19
ती ज्‍युक्‍ला येलुङ देवाच्‍येनला मी माङ्‍छ्‍योककी कशेन वोरु तेन्‍दुप दोके दुक सिक्‍यावु ति ङे थोसुङ।
“हल्‍लेलूयाह!
कोन्‍छ्‍योक दाक्‍पुला थर्वा नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योक यिन।
खोला तिराङ मोवा ताङ ओङ्‍ज्‍येन वे।
खोकी मी सुला साङ ख्‍ये मापेनी ठिम टेङ्‍बु क्‍या नङ्‍गिवी।
तमा तेरी जम्‍बुलिङकी मीतिवाला खोरो मुला शम्‍डेन कि च्‍यिनी ना तोङ्‍गुप छासे छ्‍येमु तीला खोकी पर्च्या नाङ वे।
तीकी खोला शब्‍ज्‍यी कितुपतिवाला सेनी ठक तेन्‍दुप थोक्‍ला खोकी तीला ङ्‍येन लासुङ।”
येलुङ तिवी थोर ग्‍यप्‍नी,
“हल्‍लेलूयाह!
ती ग्‍येसा ग्‍येर्पु ना गलुप तुता ति नरीकी नरी येर केला डिवी।”
सिनी सिक्‍यासुङ।
तमा गोमा कितुप मी छ्‍ये मिरा खल ज्‍यिक ताङ ज्‍यीतिवा ताङ सेन्‍बु वोतुप सेम्‍ज्‍येन ज्‍यीतिवा खवुतुङ्‍मा देनी ग्‍येल्‍ठिकला ज्‍यु वोतुप कोन्‍छ्‍योकला “आमिन, हल्‍लेलूयाह!” सिनी सिक्‍यासुङ।
लुक रुककी जेन्‍दी
ती पेला ग्‍येल्‍ठिक नेमा
“ओ तेरी कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी कितुप मीतिवा ताङ खोला ज्‍यिवा कितुपतिवा,
ख्‍यिराङ छ्‍ये छ्‍युङा तेरीकी दाक्‍पी कोन्‍छ्‍योकला सोवा तेक।”
सिरुप वोरु यी थोसुङ।
ती ज्‍युक्‍ला मी माङ्‍छ्‍योक च्‍यार ग्‍यप्‍नी वोरु तेन्‍दुप दोके ताङ छ्‍यु बङी ज्‍युङ्‍गुप वोरु ग्‍येर्पु दोके ताङ छासे सम्‍डुक ग्‍यपुप दोके वोरु ङे थोसुङ। ती वोरु तीकी
“हल्‍लेलूयाह!
च्‍यिलासिसिन चोछ्‍ये वोतुप दाक्‍पी चोवो कोन्‍छ्‍योककी दी जम्‍बुलिङला ग्‍येला क्‍या नङ्‍गिवी।
दाक्‍पु गा ताङ छासे सेम किर्मु क्‍यानी खोला मोवा कितुप।
च्‍यिलासिसिन लुक रुककी जेन्‍दीकी तुजे वा वे।
खोकी नमा ति टडिक क्‍या वे।
खोकी नमाकी वो ग्‍यकुप ताङ चेङ्‍गा वोतुप गोङ नावु नेङेनकी मज्‍या कोन्‍नी वे।
ती मज्‍याकी तेन्‍दोक ति खोला तेपा कितुपतिवी क्‍यावु लाका ल्‍यामु यिन।”
सिनी सिक्‍यासुङ।
तमा ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी ङला दुक सिक्‍यासुङ, “लुक रुककी जेन्‍दीकी डेनला कतङ्‍गुप मीतिवाला मोलाम थोपुप यिनो सिनी टिसा।” येलुङ तीकी सिक्‍यासुङ, “दी सुङ ति कोन्‍छ्‍योककी सुङ टेङ्‍बु यिनो।” 10 ती पेला ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीला शावा कितुपला ङ तीकी काङ्‍बी चिप्‍ला खवुतुङ्‍मा देतिन। यिने तीकी ङला “ख्‍योरो शावा माकी। ङ याङ येशूकी थोक्‍ला पङ्‍बु तेरुप ख्‍युरुङ ताङ ख्‍योरो अच्‍युनुपतिवा दोके कोन्‍छ्‍योककी लावा तिराङ यिन। ख्‍योरो कोन्‍छ्‍योकला तिराङ शावा की। च्‍यिलासिसिन येशूकी थोक्‍ला पङ्‍बु तेरुप मी तेरीकी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा वुङ्‍गुप ओङला पङ्‍बु तेर्किवी।”
