18
ग्‍येसा ग्‍येर्पु बेबिलोन ना गलुप
ती ज्‍युक्‍ला येलुङ देवाच्‍येन नेमा कोन्‍छ्‍योककी लेन क्‍योलुप थु यम्‍बा च्‍यिक वुङ्‍यिन वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। ती ति छासे ओङ्‍ज्‍येन ग्‍येर्पु वोतुप नोक। ती नेसुर वुङ्‍गुप वोसिरकी जम्‍बुलिङ तेरी ठछ्‍येली गाल्‍सुङ। तमा तीकी कशेन थोर ग्‍यप्‍नी दुक सिनी वोरु तेन्‍सुङ,
“ती ग्‍येसा ग्‍येर्पु बेबिलोन ति ना गाल्‍सुङ!
ती ग्‍येसा ग्‍येर्पु बेबिलोन ति ना गाल्‍सुङ!
त याङ ती ग्‍येसाला र्‍हेन्‍डी ताङ थु मेचेङ्‍गा ताङ चाङ्मा मेतुप च्‍यच्‍युमतिवा ताङ चाङ्मा मेतुप ताङ क्‍युक्‍टो लङ्‍गुप सेम्‍ज्‍येन देतुप दासा च्‍युङ वे।
च्‍यिलासिसिन ती बेबिलोन ग्‍येसाकी मीतिवी शम्‍डेन क्‍यावु तप्‍की कोन्‍छ्‍योक नेमा ख्‍येलुप ङ्‍यिर्मुकी गुन्‍डुम छ्‍याङ ति तेरी मिरिककी मीतिवी थुसुङ।
जम्‍बुलिङकी ग्‍येल्‍वुतिवी साङ ती ग्‍येसाकी मीतिवी मुला शम्‍डेन कितुप लाका मेलोक्‍पा क्‍या वे।
ती ग्‍येसाकी मीतिवाला गोवु च्‍यालक ख्‍येमुतिवा छोङ क्‍यानी जम्‍बुलिङकी छोङ्मेनतिवा साङ छ्‍युक्‍पु गल वे।”
तमा येलुङ देवाच्‍येन नेमा दुक सिरुप यम्‍बा वोरु यी साङ तेन्‍दुप ती ङे थोसुङ।
“ओ ङे मीतिवा,
ख्‍यिराङ तेरी ती बेबिलोन नेमा थेन्‍नी शोक।
ख्‍यिराङ तिवी क्‍यावु दिक्‍पी दला माशुक।
मिसियाङ तीला ख्‍येलुप छेटाङतिवा ख्‍यिराङला साङ ख्‍येल्‍गितो।
च्‍यिलासिसिन ती ग्‍येसाला वोतुप मीतिवी क्‍यावु दिक्‍पातिवा मङ मङ देवाच्‍येन सेक लेम वे।
तमा तिवी लाका दुक्‍टातिवा कोन्‍छ्‍योककी नाम्‍साङ माज्‍ये वे।
तुक क्‍यानी तिवी मी यम्‍बाला काङ क्‍यावे,
तीला तुकै राङ पर्च्या फोकिवी।
तिवी मी यम्‍बाला काङ मेलोवा क्‍यावे,
तिवाला ती सिनाङ ङ्‍यिग्‍युर यी मङ पर्च्या फोकिवी।
तमा तिवी मी यम्‍बाला थुङ ज्‍यितुपला कोरी नाङ्‍ला क्‍येङ्‍गुप छ्‍याङ सिनाङ ङ्‍यिग्‍युर यी मङ कर्मा वोतुप छ्‍याङ ति तिवाला क्‍येङ्‍नी बिन।
तिवी चो खुरुङ ति
‘ङ तेरी सिनाङ छ्‍ये यिन,
ङला चोयी टोङ्‍बा ति सुला साङ मे’
सिनी किर्मु क्‍यावे,
तोजोयी राङ तिवाला छेटाङ ताङ ङुप्‍राङला ख्‍येल च्‍यी।
च्‍यिलासिसिन बेबिलोनकी सेमला
‘ङ ग्‍येल्‍ठिकला देनी ग्‍येला कितुप ग्‍येल्‍मु यिन।
