15
देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा दिन ताङ छेटाङ दिनतिवा
येलुङ ङे देवाच्‍येनला हलेवु त ग्‍येर्पु यी थोङ्‍सुङ। ते देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा दिनतिवी छेटाङ रे रे खुर्नोक। तिवा ति कोन्‍छ्‍योककी तिङ्‍मी छेटाङतिवा यिन। च्‍यिलासिसिन तिवा नेसुर राङ कोन्‍छ्‍योककी पर्च्याकी छेटाङ ति डुप्‍सुङ।
येलुङ ते मे र्‍हेवु शेलकी ग्‍येम्‍छो दोके वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। ती शेलकी ग्‍येम्‍छो गारीला सेम्‍ज्‍येन ताङ तीकी कु ताङ तीकी मिङकी अङ्‍टङ वोतुप तीला ग्‍येलुपतिवा तेरी लानी देन्‍नोक। तिवी लकला कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप डम्‍ङ्‍याङतिवा खुर्नी नोक। तमा तिवा दुक सिनी कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी कितुप मोशाकी लु ताङ लुक रुकला सोवा देकुप लु लङ्‍गिनोक।
“ओ ङार छ्‍येवु चोवो कोन्‍छ्‍योक,
चोवोकी क्‍या नङ्‍गुप लाकातिवा चोछ्‍येवु ताङ हलेवु वे।
चोवोकी क्‍या नङ्‍गुप लाकातिवा तेरी टेके ताङ टेङ्बु वे।
चोवो याङ नरी ग्‍येला कितुप ग्‍येल्‍वु यिन।
ओ चोवो कोन्‍छ्‍योक,
चोवोला सी ज्‍यिवा मिकिवी रो?
सी चोवोकी मिङला मोवा मिकिवी रो?
च्‍यिलासिसिन चाङ्‍मा वोतुप ति चोवो तिराङ यिन।
मिरिक तेरीकी मीतिवी चोवोला राङ सोवा बुल्‍गिवी।
च्‍यिलासिसिन चोवोकी क्‍या नङ्‍गुप लाका टेङ्‍बुतिवा तेरीकी ठछ्‍येली थोङ्‍नी वे।”
ती ज्‍युक्‍ला येलुङ ङे देवाच्‍येनला वोतुप कोन्‍छ्‍योककी ल्‍हङाङकी गो ति पेतुप थोङ्‍सुङ। ती ल्‍हङाङ ति इस्राएलकी मीतिवा दासा पाङ्‍थेरीला वोतुप पेला कोन्‍छ्‍योककी मोशाला नङ्‍गुप चाङ्‍मा वोतुप पङ्‍बुकी कुर यिन। तमा ती ल्‍हङाङ नेमा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा दिनतिवा कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप छेटाङ रे रे खुर्नी थेन्‍सुङ। तिवा छासे क्‍यानी चेङ्‍गा ताङ वो ग्‍यकुप मज्‍या कर्मु कोन्‍नी छेकोक लोला सेरकी करा च्‍यिनी नोक। ती सेन्‍बु वोतुप सेम्‍ज्‍येन ज्‍यीकी नाङ्‍ला च्‍यिककी सेरकी कोरा दिन ति देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु दिनतिवाला तेसुङ। ती सेरकी कोरा नाङ्‍ला नरीकी नरी ङोसु ज्‍युवु कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिर्मुकी क्‍येङ्‍गुप नोक। तमा ते कोन्‍छ्‍योककी मोवा ताङ खोकी ङार नेसुर थेन्‍दुप तुताकी कोन्‍छ्‍योककी ल्‍हङाङ क्‍येङ्‍सुङ। तमा ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा दिनतिवा ति छेटाङ दिनतिवा मासिन्‍दा सेक्‍ला सु साङ ल्‍हङाङ नाङ्‍ला शुक माथुप।