यहूदाकी टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
दी यिकी ति गेकेन मेटेङ्‍बुतिवी तेन्‍दोकला च्‍याङ्‍से दे ज्‍यितुपला यहूदाकी मीतिवाला टिवु यिन। ती गेकेन मेटेङ्‍बुतिवी खुरुङ ति वुतुङ तेपा कितुप यिन सिनी दप्‍शे ग्‍यकिनोक। दी यिकी थिर्मे ति पत्रुसकी टिवु यिकी ङ्‍यिवाला दोके वे। यहूदाकी दी यिकी रोकुपतिवाला कोन्‍छ्‍योककी खोरे मीतिवाला नङ्‍गुप तेपा ति र्‍होक्‍नी ज्‍योक सिनी ङाडेङ बिन वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यहूदाकी ङोशी १-२
ग्‍येकेन मेटेङ्‍बुतिवी किताङ नालु, येन्‍देन ताङ ना तोङ्‍गुप कोर्ला ३-१६
तेपा र्‍होकुपला च्‍याङ्‍से देतुप १७-२३
मोलाम २४-२५
1
यहूदाकी टसी देलेक
टसी देलेक! ङ यहूदा ति याकूबकी नुप ताङ येशू ख्रीष्‍टला शब्‍ज्‍यी कितुप मी यिन। ङे छ्‍योक नेसुर कोन्‍छ्‍योककी कताङ नङ्‍नी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍या नङ्‍गुप ताङ येशू ख्रीष्‍टकी र्‍होकुप मीतिवाला दी यिकी ति टिवु यिनो।
ख्‍यिराङला छासे क्‍यानी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये च्‍यम्‍बा ताङ लोदिमु वुङ्‍शिता।
गेकेन मेटेङ्‍बुतिवी कोर्ला
ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु अच्‍युनुपतिवा, दाक्‍पु तेरीला थोपुप थर्वाकी कोर्ला ङ ख्‍यिराङला टिकुपला छासे नो लासुङ। यिने त याङ कोन्‍छ्‍योककी खोरे मीतिवाला थेङ्‍मा च्‍यिक नङ्‍सिमा नरीकी नरी लुवु तेपा ति ख्‍यिरा छासे रम्‍बु क्‍यानी र्‍होक सिनी ङाडेङ तेरुपला ङे दी यिकी टिकुप ति ल्‍यामु यिन सिनी नोसुङ। च्‍यिलासिसिन ललाइ ललाइ मीतिवा ख्‍यिरा पर्ला खरक्‍पा सोक शुनी वे। तिवी कोन्‍छ्‍योकला मेतेन्‍वी। तमा खोकी दाक्‍पुला कटिन नङ्‍नी दाक्‍पु चाङ्‍मा जोवु तप्‍की दाक्‍पी लाका मेलोवा क्‍यासिनाङ गिवी सिनी मीतिवाला लोप्‍किवी। तोजो तिराङ मिन, येशू ख्रीष्‍टला च्‍यिक राङ वोतुप चोवो ताङ ज्‍यिन्‍दाक सिनी तेपा साङ मिकिवी। तुका मीतिवाला क्‍येन फोकुप कोर्ला गोमाला के कोन्‍छ्‍योककी सुङगी नाङ्‍ला टिनी नोक।
ती ताम्‍ङे ति ख्‍यिराङला छ्‍या राङ वे, यिन्‍सिनाङ ङ ताम्‍ङे चेयी ख्‍यिराङला टेन्‍सो कि ज्‍यितिन। चोवोकी मीतिवाला मिश्र लुङ्‍बा नेसुर तेन्‍नी वावु मीतिवी नाङ्‍ला तेपा मिकिवु गिपातिवाला खोकी तेरी पुसुकी डो च्‍यिसुङ। तमा खोरो ओङ्‍ज्‍येन सिनाङ पाङ्‍ला डोप ताङ खोप्‍रे दासा क्‍युर्नी ज्‍योकुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवाला साङ खोकी ठिम कितुप तुजे ग्‍येर्पु सेककी