10
देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ताङ शुकी बिटप टिक्‍पे
येलुङ यम्‍बा ङार छ्‍येवु देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु च्‍यिक देवाच्‍येन नेमा पाम वुङ्‍यिन कितुप ति ङे थोङ्‍सुङ। तीकी जु ति मुक्‍पी कोरुप ताङ गोला ति ज्‍य सुकुप दोके नोक। तीकी ङुतुङ ति ङ्‍यिमा दोके नोक, काङ्‍बातिवा ति कज्‍यु दोके मे मेलाप नोक। तीकी लकला पेनी वोतुप शुकी बिटप टिक्‍पे यी नोक। तीकी काङ्‍बा यावा ति ग्‍येम्‍छो खला ताङ काङ्‍बा येन्‍बा ति सला ज्‍याक्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला तीकी सेङ्‍गी वुरुप दोके क्‍यानी कशेन वोरु तेन्‍सुङ। तीकी वोरु देन्‍दुप पेला सम्‍डुक ग्‍यपुप दोके वोरु थेङ्‍मा दिन थेन्‍सुङ। ती सम्‍डुक ग्‍यपुप वोरु दिनतिवी वोरु ति मी ताम्‍ङे क्‍यावु दोके कुतुक कुतुक तेन्‍सुङ। ती पेला ङ ति ती ताम्‍ङेतिवा टिकुपला टडिक क्‍यायी। यिने तोजो पेला राङ देवाच्‍येन नेमा “ती सम्‍डुक ग्‍यकुप वोरु दिनतिवी कोर्ला ति छ्‍याकला राङ ज्‍योक। ती ति माटिक!” सिरुप वोरु यी ङे थोसुङ।
तमा ती ङे थोङ्‍गुप ग्‍येम्‍छो ताङ जम्‍बुलिङला काङ्‍बा ज्‍योकुप ङार छ्‍येवु देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी खोरो लाक्‍पा यावा ति देवाच्‍येन ने लाङ्‍सुङ। तमा नाम ताङ ती नाङ्‍ला वोतुप तेरी च्‍यालकतिवा ताङ, जम्‍बुलिङ ताङ जम्‍बुलिङला वोतुप तेरी च्‍यालकतिवा ताङ, ग्‍येम्‍छो ताङ ती नाङ्‍ला वोतुप तेरी च्‍यालकतिवा ज्‍ये नङ्‍गुप नरीकी नरी ङोसु ज्‍यु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी मिङला दुक सिनी तीकी थाक्‍छ्‍येसुङ, “तफेन्‍ला नाम्‍साङ फिमु क्‍या मनङ्‍गिवी। यिने देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु दिन्‍बा तीकी खोरो ग्‍येलिङ पुतुप तुजेला कोन्‍छ्‍योककी खोला शब्‍ज्‍यी कितुप लुङ्‍तेम्‍बातिवाला सुङ्‍गुप खोकी छ्‍याकला वोतुप ताम्‍ङेतिवा तेरी छेकिवी।”
तमा येलुङ देवाच्‍येन नेमा गोमाला ङे थोवु वोरु तीकी ङला “ख्‍युरुङ ग्‍युक, ग्‍येम्‍छो ताङ सला लानी वोतुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी लकला पेनी वोतुप शुकी बिटप ति लो!” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा ङ ति देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप तीकी चाला गल्‍नी शुकी बिटप टिक्‍पे ति लङ्‍यिन। तमा तीकी ङला “दी ति लानी सो, दीकी ख्‍योरो खोक्‍पाला खक्‍ती जेवी, यिने खला ति राङ दोके ङर्मु गिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 10 ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी लक नेमा ङे ती शुकी बिटप टिक्‍पे ति लानी सोयी। तमा ङे ख ति राङ सोवु दोके ङर्मु गाल्‍सुङ, यिने सोसिमा खोक्‍पाला ति खक्‍ती गाल्‍सुङ। 11 ती ज्‍युक्‍ला तिवी ङला “ख्‍योरो येलुङ मी बङी ताङ मिरिक बङी ताङ ग्‍येतामतिवा बङी ताङ ग्‍येल्‍वुतिवा बङीकी थोक्‍ला ज्‍युक्‍ला काङ काङ च्‍युङ्‍गिवी सिरुप कोर्ला नम्‍दर शे गोकितो!” सिनी सिक्‍यासुङ।