4
Masapol Ay Mapaneknekan Nan Maitdo Gapo Tay Adoado Nan Agin-iisolo
Gagayyemko, adi kayo aped mamatpati isnan am-in ay mait-itdo tay adoado nan ipogaw ay agin-iisolo id wani. Isonga masapol ay paneknekanyo ay gawis no sino nan nagapowan nan isolsolon nan ipogaw no nagapo isnan Ispirito Santo wenno isnan teken. Ibagak ken dakayo nan mangtekanyo no nan Ispirito Santo wenno baken nan mang-it-itdo ken daida isnan it-itdoda. No kananda en tet-ewa ay si Jesus nan pinilin Apo Dios ay awnit mentolay ay makwani en Kristo ya tet-ewa ay ninbalin siya is ipogaw et siya di nan solsolo ay nagapo isnan Ispirito Santo. Ngem no kananda en baken tet-ewa di, baken ken Apo Dios is nagapowan nan it-itdoda. Nodi nagapo isnan ispirito ay mang-ap-apos ken Kristo. Dindinngeyo nan omaliyana isnan batawa. Ilaenyo, inmali et, tay siya nan mang-it-itdo isnan agin-iisolo.
Dakayo ay kanegko an-ak, an-ak Apo Dios dakayo isonga inabakyo nan agin-iisolo tay napigpigsa nan Ispirito Santo ay wada ken dakayo mo nan teken ay ispirito ay mang-ap-apos ken Kristo ay wada ken daida ay baken an-ak Apo Dios. Nan agin-iisolo et men-iiso nan nemnemda isnan iib-ada ay adi mamati ken Apo Dios. Isonga ibagbagada nan kaneg nan kankanan nan adi mamati. Siya di nan gapo ay laylayden nan adi mamati ken Apo Dios ay mangdengdenge ken daida. Adida layden ay mangdengdenge isnan kankanan tako ay an-ak Apo Dios tay baken ipogaw Apo Dios daida. Ngem nan ipogaw ay mangtek ken Apo Dios et siya dadi nan manglaylayad ay mangdengdenge isnan it-itdo tako. Siya nan esay kailasinana no tet-ewa ay nagapo isnan Ispirito Santo wenno isnan teken ay ispirito nan nagapowan nan it-itdon di ipogaw. Tay no nagapo isnan Ispirito Santo et adyan nan ipogaw ay adi mamati ay mangdengdenge.
Masapol Ay Menlinayad Nan Mangsolsolot Ken Kristo
Dakayo ay laylaydek, menlinayad tako tay si Apo Dios nan nagapowan nan layad. Tay nan ipogaw ay manglaylayad isnan ib-ana et siya nan anak Apo Dios ya getkena tet-ewa si Apo Dios. Ngem nan maid layadna isnan iib-ana et adina getken si Apo Dios tay si Apo Dios et layad nan sigod ay ogalina. Inpailana nan layadna ken datako issan nangibaaana ken Jesu Kristo ay es-esang ay Anakna isnan batawa tapno matey ay pala ken datako tapno matagotago tako ay eng-enggana ken siya. 10 Isonga siya na nan kagtekan nan tet-ewa ay layadna. Tay olay maid layad tako ken Apo Dios issan egay tako namatiyan ngem laylaydena kayet datako. Isonga inbaana nan Anakna ta matey tasiyay mapakawan nan basbasol tako. 11 Gagayyemko, no keg todi nan kapigsan nan layad Apo Dios ken datako et masapol ay menlinayad tako abes. 12 Tet-ewa ay maid ipogaw is makaila ken Apo Dios. Ngem olay no adi kaila no menlinayad tako et mentetee siya ken datako et gomawgawgawis nan layad tako engganay maid kolangna. 13 Getken tako nan mentetean tako ken Apo Dios ya nan menteteana ken datako tay inpateena nan Ispirito Santona ken datako.
14 Dakami et inil-ilami si Jesus. Siya di nan gapo ay ibagbagami en inbaan Apo Dios nan Anakna tapno isalakana am-in ay ipogaw isnan batawa tapno adida madosa isnan impilno no mamatida ken siya. 15 Isonga no mamati ya ipagtek nan ipogaw ay si Jesus nan Anak Apo Dios et mentetee ken Apo Dios ya mentetee si Apo Dios ken siya.
16 Getken tako ya taltalken tako nan layad Apo Dios ken datako. Managlayad si Apo Dios tay siya di nan sigod ay ogalina. Isonga nan ipogaw ay managlayad et itoltoloyna ay mentetee ken Apo Dios ya mentetee si Apo Dios ken siya. 17 Isonga mataptaptapiyan nan layad tako ken siya engganay ostoosto tapno maid egyat tako ken siya isnan agew ay mangbanagana ken datako ay ipogaw tay wada nan maiyisowan tako ken siya isnan managlayadan tako. 18 Tay no ostoosto nan layad tako ken Apo Dios et adi mabalin ay omegyat tako ken siya. Tay nan layad ay maid kolangna et adi mabalin ay matapiyan is egyat. Isonga no omegyat nan ipogaw ken Apo Dios et siya nan kailasinana ay kolang nan layadna tay omegyat gapo isnan mangnemnemnemana isnan dosa.
19 Nan gapo ay mabalin ay managlayad tako et tay inmona nan layad Apo Dios ken datako. 20 Ngem no kanan nan ipogaw en laylaydena si Apo Dios dapay no kaliligetna nan ib-ana ay ipogaw et menkamkampot siya. Tay no maid layadna isnan iib-ana ay il-ilaena et am-amed si Apo Dios is adina layden tay adina iilan. 21 Dapay nan esay bilin Apo Dios ken datako et kanana en no laylaydem si Apo Dios et masapol ay laylaydem abes nan iib-am ay ipogaw.