ङ याङ युक्‍सिमा मिन।
ङे नाम्‍साङ दुङल कि मोगोवी’
सिनी सिवी।
तुक क्‍यानी ङ्‍यिमा च्‍यिकला राङ ती ग्‍येसाला नेजु ग्‍यकुप ताङ शेप ताङ ङुप्‍राङ कितुप ताङ ल्‍होवारेला डोप दुक्‍पा ङ्‍येकिवी।
तमा ती ति मेला छिक्‍नी ना डिवी।
च्‍यिलासिसिन तिवाला ठिम कितुप ति ओङ छ्‍येवु चोवो कोन्‍छ्‍योक यिन।”
ती ग्‍येसा छिकुप तुता थोङ्‍नी तीकी मुला शम्‍डेन कितुप ताङ तिवी मुला गा ताङ किर्मु कितुप जम्‍बुलिङकी ग्‍येल्‍वुतिवा सेम्‍दुक लानी ङुप्‍राङ किवी। 10 ती ग्‍येसाला छेटाङ बिन्‍दुप थोङ्‍सिमा तिवा ज्‍यिवा लानी थाक्‍रिङ्‍बुला देनी
“ओए! ओए!
च्‍यिला ङार छ्‍येवु ग्‍येसा ग्‍येर्पु बेबिलोनला उकुर च्‍यिकला पर्च्या ख्‍येलुप यिनाङ।”
सिनी ङ्‍येन्‍बी सोक तोङ्‍गिवी।
11 तमा जम्‍बुलिङकी छोङ्‍मेनतिवा साङ ती ग्‍येसाकी थोक्‍ला सेम्‍दुक क्‍यानी ङुप्‍राङ किवी। च्‍यिलासिसिन तिवी छोङकी च्‍यालकतिवा सी साङ मोङ्‍योवी। 12 तिवी छोङकी च्‍यालकतिवा ति सेर ताङ ङुल ताङ गोङ नावु यु ताङ च्‍युरुक, तमा गोङ नावु नेङेनकी रातिवा ताङ रा मुक्‍पुतिवा ताङ बुरा ताङ रा मर्वुतिवा, तमा तेरी नम्‍बा कुतुक कुतुककी टी जङ्‍बु वोतुप शिङतिवा ताङ लङ्‍बी छ्‍येलकतिवा ताङ गोङ नावु शिङ ताङ काँसा ताङ च्‍या ताङ येम्‍ज्‍ये, 13 तमा दालचिनी ताङ मसला ताङ पोराङ ताङ टी जङ्‍बु खाप पो ताङ टेमा जङ्‍बु खाप मेन, रा गुन्‍डुम छ्‍याङ ताङ नुम ताङ फे ताङ ट, तमा छ्‍युङ्‍मातिवा ताङ लुकतिवा ताङ ततिवा ताङ तखुरतिवा, तमा योक्‍पुतिवा ताङ मक ग्‍यप्‍नी जिम टि वावु मीतिवा यिन। 14 तमा ती छोङ्‍मेनतिवा दुक सिवी, “ओ बेबिलोन ग्‍येसा, ख्‍योरो सेमला गलुप तेरी शिङ्‍तोकतिवा तोर्सुङ। ख्‍योरो टोङ्‍बा ताङ ख्‍योरो मोवातिवा तेरी तोर्सुङ। त याङ ख्‍युरुङला ती च्‍यालकतिवा नाम्‍साङ मेङ्‍येवी।” 15 ती ग्‍येसाला छोङ क्‍यानी छ्‍युक्‍पु गलुप मीतिवा ती ग्‍येसाला छेटाङ ख्‍येलुप थोङ्‍सिमा ज्‍यिवा लानी थाक्‍रिङ्‍बु गल्‍नी ङुप्‍राङ कियी दुक सिनी ङ्‍येन्‍बी सोक तोङ्‍गिवी,
16 “ओए ओए ग्‍येसा ग्‍येर्पु बेबिलोन,
ख्‍युरुङ गोङ नावु नेङेनकी रा ताङ रा मुक्‍पु ताङ रा मर्वुकी मज्‍यातिवा कोन्‍नी सेर ताङ गोङ नावु यु ताङ च्‍युरुक तासुङ।
