5
Nan Kailasinan Nan Tet-ewa Ay Layad
Nan ipogaw ay mamati ay si Jesus nan inbaan Apo Dios ay makwani en Kristo et daida nan an-ak Apo Dios. Ya am-in ay manglaylayad isnan Ama, laylaydena abes nan an-akna. Isonga no laylayden tako si Apo Dios ya tongtongpalen tako nan bilbilina, getken tako ay laylayden tako abes nan iib-a tako ay an-akna. No tongtongpalen tako nan bilbilin Apo Dios et siya nan kailaan nan kinatet-ewan nan layad tako ken siya. Ya nan bilbilina et baken naligat ay matongpal. Tay no anak Apo Dios sik-a, makaabakka isnan am-in ay wada isnan batawa ay mang-ap-apos ken Apo Dios. Aytay dakan makaabak? Tay gapo isnan pammatim ken Jesu Kristo. Tet-ewa di tay kedeng nan mangpati ay si Jesus nan Anak Apo Dios is makaabak isnan am-in ay wada isnan batawa ay mang-ap-apos ken Apo Dios.
Nan Mangpaneknek Ay Anak Apo Dios Si Jesus
6-8 Isnan inmaliyan Jesu Kristo isnan batawa et wada nan tolo ay nangipagtek ay tet-ewa ay Anak Apo Dios siya. Naila isnan ninpabonyagana ken Juan. Baken kedeng nan ninpabonyagana is nailaana ay Anak Apo Dios siya nodi naila abes isnan nateyana. Ya nan maikatlo ay nangipagtek et nan Ispirito Santo et tet-ewa am-in nan kankanana. Paliso nan inpagtekda ay tolo ay maipanggep ken siya.
Kankanan Apo Dios en Anakna si Jesus. No patiyen tako nan kankanan di ipogaw isnan mangibagaanda isnan getkenda et am-amed nan kinwanin Apo Dios is patiyen tako koma tay napatpateg nan kankanana mo nan kankanan nan ipogaw. 10 Isonga nan ipogaw ay mamati ay si Jesus nan Anak Apo Dios et likliknaena nan katet-ewan nan patpatiyena. Ngem no adi patiyen nan ipogaw nan kinwanin Apo Dios ay maipanggep isnan Anakna et kanegna kankanan en menkamkampot si Apo Dios. 11 Tay kinwanin Apo Dios en intedna nan biyag ay maid patenggana ken datako ay mamati et si Jesus ay Anakna nan nagapowana. 12 Isonga nan ipogaw ay mentetean Jesus gapo isnan pammatina et matagotago siya ken Apo Dios ay eng-enggana. Ngem no adi mamati ken Jesus et adi makaganab isnan biyag ay naay.
13 Insolatko dana ken dakayo ay mamati isnan Anak Apo Dios ta ostoosto nan mangtekanyo ay ginanabyo nan biyag ay maid patenggana. 14 Ya adi tako mabain ay mendawat ken siya tay getken tako ay dengngena no nan ostoosto ay gawis ken siya nan dawaten tako. 15 Et no dengngena nan dawdawaten tako et getken tako ay awnitna ited.
Nan Tap-in Nan Gawis Ay Masolot
16 Naay pay nan esay ibagak. No ilaem nan esay ib-am ay bomasbasol dakat ilowalowan ta ited Apo Dios nan tet-ewa ay biyag ken siya. Ilowalowam siya malaksig no ikkana nan esay basol ay mangyey ken siya isnan dosa ay maid patenggana. Tay no siya di nan ikkana et adi kabaelan nan lowalom ay mangbadang ken siya. 17 Am-in ay maikkan ay baken gawis et basol dadi. Ngem baken nan am-in ay basol is mangyey isnan ipogaw isnan dosa ay maid patenggana.
18 Getken tako ay nan ninbalin is an-ak Apo Dios et adida itoltoloy ay bomasbasol tay si Jesus ay Anak Apo Dios ay ninbalin is ipogaw et siya nan mang-ay-ayowan ken daida. Adi makaala si Satanas ay mang-amis ken daida. 19 Ngem am-in ay ipogaw ay adi mamati ken Kristo et napigsa nan kabaelan Satanas ken daida. Ngem gawis tay gegetken tako ay ipogaw Apo Dios datako. 20 Getken tako gedan ay ninbalin is ipogaw nan Anak Apo Dios et intedna ken datako nan osto ay nemnem tapno getken tako nan tet-ewa ay Dios. Maitatapi tako ken siya ya ken Jesu Kristo ay Anakna. Et si Apo Dios nan tet-ewa ay Dios ay kagapowan nan biyag ay maid patenggana. 21 Isonga dakayo ay kanegko an-ak, adi kayo mamatpati isnan kompolmi ay baken tet-ewa ay Dios.