17
पुम्‍पेजा छ्‍येमु ताङ सेम्‍ज्‍येनकी कोर्ला
ती कोरा दिन खुरुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी पर्ला मिरा च्‍यिक ति ङे चाला वानी “दे शोक, ङ ख्‍युरुङला छासे छ्‍येमु कितुप पुम्‍पेजा तीला कशेन पर्च्या बिन्‍दुप ति छ्‍या देनिन। ती ति छ्‍यु बङीकी खला देनोक। जम्‍बुलिङकी ग्‍येल्‍वुतिवी साङ तीकी मुला शम्‍डेन क्‍या वे। तमा जम्‍बुलिङला देतुप मीतिवा साङ तीकी मुला शम्‍डेन क्‍यानी छ्‍याङकी जिवु दोके गाल वे।” सिनी सिक्‍यासुङ।
तमा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी ङला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ओङला दासा पाङ्‍थेरीला टिसुङ। ते गो दिन ताङ अर्क्योक च्‍यिथम्‍बा वोतुप सेम्‍ज्‍येन मर्वु यीकी खला शेन्‍दुप पुम्‍पेजा यी नोक। ती सेम्‍ज्‍येनकी जुला ति कोन्‍छ्‍योकला मारे तोङ्‍गुप मिङ बङी टिनी नोक। ती पुम्‍पेजा तीकी मुक्‍पु ताङ छासे मर्वु वोतुप मज्‍या कोन्‍नी सेर ताङ गोङ नावु यु ताङ मोतीतिवा तानी नोक। तीकी लकला सेरकी कोरा च्‍यिक खुर्नी नोक। ती कोरी नाङ्‍ला क्‍युक्‍टो लङ्‍गुप च्‍यालक ताङ शम्‍डेन क्‍यावु मेचेङ्‍गातिवी क्‍येङ्‍नी नोक। तीकी टली लोला छ्‍याकला वोतुप हाक्‍मोकोवु मिङ च्‍यिक टिनी नोक। ती मिङ ति “छ्‍येमुतिवा ताङ जम्‍बुलिङकी क्‍युक्‍टो लङ्‍गुपतिवी आमा बेबिलोन ग्‍येसा ग्‍येर्पु” सिक्‍यावु यिन। ती पुम्‍पेजा ति येशूला तेपा कितुप मीतिवा ताङ खोकी थोक्‍ला पङ्‍बु तेरुप मीतिवाला सेतुप ठक थुनी जिन वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ।
तीला थोङ्‍सिमा ङला छासे हलेवा लासुङ। तमा ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी ङला सिक्‍यासुङ, “ख्‍युरुङ च्‍यिला हलेवा किवी? ती पुम्‍पेजाकी तेन्‍दोक ताङ तीकी शेन्‍दुप गो दिन ताङ अर्क्योक च्‍यिथम्‍बा वोतुप सेम्‍ज्‍येनकी तेन्‍दोक ति ङ ख्‍युरुङला शेतिन। ती ख्‍योरो थोङ्‍गुप सेम्‍ज्‍येन ति गोमाला सेन्‍बु वोतुप यिन, यिने तन्‍दा ति सेन्‍बु मे। ती याङ शाप मेतुप मुक्‍तुम तिङ्‍मु ने थेन्‍दुप छल वे। थेन्‍सिमा ती ति ना डिवी। जम्‍बुलिङ ज्‍येङ्‍गुप सिनाङ गोमाला नेज्‍यु मिजीकी थेप नाङ्‍ला मिङ माटि वोतुप जम्‍बुलिङकी मीतिवा ती सेम्‍ज्‍येनला थोङ्‍सिमा हलेवा किवी। च्‍यिलासिसिन ती सेम्‍ज्‍येन ति गोमाला सेन्‍बु वोतुप यिन, तन्‍दा ति सेन्‍बु मे, यिने ती ति ज्‍युक्‍ला थेन वुङ्‍गुप छल वे।
