si Kristo ay mang-ikkan isnan oblan nan kangatowan ay padi. Et gag-awis nan wada id wani mo nan naik-ikkan id kasin. Tay nan mang-ik-ikkanan Kristo isnan oblana et gag-awis mo nan damo ay nang-ik-ikkanan nan papadi isnan oblada. Tay baken baey ay sinapon di ipogaw ya baken isnan naay ay batawa nan kad-ana. 12 Et isnan sinonggepan Jesus isnan tet-ewa ay kad-an Apo Dios ay naiyaligan nan kowalto ay kananda en Kadiosan ay Kowalto et baken basan di kakalding wenno bakbaka nan inyeyna. Nodi inyeyna nan osto ay basana tay nan nateyana nan gapo ay maisalakan tako ay enggana. Namingsan nan sinonggepana et adi masapol ay ikkana kasin. 13 Tay nan basan nan kakalding ya bakbaka ya nan dapon di napoowan ay baka et teken nan kaosalanda. Siya dadi nan inos-osalda ay mangdalos isnan awakda gapo isnan nangkapkapposanda isnan kadodogis ay law-enda ay kaneg nan natey. Nawakwaksiyanda is basa ya dapon di napoowan ay baka tapno madalosanda sadapay makasag-en ken Apo Dios. 14 No mabalin ay nadalosanda gapo isnan basan di animal et am-amed nan kadalosan nan ipogaw gapo isnan basan Kristo. Tay gapo isnan badang nan Ispirito Santo ay maid patenggana et inted Kristo nan awakna ay maid polos danyona ta matey ta siya nan maited ken Apo Dios. Isonga nan basana nan mangdaldalos isnan kinangawi tako tapno mabalin ay mensilbi tako isnan tet-ewa ay Dios ay matatatago ay enggana. Isonga adi masapol ay ik-ikkan tako nan kaneg nan inik-ikkan nan Judio id kasin tay maid kabaelan nan inik-ikkanda ay mangkaan isnan basbasol.
15 Gapo tay kaneg todi nan kabaelan nan basan Kristo et siya nan mentetenga isnan ipogaw ya ken Apo Dios ay mangipatet-ewa isnan balo ay tolag. Inikkana di tapno nan am-in ay inayagan Apo Dios et makatawidda isnan inkalina ay itedna ay maid patenggana. Mabalin ay maited dadi tay natey si Kristo ay nangsobot ken datako tapno mawayaan tako ay adi bomasbasol ay kaneg nan inik-ikkan tako isnan nangsolsolotan tako isnan damo ay tolag.
16-17 Nan esay ik-ikkan di ipogaw et siya nan esay pagbasalan ay masapol ay natey si Kristo satakopay ganaben nan ited Apo Dios. Tay kaspangaligan no mamingsan nan ipatawid nan ama isnan an-akna et adida alaen engganay matey. Isonga masapol ay mapaneknekan ay tet-ewa ay natey nan menpatawid sapay makaala nan mangganab isnan itedna. 18 Keg todi abes nan inikkan Apo Dios. Tay olay nan damo ay tolagna et adi kaosal no maid matey tay masapol ay waday maibon-ong ta maited nan basana. 19 Et siya nan inikkan Moses id kasikasin. Inbagana omona nan am-in ay bilin ay wada isnan linteg ay inted Apo Dios ken daida. Dat omala is basan di napalti ay anak di baka et tapiyana is danom. Danat alaen nan esay logam ay makwani en hisop ay nabebedbedan is men-gadangdang ay dotdot di kalnilo ay nalobid. Danat itab-aw isnan basa et iwaksina isnan naisolatan nan linteg ya isnan kaipoipogaw abes. 20 Danat kanan en, “Naay nan basa ay maosal tapno tomet-ewa nan nakitolagan Apo Dios ay ipaikkana ken dakayo.” 21 Danat waksiyan abes nan baey ay nangdaydayawanda ken Apo Dios ya nan am-in ay maosal ay mentetee ay os-osalenda ay mangpateg ken siya. 22 Owen, isnan nangsolsolotanda isnan linteg et maid teken is mangdalos isnan kankanan nan linteg ay masapol ay madalosan no baken basa. Tay ipagtekna ay adi kabalin ay mapakawan nan basbasol no maid matey ay mang-ited is basana.
23 Isonga olay san deeyda ay kaiyaligan nan tet-ewa ay wada id daya et masapol ay madalosanda is basa. Ngem mabalin ay maosal nan basan di olay animal ken daida tay kaiyaliganda nan tet-ewa et kedeng. Ngem masapol ay nan kagawisan nan maosal isnan tet-ewa ay wada id daya. 24 Tay egay sinonggep si Kristo isnan sinapon di ipogaw ay mangdaydayawanda ken Apo Dios nodi inmey id daya isnan osto ay kad-ana. Tay san deey ay sinapon di ipogaw et baken di is tet-etet-ewa ay mentetean Apo Dios. Nodi kaiyaligan et kedeng nan tet-ewa. Isonga id wani wada si Kristo id daya ay mangitatakdeg ken datako ken Apo Dios. 25 Nan ik-ikkan nan kangatowan ay padin di Judio et tinew-en ay masapol ay men-iyey siya is basan di napalti isnan Kadiosan ay Kowalto ay naiyalig isnan tet-ewa ay kad-an Apo Dios. Ngem baken tinew-en nan inikkan Kristo. 26 Tay no keg todi et masapol ay mamin ado nan men-ikalowana enggana isdin naboliwan nan batawa. Ngem namingsan et kedeng nan nang-itedana isnan basana isnan nateyana ay mangkaan isnan basbasol tako tay omanay di. Inmali siya ay nang-ikkan isdi isnan osto ay timpo ay epdas pinilin Apo Dios. 27 Am-in tako ay ipogaw et tet-ewa ay mamingsan nan mateyan tako. Datakot mabanag am-in isnan kaodiyan ay timpo. 28 Paliso ken Kristo tay namingsan nan nang-itedana isnan biyagna. Natey siya tapno lak-amena nan basbasol di am-in ay ipogaw. Awnit omali kasin ngem baken nan kasina mateyan ay pala isnan basbasol tako is gapona. Nodi omali ay mang-ala ken datako ay mangses-eed ken siya tapno makitetee tako ken siya ay eng-enggana.