थोक्‍ला नाम्‍साङ पि मोशोरुप च्‍यातकला टानी नक्‍तोमीला उम ज्‍याक्‍नी वे। तुक राङ क्‍यानी सदोम ताङ गमोरा ताङ तिवी गारी गुरीकी ग्‍येसाकी मीतिवी साङ रे ताङ ङ्‍यी क्‍यानी छ्‍येवु छ्‍येमु कितुप ताङ ङोजु मेतुप शम्‍डेनतिवा क्‍यासुङ। तमा तिवा नाम्‍साङ मिशिवु मे नाङ्‍ला ख्‍येल्‍नी तिवी क्‍यावु लाका मेलोक्‍पाकी थोक्‍ला तिवाला मेकी छ्‍येर्पा फोकुप नमुना च्‍युङ्‍सुङ।
तुक राङ क्‍यानी तिवी साङ मिलाम थोङ्‍नी खोप्‍रे जु ति मेटेङ्‍बु जेवी, तमा चोवोकी ओङ्‍ज्‍येनला साङ मेङ्‍येन्‍दिवी, देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवाला साङ मारे तोङ्‍गिवी। देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु छ्‍ये मिखाएलकी मोशाकी फुङ्‍बुकी कोर्ला शैतानकी मुला खाँदा कितुप पेला मिखाएलला ङ्‍यिर्मु लासिनाङ शैतानला क्‍येन माग्‍यप्‍नी “चोवोकी ख्‍युरुङला कप्‍क्‍येन नङ्‍गिवी।” तिराङ सिक्‍यासुङ। 10 यिने ती मीतिवी याङ खोरो हाक राङ माकोवु ताम्‍ङे चुकै यिन्‍सिनाङ मारे तङ्‍नी क्‍येन तेर्किवी। तमा तिवी तेरी ताम्‍ङेतिवा ल्‍यामु हाक्‍कोकिवी सिनी रिक्‍पा मेतुप छ्‍युङ्‍मातिवा दोके क्‍यानी लाका किवी। तुक क्‍यानी तिवा रिक्‍पा मेतुप लाकाकी तेन्‍दोकला राङ ना डिवी।
11 ती मीतिवा मोताप सुकुप यिनो! च्‍यिलासिसिन तिवा कयिनकी दला शुसुङ। टङ्‍गी देर्पाला ख्‍येल्‍नी बालामकी दोके मीतिवाला जिनोक जोसुङ। तमा कोरहकी दोके कोन्‍छ्‍योककी तेन्‍दोकला लानी तिवा कोरह दोके ना डिवी। 12 ती मीतिवा ख्‍यिरा डेन साप पेला ख्‍यिराङला मारेला जोप तिराङ यिन। च्‍यिलासिसिन तिवा मी यम्‍बाला ङ्‍याम माक्‍यानी खोप्‍राङ खोक्‍पा ग्‍येङ्‍गुप नासाम तिराङ तोङ्‍गिवी। तिवा ति वुर्तुककी फार छुर शरुप छ्‍यर्वा माग्‍यकुप मुक्‍पा र्‍हेमे दोके यिन। तमा येर्वु साङ डेलु मोगोरुप दोङ्‍बु मार ताङ डेके पल्‍नी तेरी कम्‍बुप गल्‍नी शेप दोके यिन। 13 तिवा ग्‍येम्‍छो नङगी ज्‍यिवा लङ्‍गुप छ्‍यी बालाप दोके वे। तमा रङगी ङोजु मेतुप लाका ति ग्‍येम्‍छोकी बोवा दोके क्‍यानी छ्‍या देन्‍गिवी। तमा तिवा ख्‍यम्‍नी गलुप कर्मा दोके गल वे। तिवा नरीकी नरी सेक ज्‍यिवा लङ्‍गुप नक्‍तोमी दासाकी थोक्‍ला सानी ज्‍याङ वे।