त कर्मी खला शेन्‍दुप मी
11 येलुङ देवाच्‍येन सेवु ताङ देवाच्‍येनला त कर्मु यी वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। ती ते खला शेन्‍दुप तीकी मिङ ति खोङ्‍तेर्मु ताङ टेङ्‍बु सिनी सिवी। खोकी मी सुला साङ ख्‍ये मापेनी ठिम क्‍या नङ्‍गिनोक। तमा डतिवी मुला मक ग्‍यकुप पेला साङ ठिम टेङ्‍बु क्‍या नङ्‍गिनोक। 12 खोकी मिक ति मे मेलाप दोके ताङ खोकी गोला उशाक बङी कोन्‍नी नोक। खोकी टली लोला मिङ च्‍यिक टिनी नोक। यिने ती मिङ ती खोला तिराङ छ्‍या नोक। 13 खोकी ठकला ङ्‍योवु मज्‍या कोन्‍नोक। तमा खोकी मिङ ती “कोन्‍छ्‍योककी सुङ” यिनोक। 14 तमा चेङ्‍गा वोतुप ताङ छासे कर्मु वोतुप मज्‍या कोन्‍दुप देवाच्‍येनकी मक्‍मीतिवा त कर्मु शेन्‍नी खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। 15 तमा मिरिक कुतुक कुतुककी मीतिवाला बेपुपला खोकी ख नेमा खुर्पा नेन्‍बु च्‍यिक थेन्‍नी नोक। खोकी च्‍याङ्‍युङ थ्‍वोनी लुङ्‍बा कुतुककी मीतिवाला ठिम तोङ्‍गिवी। तमा तोरीकी नुम चिरुप कोलला तोरी लुक्‍नी नुम चिरुप दोके चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योककी पर्च्या कशेन क्‍यानी तिवाला तेर्किवी। 16 खोकी मज्‍या ताङ खोकी फिली लोला “ग्‍येल्‍वी खकी ग्‍येल्‍वु” ताङ “चोवो खकी चोवो” सिरुप मिङ टि वे।
17 ती ज्‍युक्‍ला येलुङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा च्‍यिक ङ्‍यिमी खला लानी देतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। तीकी नामला फुरुप च्‍यातिवा तेरीला थोर ग्‍यप्‍नी “शोक, कोन्‍छ्‍योककी डेन ग्‍येर्पु सापला जोम! 18 तमा ग्‍येल्‍वुतिवा ताङ मक्‍मी छ्‍येतिवा ताङ ङार वोतुप मीतिवा ताङ त ताङ ते खला शेन्‍दुप मीतिवा ताङ योक्‍पु ताङ रङ्‍ज्‍येन वोतुपतिवा ताङ छ्‍ये छ्‍युङातिवा तेरीकी श ति सो।” सिनी सिक्‍यासुङ।
19 तमा ती त कर्मी खला शेन्‍दुप ती ताङ खोकी मक्‍मीतिवी मुला मक ग्‍यकुपला ती सेम्‍ज्‍येन ताङ जम्‍बुलिङकी ग्‍येल्‍वुतिवा ताङ तीकी मक्‍मीतिवा तेरी जोम्‍बुप ति ङे थोङ्‍सुङ। 20 ते ती सेम्‍ज्‍येन ताङ तीकी दोङ्‍ला हलेवु ततिवा छ्‍या देन्‍दुप लुङ्‍तेम्‍बा मेटेङ्‍बु ङ्‍यिकरला जिम्‍सुङ। ती लुङ्‍तेम्‍बा तीकी हलेवु ततिवा छ्‍या तेन्‍नी मीतिवाला ती सेम्‍ज्‍येनकी लज्‍युर ग्‍यक ज्‍यितुप ताङ कुला तेन ज्‍यितुपला लुनोक। तुक क्‍यानी तिवा ङ्‍यिकरला सेन्‍बु राङ मे कशेन बरुप तुसोककी चो दोके वोतुप ते क्‍युर्सुङ। 21 तमा यम्‍बा लुवुतिवाला साङ ती त कर्मी खला शेन्‍दुप तीकी ख नेमा थेन्‍दुप खुर्पा थ्‍वोनी सेसुङ। तमा तिवी श ति नामला फुरुप च्‍यातिवी डाता सेक सोसुङ।