यूहन्‍नाकी टिवु यिकी सुम्‍बा
दी थेपकी कोर्ला
दी यूहन्‍नाकी टिवु यिकी सुम्‍बा ति चर्चला गोमा कितुप गायस सिरुप मीला “चर्चकी गेकेनकी” टिवु यिन। तीकी गायसला चिताङ किवी, च्‍यिलासिसिन ती गायसकी ख्रीष्‍टियानतिवाला दाल्‍जा किटे क्‍यानोक। तीकी डेमेत्रियस सिरुप मीकी तेन्‍दोकला लानी तिवाला च्‍याङ्‍से देता सिनी सिक्‍यानोक।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यिकीकी कोर्ला १-४
गायसला चिताङ क्‍यावु ५-८
डियोत्रिफसला क्‍येन बिन्‍दुप ९-१०
डेमेत्रियसकी कोर्ला पङ्‍बु ११-१२
सिन्‍दा क्‍यावु १३-१५
1
ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु येशूला तेपा कितुप दाल्‍जा गायसला टसी देलेक! ङ चर्चकी गोमा कितुप मी छ्‍येकी छ्‍योक नेसुर ख्‍युरुङला वुतुङ के ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यानी दी यिकी टिवु यिनो। दाल्‍जो, ख्‍योरो मिजीला तेपा रम्‍बु च्‍युङ्‍नी ख्‍युरुङला तेरी ताम्‍ङेतिवा ल्‍यामु वुङ्‍शी, नाप्‍छाप काङ साङ मेङ्‍शी सिनी ङ मोपोर कितिन। माङ्‍शोक तेपा कितुप नुपतिवा ङे ते वानी ख्‍योरो मिजी टेङ्‍बुकी कोर्ला पङ्‍बु बिन्‍सुङ। तुक क्‍यानी ङला छासे लोदिमु च्‍युङ्‍सुङ। ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु आङातिवा टेङ्‍बु क्‍यानी युकिनोक सिरुप ताम्‍ङे थोवु सिनाङ मङ गाकी लेन ति ङे थोक्‍ला काङ के वोतुप्‍जा?
कोन्‍छ्‍योककी तेन्‍दोकला लङ्‍गुप ताङ मलाङ्‍गुप कोर्ला
ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु दाल्‍जा, ख्‍योरो अच्‍युनुप ताङ कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप ङो मेशेवु मी यम्‍बातिवाला साङ शब्‍ज्‍यी क्‍यानी लाका खोङ्‍तेर्मु क्‍यासुङ। तिवा वानी तेपा कितुपतिवी पर्ला ख्‍योरो ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु ताम्‍ङेकी कोर्ला पङ्‍बु बिन्‍सुङ। तुक क्‍यानी तिवा लोक्‍नी वुङ्‍गुप पेला साङ ख्‍योरो कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला तिवाला ल्‍यामो क्‍यानी दाल्‍जा किसा। च्‍यिलासिसिन तिवा तेपा मिकिवु मीतिवी पर्ला येशूकी थोक्‍ला सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुपला गलुप तप्‍की तेपा मिकिवु मीतिवा नेसुर काङ साङ मालाङ्‍नोक। तुक क्‍यानी तुका मीतिवाला दाक्‍पी शब्‍ज्‍यी कि गोकिवी। तुक क्‍यासिन दाक्‍पु साङ खोतिवी मुला राङ टेङ्‍बुकी थोक्‍ला लाका क्‍यावु यिन।
ङे ख्‍योरो चर्चकी तेपा कितुप मीतिवी थोक्‍ला ताम्‍ङे चेयी टिनी तङ्‍यिन, यिने ख्‍यिरा पर्ला छ्‍ये कितुप छोलुप डियोत्रिफसकी ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङेला मेङ्‍येन्‍दिवी। 10 ती तप्‍की ङ वासिमा तीकी क्‍यावु लाकाकी कोर्ला ताम्‍ङे कितिनो। च्‍यिलासिसिन तीकी ङ्‍यिरा तेन्‍दोकला ताम्‍ङे मेलोवा क्‍यानी युकिनोक। तोजो तिराङ मिन, कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुपतिवाला साङ गासो मुशुनोक, गासो शोप नो कितुपतिवाला साङ ग्‍येकिनोक। तमा तिवाला चर्च नेमा तेन्‍नी तोङ्‍गिनोक।
11 ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु नुपो, मेलोवा कितुप लुमु मासे, ल्‍यामु तिराङ की। सी ल्‍यामु किवे, ती ति कोन्‍छ्‍योककी मी यिन। सी मेलोवा किवे, ती ति कोन्‍छ्‍योकला माथोङ्‍गुप मी यिन। 12 डेमेत्रियसकी थोक्‍ला याङ मी तेरीकी पङ्‍बु ल्‍यामु बिन वे, ती ति तीकी टेङ्‍बु वोतुप मिजी ल्‍हानी साङ हाक्‍कोकिवी। ङ्‍यिराङ साङ तीकी थोक्‍ला पङ्‍बु तेरिन। ती ति ङ्‍यिरा बिन्‍दुप पङ्‍बु टेङ्‍बु यिन सिनी ख्‍यिरा हाक्‍कोकिवी।
13 ख्‍युरुङला ङे टिक गोवु ताम्‍ङेतिवा याङ बङी वे, यिने शु ताङ ङ्‍युक थ्‍वोनी मिटिक। 14 यिने ङ ङमु राङ ख्‍युरुङला ठेतुपला वुङ्‍गुप नो वे, ख्‍युरुङला ठेसिमा मुला राङ देनी ताम्‍ङे कितुप्‍नो।
15 ख्‍युरुङला लोदिमु वुङ्‍शी! तेरी दाल्‍जातिवा नेसुर ख्‍युरुङला टसी देलेक वोतो। दाल्‍जातिवा रे ताङ रे तेरीला टसी देलेक वोतो सिनी सिसा।