8
लज्‍युर दिन्‍बा ताङ सेरकी पोकेकी कोर्ला
येलुङ लुक रुककी लज्‍युर दिन्‍बा ति तोल्‍सुङ। ती पेला ते तो मिसिन छ्‍युजी फेका सेक देवाच्‍येन ति कुसुमी देसुङ। तमा ते कोन्‍छ्‍योककी चिप्‍ला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा दिन लानी वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। तिवाला ति ग्‍येलिङ रे रे तेसुङ। ती ज्‍युक्‍ला सेरकी पोके लकला खुरुप यम्‍बा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा च्‍यिक वानी छोठी चिप्‍ला लासुङ। तमा ग्‍येल्‍ठिककी चिप्‍ला वोतुप सेरकी छोठी खला कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप तेरी मीतिवी क्‍यावु मोपोरकी मुला देकुपला पो बङी तेसुङ। ती पोकी तुता ति मीतिवी क्‍यावु मोपोरकी मुला राङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी लक ने केला कोन्‍छ्‍योककी चिप्‍ला गाल्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी पोके ति लानी छोठीकी मे ति पोके नाङ्‍ला लुक्‍नी जम्‍बुलिङला क्‍युर्सुङ। तमा सम्‍डुक ग्‍यकुप वोरु ताङ चिलाम ग्‍यपुप ताङ सयी ग्‍यप्‍सुङ।
ग्‍येलिङ दिनतिवा
तेसुर ती ग्‍येलिङ दिन खुरुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु दिनतिवा ग्‍येलिङ पुतुपला टडिक क्‍यासुङ।
देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तङ्‍बु तीकी ग्‍येलिङ पुसुङ। तमा जम्‍बुलिङला ठक र्‍हेवु सेर ताङ मे पाप्‍सुङ। तीकी जोसालेन्‍सिन जम्‍बुलिङ छो सुमला छो च्‍यिक ताङ दोङ्‍बुतिवा छो सुमला छो च्‍यिक ताङ ङोर्मु वोतुप नम्‍बा तेरीकी चतिवा छिक्‍सुङ।
येलुङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ङ्‍यिवा तीकी खोरो ग्‍येलिङ पुसुङ। तमा मे बरिन वोतुप टक ग्‍येर्पु यी ग्‍येम्‍छो नाङ्‍ला क्‍युर्सुङ। तमा ग्‍येम्‍छो छो सुमला छो च्‍यिक ति ठकला गाल्‍सुङ। तमा ग्‍येम्‍छोला सेन्‍बु वोतुप सेम्‍ज्‍येनतिवा छो सुमला छो च्‍यिक ति शिसुङ। टुतिवा साङ छो सुमला छो च्‍यिक ति ना गाल्‍सुङ।
10 येलुङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु सुम्‍बा तीकी खोरो ग्‍येलिङ पुसुङ। तमा नाम नेमा बाशिङ च्‍येतुप दोके कर्मा ग्‍येर्पु यी जम्‍बुलिङला पाप्‍सुङ। ती ति चङ्‍बुतिवा छो सुमला छो च्‍यिक ताङ छ्‍यी पुङतिवा वोतुप दासाला पाप्‍सुङ। 11 ती कर्माकी मिङ ति “खक्‍ती” यिन। ती कर्मा लुम्‍बुप दासाला छ्‍यु छो सुमला छो च्‍यिक ति तेरी खक्‍ती गाल्‍सुङ। तमा ती छ्‍यु थुङ्‍गुप मीतिवा बङी शिसुङ।
12 येलुङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ज्‍यिवा तीकी खोरो ग्‍येलिङ पुसुङ। तमा ङ्‍यिमा ताङ उला ताङ कर्मा छो सुमला छो च्‍यिकला पोप्‍सुङ। तिवी वोसिर छो सुमला छो च्‍यिक ति नक्‍तोमी गाल्‍सुङ। तुक क्‍यानी ङ्‍यिमी दिङगी वोसिर ताङ नुपकी वोसिर छो सुमला छो च्‍यिक ति नक्‍तोमी गाल्‍सुङ।
13 तमा ङे ल्‍हासालेन्‍सिन नामला ठ च्‍यिक फुरिन वोतुप थोङ्‍सुङ। तमा तीकी थोर ग्‍यप्‍नी “अबुइ! काङ्‍ग्‍या मोताप सुकुप ताम्‍ङे यिन! जम्‍बुलिङला देतुप मीतिवाला छासे ज्‍यिवा लङ्‍गुप वे। च्‍यिलासिसिन देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा सुमकी ङमु राङ पु गोवु ग्‍येलिङकी वोरु ति तरोङ साङ लुनी वे।” सिनी सिक्‍यावु ति ङे थोसुङ।