17 यिने उकुर च्‍यिकला राङ ख्‍योरो टोङ्‍बातिवा तेरी ना गाल्‍सुङ।”
तेरी टु तोङ्‍गुप मी छ्‍येतिवा ताङ टुला जेकुप मीतिवा ताङ टु तोङ्‍गुप मीतिवा ताङ ग्‍येम्‍छोला लाका क्‍यानी मिजी क्‍योङ्‍गुप छोङ्‍मेनतिवा थाक्‍रिङ्‍बुला लानी 18 ती ग्‍येसा ग्‍येर्पु छिक्‍नी तुता थेन्‍दुप थोङ्‍सिमा “ती ग्‍येसा ग्‍येर्पु दोके याङ यम्‍बा चुका ति वोतुप्‍जा।” सिनी वोरु देन्‍गिवी। 19 तिवा सेम्‍दुक कियी सिरा दाक दाक्‍पी गोला थला लुक्‍नी ङुप्‍राङ कियी सिरा,
“ओ ग्‍येसा ग्‍येर्पु,
दी ग्‍येसाकी नोर टोङ्‍बा नेसुर ग्‍येम्‍छोला टु तोङ्‍गुप मीतिवा तेरी छ्‍युक्‍पु गाल वे।
यिने ती ति उकुर च्‍यिकला ना गाल्‍सुङ।
20 ओ देवाच्‍येनला वोतुपतिवा ताङ तेपा कितुपतिवा ताङ लोमा छ्‍येतिवा ताङ लुङ्‍तेम्‍बातिवा,
ख्‍यिराङ गा की!
च्‍यिलासिसिन तीकी ख्‍यिराङला चुक क्‍यावे,
कोन्‍छ्‍योककी तीला साङ तुकै राङ क्‍यानी ठिम क्‍या नाङ्‍सुङ।”
सिनी वोरु तेन्‍सुङ।
21 ती ज्‍युक्‍ला ङार छ्‍येवु देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा च्‍यिककी लाकुर ग्‍येर्पु दोके दो च्‍यिक तेक्‍नी ग्‍येम्‍छो नाङ्‍ला क्‍युरिन सिरा,
“दुक राङ क्‍यानी ग्‍येसा ग्‍येर्पु बेबिलोन साङ ङार क्‍यानी क्‍युर्कितो।
तमा ती ति येलुङ नाम्‍साङ मोथोङ्‍दो।
22 तमा डम्‍ङ्‍याङ टिलुपतिवा ताङ लु लङ्‍गुपतिवा ताङ लुमु पुतुपतिवा ताङ ग्‍येलिङ पुतुपतिवी वोरु ति ख्‍योरो नाम्‍साङ मोथोतो।
छोङ कितुप च्‍यालकतिवा जोपला खामु वोतुप मीतिवा साङ ख्‍योरो ते नाम्‍साङ मोथोङ्‍दो।
लाकुरकी वोरु साङ ख्‍योरो नाम्‍साङ मोथोतो।
23 ती ग्‍येसाला नाम्‍साङ दिप्‍लीकी वोसिर मेङ्‍गितो।
नमा मक्‍पा ताङ नमाकी वोरु साङ नाम्‍साङ मोथोतो।
तीकी तेन्‍दोक ति ती ग्‍येसाकी छोङ्‍मेनतिवा जम्‍बुलिङकी मी छ्‍येतिवा दोके कितुप ताङ ती ग्‍येसाकी मिरिक कुतुक कुतुककी मीतिवा तेरीला मो ग्‍यप्‍नी जिनोक जोवु तप्‍की यिन।
24 तमा कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवाला सेनी ठक तेन्‍दुप ताङ तेपा कितुपतिवाला साङ सेनी ठक तेन्‍दुप ताङ जम्‍बुलिङकी मी तेरीला सेनी ठक तेन्‍दुप ति ती ग्‍येसा नेमा राङ थोङ्‍गुप तप्‍की यिन।”
सिनी सिक्‍यासुङ।