9
ङार छ्‍येवु च्‍युच्‍यु पेतिवा
येलुङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ङवा तीकी खोरो ग्‍येलिङ पुसुङ। तमा नाम नेमा कर्मा च्‍यिक पापुप ति ङे थोङ्‍सुङ। ती कर्मा तीला छासे तिङ्‍मु वोतुप मुक्‍तुमकी गो बेतुप लिमी ति तेसुङ। ती कर्मा तीकी ती मुक्‍तुमकी गो ति पेसुङ। तमा मे कशेन बरुप नाङ ने तुता थेन्‍दुप दोके थेन्‍सुङ। ती तुताकी जोसालेन्‍सिन ङ्‍यिमा ताङ नाम साङ नक्‍तोमी गाल्‍सुङ। ती तुताकी नङ नेसुर जम्‍बुलिङकी खला च्‍युच्‍यु पेतिवा बङी थेन्‍सुङ। तिवाला बिच्‍छीकी दोके मीला फेसिमा तुक टम्‍बुप ङार बिन्‍सुङ। तमा तिवाला “जम्‍बुलिङकी च ताङ दोङ्‍बु ताङ चुशिङतिवाला काङ साङ ना मातोङा, यिने टली लोला कोन्‍छ्‍योककी लज्‍युरकी त मेतुप मीतिवाला तिराङ फेनी छ्‍येर्पा बिन!” सिनी क बिन्‍सुङ। ती च्‍युच्‍यु पेतिवाला मीतिवा सेतुप ओङ माबिन, यिने ल ङ सेक तिराङ छेटाङ तेरुप ओङ बिन्‍सुङ। ती च्‍युच्‍यु पेतिवी फेतुप पेला मीतिवाला बिच्‍छीकी फेसिन चो छेटाङ गिवे, तुकै राङ छेटाङ गिनोक। ती तुजेला मीतिवा शेप नो क्‍यासिनाङ मिशिवी, शेप छल्‍सिनाङ शि मुखुवी।
ती च्‍युच्‍यु पेतिवी जुजम ति मक ग्‍यक डोपला टडिक क्‍या ज्‍यकुप ततिवा दोके नोक। तिवी गोला सेरकी ग्‍येल्‍वी उशाक दोके कोन्‍नी नोक। तमा तिवी ङुतुङ ति मी ङुतुङ दोके नोक। तिवी र्‍ह ति पुम्‍पेजी र्‍ह दोके ताङ स ति सेङ्‍गीकी स दोके नोक। तिवी छेकोकला ति च्‍याकी लिङ ग्‍यप्‍नोक। तिवी पुशोककी वोरु ति थमु ग्‍यक डोपला छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यकुप त ताङ तखुरतिवा बङीकी वोरु दोके देन्‍गिनोक। 10 तिवी ङमी गोला बिच्‍छीकी दोके दुङ साङ नोक। तिवी ङमाला मीतिवाला ल ङ सेक छेटाङ तेरुप ङार नोक। 11 तमा ती छासे तिङ्‍मु वोतुप मुक्‍तुमकी खला ओङ्‍ज्‍येन कितुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी तिवी खला ग्‍येला किनोक। तीकी मिङ ति हिब्रू ताम्‍ङेला एबाड्‍डोन ताङ ग्रीक ताम्‍ङेला अपोल्‍लियोन सिनोक।*
12 लुनी वोतुप छेटाङ सुमकी नाङ्‍ला थल्‍माकी छेटाङ ति गल सिन्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला येलुङ यम्‍बा छेटाङ ङ्‍यिवा ति लुनी वे।
13 ती ज्‍युक्‍ला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु टुक्‍पा तीकी खोरो ग्‍येलिङ पुसुङ। तमा कोन्‍छ्‍योककी दोङ्‍ला वोतुप सेरकी छोठीकी सुर ज्‍यी नेमा वोरु यी थेन्‍दुप ति ङे थोसुङ। 14 ती ग्‍येलिङ खुरुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु टुक्‍पा तीला “चङ्‍बु ग्‍येर्पु यूफ्रेटिसला टानी ज्‍यकुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ज्‍यीला पि तोङ!” सिनी सिक्‍यासुङ। 15 ती ज्‍युक्‍ला ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ज्‍यीतिवा पि ताङ्‍सुङ। तिवा ति जम्‍बुलिङला वोतुप मी छो सुमला छो च्‍यिक सेतुपला टेके तुजे ताङ ङ्‍यिमा ताङ ल ताङ लोकी थोक्‍ला टडिक क्‍या ज्‍याक्‍नोक। 16 ते त शेन्‍दुप मक्‍मीतिवा छेबुङ खल ज्‍यिक चोयी वे सिरुप ति ङे थोसुङ। 17 तमा ङे कोन्‍छ्‍योक नेमा वावु ज्‍यल्‍काला ततिवा ताङ ते खला शेन्‍दुपतिवा थोङ्‍सुङ। ती ते खला शेन्‍दुपतिवी छेकोकला ग्‍यपुप च्‍याकी लिङ ति मे दोके मर्वु ताङ ङोन्‍बु ताङ सेर्वु नोक। ती ततिवी गो ति सेङ्‍गीकी गो दोके नोक। तमा तिवी ख नेसुर मे ताङ तुता ताङ गन्‍धक थेन्‍गिनोक। 18 तिवी ख नेमा थेन्‍दुप मे ताङ तुता ताङ गन्‍धक तीकी छेटाङ सुम नेसुर मी मिरिक छो सुमला छो च्‍यिक सेसुङ। 19 च्‍यिलासिसिन ती ततिवी ख ताङ ङमाला ङार नोक। तिवी ङमा ति रुल दोके नोक। ती ङमाला गो साङ नोक। ती ङमाकी गो थ्‍वोनी मीतिवाला म देन्‍गिनोक।
20 दुका छेटाङ नेसुर मासेनी लुवु मीतिवी खोप्‍रे लाक्‍पी क्‍यावु लाका नेसुर सेम माग्‍युर्नोक। तमा तिवी डेतिवाला तेन्‍दुप ताङ, सेर ताङ ङुल ताङ सेर्मु ताङ दो ताङ शिङगी कुला तेन्‍दुप क्‍युर्नी माज्‍याक। तिवा ति थोङ्‍गुप साङ मोथोङ्‍गुप ताङ थो साङ मुथुपुप ताङ युक साङ मुथुपुप यिन। 21 तोजो तिराङ मिन, तिवी खोप्‍रे क्‍यावु मी सेतुप ताङ जिम्‍डुल छ्‍या देन्‍दुप ताङ शम्‍डेन कितुप ताङ कुन कितुप नेसुर सेम माग्‍युर्नोक।
* 9:11 ९:११ तीकी तेन्‍दोक ति “ना तोङ्‍गुप मी” सिक्‍यावु यिन।