2
Si Jesu Kristo Nan Makikali Ken Apo Dios Ta Pakawanena Nan Basbasol Tako
Dakayo ay maibilang ay kanegko an-ak, mensolatak ken dakayo tay kayatko ay adi kayo bomasbasol. Ngem no waday bomasol wada si Jesu Kristo ay maid polos basolna ay makikali ken Apo Dios ta pakawanena nan nakabasol. Tay si Kristo nan gapo ay mabalin ay pakawanen Apo Dios nan basbasol tako tay natey siya gapo isnan basbasol tako. Baken tako kedeng is nateyana nodi isnan basbasol am-in di ipogaw.
Masapol Ay Laylayden Nan Mamati Nan Ib-ana Ay Ipogaw
Nan kailasinana no tet-ewa ay getken tako si Apo Dios et nan mangsolsolotan tako isnan am-in ay bilina. Ngem nan mangwani en getkena si Apo Dios danapay adi solsoloten nan bilina et kampotan. Adina polos soloten nan tet-ewa ay panodtodon Apo Dios. 5-6 Ngem nan ipogaw ay mang-ik-ikkan isnan bilin Apo Dios et daida nan manglaylayad ay ostoosto ken siya. No kanan nan ipogaw en wada siya ay kanayon ken Jesu Kristo et masapol ay solsolotenda nan ogalina ya nan inik-ikkana. No keg tona nan ikkan tako et siya nan kagtekana ay maitatapi tako tet-ewa ken Apo Dios.
Dakayo ay laylaydek, baken balo ay bilin nan ipagtekko ken dakayo tay dinngeyo nan bilin ay mangmangwani en menlinayad tako enggana isdin ninlogiyan din namatiyanyo ken Kristo. Ngem kanega binmalo nan bilin ay naay. Kanak di tay id wani et getken tako nan ikkan tako ay mangtongpal tay il-ilaen tako ken Jesus. Isonga id wani et tongtongpalen tako gedan. Et gapo isnan nangtekan tako isna et kaneg makak-aan nan menbolinget isnan nemnem tako tay wada nan mangtatanggew ken datako ay mangipagpagtek isnan gawis.
No waday mangwani en nalawagan nan nemnemna tay si Kristo nan solsolotena danapay kaliliget nan ib-ana ay mamati et baken tet-ewa nan kankanana. Menbolinget kayet nan nemnemna. 10 Ngem nan manglaylayad isnan ib-ana et siya nan tet-ewa ay maitatapi ken Kristo. Kaneg mentetee isnan menpat-a. Et no wawawawada nan ipogaw isnan pat-a et baken nalaka ay bomasol. 11 Ngem nan mangliliget isnan ib-ana et kaneg mentetetetee isnan menbolinget. Adina getken nan gawis. Kanegna nan ipogaw ay adi mangtek isnan dad-aanena tay kaneg kokowapen nan menbolinget siya.
12 An-akko, nan gapo ay mensolatak ken dakayo et tay napakawan nan basbasolyo gapo isnan nateyan Kristo ay pala ken datako. 13 Mensolatak ken dakayo ay naam-ama tay getkenyo si Jesu Kristo ay sigod ay wada sapay mawada nan am-in ay naboliw. Nan gapo ay mensolatak ken dakayo ay egay kaam-ama tay inabakyo nan kagapgapowan nan am-in ay ngawi ay si Satanas. Mensolatak ken dakayo am-in ay mamati ken Kristo tay getkenyo si Apo Dios ay Ama tako. 14 Mensolatak ken dakayo ay naam-ama tay getkenyo si Jesu Kristo ay maid logina. Sigod ay wada sapay mawada nan am-in ay naboliw. Mensolatak ken dakayo ay egay kaam-ama tay napigsa nan pammatiyo gapo isnan mangitoltoloyanyo ay mangnemnemnem isnan kalin Apo Dios. Siya di nan gapo ay inabakyo si Satanas.