तीकी थोक्‍ला रिक्‍पा वोतुप सेम गोकिवी। ती गो दिन वोतुप सेम्‍ज्‍येनकी तेन्‍दोक ति पुम्‍पेजा छ्‍येमु देतुप पम्‍दोक दिनतिवा यिन। ती ति ग्‍येल्‍वु दिनतिवा साङ यिन। 10 ती ग्‍येल्‍वु दिनतिवी नाङ्‍ला मिरा ङ चोके ति शिसुङ, मिरा च्‍यिककी तरोङ साङ ग्‍येला कियी वे। तमा यम्‍बा च्‍यिक ति वुङ गोवु वे। ती ति वासिमा तीकी चेयी पर सेक तिराङ ग्‍येला किवी। 11 ती सेम्‍ज्‍येनतिवा तोङ्‍ला थेङ्‍मा यी सेन्‍बु वोतुप यिन, यिने त याङ मे। ती ति ग्‍येल्‍वु ग्‍येवा यिन। ती ति गोमी ग्‍येल्‍वु दिनकी नाङ्‍ला च्‍यिक यिन। ती ति थेन वासिमा ना डिवी।
12 ख्‍योरो थोङ्‍गुप ती अर्क्योक च्‍यिथम्‍बा ति ग्‍येल्‍वु च्‍यिथम्‍बातिवा यिन। तिवाला तन्‍दा सेक साङ ग्‍येल्‍वु कितुप ओङ माङ्‍ये वे, यिने तिवी ती सेम्‍ज्‍येनकी मुला चेयी पर सेक ग्‍येला कितुप ओङ्‍ज्‍येन ङ्‍येकिवी। 13 ती ग्‍येल्‍वु च्‍यिथम्‍बातिवा तेरी सेम च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍नी खोप्‍रे ग्‍येल्‍वु कितुप ओङ्‍ज्‍येन ति ती सेम्‍ज्‍येन तीला चेक तेकिवी। 14 तिवा लुक रुक ताङ मुला थमु ग्‍यकिवी, यिने लुक रुककी तिवी मुला थमु ग्‍यप्‍नी तिवी खला ग्‍येल्‍गिवी। च्‍यिलासिसिन खो ति चोवो खकी चोवो, ग्‍येल्‍वी खकी ग्‍येल्‍वु यिन। तमा खोकी कताङ नङ्‍गुप ताङ खोकी पेतुप खोङ्‍तेर्मु वोतुप मीतिवा खोकी मुला राङ वे।” सिनी सिक्‍यासुङ।
15 ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी येलुङ ङला दुक सिक्‍यासुङ, “ख्‍योरो थोङ्‍गुप ती पुम्‍पेजा छ्‍येमु देन वोतुप छ्‍यु ति लुङ्‍बातिवा ताङ मिरिकतिवा ताङ गिपातिवा ताङ ग्‍येताम कुतुक कुतुकतिवा यिन। 16 तमा ख्‍योरो थोङ्‍गुप ती अर्क्योक च्‍यिथम्‍बा ताङ सेम्‍ज्‍येन तीकी ती छ्‍येमु तीला ङ्‍यिङ्‍मर क्‍यानी तीकी मुला वोतुप तेरी ठोनी पेर्तुङ्‍बा जोसिमा तीकी श ति सेवी। तमा तीला मे नाङ्‍ला च्‍यिनी र्‍हेकिवी। 17 च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी खोरे सुङ तेरी माछेवा सेक्‍ला ती सेम्‍ज्‍येनतिवा सेम च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍नी ग्‍येला कितुप ओङ ति तेरी ती सेम्‍ज्‍येनला नाङ वे। 18 तमा ख्‍योरो थोङ्‍गुप ती पुम्‍पेजा ति जम्‍बुलिङकी ग्‍येल्‍वुतिवा तेरीकी खला ओङ्‍ज्‍येन कितुप ग्‍येसा ग्‍येर्पु यिन।”