12
पुम्‍पेजा ताङ डुक
तमा ङे देवाच्‍येनला हलेवु त च्‍यिक थोङ्‍सुङ। ती ति काङ यिन सिसिन पुम्‍पेजा मिरा च्‍यिककी मज्‍या कोन्‍दुप दोके ङ्‍यिमा कोन्‍नी नोक। तीकी काङ्‍बी वोक्‍ला उला नोक। तमा तीकी गोला ति कर्मा च्‍यिङ्‍ङी वोतुप उशाक कोन्‍नी नोक। ती पुम्‍पेजा ति जु च्‍येन्‍दी वोतुप नोक। तमा जु ठिलुप पेला लेप्‍नी सुक ग्‍यपुप तप्‍की कशेन च्‍यार देनिन नोक। येलुङ ङे देवाच्‍येनला यम्‍बा त च्‍यिक साङ थोङ्‍सुङ। ती ति गो दिन ताङ अर्क्योक च्‍यिथम्‍बा वोतुप डुक मर्वु बोम्‍बु यी नोक। तीकी गो रे रेला ग्‍येल्‍वी उशाक रे रे कोन्‍नी नोक। तीकी ङमा थ्‍वोनी नामगी कर्मा छो सुमला छो च्‍यिक ति रुनी जम्‍बुलिङला क्‍युर्सुङ। तमा ती पुम्‍पेजाला आङा केलुङ्‍मे ती आङाला मिता तोङ्‍गुप सिनी ती ति आङा क्‍येप छलुप पुम्‍पेजी चिप्‍ला गुनी देसुङ। तमा ती पुम्‍पेजा तीकी लुङ्‍बा तेरीकी मीतिवाला च्‍याङ्‍युङ थ्‍वोनी च्‍युरुवु क्‍यानी ग्‍येला कितुप पुज्‍युङ यी क्‍येसुङ। यिने ती पुज्‍युङ तीला शार्क्येक लङ्‍नी कोन्‍छ्‍योक ताङ खोकी ग्‍येल्‍ठिकला टि गाल्‍सुङ। तमा ती ज्‍युक्‍ला ती पुम्‍पेजा ति दासा पाङ्‍थेरी नेवा टोनी गाल्‍सुङ। ते तीला कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिमा तोङ्‍डा च्‍यिक ताङ सयी ङ्‍यी ताङ खल टुक सेक सोपला दासा टडिक क्‍यानी ज्‍याक्‍नोक।
ती पेला देवाच्‍येनला मक ल्‍हासुङ। तमा मिखाएल सिरुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु छ्‍ये ताङ तीकी मक्‍मीतिवी ती डुककी मुला मक ग्‍यप्‍सुङ। तमा डुक ताङ तीकी मक्‍मीतिवी साङ तिवी मुला मक ग्‍यप्‍सुङ। यिने ती डुक ताङ तीकी मक्‍मीतिवा तेरी फम्‍नी तिवा देवाच्‍येनला देतुप दासा साङ माङ्‍ये। तुक क्‍यानी ती डुक बोम्‍बु ति देवाच्‍येन नेमा जम्‍बुलिङला तेन क्‍युर्सुङ। ती ति थल्‍माकी रुल यिनोक। तीकी मिङ ति दुक्‍टा याङ्‍ना शैतान यिन। तीकी जम्‍बुलिङकी मीतिवाला जिनोक जोनी लाका मेलोवा कि ज्‍यिकिनोक। तीला जम्‍बुलिङला क्‍युरुप पेला तीकी मक्‍मीतिवाला साङ तीकी मुला राङ क्‍युर्सुङ।
10 ती पेला देवाच्‍येनला दुक सिक्‍यावु वोरु ग्‍येर्पु यी ङे थोसुङ।
“त याङ दाक्‍पी कोन्‍छ्‍योककी तेरी मीतिवाला थर्वा नङ्‍गुप ताङ खोकी ङार ताङ ग्‍येल्‍खाप ताङ खोकी पेन नङ्‍गुप ख्रीष्‍टकी ओङ्‍ज्‍येन ति वा वे।
च्‍यिलासिसिन तेपा कितुप दाक्‍पी अच्‍युनुपतिवाला ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या कोन्‍छ्‍योककी दोङ्‍ला क्‍येन तेरुप शैतान ति देवाच्‍येन नेमा तेन्‍नी क्‍युर्नी वे।
11 तेपा कितुप दाक्‍पी अच्‍युनुपतिवी थर्वा नङ्‍गुप लुक रुककी ठक ताङ कोन्‍छ्‍योककी कोर्ला पङ्‍बु बिन्‍दुप सुङ नेसुर तिवाला क्‍येन तेरुप शैतानकी खला ग्‍येलुप यिन।
च्‍यिलासिसिन पङ्बु तेरुपला तिवा शिराङ गोसिनाङ खोप्‍रे जुकी थोक्‍ला पप माक्‍या।
12 ती तप्‍की ओ देवाच्‍येन ताङ देवाच्‍येनला वोतुपतिवा,
ख्‍यिराङ कशेन गा की।
यिने जम्‍बुलिङ ताङ ग्‍येम्‍छोला वोतुपतिवाला छासे ज्‍यिवा यिन।
च्‍यिलासिसिन खुरुङ ना डोप तुजे अला मे सिरुप हाक्‍कोनी
शैतान ति छासे ङ्‍यिर्मु कोक्‍पु लानी ख्‍यिराङ जम्‍बुलिङला वोतुपतिवी पर्ला गाल वे।”
13 ती डुक तीकी खुरुङ जम्‍बुलिङला क्‍युरुप हाक्‍कोसिमा ती पुज्‍युङ क्‍येप पुम्‍पेजा तीला दुक्‍पा तेरुपला छाल्‍सुङ। 14 यिने कोन्‍छ्‍योककी ती पुम्‍पेजा तीला डुककी चिप नेसुर दासा पाङ्‍थेरीला फुर्नी डोपला ठ ग्‍येर्पुकी नप्‍शोक ङ्‍यी बिन्‍सुङ। तमा तीला ते लो सुम ताङ फेका सेक ती डुक नेसुर र्‍होक्‍नी सोपला टडिक क्‍या ज्‍याक्‍सुङ। 15 तमा ती डुक तीकी ती पुम्‍पेजा तीला ज्‍ये डोशी सिनी ती पुम्‍पेजी तिङ नेसुर खोरो ख नेमा शोतोक दोके छ्‍यु कशेन तेन्‍सुङ। 16 यिने डुककी ख नेमा तेन्‍दुप शोतोककी ती पुम्‍पेजा तीला ज्‍ये मोडोशी सिनी से ख पेनी ती छ्‍यु ति सिम्‍नी गाल्‍सुङ। 17 ती तप्‍की डुक ति मङ ङ्‍यिर्मु लानी यम्‍बा लुनी वोतुप पुम्‍पेजी गिपातिवाला थमु ग्‍यकुपला गाल्‍सुङ। ती पुम्‍पेजी गिपातिवा ति कोन्‍छ्‍योककी सुङला ङ्‍येन्‍दुप ताङ मीतिवाला येशूकी थोक्‍ला पङ्‍बु तेरुपतिवा यिन।
18 तमा ती डुक ति ग्‍येम्‍छोकी गारीला लानी देसुङ।