Baken Koma Nan Ngawi Ay Wada Isnan Batawa Is Nemnemnemen Nan Mamati
15 Wada nan esa ay ibagak ken dakayo. Baken koma nan wada isnan batawa ay mang-ap-apos ken Apo Dios is laylaydenyo. Tay no kaneg todi nan ikkan nan ipogaw et maid layadna ken Ama tako id daya. 16 Tay nan ngawi ay wada isnan batawa ay kaneg nan mangkaykaytan di ipogaw ay mang-ik-ikkan isnan ol-olay ya nan mangbigbigawanda isnan adoado ay il-ilaenda ya nan oman-anapanda is mait-ekanda et baken si Apo Dios is kagapgapowana nodi magapgapo isnan batawa. 17 Dapay nan batawa ya am-in ay ngawi ay laylayden nan kaipoipogaw et awnitda mamaid. Ngem nan mang-ik-ikkan isnan kayat Apo Dios et matagotagoda ken Apo Dios ay eng-enggana.
Masapol Ay Adi Patiyen Nan Mamati Nan Mang-ap-apos Ken Kristo
18 Dakayo ay maibilang ay kanegko an-ak, nganngani ay omdan nan timpo ay omaliyan Kristo kasin. Dindinngeyo id kasin en awnit wada nan esay omali ay mang-apos ken siya. Isonga getken tako ay nganngani ay omali tay id wani et inmadoado nan ipogaw ay mang-ap-apos ken siya. 19 Nan deeyda ay mang-ap-apos ken Kristo et naitaptapida ken datako id kasin ngem baken tet-ewa ay paliso nan pammatida isnan pammati tako. Tay no tet-ewa ay mamatida ken Kristo et egayda koma kinmaan. Ngem nan kinmaananda et siya nan kailasinana ay baken tet-ewa nan pammatida. 20 Ngem bakenyo kaneg daida. Am-in kayo et getkenyo nan tet-ewa ay maipanggep ken Kristo tay intedna nan Ispirito Santo ken dakayo. 21 Isonga baken nan adiyo mangtekan isnan tet-ewa is gapo ay mensolatak ken dakayo. Nodi mensolatak tay getkenyo no tet-ewa nan mait-itdo wenno baken. Ya getkenyo abes ay maid kampot is nagapo isnan tet-ewa ay mait-itdo.
22 Sino ngalod nan menkamkampot? Nan mangwani en baken si Jesus is pinilin Apo Dios ay awnit mentolay ay makwani en Kristo et siya nan menkamkampot. Siya nan mang-ap-apos ken Kristo. Adyana ay mamati ken Kristo ay Anak Apo Dios ya adyana gedan si Apo Dios ay Amana. 23 Tay nan mang-ad-adi ken Kristo et adyana gedan si Apo Dios ay Amana. Ngem nan mangdawat ken Kristo ya mangipagtek isnan pammatina et wada abes si Apo Dios ken siya.
24 Ipasnekyo isnan nemnemyo nan am-in ay dindinngeyo ay maipanggep ken Kristo enggana isdin ninlogiyan nan pammatiyo. No siya di nan ikkanyo et adi mamam-aid ken dakayo si Apo Dios yas Jesus ay Anakna. 25 Et maagtan tako is biyag ay maid patenggana tay siya nan esay inkalin Kristo ken datako.
26 Inbagak ken dakayo nan isolsolon nan ipogaw ay mangkayat ay mang-allilaw ken dakayo ay mangmangwani en baken si Jesus is Kristo 27 ngem adi masapol ay itdowak dakayo tay epdasyo gintek nan osto tay inted Kristo nan Ispirito Santo ken dakayo et siya nan mangisolsolo ken dakayo isnan osto. Isolsolona nan am-in ay masapol ay getkenyo. Et tet-ewa am-in nan kankanana. Isonga adi kayo maisis-iyan ken Kristo tay siya di nan esay insolon nan Ispirito Santo. 28 Itoltoloyyo ay maitatapi ken Jesu Kristo tapno maid kabainanyo nodi men-gasing kayo ay mang-ila ken siya isnan kasina omaliyan. 29 Getken tako ay maid ik-ikkan Kristo is ngawi. Isonga getken tako abes ay tet-ewa ay anak Apo Dios nan ipogaw ay mangtoltolad isnan ogalina.