14 तीकी कोर्ला आदमकी गिपा दिन्‍बा हनोककी साङ दुक सिनी नम्‍दर शेन वे, “ल्‍होसा, छासे देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मङ्‍मुकी मुला चोवो फेपिन वोतो। 15 खो फेप्‍सिमा तुका लाका मेलोक्‍पा क्‍यावु मीतिवाला ठिम क्‍या नङ्‍गिवी। तमा तिवी क्‍यावु नम्‍बा मेटेङ्‍बुकी लाकातिवा तेरी ताङ खोकी तेन्‍दोकला क्‍यावु ताम्‍ङे मेटेङ्‍बु तेरीकी थोक्‍ला पर्च्या तोङ्‍गिवी।”* 16 तुका मीतिवा नरी ङ्‍योशोक ङ्‍योशोक सिरुप ताङ नरी मी यम्‍बाला क्‍येन तेरुप छोलुप ताङ खुरुङ राङ नोवा मेलोवाला युकुप ताङ ङ राङ छ्‍ये यिन सिनी नोकितुप ताङ खोरो ख्‍येप्‍साङकी थोक्‍ला मी यम्‍बाला ख शिम्‍बु जोप गिवी।
टेमु कितुप कोर्ला टोङ्‍गु
17 यिने ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिराङ ति दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी लोमा छ्‍येतिवी गोमाला सिक्‍यावु ताम्‍ङेतिवा नासाम तोङ। 18 तिवी ख्‍यिराङला दुक सिक्‍या वे, “जम्‍बुलिङकी तिङ्‍मी तुजेला कोन्‍छ्‍योकला मोवा माक्‍यानी खोप्‍रे नोवा मेलोक्‍पाला युनी ख्‍यिराङला मर्च्या कितुप मीतिवा वुङ्‍गितो।”* 19 तिवा ति ख्‍यिराङला क्‍येङ्‍सु जोप मीतिवा यिन। तिवा जम्‍बुलिङकी नोवाला राङ युकिवी। तुक क्‍यानी तिवी मिजीला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा मेवी। 20 यिने अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिराङ ति छासे चाङ्‍मा वोतुप तेपाला रम्‍बु च्‍युङ्‍नी फेलिन ग्‍युक। तमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ओङला देनी मोपोर किसा। 21 तमा दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी नाम्‍साङ मिशिवु मिजी नङ्‍गुप च्‍यम्‍बाकी थोक्‍ला गुनी देतुप पेला कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप ङ्‍यिङ्‍ज्‍येला क्‍युर्नी माज्‍योक। 22 कोन्‍छ्‍योककी सुङगी थोक्‍ला सेमला नाम्‍दोक कितुपतिवाला च्‍यम्‍बा की। 23 ललाइ ति मे बरुप ङ्‍येलाला ख्‍येल्‍गिवी, तिवाला ति ती नेसुर र्‍होक। तमा यम्‍बाला ति ज्‍यिवा क्‍यानी च्‍यम्‍बा की। यिने च्‍याङ्‍से देता, तिवी दिक्‍पा क्‍यावु दोके काङ साङ लुमु मासेनी ती नेसुर क्‍येङ्‍सु दे।
मोलामकी मोपोर
24 दाक्‍पी कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला दिक्‍पा ने र्‍होकुप ताङ क्‍येन मेतुप जोनी खोकी मोवाकी चिप्‍ला लोदिमु क्‍यानी टिनी डिवी। 25 खो ति च्‍यिक राङ ज्‍यु वोतुप कोन्‍छ्‍योक यिन, खो ति येशू ख्रीष्‍ट नेसुर दाक्‍पुला थर्वा नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योक यिन। खोला तेरी मोवा ताङ ताङ्‍देन ताङ ङार ताङ ओङ्‍ज्‍येन ति थल्‍मा नेज्‍यु तन्‍दा सेक तसाम नेज्‍यु तिङ्‍ला सेक नरीकी नरी वुङ्‍शी, आमिन।
* 1:15 १:१५ उत्‍पत्ति ५:१८, २१-२४ * 1:18 १:१८ २ पत्रुस ३:३