14
लुक रुक ताङ १,४४,००० खोला मोवा कितुपतिवा
येलुङ ङे ल्‍हासालेन्‍सिन सियोन पम्‍दोकला ती लुक रुक ति लानी देतुप थोङ्‍सुङ। तीकी मुला मी बुङ च्‍यिक ताङ तोङ्‍डा खल ङ्‍यी ताङ ज्‍यी लानी नोक। तिवी टली लोला थर्वा नङ्‍गुप लुक रुक ताङ खोकी पपी मिङ टिनी नोक। तमा देवाच्‍येन नेमा छ्‍यु बङी ग्‍युकुप वोरु दोके ताङ सम्‍डुक ग्‍यकुप दोके वोरु ग्‍येर्पु वावु ति ङे थोसुङ। ती वोरु ति डम्‍ङ्‍याङ टिलुपतिवी डम्‍ङ्‍याङ टिलुप वोरु दोके नोक। तमा ते १,४४,००० मीतिवी ति ग्‍येल्‍ठिक ताङ सेन्‍बु वोतुप सेम्‍ज्‍येन ज्‍यी ताङ गोमा कितुप मी छ्‍ये मिरा खल ज्‍यिक ताङ ज्‍यीकी दोङ्‍ला लानी लु सम्‍बा यी लासुङ। ती लु ति दी जम्‍बुलिङ ने थर्वा ङ्‍येतुप १,४४,००० मीतिवी मिसिन यम्‍बा सी साङ लोप मुथुप्‍नोक। ती मीतिवा नाम्‍साङ पुम्‍पेजी मुला शम्‍डेन कितुप लाका माक्‍यानी चाङ्‍मा देतुपतिवा यिनोक। तिवा लुक रुक कनी डिवे, तीकी तिङ्‍ला तिङ्‍योकुपतिवा यिनोक। तिवा ति मीतिवी नाङ ने थर्वा ङ्‍येनी कोन्‍छ्‍योक ताङ लुक रुककी थोक्‍ला थल्‍माकी डेलु दोके च्‍युङ्‍गुप मीतिवा यिनोक। तिवी ख नेमा नाम्‍साङ जिनोक जोप ताम्‍ङे मालापुप ताङ क्‍येन मेतुप नोक।
देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु सुमतिवा
येलुङ यम्‍बा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा च्‍यिक नामगी पर्ला फुरिन वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। तीकी मुला जम्‍बुलिङला वोतुप तेरी मिरिक ताङ गिपा ताङ ग्‍येताम ताङ लुङ्‍बाकी मीतिवाला ख्‍याप्‍टाक कितुप नरीकी नरी लुवु कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु नोक। तीकी थोर ग्‍यप्‍नी “कोन्‍छ्‍योकला ज्‍यिवा किसा, खोला मोवा किसा। च्‍यिलासिसिन खोकी ठिम कितुप तुजे वा वे। देवाच्‍येन ताङ जम्‍बुलिङ ताङ ग्‍येम्‍छो ताङ छ्‍यु दोलुप दासा तेरी जो नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योकला मोवा की।” सिनी सिक्‍यासुङ।
ती ज्‍युक्‍ला येलुङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ङ्‍यिवा ति गोमी लेन क्‍योलुप थु तीकी तिङ्‍ला लेसुङ। तमा तीकी “ना गाल्‍सुङ! ग्‍येसा ग्‍येर्पु बेबिलोन ति ना गाल्‍सुङ! तीकी मिरिक मिरिककी मीतिवा तेरीला गुन्‍डुम छ्‍याङ थुङ च्‍यिसुङ। ती गुन्‍डुम छ्‍याङ ति ती ग्‍येसाकी शम्‍डेन क्‍यावु तप्‍की वुङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिर्मु यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ।
येलुङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप मी सुम्‍बा तीकी कशेन थोर ग्‍यप्‍नी तिवी तिङ तिङ्ला दुक सियी लेसुङ। “चुका मी तीकी ती सेम्‍ज्‍येन ताङ तीकी कुला तेन्‍नी टला याङ्‍ना लाक्‍पाला तीकी लज्‍युर ग्‍यप वे, 10 तिवाला कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिर्मुकी गुन्‍डुम छ्‍याङ थुङ ज्‍यिकिवी। खो छासे ङ्‍यिर्मु लावु तप्‍की खोकी छासे क्‍यानी पर्च्या तोङ्‍गिवी। तमा तिवा चाङ्‍मा वोतुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा ताङ लुक रुककी दोङ्‍ला मे ताङ तुसोककी नाङ्‍ला छेटाङ खुर्किवी। 11 तिवाला छेटाङ बिन्‍दुप मे ताङ तुसोककी तुता ति नाम्‍साङ मोतोरी। मिरा चोकी ती सेम्‍ज्‍येन ताङ तीकी कुला ताङ्‍देन क्‍यानी तीकी मिङ वोतुप लज्‍युर टली लोला ग्‍यप वे, तिवाला ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या नाम्‍साङ ङासोप मेङ्‍येवी।”
