यूहन्‍नाकी टिवु यिकी ङ्‍यिवा
दी थेपकी कोर्ला
दी यूहन्‍नाकी टिवु यिकी ङ्‍यिवा ति चर्चकी गेकेनकी पुम्‍पेजा ताङ तीकी पुज्‍युङ पुमतिवाला टिवु यिन। तीकी तेन्‍दोक ति यूहन्‍नाकी तेकी चर्चकी मीतिवाला सिक्‍यावु यिन। दी लेन थिर्मे ति च्‍यिककी च्‍यिकला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कि सिनी गोङ्‍बा शोपला ताङ गेकेन मेटेङ्‍बु ताङ तिवी लापुप येन्‍देन नेसुर च्‍याङ्‍से दे ज्‍यितुपला टिवु यिन।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यूहन्‍नाकी ङोशी १-३
खक्‍छ्‍येवु ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये ४-६
येन्‍देन मेटेङ्‍बु नेसुर च्‍याङ्‍से देतुप ७-११
सिन्‍दा क्‍यावु १२-१३
1
ङ चर्चला गोमा कितुप मी छ्‍येकी छ्‍योक नेसुर कोन्‍छ्‍योककी पेन नङ्‍गुप आम्‍पुम ताङ तीकी पुज्‍युङपुमतिवाला दी यिकी ति टिवु यिनो। वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितिन। ङ तिराङ मिन, यिने कोन्‍छ्‍योककी सुङ टेङ्‍बु काङ यिन सिनी हाक्‍कोवु मीतिवा तेरीकी साङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितो। ङ्‍यिरा ख्‍यिराङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु तेन्‍दोक ति कोन्‍छ्‍योककी सुङ टेङ्‍बु ति तन्‍दा तिराङ मिन, नरी सेक दाक्‍पी सेमला लुवु तप्‍की यिन।
दाक्‍पु कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये ताङ टेङ्‍बु काङ यिन सिनी हाक्‍कोवु तिवाला पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ खोकी सेवु येशू ख्रीष्‍ट नेसुर कटिन ताङ च्‍यम्‍बा ताङ लोदिमु ति नरी वुङ्‍शी।
टेङ्‍बु ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये
ख्‍योरो पुज्‍युङपुमतिवा ललाइ ललाइ पपा कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप कला वोतुप दोके क्‍यानी खोकी सुङ टेङ्‍बुला युवु ति ङ्‍यिरा हाक्‍कोसुङ। तुक क्‍यानी ङ्‍यिराङला छासे गा लानी वोतो। ओ पुमो, त याङ ख्‍युरुङला ङे क सम्‍बा टिवु मिन, तोङ नेज्‍यु वोतुप क ङ्‍यिङ्‍बा राङ टिवु यिनो। दाक्‍पु च्‍यिककी च्‍यिकला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप सिनी ङ ख्‍युरुङला गोङ्‍बा शोयिनो। ती ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये ति काङ यिन सिसिन दाक्‍पु खोकी सुङला युकुप यिन। ती क ति ख्‍योरो तोङ नेज्‍यु थोवु साङ यिन। ख्‍युरुङ ति कला वोतुप दोके ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कि गोकिवी।
दी जम्‍बुलिङला जिनोक जोप मीतिवा बङी वा वे। तिवी येशू ख्रीष्‍ट मी जुजमला फेवु यिन सिनी मी मिङ्‍गाला मिसिरी। तुका मीतिवा जिनोक जोप ताङ ख्रीष्‍टकी तेन्‍दोकला लङ्‍गुप मी यिन। च्‍याङ्‍से देता, ख्‍यिराङ काङगी थोक्‍ला लाका किवे, ती ति ख्‍यिरा तोर ज्‍यितुप मिन, यिने तिङ्‍ला कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप छ्‍यक्‍तक तेरी थोपुप वुङ गोकितो। ख्रीष्‍टकी सुङ्‍गुप कला मुयुकुप ताङ डेकला मेदेवु मीतिवी मुला कोन्‍छ्‍योक मेवी, यिने खोकी नङ्‍गुप सुङला हम क्‍यानी देतुप मीतिवी मुला कोन्‍छ्‍योक ताङ खोकी सेवु ङ्‍यिकर ज्‍युकिवी। 10 दोजो मी ललाइ ख्‍योरो ते वानी येशूकी नङ्‍गुप दोके येन्‍देन मेतेर्वी सिसिन तिवाला खाङ्‍बा साङ गासो माशु, टसी देलेक साङ मासिर। 11 च्‍यिलासिसिन तुका मीला टसी देलेक सिक्‍यासिन दाक्‍पु साङ दुक्‍टाकी लाकाला राङ शुवु यिन।
12 ख्‍यिराङला ङे टिक गोवु ताम्‍ङे याङ बङी वे, यिने शु ताङ नक्‍ची थ्‍वोनी तिराङ मिन, दाक्‍पुला वुतुङ के गा ताङ लोदिमु वुङ्‍शी सिनी ख्‍यिराङ ताङ मुला ठेनी ताम्‍ङे कितुप नो वे।
13 यम्‍बा चर्चकी तेपा कितुप मीतिवी साङ ख्‍यिराङला टसी देलेक सिनी तङ वोतो।