Nan Damo ay Solat Juan
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan damo ay solat Juan, ay esay apostolis Jesus, et wada nan dowa ay napateg ay ibagana. Ibagbagana isnan ninsolatana ay gawis koma nan ikkanda ta adida maisis-iyan ken Apo Dios ya isnan Anakna ay si Jesu Kristo. Ya binagbagaana daida ta adida solsoloten nan baken osto ay mait-itdo tay siya di nan mangisiyan ken daida ken Apo Dios. Nan naay baken tet-ewa ay it-itdoda et apedda ninemnem ay mangmangwani en ngawi nan wada isnan naay batawa. Isonga kinwanida en adi kabalin ay ninbalin si Jesus is tet-ewa ay ipogaw tay adi kabalin kano ay maitapi nan Dios isnan ngawi ay wada isnan batawa. Kankananda en adi masapol ay gawis nan ik-ikkan nan mamati wenno menlinayadda. Ngem baken kadi tet-ewa di. Isonga nan songbat Juan et ibagbagana ay tet-ewa ay ninbalin is ipogaw si Jesu Kristo id kasikasin. Ipagpagtekna gedan ay am-in ay mamati ken Jesu Kristo ya manglayad ken Apo Dios et masapol ay gawis nan ik-ikkanda ya menlinlinayadda.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-4
Nan gawis ya nan baken gawis ay kaiyaligan nan menpat-a ya nan menbolinget 1:5-2:29
Nan nateknan nan ik-ikkan nan an-ak Apo Dios isnan an-ak Satanas 3:1-24
Nan tet-ewa ya baken tet-ewa 4:1-6
Masapol ay menlinayad nan mamati 4:7-21
Nan kaneg nan pammati ay mangabak ken Satanas 5:1-21
1
Nan Makwani En Kali Ay Mang-ited Isnan Biyag Ay Maid Patenggana
Isnan solat ay naay, ibagak ken dakayo nan makwani en Kali. Siya si Jesu Kristo ay nagapowan nan biyag ay maid patenggana. Sapay mawada nan am-in ay naboliw et sigod ay wada siya. Ibagak nan maipanggep ken siya tay inil-ilami ay gawis. Dindinngemi nan kalina ya ginen-gen-anmi siya. Inil-ilami siya tay ninbalin siya is ipogaw ay nintetee isnan batawa. Siya di nan gapo ay panpaneknekanmi siya. Ibagbagami ay siya nan nawada ken Apo Dios ay Ama tako enggana id sang-asang-adom. Maid login nan biyagna, aped nawada tay siya nan Dios. Ngem ninbalin is ipogaw et inil-ilami. Ibagbagak ken dakayo nan inil-ilami ya nan dindinngemi ken Jesus tapno maitapi kayo ken dakami isnan makiiib-aanmi ken Apo Dios ay Ama ya ken Jesu Kristo ay Anakna. Mensolatak ken dakayo abes ta maanay ay gawis nan gasing tako ta maid kolangna.
Masapol Ay Soloten Nan Ipogaw Apo Dios Nan Gawis Ay Ogali
Siya na nan dindinngemi ay maipanggep ken Apo Dios ay insolsolon Jesus ay ibagbagami ken dakayo. Si Apo Dios et kanegna nan menpalalat-a ay silaw ay maid polos menbolinget is naitapi. Kanak di tay maid polos olay teeteen is ngawi ken siya. Isonga no waday mangwani en kinibkib-ana si Apo Dios dapay no ngawi nan ik-ikkana et menkamkampot tay adina ik-ikkan nan kaneg nan kankanana. Ngem no kanayon ay ik-ikkan tako nan gawis ay kaneg nan ogalin Apo Dios et gawigawis nan kagayyem tako isnan iib-a tako ay mamati. Dapay gomawgawgawis tako tay maow-owasan nan basbasol tako gapo isnan nin-ayosan nan basan Jesus ay Anak Apo Dios isnan nateyana ay pala ken datako.
No waday mangwani en maid basolna et maid polos getkena isnan tet-ewa ay maipanggep ken Jesu Kristo. Al-allilawena nan awakna tay baken tet-ewa nan nemnemna. Ngem no ibaga tako ken Apo Dios en wada nan basbasol tako ya ibabawi tako et ikkana nan ostoosto ay mangpakawan isnan basbasol tako. Danapay pagawisen nan ogali tako tay matalek siya ay mangtongpal isnan inkalina ay ikkana gapo isnan nateyan Kristo ay nangsobot ken datako gapo isnan basbasol tako. 10 No waday mangwani en maid basolna dapay kanan Apo Dios en managbasol nan am-in et kanegna kanan en menkamkampot si Apo Dios. No keg todi nan kalkaliyen nan ipogaw et baken nan kalin Apo Dios is solsolotena.