12 तीकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी कला ङ्‍येन्‍दुप ताङ येशूला तेपा कितुपतिवा डेकला दे गोकिवी।
13 ती ज्‍युक्‍ला देवाच्‍येन नेमा दुक सिरुप वोरु यी ङे थोसुङ, “दी ताम्‍ङे टिसा! तफेन्‍ला सी चोवो येशूला तेपा क्‍यानी शिवे, तिवा मोलाम थोपुप यिनो।”
तमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी दुक सुङ्‍गिवी, “ती ताम्‍ङे ति टेके यिन। तिवी लाका ल्‍यामु क्‍यावु तप्‍की तिवाला ङासोप ङ्‍येकिवी। तिवी क्‍यावु लाका ति कोन्‍छ्‍योककी टेन्‍सो क्‍या नङ्‍गिवी।”
जम्‍बुलिङकी सप्‍ले ङकुप पेला लेपुप
14 तमा ङे ल्‍हासालेन्‍सिन मुक्‍पा कर्मुकी खला मी सेवु दोके मिरा च्‍यिक देन वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। तीकी गोला ग्‍येल्‍वी सेरकी उशाक कोन्‍नोक। तमा लकला ति छासे नेन्‍बु वोतुप सोर च्‍यिक खुर्नी नोक। 15 येलुङ यम्‍बा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु च्‍यिक ल्‍हङाङ नाङ नेमा थेन वानी ती मुक्‍पी खला देन वोतुप तीला थोर ग्‍यप्‍नी “ख्‍योरो सोर थ्‍वोनी सप्‍ले ङो। च्‍यिलासिसिन जम्‍बुलिङकी तेरी सप्‍लेतिवा छोनी ङकुप पेला लेम वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 16 तमा ती मुक्‍पी खला देतुप तीकी खोरो लकला वोतुप सोर थ्‍वोनी जम्‍बुलिङकी सप्‍लेतिवा ङासुङ।
17 ती ज्‍युक्‍ला येलुङ देवाच्‍येनला वोतुप ल्‍हङाङ नेमा यम्‍बा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु यी पाङ्‍ला थेन्‍दुप ति ङे थोङ्‍सुङ। तीकी लकला साङ सोर नेन्‍बु च्‍यिक नोक।
18 येलुङ छोटी नेमा मेला ओङ्‍ज्‍येन कितुप यम्‍बा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु च्‍यिक थेन्‍नी लेसुङ। तमा तीकी ती सोर नेन्‍बु खुरुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीला थोर ग्‍यप्‍नी “ख्‍योरो सोर नेन्‍बु थ्‍वोनी जम्‍बुलिङकी गुन्‍डुम शिङ खला वोतुप गुन्‍डुमतिवा ङानी दुम। च्‍यिलासिसिन जम्‍बुलिङकी गुन्‍डुमतिवा तेरी छो सिन वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 19 तमा ती सोर नेन्‍बु खुरुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी खोरो सोर थ्‍वोनी जम्‍बुलिङला वोतुप गुन्‍डुमतिवा ङानी दुम्‍सुङ। तमा कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिर्मुकी गुन्‍डुम छ्‍याङ जोप कोल ग्‍येर्पुकी नाङ्‍ला क्‍युर्सुङ। 20 ती ज्‍युक्‍ला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी ग्‍येसाकी फिला वोतुप कोल नाङ्‍ला ती गुन्‍डुमतिवा लुक्‍नी चिर्सिमा ठक तेन्‍सुङ। ती ठक ति ज्‍यिङ्‍बा सेक तिङ्‍मु ताङ किलोमिटर सयी सुम सेक टाम्‍सुङ।