13
ग्‍येम्‍छो नाङ ने थेन्‍दुप सेम्‍ज्‍येन
तमा येलुङ ग्‍येम्‍छो नाङ ने सेम्‍ज्‍येन च्‍यिक थेन्‍दुप ति ङे थोङ्‍सुङ। तीकी ति अर्क्योक च्‍यिथम्‍बा ताङ गो दिन चोके नोक। तमा अर्क्योक रे रेला ग्‍येल्‍वी उशाक कोन्‍नोक। तमा ती गो रे रेला कोन्‍छ्‍योकला मारे तोङ्‍गुप मिङ टिनी नोक। तीकी जु ति जिक दोके नोक। तमा तीकी काङ्‍बातिवा तोमकी काङ्‍बा दोके ताङ ख ति सेङ्‍गी ख दोके नोक। ती डुक तीकी खोरो ङार ताङ ग्‍येल्‍ठिक ताङ ओङ्‍ज्‍येन ग्‍येर्पु ति ती सेम्‍ज्‍येन तीला बिन्‍सुङ। ती सेम्‍ज्‍येनकी गो दिनतिवी नाङ्‍ला गो च्‍यिकला ति म कशेन थेन्‍दुप दोके नोक, यिने ती म ति तोर्नोक। तमा तेरी जम्‍बुलिङकी मीतिवा हलेवा लानी ती सेम्‍ज्‍येनकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। ती डुक तीकी खोरो ओङ्‍ज्‍येन ति ती सेम्‍ज्‍येन तीला बिन्‍दुप तप्‍की मीतिवी ती डुक तीला तेन्‍गिनोक। तमा तिवी “दी सेम्‍ज्‍येन दोके याङ यम्‍बा काङ साङ मे। दीकी तेन्‍दोकला सी थमु ग्‍यक थुप्‍किवी रो?” सिनी तीला तेन्‍दुप छाल्‍सुङ।
तमा ती सेम्‍ज्‍येन तीला कोन्‍छ्‍योकला मारे तोङ्‍गुप ओङ्‍ज्‍येन ताङ ल खल ज्‍यी ताङ ङ्‍यी सेक ग्‍येला कितुप ओङ्‍ज्‍येन बिन्‍सुङ। तमा तीकी ख पेनी कोन्‍छ्‍योकला मारे ताङ्‍नी खोकी मिङ ताङ खो ज्‍युवु दासा ताङ देवाच्‍येनला वोतुपतिवा तेरीला मारे तोङ्‍गुप छाल्‍सुङ। कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप मीतिवी मुला थमु ग्‍यकुप ताङ तिवी खला ग्‍येलुप ओङ्‍ज्‍येन साङ कोन्‍छ्‍योककी तीला नाङ्‍सुङ। तमा तेरी गिपातिवा ताङ मीतिवा ताङ ग्‍येतामतिवा ताङ मिरिकतिवाला ग्‍येला कितुप ओङ साङ नाङ्‍सुङ। तुक क्‍यानी सेतुप लुक रुककी मिजीकी थेप नाङ्‍ला जम्‍बुलिङ ज्‍येङ्‍गुप गोमाला के मिङ टिनी वोतुप मीतिवा मिसिन यम्‍बा जम्‍बुलिङला वोतुप मीतिवा तेरीकी ती सेम्‍ज्‍येनला राङ ताङ्‍देन किवी।
सी ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍कोवु नो किवे, तीकी दी ताम्‍ङे ति ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येना।
10 “दोजो सु चोन्‍खाङला डो गोवु नोके,
ती ति चोन्‍खाङला टिनी डिवी।
दोजो सुला खुर्पा थ्‍वोनी से गोवु नोके,
तीला खुर्पा थ्‍वोनी सेकिवी।”*
तीकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी गिपातिवा ति हम क्‍यानी देतुप ताङ तेपा रम्‍बु क्‍यानी दे गोकिवी।
से दिङ ने थेन्‍दुप सेम्‍ज्‍येन
11 तमा येलुङ से दिङ ने यम्‍बा सेम्‍ज्‍येन यी साङ थेन्‍दुप ति ङे थोङ्‍सुङ। ती सेम्‍ज्‍येन ति लुक रुककी दोके अर्क्योक ङ्‍यी वोतुप नोक। तमा तीकी वोरु ति डुककी वोरु दोके तेन्‍नी ताम्‍ङे लप्‍किनोक। 12 तीकी गोमाला थेन्‍दुप सेम्‍ज्‍येनकी छापला तेरी ओङ्‍ज्‍येन किनोक। तमा जम्‍बुलिङ ताङ जम्‍बुलिङकी मीतिवाला साङ तीला तेन ज्‍यिकिनोक। ती सेम्‍ज्‍येन ति गोला म थेन्‍दुप सेम्‍ज्‍येन यिनोक। 13 तमा तीकी मीतिवी थोङ्‍दाङला नाम नेमा जम्‍बुलिङला मे क्‍युरुप हलेवु त ग्‍येर्पु ग्‍येर्पुतिवा साङ छ्‍या तेन्‍सुङ। 14 गोमाला थेन्‍दुप सेम्‍ज्‍येनकी छापला बिन्‍दुप ती ओङ्‍ज्‍येन नेसुर त छ्‍या तेन्‍सिमा जम्‍बुलिङकी मीतिवाला तीकी जिनोक जोसुङ। तमा तीकी गोला म थेन्‍सिनाङ टेकुप सेम्‍ज्‍येन तीला मी तेरीकी तेन ज्‍यितुपला मीतिवाला तीकी कु जो सिनी क बिन्‍सुङ। 15 ती गोमी सेम्‍ज्‍येनकी कु तीकी ताम्‍ङे लप्‍शी, तमा ती कुला मेतेन्‍दुप मीतिवा तेरी सेशी सिनी ती कुला उ लुकुप ओङ साङ सेम्‍ज्‍येन ङ्‍यिवाला बिन्‍नोक। 16 तमा तीकी मी छ्‍ये ताङ छ्‍युङा यिन्‍शी, छ्‍युक्‍पु ताङ पेराङ्‍बु यिन्‍शी, योक्‍पु ताङ रङ्‍ज्‍येन वोतुप यिन्‍शी, तेरीला लाक्‍पा यावाला याङ्‍ना टली लोला लज्‍युर ग्‍यक च्‍यिसुङ। 17 ती लज्‍युर ति ग्‍येम्‍छो नाङ ने थेन्‍दुप सेम्‍ज्‍येनकी मिङ याङ्‍ना तीकी मिङ छ्‍या देन्‍दुप अङ्‍टङ यिन। ती लज्‍युर माग्‍यपुपतिवा ति सु साङ चोङ्‍गुप ताङ ङ्‍योप मेङ्‍येवु च्‍युङ्‍सुङ।
18 तीकी थोक्‍ला छासे रिक्‍पा गोकिवी। सी ल्‍यामु क्‍यानी हाक्‍कोवु नोकिवे, तीकी ती सेम्‍ज्‍येनकी अङ्‍टङकी तेन्‍दोक ति हाक्‍कोशी। दी अङ्‍टङ ति मी च्‍यिकला सिक्‍यावु यिन। तीकी अङ्‍टङ ति ६६६ यिन।
* 13:10 १३:१० यर्मिया १५:२; ४३:११